Katalog dejavnosti enote za pomoč inkluziji v šolskem letu

Comments

Transcription

Katalog dejavnosti enote za pomoč inkluziji v šolskem letu
Zavod za slepo in slabovidno mladino
Langusova ulica 8 1000 Ljubljana
Katalog dejavnosti enote za pomoč inkluziji
v šolskem letu 2013/2014
Učenje podpornih strategij
Seminarji za učitelje, strokovne delavce, starše...
Delavnice in srečanja otrok, mladostnikov in njihovih staršev
Športne dejavnosti, šole v naravi, planinarjenje...
Usposabljanje za neodvisno življenje
Druženje in izmenjava izkušenj
1
Dejavnosti 2013/2014
Dejavnost
I. Seminarji za
učitelje in vzgojitelje
II. Študijska skupina
učiteljev slepih in
slabovidnih učencev
in dijakov
III.Delavnice za
otroke in starše, ki so
vključeni v predšolski
program
IV. Delavnice za
starše otrok iz
zgodnje obravnave
V. Srečanja staršev
osnovnošolskih otrok
Vrsta
Datum
Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem
obdobju
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev
Delo s slepimi in slabovidnimi otroki z več motnjami v
prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za uporabo
prilagojene računalniške opreme
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za pouk
jezikoslovja (slovenščina, tuji jeziki)
Seminar za učitelje matematike, fizike
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za pouk
naravoslovja (kemija, biologija, tehnika, gospodinjstvo)
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za pouk
družboslovja (zgodovina, geografija)
Seminar za učitelje likovnega, glasbenega pouka,
športne vzgoje - s poudarkom na izvedbi izvenšolskih
dejavnosti
Seminar za nadzorne učitelje pri zunanjem preverjanju
znanja
Začetni tečaj brajice
Nadaljevalni tečaj brajice
Srečanja študijske skupine učiteljev slepih in slabovidnih
učencev in dijakov v rednih šolah
3 srečanja Študijske skupine
17.-18. 10. 2013
Orientacija in mobilnost
Branje oftalmoloških izvidov in funkcionalna ocena
vida
Stres in tehnike sproščanja
Dvodnevna delavnica
Zgodnja obravnava je temelj uspešnega razvoja
otroka s posebnimi potrebami
15. 10. 2013
26. 11. 2013
28. -29. 10.2013
28. – 29. 10. 2013
Konec avgusta ali ob
dobavi rač. opreme
28. 11. 2013
24. 10. 2013
7. 11. 2013
21. 11. 2013
14. 11. 2013
10. 4. 2013
17. 4. 2013
10. 10. 2013
3. 10. 2013
27. 11. 2013
26. 3. 2014
4. 2. 2013
23. 24. 5. 2013
24. 9. 2013
2. 10. 2013
Podpora družine (in družini)
slepemu/slabovidnemu otroku v zgodnji obravnavi
Ustvarjanje spodbudnega domačega učnega okolja 13. 11. 2013
Kritična področja razvoja slepih in slabovidnih otrok 9. 4. 2014
od rojstva do šole PŠ
Štajerska, Koroška in Prekmurska regija
Ostale regije in Ljubljana
24. 9. 2013
4. 2. 2014
27. 5. 2014
25. 9. 2013
5. 2. 2014
28. 5. 2014
2
VI. Delavnice za
starše otrok s
kombiniranimi
motnjami
VII. Športne
dejavnosti
za učence OŠ
Športne dejavnosti
za dijake SŠ
VIII. Dejavnosti za
učence v inkluziji
OŠ - učenje
POdpornih STrategij
(POST komunikacija,
socializacija,
orientacija, VOS...)
IX. Dejavnosti SŠ za
dijake v inkluziji:
učenje POpornih
STrategij (POST)
X. Specialna znanja
za učence in dijake
XI. Vrt čutil
XII. ICC
Razvoj gibalnih sposobnosti pri slepih in
slabovidnih otrocih
Slepi in slabovidni otroci z motnjami avtističnega
spektra –razvoj komunikacije in pomen varnega
okolja
5. 02. 2014
Zimska šola v naravi – Planica CŠOD 6.,7.,8. razred
Gremo v hribe – planinska tura v Julijske Alpe za učence
7.,8.,9. razreda
Letna šola v naravi za vrtčevske otroke, učence iz
programa OVI in učence od 1. - 5. razreda
Sodelovanje z društvom Vidim cilj - plavanje
Aktivnosti Specialne olimpiade
Šolsko prvenstvo showdown
Športni vikend
Sodelovanje z društvom Vidim cilj - plavanje
Učenje POST za predšolske otroke - četrtek
Učenje POST za učence 1. triade
1. delavnica: koordinator Damjana Oblak
2. delavnica: koordinator Tina Kastelic
3. delavnica: koordinator Dragana Žunič
Učenje POST za učence 2. triade
1. delavnica: koordinator Nina Čelešnik Kozamernik NPZ
2. delavnica: koordinator Tanja Tajnikar
3. delavnica: koordinator Branka Terpin
Učenje POST za učence 3. triade
1. delavnica: koordinator Mateja Jenčič
2. delavnica: koordinator Grega Hribar + NPZ
3. delavnica: koordinator Polona Knific
Učenje POST za dijake SŠ
1. delavnica: koordinator Tatjana Murn
2. delavnica: koordinator Karmen Pajk
Srečanje dijakov zaključnih letnikov
Koordinator: Marija Jeraša
27. 1.-31. 1. 2014
23. 5.-24. 5. 2014
Vaje vida
Slepo tipkanje Osnovni in nadaljevalni tečaj
Komunikacija - opismenjevanje
Vsakodnevna opravila slepih
Orientacija in mobilnost
Računalniško opismenjevanje
Matematika in matematični zapis Latex
DSP pri posameznih predmetih
Obiski in delavnice
Mednarodni tabor računalništva in komunikacije
Vse leto
Datum določen
naknadno
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Julij 2014
16. 04. 2014
16. – 20. 6. 2014
Vse leto
Vse leto
13.-15. 12. 2013
21. – 23. 3. 2014
Vse leto
Vse leto na 14 dni
24. – 25. 10. 2013
13. – 14. 2. 2014
15. – 16. 5. 2014
10. – 11. 10. 2013
23. – 24. 1. 2014
6. – 7. 3. 2014
26. - 27. 9. 2013
7. – 8. 11. 2013
13. – 14. 3. 2013
14. – 15. 11. 2013
29. – 30. 1. 2014
29. – 30. 1. 2014
Informacije o vseh dejavnostih so na voljo tudi na spletni strani Zavoda za
slepo in slabovidno mladino www.zssm.si. Veseli bomo tudi vseh vaših
odzivov, pobud in predlogov za nadaljnje aktivnosti.
3
1. SEMINARJI ZA UČITELJE
Kontaktna oseba seminarjev, ki so objavljeni v Katalogu stalnega spopolnjevanja Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport je [email protected]
1. 1. Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju
Čas izpeljave:
Koordinator :
17. – 18. 10. 2013
Nina Schmidt
[email protected]
Cilji
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci, ki že imajo osnovna pedagoška znanja,
se seznanijo z osnovami teorije specialnopedagoških znanj s področja tiflopedagogike (vede o
vzgoji in izobraževanju slepih/slabovidnih), s tiflopedagoškim pristopom dela s slepim in
slabovidnim otrokom ter specifičnimi metodami dela s slepim oz. slabovidnim otrokom. S
pridobljenimi znanji interdisciplinarno širijo pridobljeno znanje s področja predšolske vzgoje in
izobraževanja.
