Regnskap 2012 - Inn-Trøndelag brannvesen

Transcription

Regnskap 2012 - Inn-Trøndelag brannvesen
lnn-Trøndetag
Brannvesen
ÅnsnaPPoRT 2orz
1.
Hovedoversikter
2.
Investeringsregnskap
J.
Driftsregnskap
4.
5.
ü
Balanse
Noter
;-'
InderØy kommune - Osen kommune Snåsa kommune - Steinkjer kommune - Verran kommune
Styrets årsberetnin g 2012
Styrets virksomhet
Styret har i løpet av 2012 avholdt 6 møter og behandlet 31 saker. I tillegg har styreleder møtt
pä2 møter i Representantskapet.
Økonomi
Regnskapet for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS viser et regnskapsmessig resultat på
kr
467 I31,13 i overskudd. Følgende forhold medvirker til overskuddet; lavt antall utrykninger,
lav kursaktivitet, vakanser.
Forutsetning om fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetninger om fortsatt drift av selskapet til grunn ved
avleggelse av årsregnskapet.
Investeringer
Representantskapet ga styret fullmakt til investeringer i 2012 päkr 4 140 000,- eks mva.
Finansieres av låneopptak på kr 4 000 000,-, og kr 140 000,- av disposisjonsfond, samt at
solgt materiell og mva godskrives investeringen. Det er investert i 2 feierbiler som etter
godskrivelse av mva og salg av 2 feierbiler utgjør kr 257.702,80. Bestilt ny kommandobil som
leveres i2013, gamle utkjøpt av leasingselskap og solgt i2012 med kr 154.026,40 i gevinst.
En ny brannbil bestilt, leveres i 2013.I tillegg er det et egenkapitalkrav fu 29.664,- fra KLP.
Etter en hendelse med en brannbil 12012 fikk man utbetalt kr 284.401,50 i erstatning.
Investeringsregnskapene er 1-årige og må avsluttes og vedtak fornyes hvis investeringen ikke
leveres samme år. Investeringsregnskapet i 2012 er finansiert med å benytte gevinst av
salg/erstatning. Det gjenstår kr 151 .062,76 som er ført som udisponert. Disposisjonsfondet og
lån er urørt.
Arbeidsmiljø
12012 hadde man som tidligere år et sterkt fokus på HMS-arbeidet. Innherred HMS er
leverandør av bedriftshelsetjenester.
Sykefraværet blant heltidsansatte er 3,74 %, inklusive egenmeldinger, sykemeldinger og
fravær pga. syke bam. Egenmeldt sykefravær eÍ pà0,96 Yo, syke barn/barnepasser 0,45 yo,
2,33 yo er sykefravær med sykemelding. Utviklingen er svært positiv. Det er 2,2%o lavere enn
2011. Tall fra 2010 var 7 ,8 yo sykefravær. Det er kjente årsaker for sykefraværet.
Sykefraværet blant deltidsansatte er på 3.3 %. Dette kun sykemeldinger fra lege. Det er i 2012
ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet.
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr 31. desember 2
feierlærlinger.
Ytre miljø
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Ansatte
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS hadde pr 3l.desember 100 ansatte, 2 vakanser. Av den totale
arbeidsstokken er 26 heltidsansatte, og resterende pä 0,62 %o og 0,2lYo fast stilling.
ag
Likestilling
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av mennz
det er 2 kvinnelige ansatte. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for
kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på utlyste stillinger. Styresammensetningen i
selskapet er 5 menn og 2 kvinner, hvorav 2 menn er representanter fra de ansatte.
Disponering av årets overskudd
Styret innstiller på at årets overskudd disponeres som følger; I<r 467 .l3l ,I 3 avsettes i sin
helhet til disposisjonsfond. I201412015 blir nødnettet bygd ut i vårt område, og vil i tillegg til
høyere årlig kostnad,medløre en kostand ved innføring og installasjon for vår del til ca 1.
mill. Fondets beholdning pr 31.12 erlrc 1.325 467,-.
Framtidsutsikter
Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt
med selskapet. Røyrvik og Lierne kommune har bedt om et tilbud om å få tiltre som
eierkommuner fra 2014.
