HACCP sistemom

Transcription

HACCP sistemom
Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Trebinjska ulica 3 • 1000 Ljubljana • Slovenija
Telefon: 01 566 11 65, Telefax 01 568 33 66
TRR 24201-9003867449
IZJAVA O UVEDBI IN IZVAJANJU HACCP SISTEMA
1. V okviru notranjega nadzora v našem podjetju zagotavljamo zdravstveno
ustreznost oziroma varnost živil v vseh fazah proizvodnje oz. prometa z
živili na podlagi HACCP sistema.
2. Vsa dobavljena živila ustrezajo zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.52/00 in 42/02) ter
podzakonskih aktov in standardov.
3. Pri izvajanju notranjega nadzora imamo izdelan načrt umika živila iz
proizvodnje oziroma prometa v primeru suma ali potrjene neskladnosti z
zahtevami zdravstvene ustreznosti živil.
4. Hranimo dokazila s katerimi potrjujemo, da so dobavljena živila oziroma
surovine zdravstveno ustrezni.
Datum:
03.01.2012
Žig
Podpis odgovorne osebe
Peter Žgajnar
01 566 11 66
Š te vil ka v lož ka 1 /2 4 7 46/ 00 pri O kr ožn em so di šču v Lju bl jani.
Znesek osnovnega kapitala: 10.224,00ۥ ID za DDV: SI 37035215, www.pems.si