Energimedisin i behandling av urEgElmEssig hjerterytme

Transcription

Energimedisin i behandling av urEgElmEssig hjerterytme
a k t u elt |
DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE
Energimedisin i behandling av
uregelmessig hjerterytme
– et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse – del 2
Senere års vitenskapelig erfaring
med hjerte- karsykdommer
viser at man med enkle metoder
som kosthold, kosttilskudd,
fysisk og mental trening kan
hjelpe mange mennesker til
et bedre liv. Nøkkelen er å gi
leger og andre terapeuter gode
og tilgjengelige verktøy.
■ Del 2 av artikkelen omhandler
to slike verktøy: 1) HRV- EKG; et
databasert ekspertsystem som gir
terapeutene innblikk i hjertets helsetilstand og effekten av behandling
med legemidler, kosttilskudd i form
av vitaminer mineraler, og aminosyrer, mental og fysisk trening. 2)
Det andre verktøyet er Rath- Niedzwiecki-protokollen som er en dobbel-blind-kontrollert oppskrift som
gir forutsigbare effekter av kosttilskudd for hjertehelse. Som et hvert
annet verktøy må det brukes med
forstand og av sertifisert personell i
samarbeid leger som har samme informasjonsbakgrunn.
Stopp Pressen!
Dette var et vanlig rop blant journalister til redaktøren når man fikk
inn nyheter idet avisen var i ferd
med å få trykken. I november 2011
hadde LUR (Lite Utnyttede Resurser) som omfatter fiskere, produsenter og statlige organer et møte om
norske marine oljer i kjølvannet av
TV-programmet som omhandlet
fusk med fiskeoljer. Det kom da frem
at de fleste selger varmebehandlede,
transfettholdige oljer, iblandet giftig olje fra Peru. Etter hva vi har
fått vite kunne bare et fåtall, nærmere bestemt to produsenter, bevise
8
naturterapeuten • mars 2012
Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig
lege, forsker og forfatter som er
ansatt i Arendal Helsesenter AS,
et senter for helhetlig medisinsk
forskning, undervisning og terapi.
at de lagde rene produkter av vill
norsk fisk: Medicmarine as fra Lillesand som har verdenspatent på
kaldpressing av hai og fiskeoljer ved
37 grader, og Havfruene fra Inderøy
som renser oljene under vakuum og
sterkt trykk i 3-4 sek.
På hastemøtet kom det frem at de
som selger urene oljer, tilsetter kjemikalier til oljene slik at Mattilsynet
ikke skal oppdage urenheter. Mer
om dette på kurs om hjertehelse i
Oslo den 20. april 2012.
Hvordan leger og naturterapeuter
kan vurdere hjerte-arytmier
For å vurdere uregelmessigheter
i hjertets funksjon, må man ha et
egnet instrument som kan omsette
hjertets rytme i tallverdier som vises på en dataskjerm. Den vanlige
metoden med å kjenne på pulsen
er ikke god nok, selv om utøvere av
kinesisk akupunktur bruker flere år
på å lære en metode der pulsrytmen
også vurderes.
Den mer moderne og pålitelige
metoden kalles Hjerte-Rytme-Variasjonsanalyse forkortet til HRV.
Pasienten koples til tre elektroder
som festes til brystet, som ved vanlig 3-kanals EKG; hvoretter signalene fra hjertet måles digitalt 700
(trådløs overføring) – 12.000 (overføring med signal kabel) - ganger i
minuttet. Avstand i tid mellom to
hjerteslag, R-R avstanden, måles i
millisekunder.
De vitenskapelige data fores så til
et avansert dataprogram som kalles Hurtig-Furier-Analyse. Man ser
da at avstand mellom hjerteslagene
varierer som summen av tre ulike
rytmer: en meget langsom, en hurtig
og en middels hurtig. Vitenskapelige
undersøkelser har avslørt at de langsomme endringene er styrt av hjernebarken og ulike høyere hjernefunksjoner som påvirkes av tanken.