Steinkjer 4. mars 2073
Styret for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
e^{-St*{,..il,"u
Berit Slåttnes Aune
Styreleder
?,il k, \
Per Arne
Løvhaug
Nestleder
Ansatte representant
Styremedlem
¡{u,1Çu*,u
Henry Skevik
Styremedlem
Styremedlem
Terje Moen
Ansatte representant
Tln
¡ 1000
kr€mr
Sl€ü på iútokt oe
ftmrF
Rr€nrt3*l¡rog
Gorrinst
rfü¡¡,üe
fmrËl€le lßüuncrlêr
RanBJEfrar, provlsjorErog ¡rdre lìn¡[email protected]'Ìer
T4 furnsl*le lrEûûìanÉr
Tl daftrllte
T[ ubürdrE
ev
tifigllË
års r€orÉlrapsfn6sigo
trrsdr!ü
Bni(
Êv
Bn¡( av rÀrrdfþ al!€l¡lrE€r
hÍdrb
Ov€rfr rt
ll tw€sterf ÐBrEg rEkap€l
Tl brd€l¡ìg
õn
0
0
0
0
0
0
0
-9,,2
-ffi
-256
0
0
0
0
¿180
417
0
480
0
0
0
0
0
0
0
0
500
4i¿1
0
mrftrttJt
aYsstlrye
üIlgde lts r6grisl€p6m65þa nindofrrhuk
Tfl bundn€
mlz
o
Ordlnst rerflmdÈl(rldd
Skd på.*rrdoír
Ardf€ dlrêlù anl' ifdlrÊlrtê 8løürr
OpFlnnâllg
Rogri.lûp 2012
0
193
2012
o
0
0
0
lgt
0
0
-f57
-75t
0
0
R.gnlk
p2011
0
0
0
0
47
0
fft5
.970
0
.213
r
-l
870
8€5
865
10¡.7
1æ8
Brukav
lnntekter fta salg av an$grmldler
T[skûdd
Ul
lnve,sleringer
i,lotìâtte âvdÞg pá ülån og ¡êf.¡iþnêr
Andrê lnnrêlder
-731
O/àrføt
fr a drift sregnskepêt
0
æ$tlg'tü',ttt4ú OprlnnClg
T.ll I t000 kmnof
Hþþtunkcþn
Kontollog rrvlslon
Adm¡nkrtãsJon
Areb proml€eYvlk
Amorüs€rlng av üdlåe prembawß
For€byggondo brannvbm
Faftg og üsyfl 1geffin)
EêrEdskap brenn og uvkkår
B€r€dsl€p akuü fu rurensnlng
Moþæt avskrivninger
[email protected]
0
0
687
-103
-137
2151
706
-2 634
0
-'lu2
2o'2
mtz
FFonfupmtt
0
0
0
0
-l 50
-21ß7
0
0
0
160
360
-1 876
0
0
1f0
2107
۾
21 180
fõ
.1 528
ln
*ñetl
úLog¡ddls
4110
0
FCrg ogÈ!n ¡sÉyrfn¡
311
0
w
3 307
0
1æ
Balansereqnska
Tall i 1000 kroner
Noter
Regnskap 2012
18
1s 396
11 161
Regnskap 2011
E¡ENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler
Utiån
0
I
0
89
B. OMLøPSMIDLER
Kortsiktþe fordringer
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, posþiro, bankinnskudd
10
Premieawik
s21
1 801
0
0
0
0
0
12 558
0
13 ¡180
0
200
0
10 001
4lJ125
35
I
EGENKAP]TAL OG GJELD
C, EGENKAPITAL
-1 133
-1 416
Disposisþnsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring regnskapsprinsipp som pávirker AK (investering)
Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Regnskapsmessig mindreforbru k
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
L¡kviditetsreserve
0
0
0
-757
0
0
214
0
-4 093
D. GJELD
LANGSIKTIG G''ELD
Pensþnsforpl¡ktelser
lhendehaverobligasþnslån
Sertifikaüån
Andre lán
11
-14 616
-10 623
0
0
0
0
-13 274
-10
4U
-2'l
Sum
KORTSIKTIG G.'ELD
Kassekreditüán
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
0
0
-4 819
-'l 470
-5 259
-1 606
'6
4
125
:MElt/[ORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontíene
1',l
44
0
-4
Regnskapsvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Drift
T¡ll
I 1000
Rqt/,tú tu Idc'I OÐtfnndÛ þttdEþtl
lconr
Regndr|g-2tl2
2U2
20,2
Regødr4P2o11
DRIFTSINI{TEKTER
Brukerb€tå¡ngar
ArìdE slg& og l.ie¡nntektÊr
Ovsfqingq med krav til motytabe
Ramm۟lsludd
0
907
-28 s7S
0
5
0
.6 830
0
386
-æ 009
{
s
-æaä
-ææ5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1E S01
