KAEFER ENERGY On Site 2012

Comments

Transcription

KAEFER ENERGY On Site 2012
on
site
Nr. 16 | Desember 2012
5. årgang
Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10.
Ny kvalitetsleder i
KAEFER ENERGY
s5
Engineering og plan
s 18
Lærlingen
og lærer’n
s6
God jul
og godt
nytt år!
1
Takk for innsatsen
Hei alle sammen!
Da er nok et hektisk år i ferd med å
avsluttes, og i tråd med sedvane kan
vi igjen glede oss over en ny utgave av
OnSite. Vi håper alle finner interessante
artikler om bedriften, via innslag om
medarbeidere, fag, fokusområder,
utvikling og fremtiden.
Bård Bjørshol,
Administrerende direktør
I forbindelse med at aktivitetene på
Mongstad og Statfjord nå går mot
slutten, er det en glede å bekrefte at vår
kunde er meget tilfreds med måten våre
ansatte og bedriften har håndtert situasjonen. Vi får honnør for vår HMS fokus og
– resultater, om kvalitet i ypperste klasse,
samarbeidsevne og profesjonalitet i alle
ledd. Gratulerer til oss alle.
Fokus på Helse, Miljø, Sikkerhet,
Kvalitet og Risiko
Vi har i løpet av de siste 12 måneder
registrert 6 medisinske skader (TRIF =
3,1). Selv om ingen av disse, heldigvis,
representerer skade med stort potensiale, vil vi ikke nå vårt mål på mindre enn
1 i TRIF, så vi må bedre vårt arbeid innen
risikostyring og spisse tiltakene rettet
mot HMS ytterligere i året som kommer.
Jeg tror den måten vi har gjennomført
de siste kampanjer på, inklusive gruppearbeid, er bra og gir god læring. Når
en ser at over 700 har gjennomført vår
siste kampanje, om etikk, og vi mottar
entusiastiske tilbakemeldinger, viser det
at denne måten å engasjere våre medarbeidere er noe vi må bygge videre på.
Flere nye kontakter
Det er utrolig kjekt å se at vi har lyktes
svært godt i sammenheng med tildeling
av kontrakter den siste tiden.
• Vår langsiktige satsing i Verdal viste
seg å bære frukter, da vårt tilbud vant
2
frem til fordel for de som hadde
rammekontrakten med Kværner Verdal.
Rammeavtalen omfatter overflatebehandling inne på verftet, der vi allerede
er blitt tildelt oppdraget på to jackets
(for Martin Linge- og Edvard Grieg
plattformene).
• Ytterligere en langsiktig kontrakt ble
inngått med oljeselskapet Marathon Oil.
Kontrakten omhandler isolering-, stillasog overflatearbeider knyttet til vedlikehold og modifikasjoner på produksjonsskipet Alvheim. Veldig spennende med
en ny kunde, og svært gledelig å se at
vi vinner nye kunder i konkurranse med
andre. Det viser at vi er konkurransedyktige og attraktive.
• Vi har også i den siste tiden blitt
tildelt flere multidisipline oppdrag innen
Arkitekt & HVAC: Troll B og Snorre A
fase III for Statoil, samt flere oppdrag
for BP i tilknytning til Ula og Valhall. På
Balder installerer vi nytt kjøkken for Aker
Offshore Partner (Esso). Det er i tillegg
veldig spennende at Aibel har tildelt oss
ansvaret for oppfølging av arkitekt og
HVAC fagene i tilknytning til Draugen
modifikasjonene, og at Total har gitt
oss ansvaret for verifisering av designunderlaget i forbindelse med utført
prosjekteringsarbeid knyttet til HVAC
på Martin Linge prosjektet.
Nye salgsfremstøt
På tross av alle disse nye og fremtidsrettede kontraktene, vil vi oppleve en
reduksjon i aktivitetsnivået i de
kommende par måneder, før det igjen
tar seg opp til nye høyder. Slike sesongsvingninger er noe vår bransje er vant
til å håndtere. Allikevel er det langt
fra en ønsket situasjon, og vi gjør vårt
ytterste for å unngå det. Suksess i nye
Kontraktsignering med Marathon Oil –
Adm. Dir. Bård Bjørshol, KAEFER ENERGY og
Adm. Dir. Ken Woodworth, Marathon Oil.
salgsfremstøt og pågående tilbudsarbeid
er nøkkelen her. Vi har i den sammenheng levert tilbud for flere langsiktige
ISO vedlikeholdsoppdrag, både on- og
offshore, og vi deltar i konkurransen om
nybyggoppdrag. Optimismen innen olje
og gass industrien er stor, og vi er trygge
på at vi skal få vår andel av de kommende
oppdragene.
Vår måte å møte fremtiden er å utvikle
oss, den enkelte medarbeider, organisatorisk, på systemsiden og utstyrsparken. I
så måte er i-KAEFER et løft for bedriften.
Vi har nå gjennomgått våre prosedyrer,
og har omformet de fleste til prosesser.
I dette arbeidet har vi parallelt kvalitetssikret og justert flere av våre operasjoner.
i-KAEFER vil være med å sikre at alle
fagområder i bedriften opererer
ensartet, og at vi lettere kan samarbeide
og utveksle erfaringer og personell
på tvers, et tema som var i fokus i
medarbeiderundersøkelsen 2012.
Stor aktivitet innen kursing
Videre har vi gjennomført kurs for våre
ansatte for å sikre at vi bedre forstår
meningen med og logikken bak Astandard tankegangen. Det som gjenstår
i denne sammenheng er å sikre at vi alltid
følger den i praksis, i alle ledd og stadier
og hver gang. Vi er sikre på at dette vil
gi resultater både med hensyn til HMS,
kvalitet, redusert risiko og økt
konkurranseevne. Vi har også dette året
investert flere millioner kroner i utvikling
av våre ansatte. I tillegg til A-standard
kurs og rene HMS kurs, har vi også kurset
og sertifisert et 30-talls nye fagbrev. Vi
har også gjennomført mange spesialkurs
for flere av vårt fagpersonell. En ny
kursserie innen ledelse, rettet mot våre
formenn og ISO-ledere, starter nå i
desember. Ett av målene med dette
kurset er å bli bedre på å gi tilbakemeldinger til våre medarbeidere, både
når det gjelder utførelse av oppgaver
og opptreden. Dette kom også frem
som et forbedringspunkt i årets
medarbeiderundersøkelse.
installasjoner deltok. Her kom det frem
mange interessante ideer rettet mot økt
sikkerhet og trygghet for den enkelte,
hvordan oppnå reduksjon i sykefravær,
samt mye annet. Det er en kjensgjerning
at vårt sykefravær er for høyt. Vi ligger
på 6,2 % totalt, med en fordeling på 3,4 %
for korttidsfravær og 2,8 % for langtids.
Vårt omforente mål for året er mindre
enn 4,0 % sykefravær totalt, et nivå vi
må ned på for å bli komfortable, sett i
forhold til den ønskede generelle helsetilstand i KAEFER ENERGY.
Vernekonferansen 2012
Den 7. og 8. november ble det arrangert
Vernekonferanse, der mange av våre
verneombud på de respektive anlegg og
Da gjenstår det å ønske alle en fredelig
jul og et spennende og fint nytt år.
Gratulerer med nye lokaler
Det er for øvrig veldig kjekt å registrere
at vi har vokst ut av prefabrikasjonsverksted og lager for Innredningsavdelingen
på Kvål. Høy aktivitet i avdelingen krever
at vi flytter til nye lokaler på Bryne i løpet
av første kvartal 2013. Ønsker dere lykke
til, og håper at aktivitetsnivået krever at
kapasiteten må økes ytterligere.
3
HMSK & Risiko
Per Steinkopf
Direktør HMSK
& Risiko
i-KAEFER
i-KAEFER har nå vært i drift i et halvt år.
Dette er KAEFER ENERGYs offisielle
kvalitetsstyringssystem, og det er viktig
at alle lærer seg å finne frem i det.
I i-KAEFER kan man klikke seg frem til
hvordan man skal gjøre oppgavene som
har erstattet prosedyrene vi tidligere
hadde. Det kan fortsatt være noen
prosedyrer som foreløpig ikke er omformet til prosesser i i-KAEFER. Disse vil i
en overgangsfase finnes i ProArc som før.
Personskader
Arbeidet for å unngå personskader står i
høysetet. Vi har heldigvis ikke erfart noen
skader med høyt potensiale i året som
har gått. Allikevel opplever vi flere mindre
alvorlige skader, og er ikke tilfreds med
dette fordi vi har en null- visjon. Derfor
vil vi jobbe enda mer for å forebygge alle
typer skader i tiden fremover.
Helsefokus og pilotprosjekt –
fjernstyring av arbeidsoperasjoner
KAEFER ENERGY har med støtte fra
Norsk Olje og Gass og de to største
ISO- konkurrentene gått sammen som
en samlet bransje, og arbeider nå med et
pilotprosjekt som skal sikre en lettelse
av flere av de tyngste og mest skadelige
arbeidsoppgavene. Det dreier seg om
å tilpasse en fjernstyrt robot til ultra
høytrykk spyling og våt blåserensing.
Målet er å overbevise operatørselskapene
om at slikt utstyr kan og bør spesifiseres
inn allerede i anbudsfasen på prosjekter,
slik at HMS fordelene ikke skal overses
på grunn av konkurranseforhold.
4
Kjære kolleger,
Julen i er ferd med å sige innover oss og vi skal alle nyte god mat,
kjekke stunder med familie og venner og kanskje noen dager fri.
HMSK & Risiko kampanjer
På selskapsnivå har det i år blitt
gjennomført 6 HMSK & Risiko kampanjer
(Støy/vibrasjoner, kjemikaliehåndtering,
UHT/ HT spyling, A-standard, Etikk og
rett øyevern). Vi har all grunn til å være
stolte av innsatsen alle har vist i
gjennomføringen av disse kampanjene.
Det har spesielt vist seg at kampanjer
utført som gruppearbeid har fått frem
et stort engasjement og bidratt til at
budskapet fester seg bedre hos den
enkelte. Til eksempel kan det nevnes
at ca. 700 av våre ansatte signerte på
utført Etikk-kampanje.
Standardisering av verneutstyr
på verdensbasis
Det pågår nå et arbeid i konsernet for å
standardisere personlig verneutstyr. Det
er to hovedmål. Det første er å forbedre
HMS egenskapene på utstyret og levere
likt til alle operatører uansett hvilket land
de jobber i. Det andre er å redusere det
totale prisnivået, som er mulig fordi hele
KAEFER kjøper større mengder samlet
enn hvert selskap for seg. Deltagerne i
standardiseringsteamet kommer fra fire
land; Frankrike, Tyskland, Storbritannia,
og Norge. Standardiseringen vil foregå i
flere trinn.
Først vil utstyret standardiseres for
Europa og innbefatte hansker, briller,
vanlige ørepropper, engangsdresser,
engangsmasker og fallsikringsutstyr.
Lokale krav i hvert land vil naturligvis
ivaretas. Deretter vil standardiseringen
og forbedringen utvides til flere typer
utstyr.
Arbeidsmiljøutvalget og underutvalg
Det er gjennomført 3 AMU møter i år og
det fjerde og siste vil avholdes rett før jul.
Det har også blitt opprettet et nytt
underutvalg underlagt AMU; IA-utvalget
(Inkluderende arbeidsliv), som blant
annet skal behandle saker som dreier
seg om tilpassinger på arbeidsplassen
for å unngå unødig sykefravær. I tillegg
har vi de to underutvalgene som allerede
har vært i drift en stund, Kjemiutvalget,
og Utstyrsutvalget.
Vernekonferanser
Det er avholdt 2 Vernekonferanser i år.
Dette startet vi med i fjor og det har
etterhvert blitt stor pågang for å få delta
i konferansene. Den siste konferansen
ble avholdt i Bergen i november, og 20
verneombud deltok svært aktivt sammen
med administrerende direktør og HMSK
& Risiko-ledelsen. Det ble samlet mange
gode innspill til læring og fremtidig
forbedring. Dette er medarbeidermedvirkning på høyt plan.
Til slutt vil jeg gjerne avslutte året med
å ønske alle en gledelig jul og en god
start på det nye året.
Nyansatt Kvalitetsleder i KAEFER ENERGY
Marianne Martens forteller at hun startet
sin karriere i KAEFER ENERGY i oktober
2012 som Kvalitetsleder.
de fleste nå vet overtatt stafett pinnen
etter Trond Magne Susort når det gjelder
i-KAEFER.
Når vi spør om Marianne om hennes
primæroppgaver svarer hun – mitt ansvar
er først og fremst å hjelpe bedriften i
kvalitetsarbeidet, det vil si hvordan kan vi
gjøre jobbe riktig, få en enklere hverdag
og sørge for at kunden er fornøyd med
det vi leverer. Kundene er livsgrunnlaget
vårt og det er viktig at de fornøyde, samtidig som vi skal ha det trivelig på jobb.
Hvilke bakgrunn har du Marianne?
