VAJE IZ FIZIKALNIH KOLIČIN IN MERJENJA

Transcription

VAJE IZ FIZIKALNIH KOLIČIN IN MERJENJA
VAJE IZ FIZIKALNIH KOLIČIN IN MERJENJA
1. V katerem odgovoru ni navedena fizikalna količina?
a. Čas.
b. Razdalja.
c. Masa.
d. Amper.
2. Katera od naštetih enot ni osnovna?
a. Amper.
b. Newton.
c. Kelvin.
d. Sekunda.
3. V katerem odgovoru so zapisane samo osnovne enote SI?
a. m, kg, s, V
b. m, kg, J, cd
c. s, K, A, mol
d. g, s, A, K
4. Katera enota je pravilno izražena z osnovnimi enotami?
a. 1 J = 1 kgm2/s2
b. 1 W = 1 Nm
c. 1 T = 1 V/sm2
d. 1 N = 1kg/m2s
5. Katera od spodaj naštetih fizikalnih količin je skalar?
a. Sila.
b. Premik.
c. Čas.
d. Pospešek.
6. Katera od spodaj naštetih fizikalnih količin je vektor?
a. Masa.
b. Gostota.
c. Temperatura.
d. Gibalna količina.
7. Deset nanometrov je:
a. 10-8 m
b. 10-9 m
c. 10-10 m
d. 10-11 m
8. Razdaljo 2,62 *105 m zapišemo v metrih. Kateri zapis je pravilen?
a. 2,62 *1012 m
b. 2,62 *1011 m
c. 2,62 *102 m
d. 2,62 *102 m
9. En dan traja:
a. 3600 sekund,
b. 3600 minut
c. 4320 minut,
d. 86400 sekund.
10. Približno koliko sekund ima en mesec?
a. 2,6 *106 s
b. 2,6 *107 s
c. 2,6 *108 s
d. 2,6 *109 s
11. Hitrost 36 km/h je enaka:
a. 5 m/s
b. 10 m/s
c. 15 m/s
d. 20 m/s
12. Katera vrednost ustreza hitrosti 3,6 m/s?
a. 1,0 km/h
b. 1,3 km/h
c. 13 km/h
d. 100 km/h
13. Koliko km/h je 36 m/s?
a. 10 km/h
b. 20 km/h
c. 36 km/h
d. 130 km/h
14. Katera hitrost je največja
a. 2·105 m/s
b. 2·107 km/h
c. 2·108 cm/s
d. 2·103 km/s
15. Milja meri 1609 m. Avtomobil vozi s hitrostjo 50 milj na uro. Kolikšna je ta hitrost?
a. 22 m/s
b. 90 km/h
c. 32 m/s
d. 120 km/h
16. Katera gostota je najmanjša?
a. 0,9 g/cm3
b. 9 kg/m3
c. 90 μg/mm3
d. 900 ton/km3
17. S katero od spodaj navedenih enot bi lahko izrazili pospešek?
a. W/s
b. N/kg
c. m2/s2
d. J/kg
18. S katero enoto lahko merimo prostorninski tok?
a. m3/s2
b. dm3/s2
c. km3/h
d. m2/s
19. S katero enoto lahko merimo masni tok?
a. kg/s
b. kg/m
c. kg s2
d. kg m2
20. Sila 1 N je:
a. teža kilogramskega telesa na površini Zemlje;
b. sila, ki pospeši telo z maso 1 g s pospeškom 1 cm/s2;
c. sila, ki pospeši telo z maso 1 kg s pospeškom 1 m/s2;
d. sila, ki pospeši telo z maso 1 kg s pospeškom 9,8 m/s2.