1e 025
4 445
7 900
I g3s
19 ß5
4 336
16æ7
44o7
6 6¡13
7 D7A
AndrE lâüiæ overførin g€r
AndrE ov€rføringer
hntBkÞ
0
s53
0
0
0
0
fomue€skâtt
Eiendomsskã[
og
0
0
0
0
0
DRIFTSUTGIFTER
l¿nnrulgiñs
Scl8l€ utgiñ.r
{eËtãsom inngdr ¡ kmmunens tþri€stsproduksþn
lçgp sv tlenastår som srststler kommun€Âg UHstoproduk¡|tr
K¡øp av vEl€r og
Ovgrfsrlng€r
AvBkñvnl ngef
7 912
8ît
t54l
1
1æ2
lE/.f
1
000
1zfi
't
'150
150
4 046
1
I
s02
727
1 528
0
EKSIERt{E
Ff
ilÂt{StÍ{t{IEKfER
Ronlê¡nntekter og utbt^tâ
Gfl lmt f mnslalb lnshumef¡ter
(omløp€ñ¡dl€r)
EKS'TERNE FIIIAI{SUTGIFTER
Rerìt€utglflÊr og làneomkostningtr
Táp f nánsi€lle instrum€Íþr (oml6psm¡dler)
480
480
0
0
8æ
8æ
-737
0
-213
-757
0
-132
0
0
€0
Overført tll ¡nv€tênhgsregnslspel
214
Avsått lll dêl(nlm åv tldllg8re åf3 regnskapsmessigo m€rforbruk
Avsott lil dÉposlsinsfoíd
193
2't4
0
'ts3
870
00
0
Avdrag pá lân
BRUK AV AVõEII{IIIOER
Bruk 6v tidligere
åll
regnskÉpsm€ssige mindreforbruk
BrukavdbpGlsJmsfond
forld
Bruk av bundnê
421
0
78't
AVSETI{INGER
0
117
0
805
-970
0
0
1
047
500
Økonomisk oversikt -
I
Tdl I 1000lcffir
INilTÊKTER
Salg drlfrsmEler og fsst si€ndom
AndÞ salgsirnnÞkter
Oúerfsrlngd mêd kEV til moMdss
StÉlligê overføringr
Andr€ wBrlsrlngar
R.gÉl(¡pzllz
Rrgulrt budr¡¡tt Opprinnollg bud.l.n
2012
2012 R.gntktpz0ll
-7il
-n2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0
UTGIFTER
l-ønnsutglftsr
Sos¡âþ utglfler
Klop vsr€r og tjenætår som lnngår I kommunêfls üenestspÍrduksþn
Kjsp av ljenæt€f som ersÞ[er kmmuneN lieÉteproduks¡gn
Owrførlng€r
Rentestgíñer og rnkoshingêr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311
0
0
0
FINANSIERINGSÎRAN SAXSJONER
Avdreg på lån
utån
l{øp av âksier og åndda
OÊknlng âv lidl¡g€re ára udelú€rfe mêrfuôruk
Avsatt til ubundne inv€ster¡nqsfond
Avsaü tl bundnå lond
82
'¿62
0
0
0
30
0
0
2'14
0
0
0
4m0
0
0
0
214
0
0
0
0
0
0
FII¡ANSIERINC :
Brut av l6n
Salg 6v êksler og ÊndélÊr
Bruk av l¡dligÉre års ud¡ôponerte mlndreforbruk
Mottattê 6vdrso på utlán
Ovcrfrrl hr drift r€gffi kapd
Bruk âv dlspæislonsfond
Bruk åv bundne driflsfmd
Bruk av ubundre invælêín$fond
0
0
0
0
-214
0
0
0
0
0
0
0
.214
.140
0
0
0
0
0
0
0
0
o
4
679
0
0
0
-1 047
-36;
0
0
0
I
nn-Trtndelag Brannvesen
Kontonavn
l0
2012
IKS
Regnskap
2012
Deta
Budsjett
2012
ljert investeringsregnskap
Rqnskap 2011
Brannve¡enet
45290 Egenkap.krav felles
49800 Udekket ¡ investeringsregnskapet
3391
Beredskap brann og ulyH<er
45300
Delo av tidl års underskudd
49700
Oi/eÉøring fia drlftsregnskapet
8800
Interneflnanierir¡stransaksjone
29 6A4,00
0,00
23 017,00
0,00
0,00
-230t7,N
29 d64r0o
000
Or00
213 820,00
213 800,00
0,00
-213 820,00
-213 800,00
0,00
0r00
oroo
0,oo
0,00
0,00
L9t7 037,20
42100 KJøp av transpoûnldler
44290 Betah moms, drlft
49100 Bruk av lån
0,00
0,00
479 259,30
0,00
0,00
-t726234,20
49700
Overføring fra driftsregnskapet
0,00
0,00
479 259,30
49800
Udekket i investeringsregnskapet
0,00
0,00
-190 803,00
lO24
BrannÞll Inderuy 2010
o,0o
0,00
oro0
0,00
0,00
0,00
0,00
037,20
479 259,30
-L977 037,20
42100 KJøp av fansportmldler
44290 Betalt moms, drift