De hurtige er uttrykk for aktiviteten
i parasympatiske nerver, og de middels hurtige er uttrykk for sympatisk
nerveaktivitet.
Statistikkprogrammer analyserer
R-R avstanden, og ut fra matematiske modeller kan så pasienter deles
opp i grupper der man får statistiske
mål for yteevne, fare for å utvikle
hjertesykdommer, hva som styrer
hjerterytmene, om det foreligger
arytmier og en rekke andre forhold.
Ulike produsenter legger inn ulike
statistikker og informasjoner, og
metoden er i dag godkjent av både
den europeiske og den amerikanske
sammenslutningen av hjerteleger.
Vi har brukt HRV-maskiner i
flere år og har lagret noe slikt som
1.500 målinger. På denne måten
har vi kunnet tallfeste virkning av
hjertemedisiner, kosttilskudd, trening, meditasjon, psykoterapi med
mer. For tiden har vi to maskiner
i drift; en norskprodusert og en
amerikansk. Den amerikanske har
en spesialfunksjon som også måler
åpningen på blodårer, en uvurderlig
hjelp for å bedømme åreforkalkning
og kramper i årene som skyldes vitamin- og/eller mineralmangel. Den
amerikanske modellen leveres også i
en mindre versjon som er beregnet
for pasienter, slik at disse skal kunne
overvåke og trene egen hjertehelse
hjemme.
Kan man forbedre hjertets helse?
Samlet rådgiving etter Dr.Rath –
Niedzwiecki- metoden
Kilde: Cellulær Helse Løsning for
uregelmessige hjerteslag: Resultater fra en randomisert dobbeltblind placebo kontrollert studie.
Forfattere: M. Rath, A. Niedzwiecki.
Publisert: www.heart-disease-bypass-surgery.com
Dr. Matthias Rath er en anerkjent
hjerte- og ernæringsekspert som
løste gåten om hvorfor noen personer med høyt kolesterol får økt
sjanse for hjerte-karsykdom; mens
andre med høyt kolesterol forblir
upåvirket av sitt ”blodfett”. Løsningen ligger i proteinene som kalles
ApoA og ApoB, to proteiner hvis
mengdeforhold kan reguleres med
noe så enkelt som vitamin C, vitamin E og beta-karotener. Ved å innta
disse stoffene i store nok mengder,
normaliseres
kolesterolmengden
i blodet. Dobbelt Nobelprisvinner
Linus Pauling (Kjemi- og Fredspris)
kalte Dr. Raths oppdagelse: ”den
største oppdagelsen innen moderne
forståelse av hjerte-karsykdom”. Dr.
Alexandre Niedwiesick er en polsk
biokjemiker som har arbeidet for
carnitin og biotin. I tillegg coenzym
Q10, pycnogenol, inositol og citrusbioflavinoider.
Mengden av hver enkelt bestanddel ligger stort sett i området for anbefalte dagsdoser. Det er med andre
ord ikke tale om store mengder, men
mer om sammensetning og tilgjengelighet av produktet.
I RN-utredningen ble det undersøkt 140 pasienter med snittalder
56–58 år som alle led av paroxysmal
atriearytmi, det vil si anfallsvise
hjerteforkammer-uregelmessigheter, noe som arter seg som uforklarte anfall av rask puls + uregelmessig
hjerterytme som starter i forkammeret.
Pasientene var valgt tilfeldig (randomisert) og ble også tilfeldig plassert i to grupper; den ene fikk narrepiller (placebo), den andre fikk
næringstilskudd etter Celle-EnergiOppdagelsen, også kalt ”vitamin
gruppen”. (Vitamin var den opprinnelige betegnelsen på stoffer vi må
ha for å utnytte næringsstoffene i
maten, men som selv ikke er næring,
men katalysatorer = aktivatorer).