Jeg har utdannelse innen økonomi og
administrasjon, HR, Kvalitetsledelse og
HMS. Jeg har jobbet innen oljeservice
industrien i 15 år, og kan nevne at noen
av bedriftene jeg har vært innom er
Baroid, Halliburton og Scomi Oiltools. De
siste 4 årene har jeg jobbet i Antenor AS
som rådgiver innen kvalitetsstyring og
HMS. Hovedoppgavene der var å hjelpe
bedrifter i arbeidet med å etablere og
vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem.
Jeg har også jobbet som miljøfyrtårnkonsulent og Achilles revisor. Det siste
Har du behov for en prat med meg, sving
gjerne innom 2. etasje på hovedkontoret,
eller ring vis det er noe du lurer på innenfor kvalitet og i-KAEFER. Jeg har som
Ny kvalitetsleder: Marianne Martens
året har jeg sertifisert meg som kvalitetsleder, kvalitetsrevisor og risk manager.
Vi takker Marianne for praten og ønsker
henne lykke til med oppgavene.
Redaksjonen
Ingeniørene hos Aker Solutions i Trondheim
Kim Halmøy
Kristian Sundet
Morten H. Andersen Plassansvarlig
ISO-fag, samt Sturla Tømmerås, Kristian
Sundet, Kim Halmøy, Tommy Vårdal sitter
for tiden integrert hos Aker Solutions i
Morten H. Andersen
Trondheim. Morten forteller at hovedoppgavene går i hovedsak i prosjektering
og jobbsetting for ISO-disiplinene, samt
være en ressurs for alle disipliner for
Sturla Tømmerås
Tommy Vårdal
oppdrag som Aker Solutions har fått
tildelt fra Statoil. Behovet for ressurser
fra KAEFER ENERGY har økt i tråd med
oppdragsmengden.
5
Nytt fra innredning & HVAC
Sissel Djuvik,
Prosjektleder
Total varighet for prosjektet strekker seg
fra november 2012 til ut februar 2014.
Offshore arbeidene vil ha en varighet
fra medio mai til årsskiftet 2013/14 med
anslagsvis et multidisiplint lag på 16
personer.
Kjøkkenoppgraderingen
på Troll B for Statoil
Troll B ble satt i drift juli 1995, og kjøkken
og frys/kjøl er ikke oppgradert siden
oppstart. Kjøkkenet har vesentlige
mangler mht. arbeidsmiljø, ergonomiske
funksjoner, hygieniske og byggetekniske
krav. Total oppgradering er nødvendig for
å tilfredsstille gjeldene regelverk.
KAEFER ENERGY har siden mai
i år jobbet med en studie for
renovering av kjøkkenområdet
inkludert kjøl/frys på Troll B.
Studierapport ble levert til
Statoil 1. oktober.
Viktig for KAEFER ENERGY
Prosjektet er av svært stor betydning
for KAEFER ENERGY. Vi får med dette
bekrefte vår posisjon i markedet som
en godt kvalifisert multidisiplin EPCIC
leverandør, her også med strukturdisiplin
6
Dekksutvidelser
Utkraget proviantdekk på level 2.
Dekket blir utvidet med ca. 3,5 m i
ca. 10 m lengde da prosjektet skal
plassere en ny permanent frysecontainer
ute på dette dekket.
Kjøkken
Totalrenovering av kjøkken inklusive
levering av alt nytt utstyr samt ventilasjonshetter og AHU (air handling unit).
Photo: Øyvind Hagen / Statoil
Studie
Studien var basert på Statoils beslutning
å oppgradere bysse, kjøl og frys i
forbindelse med at det var registrert en
rød ARS nivå 2 (Arbeidsrelatert sykdom
med varighet over en lengre periode),
samt med bakgrunn i generell slitasje.
Total oppgradering anses som nødvendig
for å tilfredsstille gjeldende regelverk
i forhold til arbeidsmiljø, ergonomiske
funksjoner, hygieniske og byggetekniske
krav. Gjenbruk av utstyr hadde høy fokus
gjennom studien. Studiearbeidet ble
utført i tett samarbeid med brukere og
kunde for å sikre at anbefalte løsninger
skal være i tråd med beste praksis med
tanke på HMS og drift.
Svært fornøyd kunde
Statoil er svært fornøyd med levert
studie, og har på grunnlag av denne
tildelt KAEFER ENERGY oppdraget med å
gjennomføre dette spennende og
innholdsrike prosjektet.
Kjøl/fryserom
Eksisterende kjøle-/fryserom vil bli
erstattet av nye prefabrikkerte kjøle-/
fryserom med forenklet geometri og
vil bli installert etter “rom i rommet”prinsipp.
som del av oppdraget. For KAEFER
ENERGY har prosjektet et omfang på
ca. 40 000 timer offshore og 30 000
timer for administrasjon, prosjektering
og dokumentasjon. KAEFER ENERGY
har totalansvar for prosjektet og skal i
gjennomføringen ivareta prosjektledelse,
kundeoppfølging, disiplinkoordinering.
Prosjektet skal gjennomføres med samarbeidspartnere for følgende disipliner:
Innredning, HVAC, arbeidsmiljø, teknisk
sikkerhet, rør, struktur, elektro,
instrument og telekommunikasjon.
Fra november 2012 til februar 2014
Oppstart for prosjektet med detalj
prosjektering er november. Strukturdisiplin vil være en tidlig prioritert disiplin
med oppstart offshore medio mai 2013.
Det skal da installeres strukturelementer
som tilrettelegger for videre prosjektgjennomføring.
LQ tak – Midlertidige kjøkkenfasiliteter
Det vil bli installert midlertidige kjøkkenfasiliteter på dekk 8 for benyttelse under
hele installasjonsperioden. Dette vil være
en 25 fots prefabrikkert, forhåndsutstyrt
kjøkkencontainer i tillegg til containere
for proviantoppbevaring og avfallscontainer. Det skal her bygges gangveier med
værtetting for tilrettelagt transport.
Statoils systemer for overlevering og
prosjektgjennomføring skal følges i
prosjektgjennomføring.
7
Oppgraderinger
på Ula for BP
Ny layout Ula
P – pauserom
og Bastøy
“Bastøy” operatørkontor - Bastøy
KAEFER ENERGY er tildelt oppdrag fra
BP på installasjonene Ula P og Q som
innbefatter ombygging og renovering
av pauserom, operatørkontor “Bastøy”
med gang og skiftlugarer. Dette er et
mulitidisiplint prosjekt som innbefatter
disiplinene: arkitekt, rør, HVAC og EIT.
Nytt pauserom – Ula P
Prosjektering for ombygging og
renovering av pauserom, operatørkontor “Bastøy” og skiftlugarer startet
i juli 2012. Offshore oppstart var
5. november 2012. Prosjektet skal
utføres offshore frem til januar 2013.
Ula P
På Ula P skal skal lages nytt pauserom
i tidligere laboratorium. I tillegg skal
“Bastøy” operatørrom med tilhørende
gang oppgraderes. Pauserom har hittil
fungert som laboratorium og skal nå
ombygges til nytt pauserom.
Det installeres her nye vegger med
tekniske installasjoner, gulv med varmekabler og flis og nye møbler. Bastøy”
operatørkontor med tilhørende gang skal
Oddgeir
Samuelsen,
Prosjektleder
Nye lokaler
Innredningsavdelingen sitt lager og
verksted på Kvål er nå blitt for lite og vi
8
Nye baderom på Statfjord C – for Aibel og Statoil
Lugarer på Ula Q
Ny layout Ula Q – lugarer
totalrenoveres. Det skal her installeres
nytt gulv med varmekabler og flis, vegger
og tak med tilhørende tekniske installasjoner og nye møbler. Oppgradering av
rommene utføres i.h.t brukerinnspill når
det gjelder møblering og fargevalg.
9 av disse skal utføres i 2012. I hovedtrekk
skal følgende arbeidsomfang utføres:
Eksisterende etasjeseng demonteres/
fjernes. Det monteres 20 mm veggpaneler på delevegg mellom lugarer som
støytiltak. Det blir montert 2 nye senger
på gulv. Elektro demonterer/remonterer
nødvendig utstyr og installerer nye
vegglamper over seng i nye installerte 25
mm veggpaneler, samt flytte data/stikk.
Ula Q
På Ula Q skal skal innredning i 32
eksisterende skiftlugarer oppgraderes.
har endelig lykkes med å finne nye
fasiliteter. Det nye lokalet vårt blir på
Haaland Industriområde på Bryne,
20 minutter kjøring sørover fra Forus.
Det nye bygget er midt i blinken for vårt
behov, stort asfaltert uteområde og god
takhøyde i hele bygget. Utearealet er på
2000 m² , verkstedet på 450 m², med
to traverskraner for håndtering av blant
annet containere. Lageret får en gulvflate
på 600 m², her blir det også et eget
kontor for lageret. I tillegg til dette får
vi fire kontorer, møterom, garderobe med
dusj og spiserom. Ved å være lokalisert
på Bryne, vil vi komme nærmere flere av
våre kunder og leverandører. Her har
vi kunder som IKM Subsea og IKM
Mekaniske. Ruukki som er vår største
leverandør på stål ligger også i
“nabolaget”.
Selve flyttingen til “nybygget” vårt
vil skje i første kvartal 2013, dette ser
vi frem til.
En liten rapport fra oss her på badejobben på Statfjord C. Som det går frem
av bildene en det en god og munter gjeng
her og vi er uten unntak alle sammen
godt fornøyd med å få være med på
dette prosjektet. Vi har ett tett og godt
Helga Gjøse,
Prosjektleder
Vi har vært om bord på Statfjord C
siden mars 2012. Oppdraget går ut på å
skifte ut alle baderom, og installere nye
prefabrikkerte baderom, i et antall av hele
163. I tillegg hugger vi opp fuktskadet
gulv i korridorer og lugarer og legger
nye gulv. Prosjektet utføres i samarbeid
med Aibel. Vi skal være om bord til mars
2014, med et opphold i sommer 2013,
under revisjonsstansen. Vi står for å lage
arbeidspakker, oppdatere tegninger, oppfølgingsrapporter, innkjøp og oppfølging
on- og offshore. Offshore teamet er godt
rutinerte og gjør en god jobb. Etasje
samarbeid med Aibel om bord. Sammen
med Aibel og en service-minded gjeng
på land innenfor prosjektledelse og lager,
er det ikke rart at dette går veien på alle
måter. Vi har som vanlig stort fokus på
at HMSK og sikker jobbutførelse skal
etter etasje leveres etter hvert uten et
eneste punch-punkt. Formennene:
Torstein Isaksen, Lars Brinkmann og Nils
Rune Knudsen er flinke til å ha fokus
på at arbeidet gjennomføres sikkert
og leveres med høy kvalitet. Kunden er
svært fornøyd med gjennomføringen og
resultatet. Kan også stolt meddele at vi
har 0- personskader og et engasjerende
og godt HMSK & Risiko-arbeid. Teamet
jeg har med meg på land består av
Prosjektingeniør Bente Garborg, Planlegger Elias Granados, Tegner Eva Heidi
Varhaug, Dokumentkontroll Gry Hinna,
Innkjøper Stian Norland og ikke minst
Kostkontroller Brede Bjørnestad. I tillegg
har vi 2 blide damer på Ressurs, Jeanette
O. Geiring
og Vibeke Fosse Petterson, som sørger
for å mobilisere personell til prosjektet.
Alle er like viktige bidragsytere til
gå hånd i hånd. Så langt har vi ikke hatt
noen hendelser av alvorlig karakter, og vi
er fast innstilt på at dette vil fortsette.
Hilsen Formann
Nils Rune Knudsen
Teamet på land.
“Brokken” som blir brukt under meisling av gulv.
prosjektet og jeg vil med dette takke
dere alle for et godt samarbeid så langt,
og ønske alle sammen en riktig God Jul.
9
Våre prosjekter i Haugesund
Askild Mokleiv, Construction Manager
på Gudrun, og Kenneth M. Tjøsvoll,
Senior Technical Officer Subcontract
ISO HVAC and Arcitect
En hilsen fra Aibel
prosjektledelse
Den 29. april 2011 ble første platebiten
kappet av Jon Garborg (Aibel’s prosjektleder på Gudrun) i Thailand til Gudrun
plattformen. Arbeid er utført på byggesteder som blant annet i Polen, Thailand og Norge. Modulene ble samlet i
Haugesund den 13. november 2012 for
ferdigstillelse. Understellet som er bygget
i Verdal, er allerede installert og klar til å
ta imot dekket (Topside), som vi har her
i Haugesund. MC komplett er 13. mars
2013. Det vil si overlevering til sluttkunden som er Statoil.
Full fart i Haugesund
Torleif Susort,
Prosjektleder
Gudrun og
Troll A TPC 3&4
Gudrun
Det nærmer seg jul, og vi er kommet så
smått i gang med arbeid på M10 modulen
på Gudrun i Haugesund. Mye av arbeidet
skulle ha startet tidligere i høst, men av
ulike årsaker ble arbeidet utsatt. Men nå
er vi endelig i gang med noe rørisolasjon
og noe HVAC-isolasjon.