21. Koliko Pa je 1 mbar?
a. 102 Pa
b. 103 Pa
c. 104 Pa
d. 105 Pa
22. Kateri vrednosti je enakovredna 1 kWh?
a. 3600 J
b. 3600 V A s
c. 3,6·106 J
d. 3,6·109 W s
23. Enota za električno delo je:
a. V A
b. kg m/s3
c. V A s
d. W m
24. Kateri od spodnjih izrazov je enota za moč?
a. kg m2/s3
b. kg m2/s2
c. kg m/s2
d. kg m2/s
25. Katera od navedenih količin ima za enoto kilovaturo?
a. Električna moč.
b. Električni naboj.
c. Električni tok.
d. Električno delo.
26. Katera od spodnjih enot je enota za gostoto energijskega toka?
a. J/m2
b. J/m3
c. J/s
d. W/m2
27. Katera zapisana enota ustreza enoti za gostoto energijskega toka?
a. kg s
b. kg/s
c. kg/s2
d. kg/s3
28. Enota za napetost med točkama v električnem polju je:
a. J/As
b. N A s
c. V/m
d. N/As
29. Katera od navedenih enot ustreza enoti za naboj?
a. J/VA
b. W/Vs
c. kg m2/s2V
d. kg m2V/s3
30. Katero enoto ima gostota magnetnega polja?
a. V/m
b. A/m2
c. Vs/m
d. Vs/m2
31. Neko telo ima gibalno količino G in maso m. Izraz
G2
ima v tem primeru enako
m
enoto kot:
a. energija,
b. sila,
c. moč,
d. hitrost.
32. Sila upora pri padanju kroglice v olju je enaka F = kurv, pri čemer je r polmer
kroglice, v pa njena hitrost. Katero enoto ima ku?
a. Ns/m
b. kg m s
c. kg/ms
d. kgm/s
33. Katera sestavljena enota ustreza enoti za električni naboj?
a. F V (farad·volt)
b. J/W (joule/watt)
c. W/A (watt/amper)
d. T m2 (tesla·meter2)
34. Dolžina palice je x  160cm(1  0,025) . V katerih mejah je dolžina palice?
a. –2,5% < x < +2,5%
b. 157,5 cm < x < 162,5 cm
c. 156 < x < 164 cm
d. 4 cm < x < 160 cm
35. Stranici
pravokotnika
merita
a  110cm  10cm  110cm(1  0,09)
b  40cm  2cm  40cm(1  0,05) . Kolikšna je ploščina pravokotnika?
a. 4400 cm 2 (1  0,14)
b. 4400 cm2 (1  0,04)
c. 4400 cm2  12 cm2
d. 4400 cm 2  20 cm 2
in
36. Dolžino in širino učilnice izmerimo z relativnima napakama po 1 %, višino učilnice pa
z relativno napako 2 %. Kolikšna je relativna napaka izračunane prostornine učilnice?
a. 1 %
b. 2 %
c. 3 %
d. 4 %
37. Rezultat meritve je 231g  3 g . Kolikšna je relativna napaka?
a. 0,013%
b. 1,3%
c. 0,13
d. 1,3
38. S tehtnico večkrat izmerimo maso uteži in za povprečno vrednost mase dobimo 50,0 g.
Absolutna napaka meritve je 0,5 g. Kolikšna je relativna napaka?
a. 0,01
b. 0,05
c. 0,5 %
d. 2,5 %
39. Slika kaže hitrosti nekega telesa v odvisnosti od časa. Kolikšen je smerni koeficient
narisane premice?
a. 2,0 s2/m
b. 0,40 s2/m
c. 0,67 m/s2
d. 0,40 m/s2
REŠITVE:
1.
D
21.
A
2.
B
22.
C
3.
C
23.
C
4.
A
24.
A
5.
C
25.
D
6.
D
26.
D
7.
A
27.
D
8.
B
28.
A
9.
D
29.
C
10.
A
30.
D
11.
B
31.
A
12.
C
32.
C
13.
D
33.
A
14.
B
34.
C
15.
A
35.
A
16.
D
36.
D
17.
B
37.
B
18.
C
38.
A
19.
A
39.
D
20.
C