Situasjonen før man startet forsøket. Se tabell 1
Studien gikk over 6 måneder og
var dobbelt-blind, det vil si at verken
lege eller pasient visste hva som var i
kapslene som ble gitt - vitaminer eller placebo.
flere prestisjetunge universiteter og
vært assistent for to Nobelprisvinnere i kjemi. Hun har de siste 12 år
jobbet med Dr. Rath for å utvikle
Cellulær Helse Prosjektet.
Avhandlingen omtales heretter
som RN-forsøket. RN-forsøket startet med erkjennelsen av at konvensjonell medisin i meget liten grad
kan forklare arytmier og følgelig
heller ikke kan behandle dette helseproblemet. RN-forsøket tar for seg
hjertets sunnhet ut fra en grunnleggende kjemisk/fysisk oppdagelse;
energiprinsippet. Alle cellers sunnhet bygger på produksjon av tilstrekkelig energi til å opprettholde
normal funksjon og kommunikasjon med resten av kroppen. Mangel
på energi fører til at funksjonsevnen
forfaller. RN-forsøket kaller dette
prinsippets anvendelse innen medisinen for Cellulær Helse Oppdagelsen (CHO). Det er satt sammen
av næringsstoffer naturvitenskapen
har bevist som livsnødvendig for at
cellene skal kunne lage energi, spesialdesignet for å tilfredsstille hjertecellenes særskilte behov.
Sammensetningen av næringstilskuddet i RN-forsøket består av
vitamin A, C, D, E og alle B- vitaminer, mineralene kalk, fosfat, magnesium, zink, selen, kobber, mangan,
molybden og kalium pluss aminosyrene lysin, prolin, arginin, cystein,
Vitamin gruppen
Placebo
58 år
56 år
38 % /62 %
42 % /58 %
Kroppsvekt
78kg
76kg
Beta- blokkbrukere
64 %
66 %
Calcium – kanalblokkere
20 %
20 %
Annen hjerte behandling
20 %
21 %
Ja
Ja
Gjennomsnittsalder
Menn/kvinner
Mer enn 7 alvorlige anfall av hjerte
arytmier i løpet av siste 6 mnd.
Antall med
fortsatt alvorlige
hjerteproblemer
Virkningsgrad
Vitamin + skolemedisin
Placebo + skolemedisin
47,8 %
73,9 %
Vitaminer: 52,2 % bedring
Placebo: 26,1 % bedring
Tabell 1
Tabell 2
naturterapeuten • mars 2012
9
a k t u elt |
Hva lærte man i RN-forsøket?
Antall personer med mer enn 7 alvorlige anfall av hjertearytmier i løpet av forsøksperioden. Se tabell 2
Hvor mye bedre (relativ bedring)
er vitaminer enn placebo? Nøyaktig
2.0 ganger så effektivt eller 100 %
bedre.
Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01).
Antall personer med vedvarende
arytmier etter at forsøket var over
og man hadde sluttet med vitaminprogrammet. Se tabell 3
Hvor mye bedre (relativ bedring)
er vitaminer enn placebo?
2,44 ganger mer effektivt, d.v.s.
144 % bedre enn placebo.
Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01).
Hva skjedde med de som tok vitaminer i løpet av de månedene forsøket varte? Se tabell 4
Totalt sett var det 52,2 % som ble
bedre med vitaminprogrammet.
Den største bedringen skjedde i siste
halvdel av forsøket.
Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01).
Konklusjonene i forsøket var at det
å bruke kosttilskudd doblet pasientenes sjanse for å bli fri fra sykdom,
relativt sett, sammenlignet med å ta
placebotabletter. Men, noen ble bedre med narretabletter. Hvordan forklares dette? Narretabletter er ikke
bare å lure noen, det er å forlede det
underbevisste til å tenke annerledes
slik at den energetiske situasjonen
endres. Derved blir man uvilkårlig
bedre. Dette er en allmenn erfaring
med psykoterapi, sjelesorg, healing
og ganske enkelt at noen bryr seg om
ens helse! Herunder pasienten selv!!!