Vi har også fått noe ekstra arbeid som
skal utføres før jul. Hovedjobben skal
etter siste plan være ferdig i mars/april
2013. Så skal alle ventiler og flensebokser
monteres. Etter at Statoil og Aibel
er ferdig med “Commissioning” på
10
forsommeren, blir plattformen slept ut
på feltet. 20. november ankom M20 og
M30 modulene fra Thailand, og i løpet av
samme uke ble de heist på plass sammen
med M10 og boligmodulen og deretter
trillet inn i Nordsjøhallen. Per dato er
det kun boligmodulen og noe av M10
modulen som står på utsiden av hallen,
og resten er nå trygt plassert i hallen.
M20 og M30 tildelt KAEFER ENERGY
I skrivende stund, er isolasjons-scopet
på M20 og M30 nettopp tildelt KAEFER
ENERGY. Det vil si at vi skal tømme
20, 40 fots containere med materiell
fra Thailand, og sortere og lagre dette.
Materiellet skal lagres i et egnet lager
på utsiden av byen (verftet), da der ikke
er lagerplass å oppdrive i nærheten. Vi
skal også ferdigstille alle punch-punkter,
og alle tester som ikke er påbegynt fra
Thailand. Dette dreier seg om anslagsvis
20-30.000 timer. Arbeidet skal starte
opp umiddelbart, og pågå frem til utpå
våren 2013. Per dags dato er det bare
noen få operatører som er i gang på
Gudrun fordelt på KAEFER ENERGY
ansatte og Global Work. Men vi regner
med en kraftig opptrapping like over
nyttår. Byggeledere på Gudrun er Michael
Føns Andersen og Irenijus Misiukonis som
jobber 15/13 rotasjon. På kontoret sitter
Svein Nærnes og Grzegorz Susz på
engineering. Narve Mulvik og undertegnede tar seg av den daglige driften.
Troll A 3 & 4 Precompression
Prosjektet Troll A 3&4 TPC inkluderer fire
hovedfaser: bygging av M11, M12, M13 i
fagene isolasjon, arkitekt, HVAC, overflate med passiv brannbeskyttelse, samt
demontering, rivning og ombygging på
Troll A plattformen offshore. Vi har også
ingeniørtjenester med tre personer i Oslo
og fem i Haugesund som alle er innleid
til Aibel. Videre er vi godt i gang med å
lage jobbpakker på isolasjon arkitekt,
HVAC og passiv brannbeskyttelse til M13
modulen. Hovedjobben var at vi skulle
utruste alle modulene i Haugesund, men
i uke 45 kom en endring. På grunn av for
liten kapasitet i Polen, ble M11 modulen
tatt ut av Scope og flyttet i sin helhet til
Thailand for ferdigstillelse. M12 modulen
er langt på vei ferdig, men vi fortsetter
med noen operatører frem til jul. Den
skal være ferdigstilt og overlevert Statoil
i mars 2013, hvor den deretter går
offshore for installering juni 2013.
Som hovedarbeid vil vi etter jul montere
datagulv samt noe montering av HVAC.
Vi har et godt samarbeid med Aibel,
så alle forutsetninger ligger til grunn
for å oppnå våre felles mål.
Endelig ferdigstillelse i 2014
M11 modulen vil komme nøkkel ferdig
fra Thailand. M13 modulen ankommer
Haugesund i løpet av mars 2013.
Denne vil da være klar for oppstart med
isolering og arkitekt arbeid i starten på
juni. Endelig ferdigstillelse i Haugesund i
begynnelsen av 2014, og vil deretter bli
løftet på plattformen samme år. Så langt
har vi vært oppe i 50 personer i rotasjon,
men regner med at til neste sommer
kan vi bli langt flere personer her i
Haugesund.
God Jul og Godt Nytt år fra alle oss
i Haugesund
Vi har nå fremfor oss en hektisk periode
for å nå våre felles mål som er ferdigstillelse. For å nå målet er vi avhengig
av gode underleverandører. Blant annet
KAEFER ENERGY som må levere sin
fagekspertise. KAEFER ENERGY skal
utføre rørisolasjon, tetting av gjennomføringer og isolering av ventilasjonskanaler på M10 modul (Utility). På M20
(Wellbay) og M30 (Process), har ikke
restarbeidet blitt tildelt i skrivende stund.
I sluttfasen, den vi nå går inn i, har alle
involverte parter ansvar for å følge opp
HMS, kvalitet og fremdrift.
For å runde av går vi mot en rolig julefeiring (verftet i Haugesund holder stengt i
julen), der vil bli servert juletallerken (pinnekjøtt) den 20. desember for alle som
jobber på Gudrun her i Haugesund. Her
har Statoil vært en viktig bidragsyter for
å få dette til. Det blir en flott avslutning
for året, slik at alle igjen er klar for arbeid
fra den 27. desember og til ferdigstillelse.
Da gjenstår for oss her på Gudrunprosjektet å ønske God Jul og Godt
nyttår.
Askild og Kenneth
11
IA; Inkluderende Arbeidsliv
Lise Kristin
Sæther
HR-medarbeider
Gjennom avtalen er det satt fokus på
• å redusere sykefraværet
• å øke avgangsalderen i arbeidslivet
• å sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne
Disse målene er utgangspunktet for
IA-arbeidet i virksomhetene.
Øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø
IA-avtalen understreker betydningen av å
øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet.
Forebygging og et godt arbeidsmiljø er
viktige forutsetninger for å redusere
sykefravær, inkludere mennesker med
nedsatt funksjonsevne, og for å få flere
til å stå i arbeid lenger i stedet for å
pensjonere seg. Forebygging av sykdom
er ikke bare forebygging av fravær, men
også av frafall fra arbeidslivet. Både
ledere, tillitsvalgte og den enkelte ansatte
er ansvarlige for å forebygge, og opptre
slik at arbeidsplassen er helsefremmende
og at arbeidsmiljøet er slik at alle trives.
For å oppnå resultater må alle spille på
lag; både arbeidsgiver, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidsgiver har
et særlig ansvar for å sette IA på dagsorden og skal sammen med de tillitsvalgte sette konkrete mål for IA-arbeidet.
Systematisk samarbeid
Betingelsen for å være en IA-virksomhet
er at arbeidsgiver og de ansatte,
er enige om dette og forplikter seg til å
samarbeide systematisk for å nå målene
om et mer inkluderende arbeidsliv.
Hva er IA?
IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv som er inngått
mellom partene i arbeidslivet og
regjeringen. Avtalens hovedmål
er å gi plass til alle som kan og
vil arbeide, og at de som ikke har
en arbeidsplass skal få hjelp til å
komme inn i arbeid.
Hovedarenaen for IA-arbeidet er
arbeidsplassen, og hovedaktørene
er arbeidsgiver og arbeidstaker.
NAV har fått i oppgave å bistå
virksomheter som vil arbeide for
å nå målene i Intensjonsavtalen.
IA arbeid i KAEFER ENERGY
I 2008 signerte vi en samarbeidsavtale
med NAV Arbeidslivssenter i Rogaland,
og forpliktet oss til å være med på å
nå målene i Intensjonsavtalen. Det er
utarbeidet en handlingsplan med egne
mål for IA-arbeidet tilpasset våre interne
utfordringer. Samarbeidsavtalen ble
fornyet høsten 2012.
Nyetablert IA utvalg
Det utføres mye bra IA arbeid ute
på de ulike arbeidsstedene våre.
For å lykkes med IA arbeid må alle
være involvert og ikke minst kjenne
til målene vi jobber etter.
I oktober i år ble det etablert et IA utvalg
i KAEFER ENERGY. Utvalget består av
personell fra både arbeidstakersiden
og arbeidsgiversiden, samt tillitsvalgte
og hovedverneombudet. Utvalget skal
hovedsakelig jobbe med IA arbeid på
systemnivå og koordinere “arbeidet”
ut i linjen.
Vårt første møte ble gjennomført
6. november. Grunnleggende spørsmål
knyttet til hvert av delmålene ble drøftet
grundig for å finne ut hva vi bør jobbe
videre med. Dette var nødvendig for å
få et godt grunnlag før vi går i gang med
å revidere eksisterende handlingsplan.
Ny plan skal legges frem for AMU for
godkjenning i desember. Deretter skal
målene gjøres kjent for samtlige ansatte.
IA utvalgets møte. Hun benyttet
anledningen til presenterte data og
statistikk som viste sykefraværsutviklingen i KAEFER ENERGY fra
2009 og frem til i dag.
Vi har hatt en jevn nedgang og det er bra.
Vi har likevel fortsatt for høyt sykefravær
og derav for høye sykefraværs kostnader.
Det ny etablerte IA utvalget som er
et underutvalg av AMU, vil selvsagt
ha høyeste fokus rettet mot tiltak og
kampanjer, slik at vi i fellesskap kan få
redusert vårt totale sykefravær.
Fortløpende informasjon til de ansatte
Utviklingen og tiltak som vil bli gjennomført for året 2013 vil bli behørig omtalt
på extranett og i neste On Site Magasin
til påske.
Høye sykefraværskostnader
IA kontakten vår i NAV Arbeidslivssenter, Vigdis Dybdahl, var invitert til
Medarbeiderundersøkelsen 2012
Din mening – vår forbedring
Gjennom medarbeiderundersøkelsen
som ble gjennomført tidligere i år, fikk
vi mange og nyttige tilbakemeldinger
fra dere i forhold til hva som er bra i
KAEFER ENERGY, og hvor dere mener
at vi som selskap bør bli bedre.
Foran f.v.: Lise Kristin Sæther og Theres Tenmark. Bak f.v. står: Atle Dahl, Kjetil Schmidt, Kenneth Høyland og Jan Inge Johnsen.
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Andrew Johnny Leknesund, Øystein Honve og Kai Ole Staldvik
12
Ledelsen har, sammen med flere
representanter fra våre ansatte, besluttet
hvilke områder fra undersøkelsen vi skal
konsentrere oss om fremover, for å gjøre
KAEFER ENERGY til en bedre, mer effektiv og enda triveligere bedrift å jobbe i.
Det er valgt ut tre hovedområder;
• Organisering og samarbeid på tvers
av avdelingene
• Opplæringsmuligheter og
videreutvikling
• Belønning, anerkjennelse og
tilbakemeldinger
Nedenfor får dere en liten status-
rapport, og en kort redegjørelse for
hva vi vil jobbe videre med i forhold til
undersøkelsen.
Organisering og samarbeid på tvers
av avdelingene
I besvarelsene fremgår det at samarbeidet internt i egen avdeling, samarbeid
med kollegaer og med nærmeste overordnet, jevnt over er meget bra. Samtidig
viser resultatene at dere ønsker bedre
samarbeid mellom avdelingene. Dersom
13
HVO-hjørnet
vi sammenholder dette med det dere
også har fortalt oss i forhold til
organisering av selve arbeidet, mener vi
at vi har fått viktige innspill om områder
vi må jobbe mere med for å bli bedre.
Dere sier nemlig klart at vi kan oppnå
forbedringer og mer effektivitet gjennom
bedre organisering.
Vi tror at disse to forholdene henger
sammen. En god organisering og klare
linjer, i forhold til hvem som har ansvar
for hva, vil kunne påvirke samarbeidet
mellom avdelinger, funksjoner og roller på
en positiv måte. Og på den annen side vil
avdelinger som samarbeider godt ha et
bedre utgangspunkt med tanke på å finne
gode og praktiske måter å organisere og
gjennomføre arbeidet på.
Det viktigste verktøyet som skal hjelpe
oss alle til å få en ens oppfatning og
klarhet i hvordan oppgaver skal utføres,
og hvem som har ansvar for å utføre hva,
er vårt nye styringssystem i-KAEFER.
Mye er på plass i det nye systemet, men
et slikt “produkt” blir aldri helt ferdig!
Det må videreutvikles og forbedres
kontinuerlig, og ett av de viktige
områdene som i-KAEFER skal hjelpe oss
med er de vanskelige grensesnittene
mellom våre ulike avdelinger. Hvor langt
går ansvaret til den ene avdelingen i
forhold til den andre? Nøyaktig hvor skjer
“stafettvekslingen”? Dersom dette er
uklart kan slike uklarheter fort bli en kime
til “gnisninger” mellom avdelinger. Derfor
ser vi på implementeringen av i-KAEFER
som et viktig ledd i å oppnå forbedringer
både i forhold til organiseringen av selve
arbeidet og samarbeidet mellom avdelinger. Arbeidet med å sikre at i-KAEFER
brukes aktivt og utvikles i et samarbeid
i hele vår organisasjon vil således ha høy
prioritet i tiden fremover.
Og så til slutt i forhold til dette temaet:
All verdens systemer og verktøy kan
ikke alene løse organisering og samarbeid. Mye handler om oss selv. En helt
nødvendig forutsetning er at vi har en
positiv innstilling “i bunn”, preget av
hjelpsomhet og imøtekommenhet, hvor vi
sammen skal løse våre utfordringer, også
på tvers av avdelingene! Dette er noe vi
alle må være bevisst og ha langt fremme
i “pannebrasken” når vi samarbeider med
andre.
Opplæringsmuligheter og videreutvikling
I undersøkelsen sier dere klart og tydelig
at dere er flinke, og at dere har den
kompetansen som er nødvendig for å
utføre det arbeidet dere er involvert i
med god kvalitet.
