casovni-rele-TRE 702.pdf

Transcription

casovni-rele-TRE 702.pdf
»ASOVNI RELEJI
TRE 702
TRE 702 je veËfunkcijski Ëasovni rele T1-T2, ki z mikroprocesorsko tehnologijo pokriva veËino uporabniπkih potreb.
Vsebuje tako enostavne kot bolj zapletene navadne ter nesimetriËne Ëasovne funkcije z zelo πirokim Ëasovnim obmoËjem.
Dobavljiv je v veË razliËicah glede na napajalno napetost ter glede na πtevilo preklopnih kontaktov. Odlikuje ga moænost
nastavljanja izrazito nesimetriËnih Ëasovnih funkcij T1-T2.
Pregled in opis funkcij
Osnovni tehniËni podatki
»asovna obmoËja (Ëasi nastavljivi s preklopnikom) Napajalne napetosti
(dobavljivo eno obmoËje po naroËilu)
Preklopni kontakti
sekunde: 1, 10
minute: 1, 10
ure: 1, 10, 100,
T1,T2: 1h-1 min;
10 h-10 min;100 h-1 h
24-240 V AC/DC
12 V AC/DC
230 V AC
1 - 3 x 8 A/250 V
PrikljuËna shema
A:Impulz ob priklopu napajalne napetosti ali ob vklopu
proæilnega signala S. Naslednji morebitni signali S, ki se
pojavijo pred iztekom Ëasa T, nimajo vpliva.
B:Premor ob priklopu napajalne napetosti ali ob vklopu
proæenja S. Naslednji morebitni signali S pred iztekom Ëasa
T, nimajo vpliva.
C:Impulz ob vklopu ali ob vklopu proæenja S. Ponovni
vklop proæenja S, ki se pojavi pred iztekom Ëasa T,
sproæi ponovno πtetje od zaËetka.
D:Premor ob priklopu napajalne napetosti ali ob vklopu
proæenja S. Ponovni vklop proæenja S, ki se pojavi
pred iztekom Ëasa T, sproæi ponovno πtetje od zaËetka.
E:Vklop S vklopi rele, ob izklopu proæenja S se zaËne odπtevati
Ëas do izklopa releja. Vsak dodatni signal S pred iztekom
Ëasa T podaljπa skupni Ëas vklopljenosti releja.
F:Podaljπani impulz ob vklopu. Prisotnost signala S zaËasno
ustavi πtetje, ki se spet nadaljuje ob izklopu signala S.
G:Utripalnik z nastavljivim razmerjem impulz - premor. ZaËetek
z impulzom ali premorom (odvisno od signala S).
H:Po vklopu signala S se po Ëasu T1 rele vklopi ter
ostane vklopljen za Ëas T2. »e je trajanje signala S krajπe od
T1, se rele sploh ne vklopi. »e se signal S ponovno pojavi
med Ëasom T2, nima nobenega dodatnega vpliva.
I: Po vklopu signala S se po Ëasu T1 rele vklopi, izklopi
pa za Ëas T2 kasneje, potem ko pogoj S izgine. »e je trajanje
signala S krajπe od T1, se rele sploh ne vklopi. »e se signal
S ponovno pojavi med Ëasom T2, nima nobenega dodatnega
vpliva.
J: Vklop signala S vklopi rele za Ëas T1. Ko signal S izgine,
se rele ponovno vklopi za Ëas T2. »e je trajanje signala S
krajπe od T1, se po preteËenem Ëasu T1 rele izklopi in
ostane izklopljen (periode T2 ni). »e se signal S ponovno
pojavi med Ëasom T2, nima nobenega dodatnega
vpliva.
Opomba: Pri funkcijah A in D mora biti proæilni signal S prisoten,
Ëe æelite proæenje æe ob samem priklopu napajalne napetosti.
Po spremembi funkcije je treba rele odklopiti ter ponovno
priklopiti na napajanje.
Za veËje koliËine je moæna dograditev posebnih funkcij po
naroËilu z enim ali dvema neodvisnima izhodnima relejema.
Podatki za naroËanje
TRE 702 2 24-240 V
TRE 702 − tip releja
2 − πtevilo preklopnih kontaktov (1, 2, 3)
24-240 V − napajalna napetost (12 V AC/DC, 230 V AC, 24-240 V AC/DC)
Opomba: Kombinacija s tremi kontakti in 230 V AC napajalno napetostjo ni
dobavljiva.
Za tehniËne podatke glejte stran 105.
101