Hvilken bedring hadde vitaminprogrammet på allmenntilstanden?
Alle som deltok ble testet ved hjelp
av et spørreskjema med hensyn til
allmenn helsetilstand, og svarene
ble analysert i en datamaskin som
regnet ut en tallverdi for vedkommendes helseaspekt. Se tabell 5
Når man bruker vitaminprogrammet scorer man 4 ganger bedre på
subjektivt opplevd allmennhelse, 3,4
ganger bedre på vitalitet og 8 ganger
bedre på mental helse. Det er også
verd å merke seg at de som brukte
skolemedisiner i løpet av 6 måneder,
Vitamin + skolemedisin
Placebo + skolemedisin
Antall med
fortsatt alvorlige
hjerteproblemer
84,1 %
93,5 %
Foreløpig helbredet
i løpet av forsøket
15,9 %
6,5 %
Vitamin 1 - 3 måneder
Vitamin 4 – 6 måneder
Antall med
fortsatt alvorlige
hjerteproblemer
45,5 %
27,3 %
Bedring
54,5 %
72,7 %
Vitaminer +
skolemedisin
Placebo + skolemedisin
+4
- 0.3
+ 9.5
+ 2,8
Allmenn helseforbedring
Vitalitet
Mental helse
Total forbedrings
tall utregnet med
data program
10
+ 7,4
- 1,6
90 Helsepoeng
47 Helsepoeng
naturterapeuten • mars 2012
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Narretabletter er ikke bare
å lure noen, det er å forlede
det underbevisste til å tenke
annerledes slik at den energetiske
situasjonen endres. Derved
blir man uvilkårlig bedre.
Når man bruker vitaminprogrammet
scorer man 4 ganger bedre på
subjektivt opplevd allmennhelse,
3,4 ganger bedre på vitalitet og
8 ganger bedre på mental helse.
Det er også verd å merke seg at
de som brukte skolemedisiner
i løpet av 6 måneder, fikk litt
dårligere allmennhelse og en
markant dårligere mental helse!
Bruk av mineraler, vitaminer,
fettstoffer og aminosyrer i
riktig kombinasjon, er vist både
å kunne redusere graden av
uregelmessig og rask puls; og i
mange tilfeller helbrede det.
fikk litt dårligere allmennhelse og
en markant dårligere mental helse!
Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01).
Vurdering: en av de beste undersøkelsene av sitt slag av to meget kompetente leger utført etter
de strengeste kriterier vi har i dag!
RN-kosttilskuddet kan ikke kjøpes
i Norge. Norge er det eneste land i
verden som har forbudt salg av slike
midler med den begrunnelse at dersom noe har bevist helseeffekt må
det selges av et godkjent apotek. Hittil har ingen apotek sagt seg villig til
å gjøre dette. Kostnadene med å registrere Rath-Niedzwiecki- tilskuddet som legemiddel og få det testet
på norske sykehus, ville beløpe seg
til ca 10 millioner kroner og ta rundt
5 år, gitt at noen lege ville våge å anvende det.
Dr. Matthias Raths program for å
reversere åreforkalkninger og hjertesykdommer kan lastes ned fra www.
heart-bypass-surgery.com/data/articles/
Opplysningene på dette nettstedet har høy grad av dokumentasjon
og bygger på anerkjent vitenskap.
N
N
Vanlig påstand: Dersom du har
åreforkalkning i halspulsåren og tar
blodfortynnende legemidler, forhindrer du blodpropp til hjernen!
Fakta: Dersom man tar blodfortynnende for å forhindre blodpropp
på dette grunnlag, reduserer du ikke
sjansene for blodpropp til hjernen,
men øker derimot sjansene for hjerneblødning!
(J. P. Wisnant et al., Annals of Neurology, Vol3, Issue 2, Feb. 1978, side
107 - 115)
Styrk immunforsvaret med
East ParkTM
Olivenbladekstrakt
East ParkTM Olivenbladekstrakt er et 100%
naturlig produkt med vegetabilske kapsler.