Samtidig gir dere også uttrykk for at
dere ønsker videreutvikling, og det er jo
svært positivt. Dere er imidlertid usikre
på hvilke muligheter dere har for videre
opplæring og utvikling i selskapet.
Hva tilbyr bedriften, og hva kan passe
for meg?
KAEFER ENERGY har både i år og
tidligere brukt omfattende ressurser
på opplæring og kompetanseheving,
men vi skal synliggjøre dette ytterligere.
Ut fra de tilbakemeldingene dere gir oss,
har vi i alle tilfeller ikke vært flinke nok til
å kommunisere til alle hvilke opplæringstiltak vi prioriterer og planlegger
fremover i tid. Vi har ikke gitt dere
god nok informasjon om hva som vil
komme, slik at dere også kan se hvilke
opplæringsmuligheter som finnes i
bedriften, og hva som kan være av
interesse for den enkelte.
Kai Ole Staldvik,
HVO
slik at det på den måten også blir lettere
for dere å melde fra dersom det kommer
opplæringstiltak innenfor område dere
er spesielt interessert i.
Belønning, anerkjennelse og
tilbakemeldinger
Dette punktet i undersøkelsen gikk på
belønning, ikke bare i pengemessig form,
men også i forhold til anerkjennelse for
godt utført arbeid og tilbakemeldinger
fra leder generelt. Og beskjeden er klar:
Tilbakemelding er ønsket.
Tilbakemelding fra leder, både i form av
ros, rettledning, veiledning, konstruktiv
kritikk, gode råd og motivering er uten
tvil en meget viktig del av lederrollen, og
kan være avgjørende for resultatene vi
som bedrift er i stand til å oppnå.
Da er året 2012 nesten over, et år fylt
av gode og konstruktive utfordringer
innenfor HMSK & Risiko. Vernetjenesten
har tatt enda et steg videre takket være
alle verneombudene som daglig utfordrer
kolleger og ledere i arbeidet med å ta
vare på hverandre.
Gode tilbakemeldinger om
våre verneombud
Mange gode tilbakemeldinger om og fra
verneombudene som gjør en fantastisk
jobb og løser det meste smidig, lokalt
på sine lokasjoner onshore og offshore.
Arbeidet med elektronisk VO-perm er
godt i gang og vil gi alle i vernetjenes-
Inkluderende arbeidsliv (IA)
Arbeidet med å løfte KAEFER ENERGY
opp en divisjon i IA-arbeidet er godt i
gang, her er arbeidstakerne godt representert fra klubbene og vernetjenesten.
Ambisiøse mål vedrørende sykefravær
gjør at vi alle må være med å tenke
nytt for å nå målene. Organisatoriske
utfordringer som krever nye tanker og
holdninger fra oss alle. Vi ser at de ulike
livsfasene, stifte familie, få barn, skaffe
egen bolig, brudd i forhold, delt omsorg
for barn, barn som flytter hjemmefra,
alvorlig sykdom, dødsfall i familien osv.
krever forutsigbarhet og mulighet til å
være til stede sammen med de nærmeste
i glede og i sorg. Forutsigbarheten vi ønsker, gjelder ikke hvor og hvilken køye jeg
skal ligge i når jeg er på jobb. “Forutsigbarheten jeg ønsker er at min familie vet
når jeg er hjemme og at vi kan planlegge
fremtiden sammen”, var det en som
fortalte meg. Det er den tryggheten som
gjør at vi kan klare å holde fokus på egen
og andres sikkerhet når vi er på jobb.
Endringer på strak arm
I oktober fikk vi en endring i ISO
porteføljen. Mongstad og Statfjord
kontraktene skal være avsluttet tidlig
i januar 2013. Denne litt overaskende
situasjonen skapte naturligvis litt uro de
første ukene, men berørt personell har
bevist at vi er ansatt i en reisebedrift
og tar slike endringer på strak arm.
Vernekonferansen 2012
7. og 8. november gjennomførte vi den
tredje Vernekonferansen i KAEFER
ENERGY med en super miks fra land
og hav. Vernetjenestens arbeidsutvalg
bestående av Jaran Betten, Odd Arne
Melgård, Jan Inge Johnsen og HVO var
ansvarlig for planlegging og gjennomføring av konferansen. Som vanlig var
det deltagerne som bidro til at denne
konferansen ble en suksess. Bård Bjørshol
vår administrerende direktør var til stede
dag en, hvor han gav og fikk informasjon
som er viktig for oss alle sammen. HMSK
& Risiko var representert med Bård Wågø
vår nye Yrkeshygieniker, Per Steinkopf
og Jan Inge Johnsen.
Ett tiltak vi iverksetter for å bli bedre
er at vi nå starter opp et nytt kursprogram innen lederopplæring. I første
omgang spesielt rettet mot formenn
og ISO-ledere. Lederopplæringen skal
gjennomføres i 2 moduler med 2 dagers
varighet på hver, og med “hjemmelekse”
og trening mellom modulene. Den
første puljen starter opp med første
modul 11. og 12. desember, og deretter
vil vi kjøre nye puljer. “Tilbakemelding”
er ett av flere sentrale temaer i denne
ledertreningen.
På bakgrunn av innspillene fra dere vil vi
gjøre tiltak for å få informert om hvilke
kurs og opplæringstiltak som planlegges,
Fra vernekonferansen.
14
ten et godt verktøy i de daglige VOoppgavene. Plasseringen av permen blir å
finne i-KAEFER som nå er tilgjengelig for
alle. Jeg utfordrer alle sammen i å bruke
litt tid hver dag uansett arbeidsoppgave,
med å kvalitetssikre egne arbeidsoppgaver. Kom gjerne med forslag på
hvordan i-KAEFER kan bli et enda bedre
verktøy for planlegging og gjennomføring
av alle arbeidsoppgaver i alle faggrupper.
HMSK & Risiko-kampanjer
Av de HMSK & Risiko-kampanjene som
ble gjennomført 2012, vil jeg dvele litt
ved en kampanje der noen tenkte: “hva
har dette med HMS å gjøre?” En kampan-
15
ONS 2012 – et lite tilbakeblikk
je som hadde en fantastisk deltagelse og
suverene betraktninger rundt bedriftens
etiske retningslinjer. Det som var spesielt
gledelig var at ledere, avdelinger og
lokasjoner, hadde samme forståelse av de
etiske retningslinjene. Det at alle er like
mye verdsatt og skal føle det daglig, både
i fritid og jobb, krever mye av oss alle
sammen. Vi må være bevisst i valg av ord
og bilder på sosiale medier, i daglig kontakt med kollegaer og våre medarbeidere
på alle nivå. Det at alle i KAEFER ENERGY
har samme ansvar i møte med kolleger,
kunder, og leverandører og ble med ett
veldig synlig og ga mange en A-ha
opplevelse som vil være med å forankre
en felles bedriftskultur.
Felles forståelse for vernearbeidet
Mange av de målene rundt organisering
og dokumentering av vernetjenesten som
ble satt i april da jeg ble valgt, har blitt
arbeidsrutiner hos mange. Vi har fortsatt
noen nye stier å gå, men forståelsen for
at vernetjenesten både har påseansvar
og er en ressurs i å nå mål er nå godt
forankret. Den første store kampanjen
i 2013 er å arbeide aktivt med å gjøre
kjent alt hva IA-avtalen innebærer, samt
et felles bidrag med å redusere det totale
sykefraværet i firmaet. Videre vil en av
kampanjene neste år være å sikre at
kjemikaliehåndtering og nødvendig
registreringer blir utført slik kjemikalieforskriften krever. Det er et myndighetskrav at det føres personalregister ved
bruk av spesielle produkter som Chartec
og Jotun Optima. Her har verneombudene et spesielt påse ansvar, samtidig
som disse er en nødvendig ressurs for å
innføre nødvendige rutiner vedrørende
registrering.
Takk for innsatsen
Det er så mye og mange bidragsytere
som skulle vært omtalt i slutten av dette
året, men ingen er glemt. Jeg vil imidlertid
16
Nok en ONS er over. Som kjent er ONS
en av verdens viktigste møteplasser for
alle som er involvert i offshore- og energi
bransjen. Med nesten 60 000 besøkende
ble det satt ny rekord dette året. Det er
viktig å være tilstede disse fire hektiske
dagene. Hovedfokuset til ONS 2012 var
innovasjon, fornybar energi og HMS.
Mange besøkende og stor interesse
Årets ONS belønnet KAEFER ENERGY
med mange besøkende, – både ansatte,
kunder, potensielle kunder, leverandører
og andre. Det var stor interesse både for
våre tjenester og de jobbmulighetene
vi kan tilby. Nytt av året var at KAEFER
ENERGY stilte med egen stand. Tidligere
har vi hatt stand sammen med IKM.
Litt om selve utstillingen
I år hadde vi bygget inn en lydtunell i
standen. Støy er et aktuelt tema og
tunellen skulle illustrere stillhet ved hjelp
av isolasjon. Effekten var fantastisk, og
vi målte ned i 25 dB inne i selve tunellen, noe som er et meget bra resultat.
Lydtunellen og vår kompetanse på
To av standpersonellet Tor Henning Gulbrandsen
og Helga Gjøse
støyreduksjon kunne også relateres til
mange av våre støyreduserende produkter. På standen hadde vi 180° film med
forskjellig innhold – alt i fra naturfilm,
våre tjenester og produkter, arbeidsmiljø
i KAEFER ENERGY osv. Videre ble også
ENERGY Turnbed™ stilt ut, som i den
siste tiden har hatt mye positiv omtale i
media og som vi ønsker skal bli enda mer
kjent på markedet.
Suksessfullt kundearrangement
Kundearrangement på Alf & Werner
På kvelden onsdag 29. august var det
duket for arrangement for våre kunder
på Alf & Werner. Det ble fullt hus og vi
har fått mange positive tilbakemeldinger
på arrangementet. Vi planlegger å gjenta
suksessen om to år.
Lydtunnel
Alt i alt et vellykket ONS 2012
for KAEFER ENERGY.
En engasjert Administrerende direktør Bård Bjørshol under sitt foredrag på Vernekonferansen.
benytte denne anledningen til å takke alle
for det gode samarbeidet i 2012.
Ønsker alle en super julefeiring enten du
er på jobb med gode kollegaer offshore,
eller sammen med familien. Jeg ser frem
mot et nytt godt HMS år med dere alle.
God jul og Godt nytt år.
Inngangen til
Lydtunnellen
17
Engineering og plan
KAEFER ENERGY sin Engineering- og Planavdeling består av KAEFER
ENERGYs samlede ressurser av prosjektering og planlegging for et
bredt spekter av våre fagområder som: Isolasjon, Tilkomst, Overflate,
Passiv Brann Beskyttelse, Innredning, HVAC og Dokumentkontroll.
Engineering og Planavdelingen består
av opp i mot 100 ingeniører som utgjør
en av bransjens mest komplette og
kompetente leverandører av tekniske
ressurser.
KAEFER ENERGY har også tekniske
fagansvarlige for de forskjellige
disiplinene: Isolering, Overflate,
Innredning & HVAC.
Teknisk fagansvarlig har ansvar for
teknisk support innenfor drift, salg og
produktutvikling innenfor våre disipliner.
Øystein Lea har det overordnede
ansvaret for engineering- & planavdelingen. Ressursansvarlig for
avdelingen er Trine Tidemann.
Arnljot Dalehaug – Engineering ansvarlig Overflate
Engineering/Planning Manager
Øystein Lea
Resource Manager
Trine Tidemann
Eng. Lead
insulation
Arve Gussiås
Eng. Lead
Surface
treatment
Arnlot Dalehaug
Eng. Lead
Acess tech
TBN
Eng. Lead
HVAC
Juan Silvera
Eng. Lead
Interior &
Outfitting
Rune Aase
Arve Gussiås – Engineering ansvarlig Isolering
18
Arve Gussiås startet sin arbeidskarriere
som kobber og blikkenslager helt tilbake
til 1983. Han har stor erfaring innen
ventilasjon, som isolatør innen skipsindustrien og noe offshore. Etter
avsluttet teknisk fagskole i 2000,
begynte Arve som avdelingsleder i ISS
“Damage Control”, hvor han jobbet
innenfor områdene skade/håndverk.
ENERGY for vel 4 år på PFP, overflate og
isolasjon prosjekter.
Arve har også innehatt arbeid som
takstmann/byggteknisk konsulent,
samt ingeniør innefor ISO faget. Videre
har Arve jobbet innenfor EPCI prosjekter
og oppfølgning av underleverandører
og kontrakter. Han startet hos KAEFER
Arve avslutter med at han gleder
seg til å starte i den nye stillingen
og ser frem til fortsatt spennende
og utfordrende oppgaver i
KAEFER ENERGY.
Arve jobber for tiden i Trondheim for
ISO kontrakten på Kristin og Åsgard
A & B mot Statoil, samtidig som han
forbereder seg på ny stilling som
Engineering ansvarlig for isolering
i KAEFER ENERGY.
