Opis projekta

Transcription

Opis projekta
IZDELEK Z ZAGOVOROM
IZDELAVA SKIROJA MONSTER ROLLER
CONSTRUCTION OF MONSTER ROLLER
Mentor:
Projektna skupina:
prof. Aleš Harmel
Jaka Žnidaršič
Simon Kebe
Uroš Opeka
Žiga Lončar
Aljaž Drobnič
Andraž Simčič
Postojna, maj 2012
1 Zahvala
Zahvaljujemo se prof. Alešu Harmelu univ. dipl. inž. strojništva, za mentorstvo, za
idejo projekta, za pomoč ter potrpežljivost pri projektu. Profesorju se zahvaljujemo
tudi za vso materialno in finančno pomoč. Za pomoč in vso podporo se zahvaljujemo
tudi naslednjim podjetjem: MAKSL d.o.o., K in KOV Kovinarstvo Klančar d.o.o.,
Vulkanizerstvo Tone Šega s.p., GOLDfren, Stroj&les d.o.o., Uning d.o.o., Strojno
ključavničarstvo Roman Žnidaršič s.p..
Kazalo vsebine:
1.
Uvod .................................................................................................................................. 1
2.
Projektna zamisel .............................................................................................................. 2
3.
4.
2.1
Sestava projektne skupine ......................................................................................... 2
2.2
Časovnica .................................................................................................................. 3
2.3
Finančna sredstva...................................................................................................... 4
Načrtovanje izvedbe projekta ............................................................................................ 5
3.1
Ideja na osnovi slik..................................................................................................... 5
3.1
Modeliranje prototipa ................................................................................................. 6
3.2
Modeliranje pnevmatike ............................................................................................. 8
3.3
Modeliranje platišča ................................................................................................. 11
3.4
Modeliranje zavornega diska ................................................................................... 12
3.5
Modeliranje zavorne čeljusti..................................................................................... 14
Izdelava napisne tablice .................................................................................................. 16
4.1
1
Izdelali smo tudi delavniško risbo izdelka. ...................................................................... 16
4.1.1.
Prostorski izvlek logotipa (extrude) ................................................................... 17
4.1.2
Prostorski izvlek elips (extrude) ........................................................................ 18
4.1.3
Izdelava lukenj (hole) ........................................................................................ 19
4.1.4
Izdelava napisa (grove) .................................................................................... 20
4.2
Delavniška risba....................................................................................................... 22
4.3
CNC programiranje .................................................................................................. 23
4.3.1
Operacijski list................................................................................................... 23
4.3.2
Orodni list.......................................................................................................... 24
4.4
Izdelava programa za CNC frezalni stroj ................................................................. 25
4.5
Izdelava sekvence čelne poravnave ........................................................................ 27
4.6
Postprocesiranje ...................................................................................................... 29
4.7
NCL koda ................................................................................................................. 30
4.8
ARC koda................................................................................................................. 31
4.9
Izdelava na stroju ..................................................................................................... 32
4.9.1
Določanje točke W ............................................................................................ 32
4.9.2
Umerjanje orodja .............................................................................................. 33
4.10
Modeliranje .............................................................................................................. 16
Izdelava.................................................................................................................... 35
5.
Izdelava fotorealistične slike ........................................................................................... 37
6.
Statična analiza ogrodja .................................................................................................. 38
7.
Proces materializacije ..................................................................................................... 42
6.1
Razrez cevi .............................................................................................................. 42
6.2
Varjenje ogrodja ....................................................................................................... 43
6.2.1
6.3
TIG postopek varjenja....................................................................................... 46
Plazemski razrez aluminijaste pločevine ................................................................. 47
8.
Zaključek projekta – sklep ............................................................................................... 49
9.