Program
 Motnje vida in njihov vpliv na razvoj otroka (predavanje in delavnica) – Dragana Žunič
 Psihološki vidiki slepote in slabovidnosti – Sabina Šilc
 Orientacija in mobilnost v predšolskem obdobju (predavanje in praktična delavnica) –
Branka Terpin
 Vsakodnevne spretnosti slepih in slabovidnih otrok – Damijana Dušak
 Igra slepega in slabovidnega otroka – Aleksandra Horvat, Mateja Zidarič
 Prilagoditev okolja - igralnice, garderob, sanitarij – Aleksandra Horvat
 Priprava in izvajanje individualiziranega programa - Mateja Zidarič
1. 2. Seminar za UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV
Čas izpeljave : 28. - 29. 10.2013
Koordinator : Nina Schmidt
[email protected]
Cilji:
Udeleženci se seznanijo z osnovami teorije specialnopedagoških znanj s področja tiflopedagogike
(vede o poučevanju slepih in slabovidnih), s tiflopedagoškim pristopom dela s slepim in slabovidnim
učencem, z osnovami specifičnega didaktično metodičnega poučevanja svojega predmeta ,
prilagojenimi pripomočki in gradivi ter prilagoditvami, ki jih bodo lahko uporabili v praksi za
izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa pri pouku nasploh ali posameznemu predmetu, ki ga
poučujejo. S tem pridobivajo osnovna dodatna interdisciplinarna znanja za poučevanje slepega
oziroma slabovidnega učenca.
Seznanitev z možnostmi sistematičnega načrtovanja, izvajanja in spremljanja prilagojenega
pedagoškega procesa. Seznanitev s specialnopedagoškimi dejavnostmi slepih in slabovidnih in
njihovim pomenom za vsestranski razvoj slepin in slabovidnih. Seznanitev s prilagojenimi
4
optičnimi, tehničnimi pripomočki, ki jih uporabljajo slepi oz. slabovidni. Seznanitev z
možnostmi priprave prilagojenih didaktičnih pripomočkov ter prilagajanjem učnih gradiv.
Predavatelji in teme
• Predstavitev Zavoda in sodelovanje Zavod-večinske šole - Katjuša Koprivnikar
• Predstavitev motenj vida - Tatjana Murn
• Psihološki vidiki slepote in slabovidnosti – Sabina Šilc
• Tiflopedagoške zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih učencev - Tatjana Murn
• Specialno pedagoške dejavnosti- orientacija in mobilnost, vsakodnevna opravila
slepih in slabovidnih - Branka Terpin, Damijana Dušak
• Načrtovanje in priprava prilagojenega učnega procesa in priprava prilagojenih gradiv –
Damjana Oblak
• Predstavitev uporabe prilagojenih pripomočkov in didaktičnega materiala – Marija Repe
Kocman
• Načrtovanje in priprava individualiziranega programa - Marija Jeraša
1. 3. DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI Z VEČ MOTNJAMI V PRILAGOJENIH
PROGRAMIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Čas izpeljave : 28. in 29. 10. 2013
Koordinator : Nina Schmidt
[email protected]
Cilji:
Defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi ter drugi svetovalni delavci se bodo:
- seznanili s pojmoma slepota in slabovidnost
- informirali o kritičnih področjih razvoja slepega ali slabovidnega otroka z več motnjami
- pridobili osnovne informacije o posebnostih slepih in slabovidnih otrok z več motnjami
- razumeli otrokove posebne potrebe, ki izhajajo iz senzornega primanjkljaja
- seznanili z osnovnim strokovnim znanjem za delo s slepim ali slabovidnim otrokom, saj je kvaliteta
pridobljenih veščin otrok s kombiniranimi motnjami ob upoštevanju tiflopedagoških principov in
uporabi ustreznih komunikacijskih metod za slepe in slabovidne velikega pomena na poti k čim večji
aktivnosti in sodelovanju in čim manjši odvisnosti od okolja
- seznanili z načini prilagajanja posameznih dejavnosti glede na motnjo vida
- upoštevali tiflopedagoške principe pri načrtovanju in izvajanju prilagojenih predšolskih in
izobraževalnih programov in posebnega programa vzgoje in izobraževanja
Cilj programa je tudi prispevati k zmanjševanju stisk strokovnih delavcev v razvojnih vrtcih, osnovnih
šolah s prilagojenim programom in vzgojno izobraževalnih zavodih ter h kvalitetnemu izvajanju
pedagoškega procesa
Predavatelji in teme:
• Predstavitev slepote in slabovidnosti – Dragana Žunič
• Kritična področja razvoja slepega/slabovidnega otroka z več motnjami – Urška Lah
• Simulacija slepote in slabovidnosti z elementi orientacije in mobilnosti – Branka Terpin
• Ustvarjanje pogojv za učenje – Urška Lah
• Starši otrok s posebnimi potrebami – Urška Lah
• Igra slepega/slabovidnega otroka – Mateja Zidarič
5
• Razvoj komunikacijskih tehnik pri slepih/slabovidnih otrocih z več motnjami – Urška Lah
• Organizacija in metode dela s slepim in slabovidnim otrokom z avtizmoim– Jelena Stipanić
 Priprava ustanove na sprejem slepega/slabovidnega otroka z več motnjami . – Mateja
Zidarič
 Tiflopedagoška pomoč v prilagojenih programih v luči zakonodaje – Mateja Zidarič
1.4. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za uporabo PRILAGOJENE
RAČUNALNIŠKE OPREME
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Konec avgusta 2013 ali ob dobavi in izposoji računalniške opreme
Mateja Jenčič [email protected]
Polona Knific [email protected]
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo v programih s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo slepe ali slabovidne učence na prilagojeni računalniški opremi
za slepega/slabovidnega. Učitelji se bodo naučili osnovnih funkcij delovanja prilagojene
računalniške opreme. Udeležba na seminarju je obvezna ob izposoji prilagojene
računalniške opreme.
1.4.1 PRILAGOJENA RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA SLABOVIDNE
Čas izpeljave:
Izvajalec:
Konec avgusta 2013 ali ob dobavi in izposoji računalniške opreme
Mateja Jenčič [email protected]
Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile prilagojeno
računalniško opremo za slabovidne v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 4 pedagoške ure.
Vsebina seminarja:
• predstavitev prilagoje računalniške opreme za slabovidne (ZoomText)
• prikaz različnih načinov povečave, označevanj kazalcev, barvnih kontrastov, ...
• uporaba dodatnih funkcij (npr. DocReader)
• pomembnejše nastavitve v ZoomTextu
• različne tehnike branja, pregledovanja besedila
• uporaba prilagojene računalniške opreme v konkretnih primerih
1.4.2 PRILAGOJENA RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA SLEPE
Čas izpeljave:
Izvajalec:
Konec avgusta 2013 ali ob dobavi in izposoji računalniške opreme
Mateja Jenčič [email protected]
6
Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile prilagojeno
računalniško opremo za slepe v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 6 pedagoških ur.