Lead Document
Control
Aud Irene Skår
Planning Lead
Svenn Aasen
Arnljot Dalehaug forteller at han er
oppvokst i Luster i Sogn, og flyttet
tidlig på hybel som 16 åring, for å gå på
Sogndal gymnas. Deretter gikk turen
til militærtjeneste, hvor han var med i
Saniteten. Etter endt militærtjeneste
begynte Arnljot på BI, innenfor revisor
studiet, men etter 2 år fant han ut at
dette ble for mye tall for en gutt med
mange praktiske egenskaper. Arnljot
fremhever gjerne at allerede fra 10 års
alderen likte å jobbe med trevarer, maling
og lakkering, og det var nok fordi at den
praktiske delen av meg tok styringen.
Senere begynte jeg som produksjonssjef
ved en trevarefabrikk på Østlandet, før
jeg tok med meg familien til Stavanger
i 1984. I perioden frem til 1991 var jeg i
trevarebransjen, for så å begynne med
sand-blåsing og maling.
Lang erfaring innen overflatebehandling
Jeg har vært involvert i de fleste
oppgaver og utfordringer innen overflatebehandling. Også som lærer for
fagbrev, lærer for FROSIO, lærer for
Passiv brannbeskyttelse (PBB), formann,
plassleder, PBB pumpe-mann, bygd opp
prefabrikasjonsverksted i Kristiansund for
overflatebehandling.
Gikk så fra utførelse til teknisk salg av
maling og PBB produkter, først i Jotun og
så i International. Dette var en fin tid der
forståelse og interesse for overflate-
behandlingsprosessen ble enda mer
interessant, og jeg fikk ikke nok av
informasjon og litteratur om korrosjon,
material lære og kjemiske forbindelser.
Etter 11 år med salg var tiden moden for
retur til påføringssiden igjen, hvor jeg
jobbet som ressursperson innen overflate
og spesielt PBB. Arbeidet med tilbud,
tekniske løsninger og engineering.
Har også i perioder vært utleid til
Aker Solutions som engineer innen
overflatebehandling.
Jobb i KAEFER ENERGY
Alle jobber jeg har hatt har jeg stort sett
bodd i en “bag”. 70 000 km på veien,
over 200 netter på hotell i året, så tiden
var kommet for en “hjemmetilværelse”.
Da det dukket opp en interessant jobb
i KAEFER ENERGY, tok jeg kontakt
med Sigve Aabø som jeg kjente godt
fra tidligere jobber og prosjekter, for å
forhøre meg mer om jobben og KAEFER
ENERGY som selskap. Siden jeg nå blir
intervjuet i On Site magasinet så har
Sigve gjort en god salgsjobb. Basert på
mine erfaringer, bransjekunnskap og
lidenskap for løsemidler, var valget om ny
arbeidsgiver en lett beslutning. Jeg er i
dag Engineering ansvarlig for overflate i
KAEFER ENERGY. Det er en utfordrende
jobb, der en er involvert i hele prosessen
fra studie, tilbud, gjennomføring,
QA, teknologivalg, etc.
Stortrives i KAEFER ENERGY
Jeg begynte 1. august i år, stortrives, har
nesten ikke hatt tid til å bli familier med
prosesser og rutiner i bedriften, ikke på
grunn av manglende interesse, men
mangel på tid. Det føles fortsatt ut
som om jeg kun har vært her i et par
uker, tiden forsvinner og det er snart
jul. Kjekke kollegaer, medarbeidere, og
mange andre som jeg vil bli kjent med
etter hvert. Har ikke fått vært ute og
besøkt avdelingskontorer og prosjektkontorer foreløpig, men etter nyttår, da
blir det nye ark og bedre tid for å besøke
våre avdelingskontorer og prosjekter.
19
forts. Engineering og plan
Fjerning og gjennvinning av innstallasjoner
Rune Skår Aase – Engineering
ansvarlig Innredning
Rune Skår jobber som Engineering
ansvarlig for Innredning. Rune er gift og
har 2 barn på 0,5 og 3 år. Rune forteller
at han er utdannet bygningsingeniør
ved høgskolen i Oslo, med studieretning
konstruksjon og statikk. Han studerer for
tiden til en MBA-grad (Master in Business
and Administration) ved Edinburgh
Business School (Nettstudie med
eksamensavholdelse på Universitetet
i Stavanger).
Rune forteller videre at han har erfaring
fra Multiconsult, hvor han jobbet i totalt
3,5 år. Arbeidet mest med prosjektering
av nybygg (næringsbygg og boligbygg),
fortrinnsvis betongkonstruksjoner.
Arbeidsoppgavene inkluderte også
beregninger og analyse, utarbeidelse
Juan Silvera – Engineering
ansvarlig HVAC
Juan Silvera er oppvokst på Gran Canaria,
og har bodd der hele livet. Juan flyttet til
Norge, nærmere bestemt Stavanger, mars
2012. Han bor nå på Eiganes med sin
kone og to barn. Juan har lang erfaring
som ingeniør i diverse industriprosjekter.
Før han begynte i KAEFER ENERGY, var
han leder for et firma, hvor hovedaktivitetene var blant annet elektriske-,
HVAC- og brannbeskyttelsessystemer.
Hva er dine hovedoppgaver
i KAEFER ENERGY?
Mine oppgaver er i hovedsak prosjektdesign. Som Engineering ansvarlig for HVAC
er jeg ansvarlig for at vår avdeling gir teknisk
støtte til drift, tilbud og produktutvikling.
Videre ansvar for å følge opp våre
ingeniører i forhold til utvikling og kunnskap.
20
av tegninger og deltakelse i prosjekteringsmøter. Han har i tillegg arbeidet i
innredningsavdelingen hos et firma , hvor
jeg var teknisk støtte inn i mot diverse
prosjekter. Rune har nå arbeidet KAEFER
ENERGY i 1 år og legger ikke skjul på
at han oppsøkte KAEFER ENERGY på
grunn av sine bekjentskaper hos oss.
Rune forteller entusiastisk at han fikk et
umiddelbart godt inntrykk av KAEFER
ENERGY og innredningsavdelingen i
intervjuprosessen, og anså dette som en
arbeidsplass som kunne tilby både faglig
utvikling og utfordringer, i tillegg til et
godt sosialt miljø.
Rune har det
siste jobbet som
disiplinleder
for innredning i
forbindelse med
D-studie for
oppgradering av
kjøkken på Troll
B. Da Statoil har besluttet å ta denne til
gjennomføring med KAEFER ENERGY
som utførende aktør, vil jeg følge dette
prosjektet videre. Av tidligere prosjekter
som jeg har vært involvert i, kan nevnes
Åsgard A lugardeling og Balder
garderobeoppgradering.
KAEFER ENERGYs prosjektportefølje
består ikke bare av nybygg og vedlikehold, vi bidrar til fjerning og gjenvinning
av installasjoner. Vi har samarbeidet med
AF Decom Offshore, som blant annet har
oppdrag med fjerning av installasjoner
på Ekofisk-feltet for ConocoPhillips.
KAEFER ENERGY har bidratt med asbestkompetanse og personell til asbestsanering i 2011 og 2012, og har fått
meget gode tilbakemeldinger på jobben
vi har gjort. Vårt fleksible og dyktige
personell blir satt stor pris på, og bidrar
til at vi har blitt tildelt flere kampanjer
og prosjekt.
Typiske ansvarsområder for meg er
utarbeidelse og håndtering av prosjektdokumentasjon, underleverandør- og
kundeoppfølging, utarbeidelse av
jobbpakker, materiallogistikk og
generell teknisk støtte i prosjekter.
Rune sier avslutningsvis at han trives
særdeles godt med interessante
arbeidsoppgaver og hyggelige kolleger
i KAEFER ENERGY.
Økt omfang og utvidet samarbeid
med AF Decom Offshore
Til neste år vil vi videreføre samarbeidet med AF Decom Offshore, med en
kampanje i mai-juni, som fortsettelse på
2012-kampanjen. AF Decom Offshore har
i tillegg tildelt oss kontrakt på levering
Hvorfor KAEFER ENERGY?
Da jeg fikk høre om den ledige stillingen
i KAEFER ENERGY hadde jeg en følelse
for at KAEFER ENERGY var det rette for
meg. Siden jeg har lang og bred erfaring
innenfor HVAC, var stillingen i KAEFER
ENERGY som Engineering ansvarlig HVAC
noe som “trigget” min interesse. Det at
finanskrisen har rammet Spania hardt
det siste året, bidro også til valget mitt
å flytte til Norge og KAEFER ENERGY.
Syntes også det var interessant at dette
var offshore bransjen, da jeg tidligere kun
har jobbet innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på land.
positiv, og det
blir flere og flere
oppdrag som
tiden går. HVAC
har stort potensial
i vår bransje, og
gjør oss til et
mer multidisiplint
selskap, hvor våre kunder kan få levert
en samlet sum av tjenester.
Hvordan trives du?
Det at HVAC er en relativt ny tjeneste
fra KAEFER ENERGY, gjør det ekstra
spennende å jobbe her. Jeg får være
med og forme- og delta i utviklingen
av avdelingen. Vi ser at utviklingen er
Redaksjonen drister seg å spør om
hva han synes om værforholdene
i Norge kontra Spania?
Temperaturen er jo ikke som i Spania,
men klær man godt på seg så klarer
vi oss godt.
av personell med kompetanse på stillas
og asbest til fjerning av boosterplattformen H7, som ligger i tysk sektor.
Dette prosjektet vil pågå i februar-mars
2013, og AF Decom Offshore har chartret
et flunkende nytt kranskip for jobben.
Pacific Osprey eies av Swire Blue Ocean
og leveres i januar 2013. Planleggingen av
prosjektet er på god vei, og vi har aktivt
kurset personell for å bidra til en effektiv
og fleksibel gjennomføring av prosjektet.
Dette blir to spennende og hektiske
perioder, og vi skal vise hvorfor vi
fortjener tilliten, som en foretrukket
leverandør til opprydning i Nordsjøen.
Må si jeg er blitt tatt i mot med åpne
armer av mine medarbeidere i KAEFER
ENERGY. Mine medarbeidere er høflige,
åpne og inkluderende.
21
i-KAEFER – et levende verktøy
Trond Magne
Susort, Prosjektleder kvalitetsprosjektet
KAEFER ENERGYs nye prosesstyringssystem, i-KAEFER, ble lansert i sommer.
Den 2. juli ble systemet gjort tilgjengelig
for alle brukere, etter en del arbeid med
etablering av innhold internt. I denne
tiden ble flere og flere involvert i
utviklingen, og for mange var det ikke
en merkbar forskjell da lanseringsdatoen kom. En av erfaringene med
implementeringen av i-KAEFER, er
at bruken av interne ressurser for å
utarbeide prosessene og styrings-
elementene var å foretrekke for å sikre
gjenspeiling av virkeligheten. Dette
arbeidet kom i tillegg til de daglige
oppgavene, som nok gjorde at perioden
strakk seg lenger enn antatt. Vi har
kommet langt, men det gjenstår
fortsatt en del, og det er viktig å ha
fokus på dette arbeidet fremover.
Hovedprosesser, støtteprosesser
og ledelsesprosesser
i-KAEFER inneholder en oversikt over
hovedprosessene, støtteprosessene og
ledelsesprosessene i KAEFER ENERGY.
Fra hovedsiden vil en kunne finne ut
hvilke prosesser som finnes i bedriften,
fra markedsføring og tilbud til
prosjektgjennomføring og økonomi,
HMS, kvalitetsstyring, risikostyring
og ressursledelse. Alle ansatte er knyttet
opp mot en stilling i organisasjonen,
som igjen er knyttet til en eller flere
roller i prosessene. Slik kan hver bruker
finne ut hvilke prosesser og aktiviteter
som er relevante, og hvilke krav som
stilles til de ulike aktivitetene. En finner
også nødvendige henvisninger og linker
til myndighetskrav, interne krav,
beskrivelse av metode, sjekklister,
maler og skjema. Mange av prosedyrene
er nå ivaretatt i i-KAEFER, men
noen vil fortsatt være gjeldende
og er tilgjengelige i ProArc.
Organisasjonstilhørighet,
roller og kompetanse
Hver bruker har sin profil, der informasjon
om den ansatte, stilling, organisasjons-
tilhørighet, roller og kompetanse vil
komme frem. Stillingen den enkelte
innehar i organisasjonen, er knyttet
til roller i prosessene. Brukeren kan
se hvilke roller de er knyttet opp mot,
og klikke seg inn på disse prosessene.
Det har i forbindelse med implementeringen også blitt gjort et omfattende
arbeid med å standardisere og
strukturere organisasjonen.
Organisasjonsstrukturen er visualisert
gjennom et interaktivt organisasjonskart, og viser den organisasjonsmessige
tilhørigheten og stillingstype for den
enkelte.
Veien videre
Implementering av prosesstyring
gjennom i-KAEFER er et av KAEFER
ENERGYs mål for 2012. Mye er gjort,
og flere og flere tar i bruk systemet.
De fleste prosessene er modellert,
og mange krav og metoder er ivaretatt
i systemet. Veien videre vil by på
vedlikehold og større og mindre
forbedringer, samt en fullstendig
oversettelse av innholdet til engelsk.