Viri in literatura ................................................................................................................ 50
10. Priloge ............................................................................................................................. 50 Kazalo slik:
Slika 1: Monster roller v uporabi ............................................................................................... 1
Slika 2: Idejne slike................................................................................................................... 5
Slika 3:Kombinacija pravokotnih in okroglih cevi ...................................................................... 6
Slika 4: Ogrodje ........................................................................................................................ 7
Slika 5: Ogrodje-fizična oblika .................................................................................................. 7
Slika 6: Toroidal Bend .............................................................................................................. 8
Slika 7: Pnevmatika .................................................................................................................. 9
Slika 8: Model pnevmatike ....................................................................................................... 9
Slika 9: Pnevmatika s platiščem in prirobnico ........................................................................ 10
Slika 10: Platišče .................................................................................................................... 11
Slika 11: Model platišča.......................................................................................................... 11
Slika 12: Disk.......................................................................................................................... 12
Slika 13: Model diska ............................................................................................................. 12
Slika 14: Disk na prirobnici ..................................................................................................... 13
Slika 15: Zavorna čeljust ........................................................................................................ 14
Slika 16: Pritrjena zavorna čeljust .......................................................................................... 15
Slika 17:Skica želenega logotip............................................ Napaka! Zaznamek ni definiran.
Slika 18: Prostorski izvlek logotipa ......................................................................................... 17
Slika 19: Izdelava elips ........................................................................................................... 18
Slika 20: Modeliranje luknje.................................................................................................... 19
Slika 21: Razmnoževanje lukenj ............................................................................................ 19
Slika 22: Izbira funkcije GROVE............................................................................................ 20
Slika 23: Postavitev besedila.................................................................................................. 20
Slika 24: Izgled logotipa po končanem modeliranju ............................................................... 21
Slika 25: Delavniška risba ...................................................................................................... 22
Slika 26: Prikaz kosa v surovcu.............................................................................................. 25
Slika 27: Nastavitev stroja ...................................................................................................... 26
Slika 28: Nastavitev orodij ...................................................................................................... 26
Slika 29: Prikaz izbire sekvence ............................................................................................. 27
Slika 30: Simulacija brez odvzemanja materiala .................................................................... 27
Slika 31: Stimulacija s odvzemanjem materiala ..................................................................... 28
Slika 32: Izbira Postprocess ................................................................................................... 29
Slika 33: NCL koda................................................................................................................. 30
Slika 34: ARC koda ................................................................................................................ 31
Slika 35: Premik točke W ....................................................................................................... 32
Slika 36: Umerjanje orodja ..................................................................................................... 33
Slika 37: Vpisovanje korekcije X os ........................................................................................ 34
Slika 38: Obdelava notranje ravnine ...................................................................................... 35
Slika 39: Končan izdelek vpet v primežu ................................................................................ 36
Slika 40 Končni izdelek ...................................................................................................................... 36 Slika 41: Fotorealistična slika ........................................................................................................... 37 Slika 42: Definiranje statične analize ............................................................................................... 38 Slika 43: Priprava analize .................................................................................................................. 39 Slika 44: Deformacije ......................................................................................................................... 39 Slika 45: Upogibne napetosti ............................................................................................................ 40 Slika 46: Rezultati ............................................................................................................................... 40 Slika 47: Razrez cevi .......................................................................................................................... 42 Slika 48: Varjenje 1 ............................................................................................................................ 43 Slika 49:Varjenje 2 .............................................................................................................................. 44 Slika 50: Zvarjeno ogrodje 1 ............................................................................................................. 45 Slika 51: Zvarjeno ogrodje 2 ............................................................................................................. 45 Slika 52: Priprava na rezanje ............................................................................................................ 47 Slika 53: Lasersko umerjanje ............................................................................................................ 48 Slika 54: Izrezani kosi ........................................................................................................................ 48 Kazalo tabel:
Tabela 1: sestava projektne skupine ................................................................................................. 2 Tabela 2: časovnica ............................................................................................................................. 3 Tabela 3: Stroški posameznih aktivnosti ........................................................................................... 4 Tabela 4: Operacijski list ................................................................................................................... 23 Tabela 5: Orodni list ........................................................................................................................... 24 Povzetek
Naloga vsebuje tehniško dokumentacijo izdelano v računalniški obliki. Prav tako pa
se izdelek izraža v materialnem stanju. Izdelali pa smo tudi napisno ploščico s CNC
frezalnim strojem.
