אני מאשר/ת את תנאי השימוש

Comments

Transcription

אני מאשר/ת את תנאי השימוש
‫תנאי שימוש באתר האינטרנט‪ ,‬רכישה והשתתפות במשחק "מיסטריון" (‪)Mysterion‬‬
‫שימוש באתר האינטרנט‬
‫אתר המשחק "מיסטריון" ‪( http://mysterionthegame.com‬להלן‪ ,‬האתר) הינו בבעלות פרטית‪ .‬כל הזכויות באתר‬
‫מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬על כל תכניו כפי שהם‪ ,‬שמורות לבעלי המשחק "מיסטריון"‪ .‬לבעלים שמורה הזכות לשנות את‬
‫תוכן האתר ואת תנאי השימוש האלה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על דעתם הבלעדית וללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫בעלי המשחק "מיסטריון" הם בעלי זכויות היוצרים במשחק ובכל המידע המופיע באתר‪ ,‬לרבות התמונות‪ ,‬האיורים‬
‫והטקסט‪ ,‬כמו גם בעיצוב המשחק‪ ,‬התוכנה והאתר (להלן‪" ,‬המידע המוגן")‪.‬‬
‫השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן – יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה‪.‬‬
‫תנאי השימוש מצויים באתר לטובת המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר על כל המידע המצוי בו‪.‬‬
‫השימוש באתר‪ ,‬לרבות בכל המידע המפורט בו‪ ,‬מוצע למשתמש כמו שהוא )‪ .(As Is‬משתמש לבדו יישא באחריות‬
‫לכל שימוש שהוא עושה באתר‪.‬‬
‫המידע שבאתר נועד לשימוש אישי ופרטי בלבד‪ ,‬ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי‪ .‬משתמש רשאי לעשות‬
‫שימוש הוגן וסביר במידע המוגן‪ ,‬לפי הכללים הקבועים בדין‪ .‬שימוש הוגן וסביר כאמור כולל ציטוט מתוך המידע‪,‬‬
‫תוך ציון מפורש של המקור לציטוט‪.‬‬
‫למשתמש אסור לעשות כל סילוף במידע המוגן‪ ,‬כל פגימה או שינוי אחר‪ ,‬או כל פעולה שיש בה משום הפחתת‬
‫ערך ביחס למידע ו‪/‬או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו‪ .‬בכפוף לדיני זכויות יוצרים‪ ,‬אסור למשתמש להעתיק‪,‬‬
‫להעביר‪ ,‬להפיץ מחדש‪ ,‬לשדר מחדש או לפרסם מידע מתוך המשחק ומתוך האתר‪ ,‬ללא הסכמת בעלים לכך‬
‫מראש ובכתב‪.‬‬
‫בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו‪/‬או לכל צד ג' כתוצאה‬
‫ישירה או עקיפה מן השימוש בו‪.‬‬
‫בתהליך הזמנת המשחק‪ ,‬המשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים‪ :‬שם ושם משפחה‪ ,‬כתובת דואר אלקטרוני‬
‫ומספר טלפון‪ .‬בעלי האתר יעשו שימוש במידע זה לצורך רישום המשתתפים במשחק ומסירת הודעות הקשורות‬
‫למשחק‪ .‬בעלי המשחק "מיסטריון" מתחייבים שלא למסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לכל צד שלישי‪.‬‬
‫בעלי המשחק "מיסטריון" יהיו רשאים לשלוח למשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני מידע פרסומי מטעמם‪,‬‬
‫מעת לעת‪ .‬משתמש שלא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור‪ ,‬יבקש להסירו מרשימת התפוצה‪.‬‬
‫המשתמש מאשר שידוע לו כי אינטרנט אינו מוגן לגמרי‪ .‬בעלי האתר יפעלו לאבטחת המידע שנמסר להם ישירות‪,‬‬