Vsebina seminarja:
• predstavitev prilagoje računalniške opreme za slepe (Jaws, brajeva vrstica)
• način prikazovanja besedila, informacij
• različni tipi kazalcev
• uporaba Braille Viewerja
• pomen posameznih tipk na brajevi vrstici, spreminjanje pomena posameznih tipk na brajevi
vrstici
• pomembnejše nastavitve v Jawsu
• uporaba prilagojene računalniške opreme v konkretnih primerih
1.4.3 SPECIALNA OPREMA ZA SLABOVIDNE MYREADER
Čas izpeljave:
Izvajalec:
Konec avgusta 2013 ali ob dobavi in izposoji računalniške opreme
Polona Knific
[email protected]
Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile prilagojeno
računalniško opremo za slabovidne v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 4 pedagoške ure.
Vsebina seminarja:
 predstavitev elektronske lupe MyReader,
 prikaz različnih načinov povečave z elektronsko lupo,
 uporaba načinov branja: živi način, shranjen tekst,
 zajem in shranjevanje teksta,
 uporaba in primernost načinov pregleda za različne oblike gradiva (tekst, slike, tabele,
…),
 uporaba MyReader-ja pri pisanju.
1. 5. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za pouk JEZIKOSLOVJA (slovenščina,
tuji jeziki)
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Tatjana Murn
[email protected]
28. 11. 2013
Tatjana Murn, Jeraša Marija, Karmen Pajk
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem jezikoslovja, ki poučujejo v programih s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo slepe ali slabovidne učence. Učitelji se bodo
seznanili s posebnostmi načrtovanja in izvajanja pouka jezikoslovja za slepe in slabovidne
učence. Program bo temeljil na poudarjanju razvoja vseh štirih komunikacijskih dejavnosti.
Spoznali boste značilnosti in zakonitosti opismenjevanja in bralnega razumevanja slepih in
slabovidnih, pripravi optimalnega okolja za slepega/slabovidnega učenca... Seznanili se
7
boste s pripravami slepega ali slabovidnega učenca na reševanje testov zunanjega
preverjanja znanja, spoznali delo s slovarji, zvočnimi viri in zvočnicami, gradivi v elektronski
obliki...
1. 6. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za pouk MATEMATIKE in FIZIKE
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Polona Knific
[email protected]
24. 10. 2013
Polona Knific, Mateja Jenčič
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem matematike in fizike, ki poučujejo v programih s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo slepega ali slabovidnega učenca. Seznanili se
bodo z načini prilagajanja gradiva, s pripomočki in prilagojenim geometrijskim priborom ter
z didaktičnimi posebnostmi poučevanja matematike in fizike slepega ali slabovidnega
učenca. S pomočjo demonstracijskih očal bodo dobili izkušnjo oblike slabovidnosti njihovega
učenca, da bodo lažje prilagajali gradivo in didaktične pripomočke. Seznanili se bodo tudi z
zapisom Latex, ki omogoča pisanje matematičnih in fizikalnih vsebin slepemu učencu na
računalnik.
1. 7. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za pouk NARAVOSLOVJA (kemija,
biologija, tehnika, gospodinjstvo)
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Damijana Dušak
[email protected]
7. 11. 2012
Damijana Dušak, Lucija Maršič, Saša Ogrizek, Tina Cortes Simoes
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem naravoslovja, ki poučujejo v programih s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za slepe ali slabovidne učence. Učitelji se bodo
seznanili z didaktičnimi in metodičnimi prilagoditvami, ki jih je potrebno izvajati pri pouku
naravoslovja. Predstavljen bo prilagojen, klasičen način poučevanja naravoslovja.
* Udeleženci se bodo razdelili v skupine glede na predmet, ki ga poučujejo.
1. 8. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za pouk DRUŽBOSLOVJA
(zgodovina, geografija, sociologija)
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Karmen Pajk [email protected]
21. 11. 2013
Karmen Pajk, Marija Repe Kocman
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem družboslovnih predmetov, ki poučujejo v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo slepe ali slabovidne učence. Učitelji
se bodo seznanili s posebnostmi načrtovanja in izvajanja pouka družboslovnih predmetov za
8
slepe in slabovidne učence. Spoznali bodo metode dela, pripomočke in prilagoditve pouka
zgodovine, zemljepisa in sociologije slepemu ali slabovidnemu učencu.
1. 9. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za področje likovnega, glasbenega
pouka, športa in organizacija izvenšolskih dejavnosti
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Nina Schmidt
[email protected]
14. 11. 2013
Nina Schmidt, Neva Laščak/Mateja Jenčič, Gašper Tanšek *
Vsebina
Seminar je namenjen učiteljem t. i. vzgojnih predmetov (likovne, glasbene in športne
vzgoje), ki poučujejo slepe ali slabovidne učence v programih s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo ali učiteljem v glasbenih šolah ter trenerjem v športnih klubih.
Učitelji se bodo seznanili z metodično-didaktično prilagoditvijo pouka likovne, športne in
glasbene vzgoje.
* Udeleženci se bodo razdelili v skupine glede na predmet, ki ga poučujejo.
Učitelji se bodoseznanili tudi z načinom organiziranja in prilagajanja izvenšolskih aktivnosti
za slepega/slabovidnega učenca.
1. 10. Seminar za nadzorne učitelje pri ZUNANJEM PREVERJANJU ZNANJA
Koordinator :
Čas izpeljave:
Jeraša Marija
10. 4. 2014
[email protected]
Seminar je namenjen učiteljem, za katere šole načrtujejo, da bodo sodelovali pri eksternih
preverjanjih znanj (splošna matura, poklicna matura, NPZ) kot nadzorni učitelji. Seznanili se
bodo s pravilniki o opravljanju eksternih izpitov za kandidate s posebnimi potrebami in
navodili, ki jim jih bo posredoval Državni izpitni center, ob tem pa se bomo osredotočili na
konkretne situacije, ki jih lahko pričakujejo v svoji vlogi.
1. 11. Začetni tečaj BRAJICE
Koordinator :
Čas izpeljave:
Izvajalka:
Tatjana Murn
17. 4. 2014
Tatjana Murn
[email protected]
Vsebina
Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti s sistemom brajevega zapisa ter se naučiti
pisanja in branja brajice. Udeleženci bodo spoznali sistem brajevega zapisa (brajeva celica,
črke, števke, ločila, posebni znaki...). Spoznali bodo brajev pisalni stroj, njegove sestavne dele
ter funkcijske tipke. Naučili se boste osnov pisanja na brajev pisalni stroj.
9
1. 12. Nadaljevalni tečaj BRAJICE
Koordinator :
Čas izpeljave:
Izvajalci:
Tatjana Murn
[email protected]
10. 10. 2013
Tatjana Murn, Mateja Jenčič, Damijana Dušak
Vsebina
Seminar je namenjen utrjevanju in poglabljanju sistema brajevega zapisa. Udeleženci bodo
nadgradili sistem brajevega zapisa (računski izrazi in zapisi, datum, formule, 6-točkovni in 8točkovni brajev zapis, računalniška brajica, latex, posebni zapisi...).
______________________________________________________________________
2. ŠTUDIJSKA SKUPINA UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK
Srečanja študijske skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev v rednih šolah so namenjena
učiteljem, ki poučujejo učence v šolah, ki izobražujejo slepe/slabovidne učence v programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Učitelji se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za poučevanje slepih in slabovidnih
učencev ter si medsebojno izmenjujejo izkušnje poučevanja v inkluzivnih procesih vzgoje in
izobraževanja.