De fleste prosesser og styringselementer
blir vurdert fortløpende og forbedret,
samt at det oppstår behov for nye
prosesser etter hvert.
Nå når implementeringen går over
i drift, vil jeg takke for meg og gi
stafettpinnen videre til vår nye
Kvalitetsleder, Marianne Martens.
Overflateklassen ved Bodø VGS
I forbindelse med Overflate 2012 som
ble arrangert i begynnelsen av november,
var KAEFER ENERGY så heldig å få til
et møte med overflateklassen ved Bodø
Videregående skole.
Denne linjen har et godt ord på seg for
å få frem dyktige kandidater, med god
kompetanse og ikke minst interesse for
overflate faget. Dette er en viktig målgruppe for KAEFER ENERGY i arbeidet
med rekruttering av lærlinger til overflate
faget.
22
KAEFER ENERGY fikk i møtet informert
elevene om selskapet, tjenestene og de
utviklings- og karrieremulighetene vi kan
tilby.
Sigve Aabø, KAEFER ENERGY, og overflateklassen ved Bodø VGS.
Det ble også tid til litt småprat og pizza.
Alt i alt et positivt møte hvor elevene
viste stort engasjement for både KAEFER
ENERGY som selskap og ikke minst de
muligheter som finnes innenfor faget.
Elevene fikk utdelt genser med KAEFER
ENERGY logo og sitt eget navn på, og
vi kunne observere mange fremtidige
fagfolk i ”KAEFER-dress” under hele kon-
feransen. KAEFER ENERGY er takknemlig
for den store interessen fra Bodø-klassen
og håper å se mange av dem som lærling
i KAEFER ENERGY i 2013.
23
Markedsutsikter
Sigve Aabø,
Direktør Marked
& Teknologi
Det er alltid spennende å høre om hva
markedet vil bringe i tiden som kommer.
Olje og gass industrien hvor KAEFER
ENERGY henter det meste av omsetningen, er nå inne i en travel periode og
aktivitetsnivået kommer til å stige
ytterligere i tiden fremover. Dette har
vært tema på en rekke konferanser det
siste halvannet året, og vi føler nå at
markedet er i ferd med å “ta av”. KAEFER
ENERGY har vunnet er rekke viktige og
langsiktige kontrakter den siste måneden.
Rammeavtale med Kværner Verdal som
går frem til 01.01.2017, offshore ISO vedlikeholdsavtale på Alvheim for Marathon
som har en varighet på 5 år (inkl. 2 år
med opsjoner), innredningskontrakt på
Troll B og Snorre A som også vil gå i flere
år fremover, samt flere mindre oppdrag.
Til sammen representerer dette omsetning for flere hundre millioner kroner.
Vedlikeholdsoppdrag
Vi har også flere store tilbud inne – både
for vedlikeholdsoppdrag og nybygg. De
viktigste vedlikeholdsoppdragene er ISO
vedlikehold på Draugen-plattformen og
tilsvarende for landanlegget til Ormen
Lange (Nyhamna). Begge kontrakter
med varighet på fem år med opsjoner
på ytterligere fire år. Disse kontraktene
kommer til å bli omfattende. KAEFER
ENERGY vant tidligere i år innredningsog HVAC-kontrakten for Draugen. Dette
kan være et godt utgangspunkt for
også å vinne ISO-omfanget på samme
plattform. Vi har også inne tilbud på ISOvedlikehold på Gjøa, - en installasjon hvor
vi så langt har håndtert ISO-fagene både
i byggefasen og vedlikeholdsfasen.
Nybyggprosjekt
Det er også flere større nybyggprosjekt
på gang. Det mest nærliggende hvor
ISO-omfanget ikke er tildelt, er Edvard
Grieg (Luno) som er tildelt Kværner Stord
av operatørselskapet Lundin. I neste
omgang kommer Statoils Dagny-prosjekt,
som enda ikke er tildelt noen hovedkontraktør. I den kommende tiden vil det
Nye kontrakter
Bergen Group Rosenberg har
inngått flere nye kontrakter
med KAEFER ENERGY
komme en rekke større utbygginger som
representerer en betydelig sysselsetting
for alle deltakere innen norsk olje og
gassindustri.
Lys fremtid
Vi har i år vunnet omfattende prosjekter
sammen med Bergen Group Rosenberg,
som kommer til utførelse i 2013: Njord B
oppgradering for Statoil og ConocoPhillips’ Ekofisk 2/4 L offshore hook up. Vi
har vunnet tilsvarende store oppdrag for
Aibel i forbindelse med Gudrun og Troll A
3. og 4. trinn prekompresjonsprosjekt der
Troll A-prosjektet vil innebære omfattende arbeid både on- og offshore.
Det er all grunn til å se lyst på fremtiden
for selskapene som jobber innen olje
og gassindustrien i Norge. Antallet nye
prosjekter som ligger på planen, har
aldri vært høyere og andelen anlegg som
trenger vedlikehold, øker kontinuerlig.
Marginene er imidlertid ikke spesielt
fete, så vi trenger å være effektive og
dyktige for å skape suksess. I så måte
har KAEFER ENERGY en god historie
å se tilbake på, og vi har tro på at de
kommende årene vil bli gode.
Njord field Njord B.
Photo Øyvind Nesvåg - Statoil
Marathon Oil Norge AS
Marathon Oil Norge AS har valgt KAEFER
ENERGY som deres samarbeidspartner
for ISO fagene knyttet til Alvheim
installasjonen. Oppstart er planlagt fra
januar 2013, med en kontraktsperiode på
3 år, pluss opsjon på ytterligere 2 år.
Vedlikeholdsaktiviteter på Alvheim vil
sysselsette anslagsvis mellom 20 og 30
av våre ansatte og innebefatte overflatevedlikehold, isolering og tilkomstteknikk.
Selve driften av denne kontrakten vil bli
styrt fra hovedkontoret i Stavanger.
KAEFER ENERGY var som kjent Aibel sin
samarbeidspartner under ferdigstillelsen
av produksjonsskipet Alvheim (2005 –
2007), både i ingeniørfasen i Oslo og i
gjennomføringen av ISO-fagene i Haugesund. På denne basis er det flere av våre
ansatte som kjenner Alvheim skipet, men
Marathon Oil Norge AS er en ny direkte
kunde for oss i KAEFER ENERGY.
Deltakelse på HES Contractor Forum
27. november var KAEFER ENERGY AS,
ved prosjektleder og hovedverneombud
invitert som deltakere på Marathon Oil
Norge’s HES Contractor Forum. Vi fikk
her en grundig innføring i Marathon Oil
Norge AS sin virksomhet i Norge, samt
i deres kjerneverdier og HMS-resultater,
målsetninger og program. Det ble også
på samlingen foretatt en gjennomgang
av de aktiviteter og prosjekter som skal
gjennomføres om bord på Alvheim i 2013.
24
Rammekontrakt
Kværner Verdal
KAEFER ENERGY har lenge satset stort i
Verdal, og det var derfor ekstra gledelig
da vi i november ble tildelt rammeavtalen
for overflatearbeid ved Kværner Verdal.
Som mange vil vite har vi vært etablert
med egen organisasjon i Verdal gjennom
flere år, spesielt med tilknytning til våre
hall fasiliteter. Her har Kværner Verdal
også vært en av våre gode kunder.
PTFE anlegg – særdeles miljøvennlig
I tillegg har vi forankret vår satsing i
området ytterligere med nyinvesteringen
i vårt topp moderne PTFE anlegg, hvor
Xylan behandling er en av tjenestene vi
leverer. Dette anlegget kan håndtere mer
enn dobbelt så store komponenter som
andre tilsvarende anlegg i Norge. Det er
særdeles miljøvennlig på den måten at
det har null utslipp, og alle kjemikalier
og forurensningskilder blir resirkulert
og håndtert i lukkede systemer.
Den nye kontrakten løper til 2016, og
arbeidsomfanget dekker de to stålunderstellene til Martin Linge og Edvard
Grieg. I tillegg inneholder den opsjoner
på annet arbeid som ikke er tildelt enda.
Christer Langland vil være prosjektleder,
mens Klaus Pettersen blir plassleder.
Vi ønsker dem lykke til!
Vi takker samtidig Kværner Verdal for
tilliten, og ser frem til å starte opp.
Bergen Group og KAEFER ENERGY
signerte i september kontrakten på Njord
B, med Statoil som kunde. Kontakten
dekker oppgraderingsarbeid som skal
gjøres på lasteskipet Njord B. Kontrakten
innebærer at vi har felles mål innen HMSK
& Risiko, gjennomføring og økonomi, og
vi sitter integrert med Bergen Group sin
prosjektledelse.
Prosjektet startet i oktober, og varer
frem til juli 2013. Alle forberedelser innen
Engineering og materiellanskaffelser
og planlegging utføres av ett 10-talls
ingeniører sammen med Bergen Group
sine 40 Ingeniører.
Njord B vil komme inn til Rosenberg i
løpet av juli 2013 og vil ligge i dokk i
4 måneder. I denne perioden vil 200
operatører fra KAEFER ENERGY være i
arbeid på Rosenberg, og det forventes
en intensiv sen-sommer og høst.
Bergen Groups ConocoPhillips prosjekter
Videre har vi også fått startet opp på
Bergen Group sine to ConocoPhillips
prosjekter. EKOL Hook Up Work, er
Offshore Hook up av det nye Ekofisk
hotell som kommer fra Singapore i 2013.
Her er arbeidsomfanget Engineering og
Offshore installasjon.
Eldfisk Waste Heat Recovery Unit
(en modul på ca. 400 tonn) er godt i
gang hos Bergen Group , og vi deltar
for tiden innen Ingeniørarbeidet knyttet
til ISO fagene.
I sum har vi kommet godt i gang med
kontraktene og ser frem til at installasjons arbeidene kommer i gang i løpet av
2013.
25
Lærlingen og lærer’n
Det siste året har KAEFER
ENERGY på isolering samarbeidet med Sola VGS om
å ta inn Christoffer Lie på
praksisplass.
Lærlingordning i KAEFER ENERGY
ISOLATØR Lærling i
KAEFER ENERGY
Det har i en årrekke blitt satset
på å ha en god lærlingedekning på
ISO fagene hos oss. I tredje kvartal
2012 hadde vi 25 lærlinger fordelt
på isolering, overflate og stillas.
Jone Kjellsen er faglig ansvarlig for
isolatørlærlingene våre, disse er
spredt på prefabrikasjon i Stavanger, diverse landprosjekter på Vest
- og Østlandet, samt offshore.
Vi har en flott gjeng med lærlinger
som får gode tilbakemeldinger fra
prosjektene de jobber på.
Lærlingen – Christoffer Lie
Alder: 17
Stilling: Lærekandidat
Målsetning: Få lærekontrakt og fagbrev
på Isolering
Motto: Være positiv
Hva liker du å gjøre på fritiden?
Være sosial med venner, trening på
helsestudio, løping osv.
Hva motiverer deg på jobb?
Veldig bra miljø, fine kollegaer og kjekt
med et interessant fag.
Hva består arbeidsdagene dine av?
Jobbing på prefabrikasjon i Stavanger,
lageret og “ansvarlig” for pitt char
maskinen.
Hvordan har du opplevd tiden din i
KAEFER ENERGY frem til nå?
Veldig lærerikt både når det gjelder faget
og innenfor det sosiale.
Hvilke målsetninger har du i jobben og
hvilke ønsker har du for karrieren din i
KAEFER ENERGY?
Først og fremst å få fagbrev, og senere
jobbe offshore. Det store målet på sikt
er å bli ingeniør.
Hvilke tips har du til andre som
vurderer å bli lærling ?
KAEFER ENERGY er et bra firma, kandidatene må være våkne og interesserte
i å delta og lære. Likeså er det viktig å
komme seg på jobb daglig.
Flotte tilbakemeldinger
KAEFER ENERGY har fått flotte tilbakemeldinger på den jobben som Christoffer
gjør, han leverer et solid stykke arbeid, en
humørspreder og en som viser initiativ og
god kvalitet i arbeidet sitt.
26
KAEFER ENERGY ønsker å
rekruttere motiverte og dyktige
ungdommer fra fagskolene og til
læreplasser hos oss.
Christoffer Lie, lærekandidat i KAEFER ENERGY
Når Christoffer har fulgt opp sin del av
avtalen med KAEFER ENERGY forventes
det at han har fast lærekontrakt fra
1.1.2013. Godt jobbet Christoffer, vi ser
frem til å ha deg med på laget.
Lærer’n – Gunnar Nyberg
Alder: 56
Stilling: Lærer på Sola VGS, linjen for
utvidet praksis.
Personlig målsetning: Sluse ut elever i
bedrifter med mål for 3–4 årlig opplæring
med mulighet for fagbrev.
Generell målsetning: Skape elever som
verdiskapere i samfunnet gjennom
kvalifisering til arbeidslivet.
Gunnar Nyberg, lærer ved Sola VGS
Fortell litt om deg selv og din rolle
i skoleverket
Skape elever som verdiskapere i samfunnet gjennom kvalifisering til arbeidslivet,
noe som ikke kun omhandler formell
kompetanse. Formell kompetanse er lite
nyttig om du ikke har sosial kompetanse.