‫לרבות זהות המשתמשים ופרטי הקשר שלהם‪ ,‬וכן כל מידע אודות אמצעי תשלום של המשתמשים‪ .‬אף על פי כן‪,‬‬
‫בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או הפסד למשתמש עקב אובדן סודיות של מידע זה‬
‫כתוצאה מפריצה ו‪/‬או גניבה‪.‬‬
‫הזמנה ורכישת המשחק‬
‫הזמנת המשחק "מיסטריון" יכולה להתבצע אך ורק על ידי פרט בן ‪ 18‬ומעלה‪ .‬השתתפות של קבוצת ילדים עד גיל‬
‫‪ 18‬מותנית בנוכחות מבוגר אחד לפחות‪.‬‬
‫באחריות המזמין לבדוק נכונות של כל פרטי ההזמנה טרם השלמתה‪ ,‬לרבות תאריך ושעה‪ ,‬מספר משתתפים‬
‫בוגרים וילדים‪ ,‬שפת המשחק‪ ,‬שם ופרטי הקשר של המזמין‪ .‬השלמת ההזמנה וביצוע תשלום בגין המשחק‬
‫"מיסטריון" ישמשו כאישור המזמין לנכונות כל המידע שנמסר על ידו‪.‬‬
‫הזמנת המשחק "מיסטריון" תקפה רק בהתקיים התנאים הבאים‪ :‬הזמנה בוצעה באמצעות מערכת ההזמנות‬
‫המקוונת באתר או על ידי צוות המשחק "מיסטריון" בתיאום טלפוני עם המזמין; הזמנה נרשמה במערכת הזמנות‬
‫של המשחק "מיסטריון"; למזמין נשלח אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני‪ .‬לבעלי המשחק "מסטריון" שמורה זכות‬
‫שלא לכבד הזמנות שאינן מקיימות את התנאים לעיל‪.‬‬
‫הזמנה נערכת על ידי המזמין לשימוש עצמי‪ ,‬עם הקבוצה המתלווה‪ ,‬ולא ניתנת להעברה או מכירה לאדם אחר‪.‬‬
‫אם המשחק נרכש כמתנה לאדם אחר‪ ,‬יש ליידע על כך את צוות המשחק בטלפון או בדואר אלקטרוני לא יאוחר‬
‫מיום לפני המשחק‪.‬‬
‫ניתן להזמין את המשחק "מיסטריון" דרך מערכת ההזמנות המקוונת מראש‪ ,‬עד ‪ 4‬חודשים לפני מועד המשחק‪.‬‬
‫להזמנה מוקדמת יותר יש לפנות לצווח המשחק "מיסטריון" בטלפון או בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫איחור של ‪ 20‬דקות ומעלה ממועד תחילת המשחק הרשום בהזמנה נחשב כאירוע אי‪-‬הופעה למשחק‪ .‬במקרה זה‬
‫הזמנה תבוטל ומזמין המשחק לא יהיה זכאי להחזר תשלום בגין המשחק‪ .‬למען הסר הספק‪ ,‬אי‪-‬הופעה למשחק‬
‫אינה מזכה את המזמין במשחק במועד אחר‪.‬‬
‫מחיר למשתתף (כולל מע"מ) ואחוז ההנחה הינם כפי שרשומים באתר המשחק "מיסטריון" במועד ביצוע ההזמנה‪.‬‬
‫המחיר אחיד לכל שעות היום ולכל ימי השבוע‪.‬‬
‫מחיר המשחק שונה עבור משתתף מבוגר ועבור ילד (עד גיל ‪ .)18‬במילוי ההזמנה יש לרשום את מספר המבוגרים‬
‫ואת מספר הילדים שישתתפו במשחק‪ ,‬מחיר המשחק יחושב בהתאם‪ .‬לצוות המשחק "מיסטריון" שמורה זכות‬
‫לבדוק את גילי המשתתפים במשחק על מנת לוודא את מספר הילדים שזכאים למחיר מופחת‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬תשלום עבור המשחק "מיסטריון" מתבצע במערכת ההזמנות המקוונת באמצעות אתר התשלומים פאיפאל‬
‫(‪ ,)paypal‬למחזיקי כל כרטיסי האשראי העיקריים או לבעלי חשבון פאיפאל‪ .‬במקרים בהם ההזמנה עבור הקבוצה‬
‫תיערך על ידי צוות המשחק "מיסטריון"‪ ,‬התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית‪.‬‬