V letošnjem šolskem letu so predvidena 3 srečanja študijske skupine, in sicer:
1. srečanje: 3. 10. 2013,
2. srečanje: 27. 11. 2013
3. srečanje: 26. 3. 2014
Učitelji bodo o datumih sklica dodatno obveščeni, vabila za sklic pa bodo objavljena na spletni
strani Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.
_______________________________________________________________________
3. DELAVNICE ZA STARŠE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V PREDŠOLSKEM
OBDOBJU
Delavnice bodo potekale ob četrtkih v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani. Čas trajanja delavnic je 3 šolske ure (16.30 – 18.45). Starši se na delavnico prijavijo
najmanj tri dni pred izvedbo. Vabila za delavnico starši prejmejo po e-pošti.
3.1. DELAVNICA: ORIENTACIJA IN MOBILNOST
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalka:
Aleksandra Horvat [email protected]
15. 10. 2013 (16.30 – 18.45)
Katjuša Koprivnikar
10
VSEBINA
Na delavnici bodo predstavljene osnove orientacije in mobilnosti (tehnika hoje z belo palico,
orientacija v prostoru, orientacijske točke za slabovidne in slepe otroke...)
Delavnica bo potekala v obliki praktičnega dela.
3.2. DELAVNICA: BRANJE OFTALMOLOŠKIH IZVIDOV IN FUNKCIONALNA OCENA VIDA
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalka:
Aleksandra Horvat [email protected]
26. 11. 2013 (16.30 – 18.45)
Dragana Žunič
VSEBINA
Udeleženci bodo spoznavali strokovne izraze s področja oftalmologije. Predstavljena bo
diagnostika s področja funkcionalne ocene vida.
3.3. DELAVNICA: STRES IN TEHNIKE SPROŠČANJA
Koordinator:
Čas izpeljave:
Izvajalka:
Aleksandra Horvat [email protected]
4. 2. 2014 (16.30 – 18.45)
Sabina Šilc
VSEBINA
Udeleženci se bodo seznanili s procesi, ki potekajo v organizmu ob doživljanju stresa in
spoznali tehnike sproščanja ob pojavu stresa.
3.4. DELAVNICA – DVODNEVNA DELAVNICA
Koordinator:
Čas izpeljave:
Mateja Zidarič
23. in 24. 5. 2014
[email protected]
VSEBINA
Dvodnevna delavnica je namenjena slepim in slabovidnim otrokom in njihovim staršem.
Družine bodo bivale v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
Program delavnic bo zajemal:
- hranjenje, oblačenje, samourejanje
- orientacija in mobilnost
- socializacija
- komunikacija
- druženje, pogovori...
_______________________________________________________________________
11
4. DELAVNICE ZA STARŠE OTROK IZ ZGODNJE OBRAVNAVE
SREČANJA STARŠEV OTROK Z OKVARO VIDA
4. 1. DELAVNICA: ZGODNJA OBRAVNAVA JE TEMELJ USPEŠNEGA RAZVOJA OTROKA S
POSEBNIMI POTREBAMI
Koordinator:
Dragana Žunič
Izvajalka seminarja: Dragana Žunič
Datum:
torek 24. 9. 2013
[email protected]
VSEBINA
Zgodnje otroštvo predstavlja zelo pomembno obdobje življenja, saj med njegovim trajanjem
procesi zorenja in učenja potekajo izredno hitro. Otroci se največ nauče v tem obdobju, z
opazovanjem vsakodnevnih aktivnosti, odnosov in iger, v varnem zavetju družine in bližjega
okolja.
Otroci so vir neizmernega veselja. To velja tudi za vašega slepega/slabovidnega otroka. Le v
primeru pravočasne in takojšnje celovite zgodnje podpore in pomoči, vam in vašem otroku
omogočamo, da skupaj vedno znova doživljate to veselje.
Delavnica je namenjena staršem, sorodnikom ter osebam iz bližje socialne okolice otrok, ki so
vključeni v program zgodnje obravnave. Udeleženci delavnice se bodo seznanili s posebnostmi
zgodnjega razvoja slepih/slabovidnih otrok, pomenom zgodnjega odkrivanja in zgodnje
obravnave otrok ter s programom zgodnje obravnave v Zavodu za slepo in slabovidno
mladino.
Delavnica se bo pričela ob 16.30 in bo trajala 2 pedagoški uri.
4. 2. DELAVNICA : PODPORA DRUŽINE (IN DRUŽINI) SLEPEMU/SLABOVIDNEMU OTROKU V
ZGODNJI OBRAVNAVI
Koordinator:
Dragana Žunič [email protected]
Izvajalka seminarja: Sabina Šilc
Datum:
2. oktober 2013
VSEBINA
Ne glede na to, da starši in drugi člani družine želijo svojemu otroku vse najboljše, se rado
zgodi, da mu ne nudijo dovolj ali prave vzpodbude za optimalen razvoj. Pogosto je tudi, da
12
otroke z okvaro vida zasipajo z preveč drugimi informacijami, da bi mu nadomestili manko s
področja vida.
Zaradi posebnosti vzgoje otrok , se starši pogosto izčrpavajo in pozabljajo na življenje izven
območja okvare.
Delavnica je namenjena staršem, sorodnikom ter osebam iz bližje socialne okolice otrok, ki so
vključeni v program zgodnje obravnave. Udeleženci delavnice se bodo seznanili s načini
sodelovanja vseh članov ožje in širše družine otroka z okvaro vida v smislu podpore čim
hitrejšega napredovanja. In istočasno o načinih skrbi zase in za druge člane družine.
Delavnica se bo pričela ob 16.30 in bo trajala 2 pedagoški uri.
4.3. DELAVNICA: USTVARJANJE SPODBUDNEGA DOMAČEGA UČNEGA OKOLJA
Koordinator:
Urška Lah, prof. defektologije [email protected]
Izvajalka seminarja: Urška Lah
Datum:
13. 11. 2013
VSEBINA
Na delavnici bomo spoznali, na kaj moramo biti pozorni v domačem okolju, da bo za slepega
ali slabovidnega otroka varno in mu istočasno nudilo čim več dražljajev, ki bodo spodbujali
vsestranski otrokov razvoj. Zajemalo bo ureditev stanovanja, opreme, igrač (svetloba,
preprečevanje ovir v domačem okolju, ki otroku onemogočajo varno gibanje, priprava
diskretnih orientacijskih linij, oprema stanovanja, predmeti za vsakdanjo uporabo,
nameščenost nekaterih igrač »dražljajev« v domačem okolju za stimulacijo vida ….)
Delavnica se bo pričela ob 16.30 in bo trajala 2 pedagoški uri.
4. 4. DELAVNICA: KRITIČNA PODROČJA RAZVOJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK OD
ROJSTVA DO ŠOLE
Koordinator:
Urška Lah, prof. defektologije [email protected]
Izvajalka seminarja: Urška Lah
Datum:
9. 4. 2014
VSEBINA
Slepota ali slabovidnost je senzorna motnja. Ko postane otrokov razvoj odvisen tudi od vida,
se začno kazati razvojni zaostanki napodročju gibanja, jezika in socializacije. Na seminarju in
delavnici bomo spoznavali, kako otroku pomagati, da bo kljub motnji vida lahko razvijal svoja
znanja, veščine in spretnosti.
