Pravilnik o napredovanju v SZTK - Slovenska zveza tradicionalnega

Transcription

Pravilnik o napredovanju v SZTK - Slovenska zveza tradicionalnega
PRAVILNIK O NAPREDOVANJU V TRADICIONALNEM KARATEJU
V SLOVENSKI ZVEZI TRADICIONALNEGA KARATEJA
S tem pravilnikom je zaščiten hierarhični sistem napredovanja znotraj Slovenske zveze
tradicionalnega karateja (v nadaljnjem besedilu: Zveza), ki temelji na vadbenih izkušnjah, znanju in
razumevanju tradicionalnega karateja posameznika.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Klubi – člani Zveze oziroma klubski izpitni izpraševalci v teh klubih, so dolžni zagotoviti izvajanje
izpitnih programov za napredovanje po pasovih v skladu s standardi tradicionalnega karateja, ki jih
predpiše Tehnična komisija SZTK in pri tem dosledno upoštevati določila tega Pravilnika.
II. PASOVNA RAZVRSTITEV SZTK
2. člen
Šolske stopnje (KYU)
mednarodna oznaka stopnje
barva pasu
9. KYU
8. KYU
7. KYU
6. KYU
5. KYU
4. KYU
3. KYU
2. KYU
1. KYU
Bela
Bela
Bela
Bela
Rumena
Oranžna
Zelena
Modra
Rjava
Mojstrske stopnje (DAN)
mednarodna oznaka stopnje
barva pasu
1. DAN
2. DAN
3. DAN
4. DAN
5. DAN
6. DAN
7. DAN
8. DAN
9. DAN
10. DAN
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
Črna
APRIL 2010 – PRAVILNIK O NAPREDOVANJU V SZTK
minimalni čas vadbe
(ob pogoju da trenira
dve uri tedensko)
4 mesece
4 mesece
4 mesece
4 mesece
4 mesece
4 mesece
6 mesecev
6 mesecev
6 mesecev
minimalna starost
minimalni čas vadbe
(ob pogojui aktivnega
treniranja)
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
6 let
7 let
8 let
10 let
/
minimalna starost
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16 let
20 let
23 let
27 let
32 let
38 let
45 let
53 let
63 let
/
Stran 1/4
III. NIVOJI POLAGANJA
3. člen
Klubski izpiti
Na nivoju kluba lahko izvaja izpite izpitni izpraševalec, ki ima veljavno licenco izpitnega izpraševalca
razreda B. Klubsko izpitno komisijo tvorita dva člana, oba z veljavno licenco izpitnega izpraševalca.
Izpitni izpraševalec razreda A lahko na klubskem nivoju izvaja izpite tudi samostojno, kljub temu pa
velja priporočilo dvočlanske izpitne komisije. Na nivoju kluba se izvajajo praviloma izpiti za šolske
stopnje pasov (KYU).
Zvezni izpiti
Zvezno komisijo za podeljevanje pasov tvorijo predsednik izpitne komisije in dva člana. Vsi trije morajo
imeti veljavno licenco izpitnega izpraševalca razreda A. Za zvezna polaganja se štejejo vsi izpiti, ki so
opravljeni pred zvezno izpitno komisijo. Na nivoju Zveze se izvajajo praviloma izpiti za mojstrske
stopnje pasov (DAN). Zvezne izpite razpiše Tehnična komisija SZTK, ki določi tudi zvezno komisijo za
podeljevanje pasov.
Mednarodni izpiti
Člani Zveze lahko opravljajo izpite tudi pri mednarodnih ITKF izpitnih izpraševalcih. Izpiti so veljavni
tudi, če so položeni pri drugih mednarodno priznanih mojstrih, ki so iz organizacij tradicionalnega
karateja. Opravljene izpite verificira Tehnična komisija SZTK na podlagi fotokopije diplome o doseženi
stopnji.
Ostali izpiti
V primeru, da člani opravljajo izpite pri drugih mojstrih, ki učijo tradicionalni karate, Tehnična komisija
SZTK obravnava vsak primer posebej in preveri, če je bil izpit opravljen v skladu s standardi
tradicionalnega karateja. Pri tem je kandidat Tehnični komisiji dolžan predložiti tudi izpitni program, po
katerem je izpit opravljal in fotokopijo diplome o doseženi stopnji.
IV. POGOJI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI PREIZKUŠEVALCEV
4. člen
Izpitni izpraševalec SZTK (razreda A ali B) lahko podeljuje pasove, ki so za tri stopnje nižje od njegove
stopnje pasu.