Hvordan jobber dere?
Vi har en unik mulighet til å jobbe tett
med enkeltelever og små grupper, for og
etter hvert skape bevisstgjøring og å ta
ansvar.
Hva ønsker du å trekke frem om
kandidaten som sitter ved din side?
Christoffer har en meget positiv
holdning, han har sosial kompetanse,
våkenhet, nysgjerrighet og vilje til å lære.
Fortell litt om samarbeidet med
KAEFER ENERGY. Hvordan startet
det hele og hvordan var oppfølgingen
underveis
Det hele startet med at en annen elev i
klassen viste Christoffer en brosjyre fra
en ISO-bedrift. Dette var noe som
Christoffer ønsket å finne mer ut av.
Jeg fikk så kontakt med disiplinleder
Birger Susort og forklarte ønsket om
å finne en praksisplass på isolering.
Christoffer fikk tilbud om praksisplass
og har i løpet av dette året gjort seg
fortjent til en læreplass fra januar av.
av KAEFER ENERGYs ansatte på en god
og konstruktiv måte.
Alle på Prefabrikasjon via
mellomledere,stab og til disiplinleder
oppleves som seriøse, profesjonelle, og
samtidig varme mennesker å jobbe med.
Vi i KAEFER ENERGY som har fått
jobbet med Gunnar har erfart at han
er en meget engasjert og dyktig
motivator, som smitter både på oss
og elevene. Vi har lyst til å ta med at
vi er svært fornøyde med den jobben
han gjør for elevene sine.
Høstens aktiviteter på ISOLERING:
• Isoleringslærlingene går ut
i lære etter VG1 og har da et
år ekstra læretid (særløp).
De må i denne perioden ta
ekstra programfag som er en
tjeneste vi kjøper eksternt.
• Både første og andre års
isoleringslærlinger har i høst
blitt skolert i programfagene
sine i Stavanger. I denne
forbindelse arrangerte vi en
felles kveldsøkt/-teambuilding
hvor både kontorgjengen og
lærlingene fikk kjørt seg i
klatreveggen.
• Alle førsteårslærlingene
har også fått opplæring i
NORSOK og fått prøve seg på
NORSOK testen.
Jeg opplever at både jeg som lærer og
Christoffer fordomsfritt har blitt mottatt
27
Photo Anette Westgard - Statoil
ISO Onshore
Bård Atle Wiig
Olsen,
Prosjektsjef,
ISO-onshore
Mongstad
Etter det ble avtalt at KAEFER ENERGY
ønsket å avslutte kontrakten på
Mongstad, har vi jobbet målrettet for å
holde plan for å ferdigstille prosjektet.
Vår prosjektleder Terje Hjelmtveit er
ansvarlig for å gjennomføre den operative
avviklingen, og er i en svært hektisk fase.
Til tross for den travle tiden vi er i, har vi
hatt full fokus på en god og kontrollert
avvikling. Målet er å få avviklet
kontrakten på Mongstad første uken
i januar 2013, noe vi skal klare.
Bjørn
Ommundsen,
Direktør
ISO Onshore
ISO Onshore
I forretningsområdet ISO Onshore, kan
vi nå se tilbake på ett travelt år med
gode HMS tall. Jeg vil berømme alle våre
ansatte og leverandører som har hatt
sterk HMSK & Risiko fokus, og sikret at vi
ikke har hatt noen alvorlige hendelser i år.
28
Dette kommer ikke av seg selv, men med
god HMSK & Risiko-kultur og kontinuerlig innspill fra Verneombudsapparatet og
prosjektledelse, har våre ansatte hatt en
sikker arbeidsplass.
Vi avslutter nå på Mongstad etter 5 år,
og jeg vil spesielt takke alle deltagere på
denne kontakt med god innsats og god
HMSK & Risiko forståelse.
Året 2013 kommer fort, og nye prosjekt
starter opp. Aktivitetsnivå i Haugesund
hos Aibel, vil øke sterkt på nyåret hvor
Gudrun skal ferdigstilles og Troll A
Modulene skal starte opp. Njord B,
lagerskipet på Njord feltet vil komme
inn til Rosenberg og ligge i dokken i
4 måneder. Dette gir arbeid til 200 av
våre ansatte.
Vedlikeholdskontraktene på Tjeldbergodden, Naturkraft og Skangass forsetter
som tidligere, og vedlikeholdstimene
øker. Storkontrakter som Ormen Lange,
og Nybygg på Edvard Grieg, ved Kværner
Stord og Dagny skal tildeles i 2013, og vi
går en spennende tid i møte.
Synkroniserte planer
I godt samarbeid og med felles planer
er vi til enhver tid synkroniserte med
Statoil. Alle merker at materiale, utstyr
og kolleger forsvinner fra Mongstad, men
vi treffes heldigvis igjen i nye prosjekter,
bare på andre lokasjoner. De fleste av
oss er jo vant med å reise fra prosjekt til
prosjekt, og dette er ikke nytt for oss.
OFL prosjektet
Prosjektet på Mongstad er todelt. OFL
prosjektet og vedlikehold/assistanse.
OFL prosjektet som til daglig styres av
Byggeleder Willy Svarstad nærmer seg
slutten, og jobber aktivt med sluttdokumentasjon. Den faste staben på vedlikehold og assistanse blir på Mongstad
til siste slutt. Dette sikrer at vi har en
beredskapsorganisasjon på plass.
HMS gjengen med Bjørn Sverud må også
berømmes for en fantastisk innsats i
avviklingsfasen. Med Waldemar og Malski
på laget, ivaretar vi sikkerhet og fokus
på gjenstående arbeider i en avsluttende
fase. Vi skal merke oss at vi ikke hatt
medisinske skader på prosjektet de siste
12 måneder, og det er viktig at vi ved
avslutning i januar 2013 vil bli referert til
som et sikkert og fokusert selskap med
0-personskader og 0-alvorlige hendelser.
På hovedlageret står Terje Andersen,
Per Holst og Trond Hamre for pakking og
forsendelse. Alle ser frem til en juleferie
og nytt prosjekt.
Mange elementer å ta hensyn til
I en avviklingsfase er det mange elementer å ta hensyn til. Her under ivaretagelse
av utstyr og materiell, leasing av biler
og leiligheter. Videre må vi sikre oss at
all sluttdokumentasjon blir ivaretatt. Et
annet moment er selvsagt oppfølging av
resterende arbeid. Statoil berømmer oss
for den profesjonaliteten vi viser, og ikke
minst vårt fokus på kvalitet av arbeidet.
Omtanke for hverandre
I siste fasen er det nå særdeles viktig at
vi har omtanke for hverandre, ivaretar
den enkeltes interesse på best mulig
måte, slik at når vi avslutter på Mongstad
kan vi alle se tilbake på dette som et
prosjekt med positive og rike minner.
Vel blåst alle involverte på Mongstad
prosjektet. En vel fortjent God Jul til
dere alle.
Intervju med OFL prosjektleder
Navn: Willy Svarstad
Alder: 53
Posisjon: Supervisor OFL Mongstad /
Stillasformann
Bakgrunn: Stillas
Antall år i KAEFER ENERGY: 8
Sivilstatus: Gift
Fritidssysler: Hobbybonde, Jakt og
liker turer i den norske fjellheimen.
Når begynte du i KAEFER ENERGY
og i hvilken posisjon?
2005 som stillas formann på Melkøya.
Hvorfor valgte du KAEFER ENERGY
som arbeidsgiver?
Virket som en seriøs arbeidsgiver.
(Thorbjørn Jensen ga et godt
inntrykk under intervju)
Hva har du gjort i KAEFER ENERGY
i løpet av årene?
Disiplinleder stillas Melkøya, Aker Stord
disiplinleder Stillas Rigg og siden 2009
ISO Supervisor/ byggeplassleder
Mongstad.
Hva liker du best ved jobben din?
Hektisk miljø med mange utfordringer
som må løses hver dag.
Om du vil identifisere KAEFER ENERGY
med 3 ord, hvilke ville du da brukt?
Leverer god kvalitet til hyggelige priser
for kundene, trivsel på arbeidsplassen
og hyggelige kollegaer
29
forts. ISO ONSHORE
Hektisk førjulsperiode hos Innkjøp
skulle gjennomføres fra mai og sluttføres
i oktober 2012 og estimatet var på 35
000 timer.
Tjeldbergodden 2012
Driftsåret på Tjeldbergodden er igjen
preget av suksess. Totalt kommer vi til
å levere ca. 60 000 timer på KUI og OFL
prosjektene. Ole Reksen som er vår lokale
prosjektleder er fornøyd med året som
har gått, og har bare godord å si om sine
kollegaer på Tjeldbergodden. Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre
består av fire fabrikker; metanolfabrikk,
gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk og
LNG-fabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet
5. juni 1997.
Største Metanolfabrikk i Europa
Metanolfabrikken er den største i Europa.
Da den ble åpnet, var det første gang
naturgass ble anvendt til industriell
produksjon i stor målestokk i Norge.
Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol
årlig, basert på gass fra Heidrun-feltet
på Haltenbanken. Volumet tilsvarer 25
prosent av Europas samlede produksjonskapasitet for metanol og 13 prosent
av Europas forbruk. Statoils eierandel
i fabrikken er 81,7 prosent, mens
ConocoPhillips har 18,3 prosent
Seks år på Tjeldbergodden
I et samarbeid bestående av Reinertsen,
Simens og KAEFER ENERGY har vi nå
jobbet sammen i 6 år på Tjeldbergodden.
Vi er nærmest blitt en stor familie med et
trygt og godt arbeidsmiljø. Alle som har
vært på besøk eller har vært mobilisert
over tid, kommer alltid hjem med et godt
inntrykk og superlativer fra sine kollegaer og har alltid lyst å reise tilbake. Det
startet med tildeling av OFL prosjektet
med Statoil i januar 2012. Oppdraget
30
Effektiv og rask mobilisering
Dette betydde at vi måtte mobilisere
jobbsettere umiddelbart, og ved god
hjelp fra vår leder på Engineering Ressurser, Trine Tidemann, klarte vi å få på
plass lokal ledelse og engineerings personell i våre lokaler på Tjeldbergodden.
Med Jani Voutilainen og Trond Hamre fikk
vi på plass to gode og erfarne ledere som
virkelig stod på for å planlegge forkant
aktivitetene. Gjennomføringen gikk etter
plan og til sammen utførte vi:
40 000 utførende timer fordelt på
3 disipliner, montert 250 tonn stillas,
400 liter maling og 4,5 km mantling.
HMS resultatene ble som følger:
•0-Fraværsskader
• 0-Medisinske behandlingsskader
• 0-Alvorlige tilløp
KAEFER ENERGY leverte en måned før
plan og tilbakemeldingene fra kunden var;
• Meget bra HMS-resultat
• Ryddighet i anlegget var god
i hele prosjektgjennomføringen.
• Prosjektet ble fullført til riktig tid.
Nye kontor- og verkstedslokaler
I disse dager flytter vi inn i nye lokaler
med et verkstedkapasitet på 250 m². Med
en økning på 200 m², forbedres hverdagen til våre kollegaer betraktelig både
med tanke på ergonomi, effektivitet og
ikke minst sikker arbeidsutførelse. I desember måned skal KAEFER ENERGY resertifiseres i henhold til ISO 9001:2008.
KAEFER ENERGY sin organisasjon på
Tjeldbergodden er en av våre lokasjoner
som skal bli revidert. Vi ser frem til dette
og skal igjen bevise at vi er profesjonelle
og en del av KAEFER ENERGY. Vi takker
alle på Tjeldbergodden for innsatsen og
ønsker dere alle en riktig God Jul.
Intervju med Stillas formann
på Tjeldbergodden
Navn: Arild Bergseth
Alder: 49
Posisjon: Stillasformann
Bakgrunn: Stillas
Antall år i KAEFER ENERGY: 6
Sivilstatus: Ugift
Fritidssysler: Fjellturer og hjortejakt
om høsten
Når begynte du i KAEFER ENERGY,
og i hvilken posisjon?
2006 som stillas arbeider på Melkøya
etter å ha vært 1 år utleid for Langset.
Hvorfor valgte du KAEFER ENERGY
som arbeidsgiver?
Syntes KAEFER ENERGY hørtes ut som et
interessant firma å jobbe for og jeg fikk
et godt inntrykk på Melkøya.
Hva har du gjort i KAEFER ENERGY
i løpet av årene?
Jeg har jobbet som stillasbygger og
formann. Har vært på Tjeldbergodden fra
2007 som stillas formann.
Hva liker du best ved jobben din?
Synes KAEFER ENERGY er en god
arbeidsplass med trivelige folk.
Det er et godt arbeidsmiljø generelt her,
og med nye utfordringer hele tiden.
Om du vil identifisere KAEFER ENERGY
med 3 ord, hvilke ville du da brukt?
Positiv arbeidsplass, kvalitetsmessig
godt arbeid og trivelig miljø.