_______________________________________________________________________
13
5. SREČANJA STARŠEV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
Koordinatorica srečanj:
[email protected]
PREDVIDEN ČAS
Mariborska, Koroška, Prekmurska regija:
Ostale regije in Ljubljana:
24. 9. 2013; 4. 2. 2014; 27. 5. 2014
25. 9. 2013; 5. 2. 2014; 28. 5. 2014
Srečanja so namenjena staršem osnovnošolskih otrok, obravnavanih v mobilni službi. Na
sestankih se bomo pogovarjali o organizaciji in načinu dela v mobilni službi, predstavili bomo
dejavnosti službe za pomoč inkluziji, specialnopedagoške aktivnosti, ki se izvajajo v
organizaciji Zavoda, skupaj načrtovali delo v prihodnosti... Starši boste imeli možnost
aktivnega sodelovanja v praktičnih delavnicah, srečanja pa bodo tudi prostor za izmenjavo
izkušenj.
_______________________________________________________________________
6. DELAVNICE ZA STARŠE OTROK S KOMBINIRANIMI MOTNJAMI
Koordinatorka delavnic je [email protected]
6. 1. RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROCIH
Izvajalka:
Čas izpeljave:
Jelena Stipanić
5. februar 2014
VSEBINA
Na delavnici bodo predstavljene različne vaje, predvsem bo poudarek na vajah za razvoj moči
in ravnotežja. Starši bodo imeli možnost sami se preizkusiti v različnih vlogah ter s tem zaznati
probleme s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni otroci s kombiniranimi motnjami. Skupaj
bomo naredili prilagoditve vaj za posameznega otroka glede na njegove sposobnosti in
posebne potrebe.
6. 2. SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA- RAZVOJ
KOMUNIKACIJE IN POMEN VARNEGA OKOLJA
Izvajalka:
Čas izpeljave:
Jelena Stipanić
16. april 2013
VSEBINA
Kako poteka razvoj komunikacije, če govor ni razvit? Kako otroka naučit dvosmerne
komunikacije? Kako pomagati otroku pri sporočanju svojih želja, misli, potreb in čustev? Kaj
pomeni varno okolje za slepe in slabovidne otroke z motnjami avtističnega spektra ter kako le
tega zagotoviti v šoli in doma? Skupaj bomo prišli do odgovorov na ta in številna druga
vprašanja.
________________________________________________________________________
14
7. ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Koordinator: [email protected]
7. 1. AKTIVNOSTI ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE
7. 1. 1. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – PLANICA CŠOD
Koordinator:
Gašper Tanšek
Datum izpeljave: 27. januar – 31. januar 2014
Program
Zimska šola v naravi je predvsem usmerjena v alpsko smučanje in tek na smučeh. Otroci se
naučijo osnov smučanja in teka na smučeh ter se spoznajo z različnimi zimskimi športnimi
radostmi. Marsikateri prvič občutijo, kakšno je življenje od doma in preživijo zimske počitnice
v družbi s sovrstniki. V zimski šoli v naravi teče tudi obstranski program, ki spodbuja
kreativnost in samostojnost otroka. Zimska ŠVN je namenjena otrokom od 6.razreda do
8.razreda.
7. 1. 2. LETNA ŠOLA V NARAVI
Koordinator:
Gašper Tanšek
Datum izpeljave: 16. – 20. 6. 2014
Program
Poletna šola v naravi je namenjena vsem slepim in slabovidnim otrokom, ki obiskujejo vrtec,
oddelek OVI ali osnovno šolo od 1.r do 5.r. V poletni šoli v naravi se otroci spoznajo z
različnimi športnimi in socializacijskimi vsebinami. Učitelji poskrbimo, da je otrokom lepo, da
se zabavajo, so v družbi in da naredijo kvaliteten korak naprej v razvoju. Stik z morjem
običajno otroka vzpodbudi k večji želji po plavanju. Vse tiste, ki še ne znajo plavati, skušamo
naučiti.
7. 1. 3. PLANINSKA TURA V JULIJSKE ALPE
Koordinator:
Gašper Tanšek
Datum izpeljave: 23. – 24. maj 2014
Program
Planinstvo je del tradicije našega naroda, zato tudi našim otrokom ponudimo izkušnjo
pohodništva in s tem možnost spoznati delček naših gora oz. planin. Otroci se seznanijo z
dvodnevnim pohodništvom, zato jim bo marsikaj novo, kot na primer spanje na skupnih
ležiščih v planinskih kočah. Prav v hribih so doživetja, ki otroke združujejo in povezujejo.
Tovrstna izkušnja je organizirana za otroke od 6. do 9.razreda, zato je ne velja zamuditi!
15
7. 1. 4. SODELOVANJE Z DRUŠTVOM » Vidim cilj«
Učenci imajo možnost vključevanja v dejavnosti društva Vidim cilj. Starši bodo preko mobilnih
koordinatorjev obveščeni o urniku dejavnosti in možnosti vključevanja v dejavnosti društva.
7. 2. AKTIVNOSTI ZA DIJAKE SREDNJE ŠOLE
Showdown - šolsko prvenstvo
Koordinator:
Gašper Tanšek
Datum izpeljave: 13. - 15. december 2013
Program
Šolsko prvenstvo je namenjeno srednješolcem, ki si želijo igrati showdown. Kljub temu da je
prvenstvo dokaj zahtevno, ker je dejavnost tridnevna, je poleg samih tekmovanj poskrbljeno
tudi za druženje, samostojno prehranjevanje in pripravo treh obrokov pod vodstvom učitelja!
Vabljeni tudi tisti, ki te zanimive igre še ne poznajo in jih zanima, kaj showdown sploh je.
7. 2. 3. ŠPORTNI VIKEND
Koordinator:
Gašper Tanšek
Datum izpeljave: 21. – 23. 3. 2014
Program
Športni vikend je namenjen predvsem raznovrstnim športnim vsebinam, s katerimi se dijaki
lahko podrobneje spoznajo in jih preizkusijo. Športni vikend je namenjen dijakom v inkluziji, pa
tudi zavodskim. Šport in rekreacija je ena od dejavnosti, ki med mladimi slepimi in
slabovidnimi ni redna in se jo marsikdo izogiba. Zato skušamo preko športnih vikendov s
preprostimi in nezahtevnimi dejavnostmi mlade vzpodbuditi in spoznati z različnimi športnimi
vsebinami.
_______________________________________________________________________
16
8. DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN UČENCE V INKLUZIJI
Učenje POST – podpornih strategij (komunikacija, socializacija, orientacija, VOS...)
Dejavnosti so namenjene izvajanju specialnopedagoških dejavnosti in jih bomo oblikovali
glede na starostno oz. razvojno obdobje otroka in mladostnika. Pomemben vidik dejavnosti
je tudi socializacijski, saj se otroci in mladostniki na dvodnevnih delavnicah spoznavajo in
družijo med seboj.
8. 1. PREDŠOLSKI OTROCI
Predšolski otroci iz inkluzije bodo v Zavodskem vrtcu obiskovali razširjen obseg specialnih
znanj oz. DSP ob torkih na vsakih štirinajst dni (izmenično se bosta izmenjevali starejša in
mlajša skupina predšolskih otrok).
