Program srečanja

Transcription

Program srečanja
Univerzitetni klinični center Maribor
Klinika za interno medicino
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
Zdravniško društvo Maribor
Združenje internistov SZD
22. SREČANJE INTERNISTOV IN ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE
MEDICINE
"IZ PRAKSE ZA PRAKSO"
Maribor, 20. in 21. maj 2011
Kazinska dvorana
Slovensko narodno gledališče Maribor
AVTOIMUNSKE BOLEZNI
Petek, 20.5.2011
11.00-11.20
Otvoritev
11.20-11.50
Pahor A. Etiopatogeneza in diagnostika sistemskih avtoimunskih bolezni
11.50-12.10
Dai K, Koren Krajnc M, Holc I. Polimiozitis in dermatomiozitis
12.10-12.30
Gradišnik S, Kovaĉiĉ Grobelšek V. Sistemski lupus eritematozus
12.30-12.40
Razprava
12.40-13.00
Osolnik K. Prizadetost pljuĉ pri sistemskih boleznih, diagnostika in terapija
13.00-13.15
Edelbaher N, Kreuh Kuhta B. Prizadetost pljuĉ pri sistemski sklerozi
13.15-13.30
Vidoviĉ D, Bombek M. Prizadetost pljuĉ pri sistemskem lupus eritematozusu in mešani bolezni
vezivnega tkiva
13.30-13.45
Svenšek K, Fošnariĉ I. Prizadetost pljuĉ pri revmatoidnem artritisu in Sjogrenovem sindromu
13.45-13.55
Razprava
13.55-14.15
Glaser M, Skalicky M. Imuna trombocitopenija
14.15-14.35
Majal M. Imuna hemolitiĉna anemija
14.35-14.50
Hauptman J. Perniciozna anemija – prikaz primera
14.50-15.00
Razprava
15.00-16.00
Odmor s prigrizkom
16.00-16.20
Ekart R. Terapevtska membranska afereza – pregled indikacij, doziranja, zapletov
16.20-16.40
Bevc S. Glomerulonefritisi pri avtoimunskih boleznih
16.40-16.55
Jakopin E. Glomerulonefritis pri avtoimunskih boleznih – prikaz primera
16.55-17.05
Razprava
17.05-18.45
Simpozij SERVIER Pharma d.o.o.:
»Novosti prinašajo spremembe pri obravnavi srčnožilnih bolezni«
Šaboviĉ M. Biološko staranje ţil in pomen centralnega krvnega tlaka
Kecelj N. Novosti pri obravnavi kroniĉne bolezni ven
Bunc M. Novosti pri obravnavi ishemiĉne bolezni srca
Penko M. Premena obravnave srĉnega popušĉanja
Razprava
Sobota, 21.5.2011
09.00-09.20
Skok P. Avtoimunske bolezni jeter
09.20-09.40
Dajĉman D, Ćeranić D. Avtoimunski pankreatitis
09.40-10.00
Ocepek A, Genslitskaya E. Avtoimunski hepatitis
10.00-10.20
Pernat C, Skalicky M. Primarni sklerozantni holangitis in primarna biliarna ciroza
10.20-10.35
10.35-10.45
10.45-11.05
11.05-11.20
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.40
13.40-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
Zafošnik A, Vujnović G, Skok P. Predstavitev bolnikov z avtoimunskimi obolenji prebavil
Razprava
Topaloviĉ M, Glogovšek M, Puklavec L. Avtoimunske bolezni šĉitnice
Glogovšek M, Topaloviĉ M, Puklavec L. Avtoimunske bolezni šĉitnice – prikaz primerov
Krajnc M, Ĉokoliĉ M. Avtoimunske bolezni v endokrinologiji
Razprava
Odmor
Ţeljko T, Golob Guliĉ T, Lobnik A, Vokaĉ D. Idiopatski perikarditis
Šuran D, Kaniĉ V, Balevski I, Nedog V. Avtoimunske bolezni in srce
Pagliaruzzi M, Kompara G, Granda S. Avtoimunske bolezni in srce - prikaz primera
Podlesnikar T, Penko M, Naji F, Kruniĉ B. Avtoimunske bolezni in srce - prikaz primera
Razprava
Sinkoviĉ A. Avtoimunske bolezni pri kritiĉno bolnih
Kirbiš S, Strdin Košir A, Sinkoviĉ A. Akutni koronarni sindrom pri bolnici s sistemskim lupus
eritematozusom – prikaz primera
Svenšek F, Marinšek M, Sinkoviĉ A. Septiĉni šok in veĉorganska odpoved pri bolniku z
revmatoidnim artritisom – prikaz primera
Razprava
Zakljuĉek

Similar documents