Iz ideje in videnega smo se skupaj odločili, za podobno izvedbo že izdelanega skiroja
»monster roller«. V programu Creo Elements/pro 5.0 smo začeli z modeliranjem več
različic ogrodja kot na primer ogrodje iz okroglih cevi, pravokotnih cevi in
kombiniranje le teh. Zaradi tehtnih razlogov smo se odločili za pravokotne cevi.
Modelirali smo tudi vse ostale pripadajoče komponente in jih združili v celoto. Na
koncu smo se lotili tudi postopka materializacije.
S programom Creo Elements/pro 5.0 smo izdelali fotorealistično sliko modela,
napravili statično analizo ogrodja, animacijo ter izdelali tehniško dokumentacijo.
Ključne besede : monster roller, modeliranje, Creo Elements/pro 5.0, ogrodje
Abstract
The essay contains the technical documentation made in computer form, apart from
that the product was made in material form. We also made nameplate on CNC
machine.
From the idea and the visual material we have made a common decision to make a
'monster roller'. In the programme Creo Elements/pro 5.0 we started modelling
several variants of the framework as, for example, the framework made from round
pipes, square pipes and the combination of them. Because of convincing motives it
has been decided to use the square pipes. We have modelled all the belonging
components and we joined them in the whole. In the end we have also tackled
making the roller in material form.
Using the programme Elements/pro 5.0 we made a photorealistic drawing of the
model, we also made static analysis of the framework, the animation of the model,
and technical documentation.
Key words: monster roller, modelling, Creo Elements/pro 5.0, framework
1. Uvod
Ker smo ljubitelji adrenalina, smo se odločili za modeliranje in izdelavo prevoznega
sredstva za drzne spuste po gozdnih poteh. Monster roller ali »veliki skiro« je skiro
prilagojen za vožnje po najrazličnejših terenih. Ima velika in zelo široka kolesa, ki
ponujajo blaženje, izredno trdno ogrodje ter odlične zavore.
S programom Creo Elements/pro 5.0 smo zmodelirali napisno ploščico z vgraviranim
logotipom Šolskega centra Postojna in z imeni članov.
Slika 1: Monster roller v uporabi
1 2. Projektna zamisel
Idejo za izdelavo Monster roller-ja smo dobili ob obisku adrenalinskega parka Bovec.
Navdušila nas je predvsem njegova okretnost in prilagajanje vsem vrstam podlage.
Ker živimo v mestu, v neposredni bližini gore Slivnica, smo ga želeli izdelati tudi mi in
ga preizkusiti s spustom iz Slivnice.
2.1
Sestava projektne skupine
Ime priimek
Jaka Žnidaršič
naloga
Modeliranje
izdelava
sestavnih
sestava
dokumentacije
Elements/pro
s
delov
ter
koles,
tehnične
programom
5.0
ter
Creo
izdelava
v
materialni obliki.
Simon Kebe
Modeliranje
s
programom
Creo
Elements/pro 5.0 in izdelava okvirja.
Uroš Opeka
Statična analiza okvirja s programom
Creo Elements/pro 5.0.
Žiga Lončar
Izdelava
programom
predstavitev
fotorealistične
Creo
slike
Elements/pro
plakata
in
s
5.0,
powerpoint
predstavitev.
Aljaž Drobnič
Modeliranje pesta v programu Creo
Elements/pro 5.0 in njegova izdelava.
Andraž Simčič
Modeliranje napisne tablice, izdelava
programa za CNC frezalni stroj ter
izdelava v materialni obliki.