Namen teh obiskov je socializacija in medsebojno druženje otrok, v program pa se bodo
vključevale specialnopedagoške vsebine: pouk orientacije in mobilnosti, navajanje na
samostojnost, razvijanje grobe motorike, glasbene dejavnosti, razvijanje čutil in pridobivanje
novih znanj.
8. 2. OSNOVNA ŠOLA
Novost letošnjih delavnic za osnovnošolce bodo tudi glasbene delavnice, ki bodo vključene v
dvodnevne delavnice.
Izvajala jih bo Neva Laščak. [email protected]
GLASBENE DELAVNICE za osnovnošolce
Program se izvaja v okviru Delavnic za slepe in slabovidne otroke v vseh triadah, v vsaki po
trikrat. Poleg aktivnega poslušanja, petja in igranja na Orffove inštrumente, vključujejo
delavnice tudi nekatere izbrane dejavnosti s področja Willemsove glasbene pedagogike, ki
predstavljajo prvine glasbenega uvajanja. Zastopana so področja senzorike - zvoka,
afektivnosti - melodije, ritma, petja pesmi in naravnega telesnega gibanja. Otroci preko
aktivnega sodelovanja razvijajo glasbene sposobnosti in glasbeno ustvarjalnost, razen tega pa
še motorične sposobnosti kot so: lateralizacija telesa, fina motorika in plastičnost gibanja. V
okviru izvajanja programa so predvidene tudi glasbene dejavnosti, ki se izvajajo v zvočni sobi
na vrtu čutil ZSSM.
Posamezna delavnica traja dve šolski uri, delo pa poteka v majhni skupini, kjer je omogočen
individualni pristop, ki je za slepega in slabovidnega otroka nujen.
Pogoj za ustrezno delo je primerno zvočno okolje z ustreznimi pripomočki: klaviatura, Orffovi
ritmični in melodični inštrumenti, flavta na poteg, sirena, infratonalni metalofon, različni
zvonci in posamezne družine zvoncev, različna zvočila, pari zvočil, CD predvajalnik, računalnik,
bralne mizice ali stojala.
17
8. 2. 1. Delavnice za učence 1. triade
Koordinatorji:
Damjana Oblak , Tina Kastelic, Dragana Žunič
Čas:
1. delavnica: 24. – 25. 10. 2013; koordinator Damjana Oblak
2. delavnica: 13. – 14. 2. 201; koordinator Tina Kastelic
3. delavnica: 15. – 16. 5. 2014; koordinator Dragana Žunič
Namen:
Vse delavnice so namenjene učencem prve triade, njihovim staršem in sorejencem. Nekaj
aktivnosti bo ločenih za starše in otroke, del aktivnosti pa bo potekal skupaj. Čas trajanja
posamezne delavnice je 17, 5 ur (pričetek v četrtek ob 15. uri, zaključek v petek ob 15 uri). V
delavnicah bomo razvijali različna področja; od komunikacije (na različne načine) in orientacije
pa do razvijanja samostojnosti pri vsakodnevnih opravilih in športnih aktivnosti.
Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše in sorojence.
Kako? Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del specialnopedagoških programov
Vsakodnevna opravila in spretnosti, orientacija in mobilnost, komunikacija (del
individualiziranega programa). Preko delavnic bomo gradili prijateljstvo, se družili in zabavali,
pisno in ustno komunicirali, se urili v samostojnosti pri določenih opravilih in samostojnem
gibanju v znanem in manj znanem prostoru. Vse kar bomo počeli, nam bo tudi v šoli prišlo
prav. Ob kavici ali čaju bo za starše na voljo čas in tudi možnosti za pogovore in vprašanja ter
za delitev zkušenj.
Prva delavnica (24. - 25. 10. 2013):
Tu, tu , tu z vlakom
Kdo: otroci iz prve triade, njihovi starši ter bratci in sestrice
Koordinatorica: Damjana Oblak
Na delavnici se bomo družili in se vsi skupaj peljali z vlakom. Staršem bo namenjeno
predavanje naše psihologinje Sabine Šilc, ki bo spregovorila o temi: Kadar zaboli.
Otroci bodo v kuharski delavnici pripravili obrok in ga ponudili svojim staršem. Poizkusili se
bodo v igranju »goallballa« (igra z zvenečo žogo).
Delavnica se bo pričela v četrtek ob 15. uri, zaključila pa v petek ob 14.30.
Druga delavnica (13. – 14. 2. 2014):
Opis
18
Tretja delavnica (6. - 7. 3. 2014):
Odkrijmo čarobni svet narave
Kdo: otroci iz prve triade, njihovi starši ter bratci in sestrice
Koordinatorica: Dragana Žunič
V delavnici bodo otroci sodelovali v poskusih in sami raziskovali, odkrivali in se učili
o svetu narave. Staršem bo namenjeno predavanje tiflopedagoginje Dragane Žunič o okvarah
vida in vidnih bolezni. Skupaj bomo obiskali Prirodoslovni muzej Slovenije v Ljubljani.
V petek dopoldan bodo otroci sodelovali v glasbeni delavnici Neve Laščak.
Delavnica se bo pričela v četrtek ob 15. uri, zaključila pa v petek ob 14.30.
8. 2. 2. Delavnice za učence 2. triade
Koordinatorji: Nina Čelešnik Kozamernik, Tanja Tajnikar, Branka Terpin
Termini:
1. delavnica: 10. – 11. 10. 2013 Nina Čelešnik Kozamernik
2. delavnica: 23 – 24. 1. 2014 Tanja Tajnikar
3. delavnica: 6. – 7. 3. 2014 Branka Terpin
Za koga? Za otroke druge triade, njihove starše in brate oz. sestre.
Kako? Na tematskih delavnicah bodo potekale delavnice, predavanja in druženja za otroke in
njihove straše. Nekaj delavnic bo ločeno glede na otroke in starše slepih in slabovidnih otrok,
nekaj delavnic pa bo izvedenih skupaj s starši in z otroki, prav tako bo čas tudi za individualne
pogovore staršev z izvajalci specialnih znanj ter mobilnimi koordinatorji.
Prva delavnica (17. - 18. 10. 2013): Action, please!
Delavnica: Action, please!
Koordinator: Nina Čelešnik Kozamernik
Za koga?
Za otroke druge triade, njihove starše in brate oz. sestre?
Kako?
Na prvi delavnici za 2. triado Action, please! se bomo zabavali z angleščino, s plesom in
športom.
Druga delavnica (23. – 24. 1. 201): Mladi raziskovalci
Delavnica: Mladi raziskovalci
Koordinator: Tanja Tajnikar
Za koga?
19
Za otroke druge triade, njihove starše in brate oz. sestre?
Kako?
Na drugi delavnici za 2. triado Mladi raziskovalci bo tema raziskovalna dejavnost z obiskom
Hiše eksperimentov.
Tretja delavnica (6. - 7. 3. 2014): Orientacija
Delavnica: Orientacija
Koordinator: Branka Terpin
Za koga?
Za otroke druge triade, njihove starše in brate oz. sestre?
Kako?
Na tretji delavnici za 2. triado bo tema orientacija v prostoru.
Delavnice za učence 3. triade
Koordinatorji:
Datum izpeljave:
Mateja Jenčič, Grega Hribar, Polona Knific
26. – 27. 9. 2013: Mateja Jenčič
7. – 8. 11. 2013: Grega Hribar
13. - 14. 3. 2014: Polona Knfic
Za koga? Delavnice so namenjene slepim in slabovidnim učencem 7., 8., in 9. razreda.