Gjennomgang av vitenskapelige undersøkelser viser at arytmier (uregelmessig puls) i mange tilfeller ikke
kan forklares av skolemedisinen. De
legemidlene som brukes blir således
ofte ikke helbredende, bare lindrende.
Bruk av mineraler, vitaminer, fettstoffer og aminosyrer i riktig kombinasjon, er vist både å kunne redusere
graden av uregelmessig og rask puls,
og i mange tilfeller helbrede det. For
å høyne kunnskapsnivået har forfatteren besluttet å dele kunnskapen
med flere på et seminar i Oslo 20.
april 2012. På seminaret vil man få
utfyllende faktabasert kunnskap for
å kunne yte bedre service til hjertekar-syke og råd om hvordan man
kan samhandle med leger.
[email protected]
Acetyl Salicylsyre
Placebo
Plutselig død p.g.a.
hjerte kar sykdom
81
83
Nei
Akutt hjerteinfarkt
10
28
Ja, men det
finnes likeverdige
biologiske metoder
Følg med
på nnh.no!
Nyheter og aktuelt
Kurs og konferanser
Nyttig medlemsinformasjon
Sammendrag
To feilslutninger:
Tabell 6
O
Vanlig påstand: Acetyl Salicylsyre (norsk produkt som brukes er
Albyl E) beskytter en mot hjertekarsykdommer fordi det gjør blodet
tynnere slik at man ikke får blodpropper.
Fakta: 22.071 leger i USA ble delt
i to grupper. En tok daglig Albyl E,
en annen gruppe bare placebo. Resultat: Se tabell 6
Konklusjonen blir at ved å bruke
Albyl E, øker du sjansene for brå
hjertedød til det dobbelte, men du
halverer sjansen for at årsaken du
dør av er et hjerteinfarkt.
(Kilde: New England Journal of
Medicine, Volum321, 1989, side 129
- 35)
• Vitamin C: 5 - 10 gram pr dag
• Coenzym Q10: 100 - 200 mg pr dag
(høy pris fordi man i Norge kun
tillater salg av 30 mg kapsler)
• Carnitin: 3 gram x 3 (styrker
hjertemuskelen)
• Lysin: 3 gram x 2 (frigjør
Lipoprotein(a) fra åreveggene)
• Prolin: 3 gram x 2 (frigjør
Lipoprotein(-a) fra åreveggene)
• Niacin = vitamin B3: 500 mg pr dag,
senker den genetiske bestemte
produksjonen av Lipoprotein(a).
I 2010 kostet en boks niacin
på norsk apotek 760,- kroner, i
2012 koster det 5.000 kroner.
• Vitamin E: 800 – 2.400 i.e. pr døgn.
• Stopp å røyke, spis mer vegetabilsk
mat, ta enzymer til maten, senk
stressnivået, tren regelmessig.
• Rådfør deg alltid med en
kunnskapsrik lege om tiltakene.
Dersom din egen lege ikke vet
nok, gi dette skrivet til legen
og be han/hun lese det.
Det er allment kjent at olivenprodukter har
store helsemessige fordeler.
Olivenbladekstrakt fra East ParkTM kan gi
bedre immunforsvar, regulere virus,
soppinfeksjoner, candida, bakterier
og parasitter.
Godt mot både mindre symptomer og
kroniske plager.
Finnes i 60 og 180 kapsler à 500 mg,
samt 60 kapsler til barn à 120 mg.
Er resultatet godt
nok til å kunne
anbefale Albyl E?
Hjerneblødning
10
7
Nei
Brå hjertedød
22
10
Nei
Tlf. 38 09 98 20 - Fax 38 09 98 21
[email protected]
Facebook: Helsekostsentralen AS
www.helsekostsentralen.no
naturterapeuten • mars 2012
11

Similar documents