Tabela 1: sestava projektne skupine
2 2.2
Časovnica
datum
opravljeno delo
21.10.2011
vloga za odobritev teme
25.11.2011
sklep o odobritvi teme
29.11.2011 – 19.1.2012
modeliranje in iskanje novih rešitev
19.1.2012
1. konzultacija
19.1.2012 – 15.3.2012
izdelava tehnične dokumentacije ter priprava na
materializacijo izdelka
15.3.2012
2. konzultacija
24.3.2012
razrez cevi
3.4.2012
Izdelava napisne tablice z CNC strojem
6.4.2012
varjenje ogrodja
23.4.2012 – 27.4.2012
izdelava prirobnice, ter strojna obdelava ostalih
komponent
10.5.2012
konec projekta
11.5.2012
oddaja projektne naloge
Tabela 2: Časovnica
3 2.3
Finančna sredstva
artikel
cena
Alu platišče 2x
120€
pnevmatike 2x
124€
zavorni disk 2x
100€
zavorna čeljust
28€
krmilo
18€
gumijaste ročke 2x
8€
zavorna ročica
4€
bovden
2,18€
Alu cevi
50€
železne cevi
20€
Alu plošča
18,50€
vijaki
6€
ležaji 6001 2RS 4kos
6,40€
ležaj 6006 2RS 2kos
4,40€
Surovec za napisno tablico
3,52
SKUPAJ:
393€
Tabela 3: Stroški materiala
izdelava
cena
razrez cevi 1h
16€
struženje 3h
66€
frezanje 2h
44€
varjenje Alu
54€
Priprava na razrez
12€
plazemski razrez
10,50€
barvanje
10€
SKUPAJ:
212,5€
Tabela 4: Stroški storitev
4 3. Načrtovanje izvedbe projekta
3.1
Ideja na osnovi slik
Po ideji mentorja, po ogledu Adrenalinskega parka Bovec in po ogledu posnetkov
smo se posledično odločili za izdelavo projekta. Mentor nam je omogočil ogled nekaj
detajlnih slik, katere so nam prišle v pomoč za nadaljnjo delo.
Slika 2: Idejne slike
5 3.1
Modeliranje prototipa
Pri urah predmeta, modula 9 – Prostorsko modeliranje, smo v programu Creo
Elements/pro 5.0 modelirali več različic ogrodja.
Prva zamisel je bila izdelava ogrodja iz okroglih aluminijastih cevi premera Ø30mm.
Ta možnost se je zaradi predvidenih težav pri izdelavi že v začetku opustila.
Druga zamisel je bila kombiniranje okroglih aluminijastih cevi Ø30mm ter
aluminijastih pravokotnih cevi dimenzij 50x25x3mm.
Slika 3:Kombinacija pravokotnih in okroglih cevi
6 Tretja in dokončna zamisel pa je celotna nastala iz aluminijastih pravokotnih cevi
dimenzij 50x25x2mm.
Slika 4: Ogrodje
Slika 5: Ogrodje – materialna oblika
7 3.2
Modeliranje pnevmatike
Gradink Toroidal Bend uporabljamo za izdelavo obročastih površin oziroma za
pripravo modelov, ki imajo izrezane oblike na zvitih površinah. Po videnem
izdelku smo v programu Creo Elements/pro 5.0 s funkcijo Extrude izdelali razvito
obliko pnevmatike in njene profile, ki smo jih s funkcijo Pattern razmnožili po
razviti obliki. Kasneje smo s funkcijo Toroidal Bend razvito obliko upognili v njeno
končno stanje.
Slika 6: Toroidal Bend
8 Slika 7: Model pnevmatike
Slika 8: Pnevmatika
9 Slika 9: Pnevmatika s platiščem in prirobnico
10 3.3
Modeliranje platišča
Po videnem izdelku in meritvah le tega smo v programu Creo Elements/pro 5.0
izdelali Sketch profila in ga nato s funkcijo Revolve zavrteli okoli svoje osi, da smo
dobili končni izdelek.
Slika 10: Platišče
Slika 11: Model platišča
11 3.4
Modeliranje zavornega diska
Na dobljenem že izdelanem disku smo opravili meritve ter ga v programu Creo
Elements/pro 5.0 zmodelirali. Uporabljali smo funkcijo Extrude in funkcijo Pattern za
razmnoževanje lukenj in vzorcev.