Kako?
Dvodnevne delavnice so namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda v inkluziji.
Osnovna tema vseh treh delavnic bodo računalniške spretnosti: različni programi, spletne
storitve, od osnov do zahtevnejše uporabe.
Na vsaki izmed delavnic bo del časa namenjen tudi drugim podpornim strategijam.
Prva delavnica (26. - 27. 9. 2013):
 tekmovanje v desetprstnem tipkanju (prvi krog)
 programi za računanje
Druga delavnica (7. - 8. 11. 2013):
 tekmovanje v desetprstem tipkanju (drugi krog)
 programi za pretvarjanje besedila v govor
 preverjanje prilagoditev za nacionalno preverjanje znanja – za učence 9. razreda
Tretja delavnica (13. - 14. 3. 2014):
 tekmovanje v desetprstem tipkanju (tretji krog)
 dodatki za slepe in slabovidne v brskalnikih (Mozilla Firefox, Chrom)
 aplikacije za slepe in slabovidne na tablicah in pametnih telefonih
 preverjanje prilagoditev za 3. predmet za nacionalno preverjanje znanja – za učence 9.
razreda
20
Na vseh delavnicah bodo učenci poleg novosti:
 nadgrajevali svoje znanje v uporabi ustreznih prilagoditev
o ZoomText
o Lupa v Windwsih
o Jaws
o bližnjične tipke
 ter utrjevali že osvojene spretnosti
o delo z mapami in datotekami
o oblikovanje besedila v Wordu
o uporaba pdf dokumentov s programom Adobe Reader
o skeniranje besedil in OCR
Na vsaki izmed delavnic bo del časa namenjen tudi drugim podpornim strategijam.
8. 3. SREDNJA ŠOLA
Delavnici sta namenjeni slepim in slabovidnim dijakom gimnazij, srednjega in nižjega
poklicnega izobraževanja, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem
in DSP. Izvajamo jih v skupinah kot razširjen obseg DSP.
1. delavnica: Prilagoditve okolja
Koordinatorica:
ČAS:
Tatjana Murn,
14. – 15. 11. 2013
Cilji:
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s spoznavanjem komunukacijskih preprek in ovir,
na katere pogosto naletijo osebe z motnjami vida v svojem okolju. Pri tem je potrebno
upoštevati potrebe vsakega posameznika in pripraviti prilagoditve okolja, ki so mu v pomoč.
Na delavnici bomo spoznavali načine prilagoditev okolja, v katerem se gibljejo ali bivajo slepe
oz. slabovidne osebe. Seznanili se bomo z razsvetljavo in osvetlitvijo, uporabo barv in
kontrastov, teksture, se seznanili z vlogo in pomenom vodilnih linij v prostoru, orientacijskih
točk, prilegoditev v prometu ... Z vsemi temi prilagoditvami je v marsičem olajšano šolsko
okolje, vsakodnevno življenje in delo. Prvi dan bo namenjen bolj teoretskim osnovan, drugi
dan delavnice pa bo namenjen praktičnemu delu – samostojno boste načrtovali prilagoditve
prostora.
Na delavnici bo čas tudi za medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj, zabavo in sprostitev.
21
2. delavnica: Kaj zmorem? Razmišljanje o poklicu, dejavnostih...
Koordinatorica:
ČAS:
Karmen Pajk
30. – 31. 1. 2014
Cilji:
Časi, ko so slepe in slabovidne osebe lahko ramišljale le o poklicu telefonista, so davno mimo.
Dandanes, ko je trg dela ena sama konkurenca, je potrebno o poklicu in možnostih zaposlitve
razmišljati že med samim šolanjem. Kaj vse zmorejo in kje so zaposlene slepe in slabovidne
osebe, vam bomo predstavili na dvodnevni delavnici, ki bo v januarju 2014.
Dijaki boste spoznali spekter različnih poklicnih dejavnosti, kjer danes delujejo in so zaposleni
slepi in slabovidni. Svoje izkušnje, iskanje zaposlitve, prepreke pri tem in sveovanje pri vaših
poklicnih željah vam bodo iz prve roke podali danes odrasli in zaposleni slepi in slabovidni. Dali
vam bodo nasvete glede področja poklica, ki ga želite opravljati ter na kakšne prepreke so ob
tem naleteli in kako jih čim lažje prebroditi. Obiskali bomo eno izmed delovnih mest, kjer je
zaposlena slepa ali slabovidna oseba, si jo ogledali pri delu, prostore, spregovorili z vodstvom
in drugimi zposlenimi. Diskutirali bomo tudi o tem, kako je lahko slepa ali slabovidna oseba
samozaposlena in rušili stereotipe – katere poklice vse lahko danes opravlja slepa in
slabovidna oseba.
Seveda pa tudi druženja in socializacije ne bo manjkalo.
4. letnik
Srečanje dijakov zaključnih letnikov srednješolskih programov
Koordinator: Marija Jeraša
Datum izpeljeve: 30. – 31. 1. 2014
Program
Dvodnevna delavnica bo potekala v februarju. Dijaki bodo spoznali možnosti študija, vpisni
postopek, status študenta s posebnimi potrebami, pisali individualno prošnjo, srečali se bodo s
študenti z različnih študijskih programov in dejavnosti Društva študentov invalidov, delovanje
knjižnice na Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije in zagotavljanje študijskega gradiva, spletne
strani zanimive za študente… Imeli bodo tudi delavnico na temo socialnih veščin in si sami
pripravili večerjo ter se tako preizkusili v vsakodnevnih opravilih.
_______________________________________________________________________
22
10. SPECILANA ZNANJA V ORGANIZACIJI ZAVODA : RO in DSP
Učencem vseh nivojev izobraževanja nudimo usposabljanje za specialno-pedagoške veščine in
spretnosti, s katerim nadomeščajo primanjkljaje, nastale zaradi slapote in slabovidnosti.
VAJE VIDA
Opredelitev:
Manj ko otrok vidi, manj je motiviran za spontano opazovanje stvari okoli sebe. Takega otroka
je potrebno toliko bolj vzpodbujati h gledanju in opazovanju. Slepi otroci z majhnimi ostanki
vida so vključeni k vajam po predhodnem preizkusu.
Cilji:





Razvijajo sposobnost praktične uporabe preostalega vida
Usposobijo se za zavestno opazovanje in odpravljajo pasivnost gledanja
Razvijajo in urijo orientacijo
Krepijo občutek samozavesti in pozitivne samopodobe
Razvijajo in urijo sposobnost senzorične integracije (vidno- gibalne, vidno- slušne, slušnogibalne, vidno- tipne, slušno-tipne, tipno-gibalne)
VSAKODNEVNA OPRAVILA SLEPIH
V delavnici bodo učenci usvajali veščine vsakodnevnih navad in za življenje potrebnih
spretnosti, kar ima za slepega in slabovidnga učenca splošni vzgojni in izobraževalni pomen.