Det er 8 personer som jobber i innkjøpsavdelingen i KAEFER ENERGY, og alle
har fast arbeidssted på hovedkontoret på
Forus. Rolf Utsola er innkjøpssjefen og
Andreas Tolås, Christian Raustein, Håvard
Sivertsen, Paul Schön, Sonja Hruschka,
Stian Norland og Stine Bjørshol jobber
som innkjøpere. I tillegg er det 5
personer som jobber ute på prosjektene
og gjør avrop mot rammeavtalene som
bedriften har etablert med leverandører.
Innkjøp står ansvarlig for hele anskaffelsesprosessen, fra mottatt rekvisisjon
til inngått kontrakt. I denne prosessen er
det mye som må tas hensyn til og derfor
er også mange medarbeidere fra andre
avdelinger vesentlige bidragsytere, og
da spesielt de med den rette tekniske
og operasjonelle kunnskapen.
Nytt innkjøpssystem i KAEFER Gruppen
Innkjøp jobber også sammen med
hovedkontoret i Tyskland. Et felles mål
er å etablere internasjonale avtaler som
hele KAEFER Gruppen kan benytte seg
av. Med sine 18.000 medarbeidere over
hele verden, er KAEFER Gruppen en stor
kunde og det vil i mange sammenhenger
gi oss gunstige priser og betingelser.
For å nå dette målet er en revisjon av
varegruppene som vil bli gjeldende for
hele KAEFER Gruppen, for tiden en del
av jobben som pågår. Den nye strukturen
er mer detaljert enn den forrige, og gir
bedriften en god mulighet for å finne ut
om sine styrker og svakheter. KAEFER
Gruppen har som mål å implementere
et nytt innkjøpssystem i alle land. Vi i
KAEFER ENERGY er de første som i disse
dager implementerer dette. Systemet
vil gi oss en meget god oversikt på
aktivitetene og nødvendige varer, og vil
forenkle bestillingsprosessen for hver
enkel person betydelig. Innkjøp jobber i full fart med implementeringen av
systemet som heter POOL4TOOL. Dette
systemet vil også hjelpe oss i å etterlyse
forsendelser og redusere muligheten for
feilbestillinger.
Etablering av rammekontrakter
I løpet av det siste år har innkjøp jobbet
mye med etableringen av nye rammekontrakter. I tillegg jobber vi sammen
med Utstyrsforum for å standardisere
verneutstyr og forbruksmateriell,
slik at bedriften har gode priser og
betingelser, solide leverandører og et
høyt kvalitetsnivå i hele bedriften.
I forbindelse med i-KAEFER har også
innkjøp vært sterkt involvert, spesielt
i begynnelsen av 2012. Alle prosedyrer
ble gjennomgått og lagt inn i systemet.
I dag er dette en god hjelp for å få fram
de riktige dokumentene og å følge opp
prosessene, også i sammenheng med
andre avdelinger.
31
Photo Harald Pettersen - Statoil
ISO Offshore
Her er en liten oppdatering fra Troll-feltet
etter et hektisk år med mye arbeid og
utfordringer.
er utført og kunden er godt fornøyd med
det vi har fått utrettet. Samarbeidet med
Statoil og Reinertsen på plattformen
har også fungert godt, og det ligger an
til at vi får et bra år i 2013. Overflate
årsprogrammet 2013 er sett over, men
ikke formelt og endelig godkjent av
oppdragsgiver. Arbeidsmengden blir
omtrent lik som for 2012, i tillegg blir det
CUI prosjekt fra april der det skal skiftes
isolasjon på 4–5 tanker. Vi er også på
trappene med et ganske omfangsrikt
“kasseprosjekt”.
Godt år for Troll A prosjektet
Troll A prosjektet ble startet opp først i
januar 2012. Det har vært et godt år for
Troll A prosjektet og “Kaeferguttene” har
gjort en veldig god jobb gjennom hele
året. Store deler av årsprogrammet 2012
Gode tilbakemeldinger fra kunde
Troll B har hatt en fin fremgang i 2012 og
vi har fått utført mye godt arbeid. Vi er
også i god fremgang i forhold til leveranse av fastpris årsprogram på overflate,
og er i oppstart av fastpris CUI program.
iveren som er lagt til grunn. Dette er
veldig gledelig å ta del i.
ISO V&M kontrakt på Alvheim
Det var i høst stor glede da vi ble tildelt
ISO V&M kontrakt på Alvheim for
Oljeselskapet Marathon Oil Norge AS.
Oppstart er planlagt fra januar 2013, med
en kontraktsperiode på 3 år, pluss opsjon
på ytterligere 2 år. Vedlikeholdsaktivitetene på Alvheim vil sysselsette anslagsvis
20 av våre ansatte og dette vil være en
viktig kontrakt for oss fremover
Effektiv prosjektgjennomføring
Fokus i 2013 vil være å vinne nye
prosjekter, fortsatt forbedring av
samspillet i organisasjonen og ikke
minst drive våre prosjekter enda bedre
og mer effektivt. Samtidig skal vi sikre
oss optimal fokus og etterlevelse
innenfor HMSK & Risiko. Dette vil for
oss alltid ha første prioritet.
Jens Tolås,
Direktør for
ISO Offshore
32
behandling. Selvfølgelig mest uheldig for
den enkelte som blir utsatt for skader,
men får vi mange nok av de ”mindre”
skadene, øker sannsynligheten for at vi
får en mer alvorlig hendelse. Vi må unngå
begge deler.
Vi i ISO Offshore er nå i ferd med å
legge ett hektisk og krevende år bak oss.
Det har vært høyt aktivitetsnivå i
organisasjonen i 2012 og det jobbes
godt i alle prosjektene.
Generelt for Statoil kontrakten ser vi
nå flere positive utviklingstrekk, dette
gjelder produktivitetsforbedringer,
samarbeidsrelasjoner med Statoil, bruk
av A-Standard både onshore og offshore.
HMSK & Risiko i fokus
Når det gjelder HMSK & Risiko har
vi høyt fokus. Så langt har vi unngått
alvorlige hendelser, men vi har fortsatt
for mange ”småskader”. Disse har enten
resultert i førstehjelp eller medisinsk
Statoil imponert over profesjonell
avvikling
Avvikling på Statfjord feltet går i henhold
til etablert plan og det jobbes godt på
alle tre Statfjord installasjonene. Det er
høyt fokus på HMSK & Risiko, noe som er
særdeles viktig i en slik prosess. Statoil
har uttrykt at de er meget imponert over
den profesjonalitet og engasjement som
vises i den avtalte avviklingsperioden.
Vil gi en spesiell takk til dere alle for
at dere bidrar på en positiv måte i
avviklingsfasen på Statfjord.
Det siste halvåret har det blitt jobbet
med mange tilbud i ISO offshore
organisasjonen. Det er mange nye
oppdrag som skal tildeles i den
nærmeste fremtid og vi vil selvfølgelig
ta del i nye oppdrag som skal tildeles.
Stort engasjement under mitt besøk
Det er med stor glede jeg på mine
ledelsesinspeksjoner offshore har
registrert det store engasjementet og
Rhoar Skjøndal,
Prosjektleder
Troll A, B & C
Troll A, B & C
Nå står Julehøytiden for døren, og jeg
håper dere alle får anledning til å nyte
julehelgen sammen med familie og
venner. Det er også viktig, slik at vi
kan møte det nye året med ” ladede
batterier” for å ta fatt på nye
utfordringer i 2013.
Til slutt vil jeg be om at dere alle fremstår
med en god sikkerhetsholdning, og at
dere tar vare på dere selv og arbeidskollegaer slik at vi får en trygg arbeidsplass, og husk at den siste barrieren alltid
er en selv.
Så er det bare å ønske dere alle,
medarbeidere, kunder, og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nyttår
sammen med familie og venner.
En spesiell hilsen til alle dere som
er på jobb for oss i høytiden.
33
forts. ISO OFFSHORE
Kai Roger Haddal maling Troll A.
Morgenmøte Troll A.
Ole Inge Nummedal isol. Troll A.
Tilbakemeldingene fra kunden er gode
når det gjelder vår tilstedeværelse,
servicenivå og innsats. Vi har foretatt oppgang på neste års Overflate årsprogram
og prising av dette pågår i disse dager.
Troll C har utført store deler av overflate
årsprogram og har gjort en formidabel
innsats på CUI og kasseprosjektene.
glykolskidder. Når det gjelder
Glykolskidder var det funn av tilfeller
av grov korrosjon. Det viser viktigheten
av at CUI prosjekter blir gjennomført.
området fremover er god kommunikasjon, riktig kvalitet til rett tid uten skader
eller alvorlige hendelser.
Kunden gir også her gode tilbakemeldinger i forhold til service, innsats og
utført arbeid på plattformen. Overflateårsprogrammt for 2013 er gått opp, og
vi ser frem til å få starte opp på dette.
Prisingen pågår også her i disse dager.
Vi holder på med større CUI jobber i form
av utskifting av isolering på tanker og
Topp miljø
HMS arbeidet på installasjonen er bra,
og det jobbes hardt hele tiden. Vi har et
forbedrings potensiale når det gjelder
skadebilde, men det oppleves fra
prosjektledelsen at HMSK & Risiko blir
tatt på alvor, og at utfordringene rundt
skadebildet er på retur. RUH rapporteringen er jevnt over veldig bra. KAEFER
ENERGY-miljøet på Troll plattformene
fremstår som veldig bra, og det må vi
gjøre alt for å bevare. Hovedfokus-
Vi har denne høsten arrangert teambuilding med 2 båtturer til Kiel. Det må
sies å være suksess i forhold til faglig
og sosialt utbytte. Prosjektledelsen ser
på dette som en god investering for
fremtiden, og ser ikke bort fra at dette
også kan bli en ny “happening” i løpet
av de neste årene. Vi vil også fremheve
det gode arbeidsmiljøet i onshoreavdelingen i Bergen.
Vi er stolte av våre medarbeidere
Summa sumarum så skal vi være stolte
av det våre medarbeidere har utført på
Troll-prosjektene. På alle plattformene
er tilbakemeldingene fra kunde gode
både når det gjelder HMS, servicenivå
og utført arbeid.
Vi benytter anledningen til å ønske
alle våre medarbeidere og våre
samarbeidspartnere hos våre kunder
en riktig god jul!
Hilsen Troll prosjektledelse.
Åge Jørgensen isol Troll A
34
Snømåking Fartein Foldøy Terje Bjelland Rickard
Bylund Troll A.
35
KOLON | 122987
Redaksjonen
God jul og godt nytt år!
Sudoku-
4
5
konkurransen
9
6
4
Svar sendes til Gro Valsvik
innen 15.03.2013.
Bli med på konkurransen.
Vinn flotte premier!
9
5
5
8
4
6
7
6
7
5
9
8
8
Jubilanter i KAEFER ENERGY fra 1. juli til 31. desember 2012
KAEFER ENERGY AS
Geitaberget 17
4033 Stavanger
Tlf.: 51 80 81 00
Faks: 51 80 81 01
E-mail: [email protected]
Redaksjonen består av:
Jan Inge Johnsen
Redaktør og HMS Senior Rådgiver
Mobil: 916 82 061
E-mail: [email protected]
Gro Valsvik
Marked- og tilbudskoordinator
Mobil: 977 55 272
E-mail: [email protected]
Redaksjonen tar gjerne imot forslag til
reportasjer og annen informasjon. Send
gjerne bilder dere vil dele med oss til:
[email protected]
Ansatt
10 år i KAEFER ENERGY
Kjetil M. Tollefsen
15 år i KAEFER ENERGY
Åge Martin Aagesen
Dag Gunnar Rolland
Andre Strøm
Børge O. Tønnesen
25 år i KAEFER ENERGY
Haldor Pletten Reigstad
Uffe Høeg Sørensen
Jubilanter
30 år
Jarle Gjertsen
Brynjar Mathisen
Vidar Salvesen
Per Arne Zahl
Stig Andre Tønnesen
Hege Helleland
Jan Erik Soltvedt
Astrid Hellestø
Sigmund Herigstad
Kenneth Sten
Ove Andre Wisth
Pawel Mroz
John-Arve Nordvik
Bjørn Olav Nordvik
Jaran Betten
40 år
Jon Arne Thorvaldsen
Thomas Digre
Ivar Ødegaard
Odd-Arne Buue
Tor Jakob Dahl
Kennth P. Askeland
Bjørn S. Norberg
Tor Henning Gulbrandsen
Trond Olav tangen
Åge Hjøllo
Jan-Fredrik Støve
Gro Hege Viberg
50 år
Geir Olav Tiller
Eirik Aune
Magne Høidal
Ivar Sven-Axel Johansson
Ernest Andresen
Karl Even Helland
Christer Langland
Jan Foss Hansen
Harald Båtnes
Espen Skeie
Geir Brigtsen
Kari Nætynki
Arild Bergseth
60 år
Jan Erik Hansen
Andre Strøm
Søren K. Hauge
Karle Oksdøl
Jonny Reigstad
Odd Kristian Mohrsen
Kim John Andersen
Bror Flodin
Besøk også KAEFER ENERGYs
websider: www.kaefer.no
36
– lose less, gain more®