Slika 12: Zavorni disk
Slika 13: Model diska
12 Slika 14: Disk na prirobnici
13 3.5
Modeliranje zavorne čeljusti
Na dobljeni že izdelani zavorni čeljusti, smo izmerili potrebne mere in jo zmodelirali v
programu Creo Elements/pro 5.0 . Uporabljali smo funkcije: Extrude, Revolve, Hole
tool in Round. Zavorna čeljust nam služi za ustavljanje Monster rollerja. Čeljust mora
delovati popolno, saj je iz vidika varnosti ena najbolj pomembnih členov. Deluje na
osnovi sile trenja med zavornima ploščicama ter diskom, katero pa povzročimo s
pritiskom na zavorno ročico.
Slika 15: Zavorna čeljust
14 Slika 16: Pritrjena zavorna čeljust
15 4. Izdelava napisne tablice
4.1
Modeliranje
Najprej smo se pozanimali kakšne dimenzije lahko vpnemo na šolski stroj (Emco mill
105) in na podlagi teh mer začeli z modeliranjem napisne ploščice. Izhajali smo iz
mer 100 mm x 60 mm. Vse druge mere smo predpostavili proporcionalno glede na
sliko logotipa Šolskega centra Postojna, ki nam jo je posredoval mentor.
Pri modeliranju smo uporabljali naslednje funkcije:
-
Funkcijo za prostorski izvlek (extrude),
-
funkcijo za zaokrožitev (round),
-
funkcijo za izdelavo lukenj (hole),
-
funkcijo za izdelavo napisa (Grove).
Izdelali smo tudi delavniško risbo izdelka.
16 4
4.1.1. Pros
storski izvllek logotip a (extrude))
V progrramu Creo
o Elements
s/pro 5.0 ssmo s funk
kcijo Extrud
de napravi li prostorsk
ki izvlek
logotipa
a.
Slika
S
17: Prrostorski izv
vlek logotip
pa
17 4.1.2
Prostorski izvlek elip
ps (extrude )
Slika 1
18: Izdelav
va elips
18 4.1.3
Izdelava lu
ukenj (hole))
asneje razm
mo izdelali lu
uknjo in jo ka
množili s fun
nkcijo Patteern.
S funkccijo Hole sm
Slika 19 : Modeliran
nje luknje
0: Razmno
oževanje lukenj
Slika 20
19 4.1.4
Izdelava napisa (grove)
S funkcijo Cosmetic -> Grove smo izdelali napis za kasnejše graviranje.
Slika 21: Izbira funkcije GROVE
Slika 22: Postavitev besedila
20 Slika 23: Izgled logo
otipa po končanem modeliranju
21 4.2 D
Delavnišk
ka risba
Slika 24
4: Delavniš
ška risba
22 4.3 CNC programiranje
4.3.1
Operacijski list
RAČUNALNIŠKO
PODPRTE
TEHNOLOGIJE
OPERACIJSKI LIST
Naziv risbe:
Številka risbe:
Napisna ploščica
Ime programa:
1
List:
Napisna_ploscica
Listov:
1
Obdelovalni stroj:
Tip krmilnika:
Izdelal:
Pregledal:
Datum:
EMCO MILL 105
Sinumernik 840d
Andraž Simčič
Aleš Harmel
3.4.2012
Z.ŠT.