Okvara vida preprečuje in zavira sprejemanje zunanjih pobud po določeni aktivnosti. Zato je
potrebno, da učenec postopoma avtomatizira in nadzira svoje kretnje in opravila, ki
postopoma preidejo v spretnosti. Učenec osvoji in utrjuje razne vsakodnevne spretnosti in
navade.:
 osnovna vsakodnevna opravila
 opravila v povezavi z osebnim urejanjem
 opravila v povezavi s higieno
opravila v povezavi s prehrano
ORIENTACIJA IN MOBILNOST
Orientacija in mobilnost je temeljnega pomena za vsestranski razvoj slepih in slabovidnih, ker
ublaži in odpravlja posledice senzorne motnje v smislu odpravljanja gibalne oviranosti in
zoženja socialnih situacij in stikov. Osnovni cilj predmeta je v smislu samostojnega in varnega
gibanja usposobiti vsakega slepega oz. slabovidnega otroka.
Je individualna oblika usposabljanja za slepe učence in učence z minimalnim vidom. Učenci
osvojijo predstave v prostoru in se naučijo samostojnega gibanja s treningom preostalih čutil.
Vaje in treningi so postopni od predšolskega obdobja do zaključka šolanja in tudi kasneje.
23
Splošni cilji orientacije in mobilnosti:
- da se usposobijo v gibanju, obvladovanju svojega telesa, prostora in širšega okolja,
- se usposobijo za čimbolj samostojno življenje,
- posebej razvijajo in urijo čutila (tip, voh, sluh, čutilo za toploto, ravnotežje in gibalne
občutke),
- razvijajo si občutek varnosti, samozavesti in samopodobe,
- postajajo bolj motivirani za samostojno hojo s pripomočki,
- vzpostavljajo stik z okoljem na čimbolj naraven način,
- usposabljajo se za zavesten in aktiven odnos do okolja in v medsebojnih človeških
odnosih,
- usposobijo se za čim bolj samostojno in neodvisno življenje od okolja,
- razvijajo si grobo in fino motoriko,
- pridobivajo si znanja za uspešno komunikacijo,
- razvijajo in urijo si spomin, večajo koncentracijo in utrjujejo samostojnost in zanesljivost
pri opravljanju vsakodnevnih opravil.
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE
Na začetku pridobijo učenci osnovna znanja računalniškega opismenjevanja, ki so potrebna za
razumevanje in samostojno uporabo računalnika. V nadaljevanju se ta znanja spiralno
nadgradijo, poglobijo in razširijo z uporabo osnovne programske opreme in računalniških
omrežij. Poudarek je na uporabi prilagojene IKT za slepe in slabovidne.
Računalništvo je ciljno naravnano. Učenci:
 spoznavajo osnovne pojme računalništva, vlogo in pomen računalnika in z njim
povezane običajne in prilagojene tehnologije v sodobni družbi,
 pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo
sodobne IKT za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
 se usposobijo v slepem desetprstnem tipkanju
 se usposobijo za uporabo osnovnih računalniških orodij
 razvijajo sistematičnost, samostojnost, ustvarjalnost in kreativnost pri delu z
računalnikom,
 razvijajo komunikacijske zmožnosti in spretnosti,
 pridobivajo spretnosti izobraževanja z računalniško tehnologijo,
 pridobivajo temelj za nadaljnjo komunikacijo in izobraževanje z računalniško
tehnologijo,
MATEMATIKA IN MATEMATIČNI ZAPIS LATEX
Opredelitev

Učenci in dijaki z motnjo vida morajo doseči enakovreden standard znanja, za kar na
nekaterih področjih matematike potrebujejo prilagojene strategije in orodja, za katere jih
je potrebno dodatno usposobiti – prilagojeno njihovi motnji vida.
24
Učenci in dijaki, ki pri pouku uporabljajo računalnik s prilagojeno programsko opremo za
slepe oziroma slabovidne (za pisanje zapiskov, reševanje delovnih listov, pri preverjanju in
ocenjevanju znanja, učitelji jim gradivo pripravijo v elektronski obliki,…), imajo največ
težav pri zapisu matematike.

Cilji
Učenje matematičnega zapisa za slepe in slabovidne Latex.
Usvajanje pisnih algoritmov (npr. za osnovne računske operacije z večmestnimi števili) s
strategijami, ki so prilagojene za slepe in slabovidne.
Vzpostavljanje realnih predstav o količinah in njihovih medsebojnih odnosih.
Učenje strategij geometrijskega načrtovanja.
Razvijanje predstavljivosti in orientacije pri geometriji na ravnini in v prostoru.
S pripomočki (tipne slike, modeli, …) razvijati razumevanje ravninskih in prostorskih
odnosov med geometrijskimi elementi.






IZVAJANJE DSP – POMOČ PRI POSAMEZNIH PREDMETIH
Izvajanje DSP za nekatere predmete oz. predmetna področja, pri katerih prihaja do
specifičnega načina in tehnik usvajanja učne snovi ter so potrebni specialni dedaktičnometodični procesi.
Predmeti, pri katerih nudimo pomoč, so na primer: matematika, slovenščina, angleški jezik,
nemški jezik, naravoslovje...
_______________________________________________________________________
11. DEJAVNOSTI NA VRTU ČUTIL
Na vrtu čutil organiziramo vodene oglede in različne delavnice. Osnovni vodeni ogled traja 1
uro. Namenjeni so vsem zainteresiranim. Delavnice trajajo do 3 ure in so namenjene
predvsem otrokom v starosti od 3 do 18 let ter vsem ostalim obiskovalcem.
Čas izpeljave: po vnaprejšnjem dogovoru; od začetka septembra do konca junija (prazniki in
šolske počitnice zaprto).
Sprejemamo skupine od 5 do 30 udeležencev. Prijava najmanj 14 dni pred izvedbo.
Kontaktni e-naslov: [email protected]
Obiskovalci se bodo na delavnicah seznanili s čutili, slepoto in slabovidnostjo ter težavami, ki
spremljajo slepe ljudi v vsakdanjem življenju.
Preživijo lahko en šolski dan na vrtu in imajo pouk na prostem ter pri tem pa spoznajo različne
vsebine, ki so vezane na učni načrt.
Obiskovalci lahko izbirajo med naslednjimi delavnicami:
25



delavnica o slepoti in slabovidnosti,
delavnica o čutilih,
delavnica o vsakodnevnem življenju slepih.
_______________________________________________________________________
12. MEDNARODNI TABOR KOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠTVA (INTERNATIONL
CAMP ON COMUNICATION & COMPUTERS)
Mednarodni tabor računalništva in komunikacije ICC 2014
International Camp on Computers and Communication - ICC 2014
Tabori ICC so namenjeni slepim in slabovidnim mladostnikom. Organizira jih International
Association ICC s sedežem v Linzu v Avstriji ter država gostiteljica. Tabori so zelo dobra
priložnost, da slepi in slabovidni mladostniki spoznajo, kaj informacijsko komunikacijska
tehnologija in prilagojena tehnologija lahko stori zanje. Ponuja tudi veliko možnosti za
medkulturno spoznavanje, medsebojno komunikacijo, zabavo in druge prostočasne aktivnosti.
Nacionalna koordinatorka ICC za Slovenijo je Mateja Jenčič. Vsako leto se organizira udeležba
slovenskih dijakov na tem taboru.
20. tabor bo organiziran v mestu Riga v Latviji, od 3. do 12. avgusta 2014. Udeležili naj bi se
ga s skupino do 6 dijakov, starih od 16 do 21 let, ter dvema spremljevalcema
26