HACCP izjava Modima d.o.o.

Transcription

HACCP izjava Modima d.o.o.
MODIMA marketing ooo
Gradnje9-6210SeLana
tel.: +386 (05) 768 62 10, fax.: +386 (05) 768 6212
IZJAVA
DOBAVITBLJA o ZDRAVSTVENT USTREZNOSTI
zlvtt-
Izjavljamo, da:
1.
Dobavljena Livila
in
na5e prevozne storitve z vozlli hladilniki za prevoz
zahtevam:
Zakona o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
52100 in dop. Ur.l. RS 42102) ter ustreznih podzakonskih aktov in standardov.
2.
Zivil ustrezajo
Livili(Ur.l.
RS
Izvajamo notranji nadzor, skladno s HACCP nadeli, v vseh fazah proizvodnj e in/oz. prometa
z
Livili oziroma v vseh fazah prevoza- transport a Livll.
J. Imamo
vpeljan sistem za odpoklic zdravstveno neustreznih Zivil izproizvodnje in/oz.prometa.
4. Hranimo vse izjave ptoizvqalcev ter druga dokazila, ki so podlaga tej izjavi in
kupcu ozir oma narodniku blaga, storitev oziroma pr ev oza tudi po sreduj emo.
5. Po
HACCP sistemu poslujemo od29.11.2003 dalje.
Gradnje, 01.04.2013
Odgovorna oseba:
Iztok Skrk
Ir{
o
osnovni kapital 35.469,88 EUR, reg. vloZek 1103143100 sodiide v Kopru
matidna Stevilka 5627656, ID 5t. za DDV 5182645493
transakcij ski radun:
1
0
100-000003
889
2 Banka Koper
jih
na zahtevo