‫תשלום עבור המשחק "מיסטריון" חייב להתבצע במלואו לפני תחילת המשחק‪.‬‬
‫המשחק "מיסטריון" הינו אירוע חי‪ .‬לכן במקרה של אי‪-‬הגעה או איחור כאמור לעיל‪ ,‬המזמין לא יהיה זכאי להחזר‬
‫התשלום בגין המשחק‪ .‬במידה והקבוצה שמגיעה למשחק קטנה מהרשום בהזמנה‪ ,‬לא יינתן החזר על‬
‫המשתתפים שלא הגיעו למשחק‪.‬‬
‫במידה והקבוצה שמגיעה למשחק גדולה מהרשום בהזמנה‪ ,‬ניתן לקבל את המשתתפים הנוספים (עד למקסימום‬
‫‪ 25‬משתתפים לחדר) בתנאי שתשלום עבור המשתתפים הנוספים יוסדר לפני תחילת המשחק‪.‬‬
‫השתתפות במשחק‬
‫בשל מגבלות שטחי קבלה ואולמות המשחק‪ ,‬משתמשים מתבקשים להגיע בזמן‪ ,‬לא לפני ‪ 20‬דקות לתחילת‬
‫המשחק ולא אחרי מועד תחילת המשחק כפי שרשום בהזמנה‪.‬‬
‫עם הגעה למשחק "מיסטריון"‪ ,‬המשתמשים יודרכו על כללי התנהגות במהלך המשחק‪ ,‬על שימוש בציוד‬
‫וטכנולוגיית המשחק‪ ,‬ועל הוראות הבטיחות באתר המשחק‪ .‬אחרי קבלת ההדרכה‪ ,‬השתתפות במשחק ומילוי‬
‫ההוראות האלה הינן באחריות המשתמשים‪.‬‬
‫אנשים הנמצאים תחת השפעת סמים ואלכהול לא יורשו להשתתף במשחק "מיסטריון"‪.‬‬
‫הכנסת אוכל ושתייה לאולמות המשחק אסורה בהחלט‪.‬‬
‫בשל אופי המשחק‪ ,‬אין לבצע צילום או הקלטה מכל סוג שהוא באולמות המשחק ובמהלך המשחק‪.‬‬
‫המשתמשים מתבקשים שלא לגלות‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬את פרטי המשחק לציבור ולמשתמשים אחרים‪.‬‬
‫בעלי המשחק "מיסטריון" רשאים לחייב את המשתמשים על כל נזק לציוד או רכוש שנגרם בזדון או על ידי שימוש‬
‫לא נכון בציוד ורכוש המשחק‪.‬‬
‫בזמן המצאות בשטחי המשחק "מיסטריון"‪ ,‬המשתמשים נדרשים להתנהג באופן מכובד כלפי משתמשים אחרים‬
‫וכלפי צוות המשחק‪ ,‬לקיים את הנחיות ההדרכה ולהישמע להוראות צוות המשחק‪.‬‬
‫שונות‬
‫מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש דלעיל‪ ,‬השימוש בנתונים ו‪/‬או במידע המפורטים באתר ו‪/‬או בכל הנובע מהם‬
‫ו‪/‬או המשתמע מהם‪ ,‬הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש‪ .‬בעלי המשחק "מיסטריון" לא יהיו אחראים ולא‬
‫יישאו בכל נזק ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או הפסד שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כאמור‪.‬‬
‫הסכמת משתמש לתנאי השימוש דלעיל מהווה תנאי להשלמת ההזמנה והשתתפות במשחק "מיסטריון"‪.‬‬
‫תנאי השימוש מנוסחים בשפה עברית בלבד‪.‬‬
‫האמור בתנאים אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד‪.‬‬
‫כל מחלוקת לגבי תנאי השימוש האלה והתקשרויות שנובעות מהם תובא לבית משפט בישראל ותידון על פי‬
‫הקבוע בחוקי מדינת ישראל‪.‬‬
‫כתובת המשחק‪ :‬רח' המעיין ‪ 4‬מודיעין‪ ,‬בניין ליגד ‪ ,2‬קומה ‪.3‬‬
‫בכל שאלה אודות אתר ו‪/‬או משחק "מיסטריון" ניתן לפנות לבעלי המשחק בטל' ‪,053-4290403 ,050-6235194‬‬
‫או בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫טל"ח‬

Similar documents