Anton Svigelj - Direkcija Republike Slovenije za ceste

Transcription

Anton Svigelj - Direkcija Republike Slovenije za ceste
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
T: 01 478 80 37
F: 01 478 80 38
E: [email protected]
www.dc.gov.si
VSEM OBČINAM
PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE
Številka:
Datum:
37162-1/2013
22. 4.2013
Zadeva: Obvezno posredovanje podatkov Direkciji RS za ceste – za leto 2012
Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l.RS, št. 109/2010) in podzakonskega predpisa Pravilnika o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št.
49/1997 in 02/2004, ste do 15. maja 2013 občine dolžne Direkciji RS za ceste posredovati naslednje
podatke:
1) Podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih
(Banka cestnih podatkov - BCP).
2) Podatke o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu.
V kolikor nam navedenih podatkov ne boste posredovali do predpisanega roka ali bodo le-ti
neustrezni, bo Direkcija RS za ceste, v skladu s 103. členom ZCes-1, pričela s postopkom
pridobivanja BCP podatkov na stroške občine.
Koristne informacije s področja občinskih cest še vedno objavljamo na spletni strani Direkcije RS za
ceste (http://www.dc.gov.si/si/storitve/za_obcine).
Obvestilo je poslano vsem slovenskim občinam, zato občine, ki ste nam podatke za leto 2012 že
poslale, jemljite to obvestilo za brezpredmetno!
Lep pozdrav!
Pripravila:
Darinka Kavčič, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka I
Tone Švigelj, univ.dipl.org.,
sekretar
vodja Sektorja za evidence o cestah, informatiko in arhiv
Anton
Svigelj
Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.:5300177,
št. računa pri Banki Slovenije SI56 0110 0630 0109 972
Digitally signed by Anton
Svigelj
DN: c=si, o=state-institutions,
ou=web-certificates,
ou=Government, cn=Anton
Svigelj,
serialNumber=1234987614026
Date: 2013.04.22 10:37:13
+02'00'