OPIS OPERACIJE
1
ČELNA PORAVNAVA
2
FREZANJE PROFILA
ORODJE
T1
T1
OPOMBA
FACE MILLING
PROFILE MILLING
3
GRRBO FREZANJE
T1
PROFILE MILLING
4
FREZANJE NOTRANJE RAVNINE
T2
VOLUME MILLING
5
FREZANJE NOTRANJIH ELIPS
T2
VOLUME MILLING
6
VRTANJE LUKENJ
T6
HOLE DRILLING
7
GRAVIRANJE IMEN
T5
ENGRAVING
8
GRAVIRANJE RAZREDA
T5
ENGRAVING
Tabela 5: Operacijski list
23 1
4.3.2
O
Orodni listt
RAČUNALN
R
NIŠKO
ORO
ODNI LIST
L
– FREZA
F
ANJE
Na
aziv risbe:
PODPRT
TE
Š
Številka risbe:
Ime programa:
1
Na
apisna ploščica
List:
Listov:
1
Napisna_pploscica
Obde
elovalni stroj:
Tip
p krmilnika:
Izzdelal:
Pregledal:
Datum:
EM
MCO MILL 105
Sinumernik 840d
8
A
Andraž Simčič
Aleš Harmeel
3.4.2012
SURO
OVEC
Material
O
Oznaka
ALUMINIJ
Dimenzije
60x120
0x20
Prriprave
PR
RIMEŽ
VP
PENJANJE
E
EMCO
Koordin
natna izhodišča
G54
TRANS Z
T1
ORODJA
T2
Številka korekkcije: D1
Številka korrekcije: D1
Tip orodja: 12
20
Tip orodja: 120
1
Polmer orodja
a: 20
Polmer orod
dja: 2.5
Hitrost: 2400
Hitrost: 3000
0
Podajanje: 30
00
Podajanje: 170
1
Število zob: 4
Število zob: 2
T5
T6
Številka korekkcije: D1
Številka korrekcije: D1
Tip orodja: 20
00
Tip orodja: 220
2
Polmer orodja
a: 2.5
Polmer orod
dja: /
Hitrost: 1800
Hitrost: 3000
0
Podajanje: 17
70
Podajanje: 100
1
Število zob: 2
Število zob:/
Tabe
ela 6: Orodni list
24 Opomb
be
1
4.4 Izzdelava programa
p
a za CNC
C frezalni stroj
o Elements
s pro 5.0 sm
mo izdelali program za
a obdelavo na CNC fre
ezalnem
S progrramom Creo
stroju.
nje surovca
1. Risan
Surovecc narišemo večji kot je
e končni izd elek, zato da
d lahko ob
bdelamo vsee stranice. Surovec
naj bo vvečji vsaj za
a 1 mm na vsako
v
stran .
Prikaz kosa
a v surovcu
Slika 25: P
25 2. Nasta
avimo NC stroj.
s
Slika 26
6: Nastavite
ev stroja
avitev orodjja.
3. Nasta
Slika 27
7: Nastavite
ev orodij
26 4.5 Izzdelava sekvence
s
e čelne p
poravnav
ve
Poznam
mo več vrst sekven
nc. Skozi naslednje
e slike vam
m bom prredstavil iz
zdelavo
sekven
nce čelne poravnave.
p
. Ostale se
ekvence pa
a so nareje
ene na poddoben načiin le, da
je pri ne
ekaterih po
otrebno do
oločiti še ka
akšen doda
aten param
meter.
Slika 28: P
Prikaz izbire
e sekvence
e
Po kon
nčani operraciji lahk
ko preverim
mo s dvem
ma simulacijama. Laahko preve
erimo s
samim programom, ki nam pokaže sa
amo pot orrodja ali pa
a s pomočjoo Vericut-a
a katera
nam po
okaže bistvveno več, saj
s nam po
okaže spro
otno odzem
manje mateeriala.
Slika 29
9: Simulacijja brez odv
vzemanja materiala
m
27 Slika 30
0: Stimulaccija s odvze
emanjem materiala
28 4.6 Postprocesiranje
Postprocesiranje je proces, ki računalniške ukaze pretvori v jezik razumljiv stroju,
zato je pomembno, da imamo ustrezen postprocesor, ki nam ga stroj prebere.
Postopek postprocesiranja :
- najprej moramo operacijo shraniti, to storimo tako da odpremo simulacijo (PLAY
PATH) ter jo shranimo,
- sprva operacijo izvozimo in dobimo NCL kodo, po postprocesiranju pa dobimo
ARC kodo.