Do vključno 3.KYU – če je nosilec najmanj 1.DAN
Do vključno 2.KYU – če je nosilec najmanj 2.DAN
Do vključno 1.KYU – če je nosilec najmanj 3.DAN
Do vključno 1.DAN – če je nosilec najmanj 4.DAN
Do vključno 2.DAN – če je nosilec najmanj 5.DAN
Do vključno 3.DAN – če je nosilec najmanj 6.DAN
Do vključno 4.DAN – če je nosilec najmanj 7.DAN
Do vključno 5.DAN – če je nosilec najmanj 8.DAN
V. DIPLOMA IN OCENJEVALNI LIST
5. člen
Za uspešno opravljen izpit izda Zveza ali klub diplomo v doseženi stopnji in izpolnjen ocenjevalni list,
pri neuspešnem pa samo izpolnjen ocenjevalni list. Pri polaganju na mednarodnem nivoju je diploma
in ocenjevalni list v odgovornosti mednarodne organizacije oz. mednarodnega mojstra preizkuševalca.
APRIL 2010 – PRAVILNIK O NAPREDOVANJU V SZTK
Stran 2/4
VI. REGISTRACIJA MOJSTRSKIH STOPENJ
6. člen
Tehnična komisija SZTK vodi evidenco – register mojstrskih stopenj v SZTK. Opravljene mojstrske
stopnje pasov (DAN), ki se položijo na zveznem ali mednarodnem nivoju, se registrirajo pri Slovenski
Zvezi Tradicionalnega Karateja. Vloga za registracijo mojstrske stopnje vsebuje izpolnjen »obrazec za
registracijo mojstrske stopnje« in fotokopijo diplome za doseženo stopnjo.
VII. DOVOLJENJE ZA PODELJEVANJE PASOV – LICENCA IZPITNEGA IZPRAŠEVALCA
7. člen
Licenco izpitnega izpraševalca SZTK izda Tehnična komisija na osnovi vloge klubov in prejetih
podatkov ter s tem omogoči izpraševalcem legitimno izvajanje izpitov za stopnje šolskih ali mojstrskih
pasov.
Pogoji za izpitnega izpraševalca SZTK razreda B:
 da je nosilec stopnje pasu najmanj 1. DAN in je star najmanj 20 let;
 da se udeleži usposabljanja za izpitne izpraševalce SZTK;
 da ima pri Zvezi urejeno registracijo mojstrske stopnje;
Pogoji za izpitnega izpraševalca SZTK razreda A:
 da ima najmanj dve leti izkušenj v vlogi izpitnega izpraševalca razreda B;
 da je nosilec stopnje pasu najmanj 3. DAN in je star najmanj 25 let;
 da se udeleži usposabljanja za izpitne izpraševalce SZTK;
 da ima pri Zvezi urejeno registracijo mojstrske stopnje;
VIII. ODGOVORNOSTI IZPITNEGA IZPRAŠEVALCA
8. člen
Naloge in odgovornosti klubskega preizkuševalca so:
 skrbi za izvajanje izpitov;
 odgovoren je da, izpiti potekajo v skladu s standardi tradicionalnega karateja, ki jih predpiše
Tehnična komisija SZTK in v skladu s tem Pravilnikom;
 upošteva kriterije ocenjevanja izpitov;
IX. IZPITNE TAKSE
9. člen
Višina izpitnih taks na klubskih izpitih je v domeni kluba, višino izpitnih taks na zveznem nivoju pa
določi Izvršni odbor Zveze.
APRIL 2010 – PRAVILNIK O NAPREDOVANJU V SZTK
Stran 3/4
X. NEPRAVILNOSTI IN KRŠITVE
10. člen
Karate stopnje članov klubov Zveze, ki so pridobljene mimo tega Pravilnika, Zveza ne priznava. Vsaka
neregularna pridobitev, okoriščanje, samo imenovanje, ponarejanje ali lažno prikazovanje se smatra
za grobo kršenje tega Pravilnika.
Za kršitve tega Pravilnika lahko Tehnična komisija SZTK izreče:
1. izgubo ali začasni preklic licence izpraševalca;
2. ponovno opravljanje usposabljanja za izpitnega izpraševalca;
XI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejetja na Skupščini.
V Kopru, 17.04.2010
predsednik:
Igor Kosmina
APRIL 2010 – PRAVILNIK O NAPREDOVANJU V SZTK
Stran 4/4