Slika 31: Izbira Postprocess
29 4.7 NCL koda
a
Prikazanih je le nekaj vrstic NCL kode.
Slika
a 32: NCL koda
30 4.8 ARC koda
a
RC kode od
d 1502 ukaz
znih vrstic.
Prikazanih je le nekaj vrstic AR
Slika
a 33: ARC koda
31 4.9 Izzdelava na
n stroju
4.9.1
Določanje točke W
nčno točko stroja. Če točka
Najprej moramo orrodje postav
viti v referen
t
ne bi bila nastav
vljena, bi
nam lah
hko orodje za frezalo v primež, tako nam lahko
l
nared
di veliko škkode ter do
odatnega
dela. S ukazom G5
54 premakn
nemo refere
enčno točko
o iz kota vp
penjalne mizze v skrajni levi kot
primeža
a, kjer smo ničelno točko določili ttudi na obde
elovalnem kosu.
k
Nato moramo vn
nesti tudi
popravkke s ukazom
m TRANS X Y Z vnessemo korek
kcijo koliko obdelovancca gleda iz kosa (Z
os), X in Y pa vn
nesemo pop
pravke le če
e imamo ne
ekje drugje postavili reeferenčno točko
t
na
m primeru smo
s
postav ili v isto po
ozicijo saj nam to olajšša delo ter zmanjša
obdelovvancu v tem
možnossti za napakke.
Slika 34
4: Premik točke
t
W
32 4.9.2
Umerjanje orodja
Umerjanje orodij je obvezno. Najprej v revolversko glavo vpnemo vseh 6 orodij na določena
mesta. Nato moramo orodja umeriti. Umerimo jih s pomočjo merilne urice. Tako moramo
vsako orodje približevati merilni urici tako da se na merilni urici izenači s številom 0. Tako
moramo za vsako orodje posebej umeriti in vpisati korekcije.
Slika 35: Umerjanje orodja
Ko vsa orodja umerimo, lahko preverimo tako, da s frezalom FI 40 naredimo čelno
poravnavo, nato s vsemi drugimi orodji potegnemo čez ravnino in če na obdelovancu ni
nobene raze, ki bi jo orodje začrtalo, so orodja umerjena pravilno. Ko se orodja bodoče
obrabila, bo potrebno za vsako orodje vnesti le korekcijo obrabe.
33 Slika 36: V
e korekcije
Vpisovanje
34 4.10 Izdelava
Ko smo napravili vse potrebno z vpetjem in vse še enkrat preverili smo se z mentorjem
odločili, da izdelamo prvi kos. Tako smo prenesli program v krmilnik, vnesli popravke višine
nato pa zagnali program. Izkazalo se je da so vsi parametri pravilno nastavljeni. Čas
obdelave je trajal približno 22 minut, kot je bilo predvideno s pomočjo simulacij.
Slika 37: Obdelava notranje ravnine
35 Slika 38: Končan izdelek vpet v primežu
Slika 39 Končni izdelek
36 5. Izdelava fotorealistične slike
S programom Creo Elements/pro 5.0 smo izdelali fotorealistične slike izdelanega
modela v programu Creo Elements/pro 5.0 .
Slika 40: Fotorealistična slika
37 6. Sta
atična analiza
a
ogrodja
o
a
V prog
gramu Cre
eo Elements/pro 5.0 , smo z modulom
m
Mechanica
M
a opravili statično
s
analizo
o modeliran
nega ogrod
dja. Napra
avili smo analizo
a
defo
ormacij in analizo up
pogibne
napetosti.
Ugottovili
smo
o,
da
og
grodje
BREZ
OJA
AČITEV
obreme
enitvam do
o 2000N oz
z. 200kg.
Slika
S
41: Deffiniranje sta
atične analiz
ze
38 statično
ustreza
Slika 42
2: Priprava analize
Slika
a 43: Deform
macije
39 Slika 44:: Upogibne napetosti
Slikka 45: Rezu
ultati
40 Iz rezultatov lahko razberemo, da je največja napetost 41N/mm2, maksimalen upogib
pa je 2mm pri obremenitvi 2000N. Po teh rezultatih smo nadaljevali z izdelavo
tehniške dokumentacije ter nadaljnje materialne izdelave.
41 7. Proces materializacije
6.1
Razrez cevi
V podjetju MAKSL d.o.o. smo po izdelanih načrtih, na tračni žagi razrezali pravokotne
aluminijaste cevi.
Slika 46: Razrez cevi
42 6.2
Varjenje ogrodja
Podjetje K in KOV Kovinarstvo Klančar d.o.o. nam je omogočilo varjenje cevi iz
aluminija. Varili smo s postopkom TIG.
Slika 47: Varjenje 1
43 Slika 48:Varjenje 2
44 Slika 49: Zvarjeno ogrodje 1
Slika 50: Zvarjeno ogrodje 2
45 6.2.1 TIG postopek varjenja
To je talilno obločno varjenje v nevtralnem zaščitnem plinu z ne taljivo elektrodo
(običajno volfram ali volfram z dodatki). Postopek TIG varjenja lahko poteka v
zaščitni atmosferi helija ali argona. Najpogosteje TIG varjenje izvajamo ročno, v
manjši meri tudi delno mehanizirano. Varjenje je mogoče v vseh legah, posebno z
impulznim varjenjem TIG. Med samim TIG varjenjem gori oblog med osnovnim
materialom in volframovo elektrodo, ki je ne taljiva. Pri tem varjenju se razvije toplota,
ki raztali tako osnovni kot dodajni material. Zaščitni plin se dovaja preko šobe
gorilnika. Med varjenjem varilec z eno roko drži gorilnik, z drugo pa dodajni material.
Dodajni material se med samim segrevanjem tali preko premikanja v talino. TIG
varjenje pa lahko poteka tudi brez omenjenega dodajnega materiala.
46 6.3
Plazemski razrez aluminijaste pločevine
Slika 51: Priprava na rezanje
47 Slika 52: Lasersko umerjanje
Slika 53: Izrezani kosi 48 8. Zaključek projekta – sklep
Projekt je skoraj v celoti potekal po zastavljenih ciljih. Proti koncu smo se znašli v
časovni stiski. Težave smo imeli zaradi zunanjih izvajalcev, od katerih smo bili
odvisni. K uspehu projekta so pripomogli mentor in podjetja: GOLDfren, Stroj&les
d.o.o., K in KOV Kovinarstvo Klančar d.o.o., Vulkanizerstvo Šega s.p., Strojno
ključavničarstvo Roman Žnidaršič s.p., MAKSL d.o.o., Uning d.o.o. .
Med izdelavo projektne naloge smo pridobili veliko novega znanja v programu Creo
Elements/pro 5.0 ter veliko novih spoznanj na področju strojništva. Spoznali smo
veliko novih ljudi, ki imajo veliko znanja in izkušenj na tem področju.
Ker se s člani skupine zelo dobro poznamo, razumemo in smo iz istega kraja, nam je
bilo delo močno olajšano. Prišlo je tudi do veliko različnih idej ter včasih tudi do
konfliktov in nestrinjanj.
Izdelek še ni dokončan. Narediti je potrebno še nekaj finalnih del in lepotnih
popravkov. Kljub temu, da njegov izgled še ni dokončen, pa smo že videli da deluje,
tako
kot
smo
si
želeli,
z
njim
se
že
lahko
spuščamo
po
klančini. 49 9. Viri in literatura

http://www.best-trip.at/?page=schulausflug&detail=monster_roller (12.4.2012)

http://www.pohorje.org/mariborsko-pohorje-poleti/2276 (12.4.2012)

http://varjenje.org/tag/tig-varjenje-2/ (12.4.2012)

Balažic, R. Programiranje CNC strojev, Murska Sobota, Franc-Franc, 2005
10. Priloge
1. Sestavna risba Monster roller
2. Sestavna risba kolesa
3. Delavniška risba napisne tablice
50 

Similar documents