49100 Bruk av lån
49700
339f
f025
0,00
0,00
Overførlng fta drifuregnskapet
r9t7
0,00
0r00
479 259,30
Beredskap brann og ul¡¡kker
0r00
0rO0
0ro0
Brannbil l¡lalm 2010
0f00
0,00
0r0O
42100
Kþp av transportmidler
0,00
49100
Bruk av lån
0,00
0,00
0,00
151 518,60
-151 518,60
3382
1028
Feiing og tilsyn (gebyrfin)
or(xt
O,0O
I{issan ilV 2OO
000
o.0o
or0o
0,00
[email protected]
42L00
KJøp av
44290
49100
Betalt moms, drift
Bruk av lån
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787 925,00
88 850,00
-787 925,00
49700
Overfødng fla dlftsregrskapet
0,00
0,00
-88 850,00
3391
1031
Beredskap brann og ul¡¡tker
0r00
0roo
0ro0
Tankbil XR 52175-0t
or00
0,00
0r00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463 285,00
-95 963,00
-367 322,W
trarsportmldler
42t00
Kjøp av transporùnldler
49100
49400
Bruk av liln
Bruk av dispotJg'onsfond
3391
Bersdslop brann og ulykker
0'@
0,00
or0O
ro32
Mlndre mannskapsbll Oeen
0,oo
0,00
Or0O
42100
46700
Salg anleggsrniddel, avg.fritt
0,@ 3 200 000,00
40L,50
0,00
0,00
0,00
3391
1033
Kjøp av ùansportmidler
-284
4Ot,5O
Beredskap brann og ulyld(er
-2üt
B]?nnb¡l 2Ol2
-284401150 3 200 0oo 0o
3 200 000 0o
or0o
0r00
20t2
lnn-Trøndelag Brannvesen IKS
15
Felervesenet
42700 Kjøp av b-ansportmldler
46700 Salg anleggsmlddel, avg.ftitt
3382
1034
Feiing og dlsyn (gebyrfin)
Feiebil XK 21196 2012
42L00 KJøp av bansportnidler
46700 Salg anleggsrniddel, avg.fritt
3382
fO35
Detaljert investeringsregnskap
Feilng og tileyn
(geffin)
FeiebilXK2lL9, 2OL2
42L00 KJøp av transportmldler
45100 Avdmg investerlnger
46700 Salg anleggsmlddel, avg.frltt
351,.10 170 000,00
500,00
0,00
128 85r/{O 170 000,00
t2aa51,4 170 000,00
155
0,00
-26
0,00
351,40 U0 000,00
500,00
0,00
128851/fO 170 000,00
128 851,40 170 000,00
155
-26
or00
[email protected]
0,00
0,00
Or0O
o,0o
0,00
600 000,00
0,00
262 198,00
4t6226,M
262 000,00
-262 00o,oo
0,00
0,00
3391
1036
Beredskap bnnn og ulykker
-154 028106
6flr 000,00
oro0
Befalsbll 2012 (ny)
-154 028,06
600 000,00
0r00
45800
49100
49400
Ud¡spon€rt i investering
E800
1099
Bruk av lån
Bruk av dispodgonfond
lnterneñnanCerlng'stransaksJone
Flnônrledng
lsL
062,76
0,00
0,00
000 fl)0,00
-140 000,00
0,00
0,00
t5t062,76
|'5106476
-4 r4O 000,00
-4 14{t 000,00
0r0o
0,00
O,OO
0,00
0,00
0,00
4
0,00
lnn-Trøndelag Brannvesen IKS
Konto Kontonavn
Dete lJert d riftsregnskap
2072
Regnskap 2012
30100 Fast lønn
30200 Lønn til vikarer
30400 Overtidslønn
30500 Annen lønn
30509 Helllgdagstillegg q godtglønng
30800 Godtgrj. folkwalgte
30900 Pendonsa4ift KLP
30903 Gruppeliv/utykkesforsikring avg.pl.
30990 Arbeidsg.avglftlønn
30991 Arbeidsg.avgift pen$on
31001 ÀbonnemenÇtidsskift,fagl¡tt
31002 Kontonekvisita
31150 Matvarer
3115t
Bevertnlng, møter ow,
Budsjett 2012
Regnskap 2011
L276L 752,L6
t2 980 000,00
11 910 069,12
1 518 620,61
1 500 000,00
1 820 318,51
L 408 454,37
I
I
524 844,93
18 589,00
20 000,00
-17 898,00
449 091,50
520 000,00
499 436,36
1¿lg
t
300 000,00
000,00
Lgt 765,25
I
135 000,00
115 084,53
290 00o,oo
963 425,98
41 093,08
40 000,00
2 278 316,09
2 230 000,00
22324L2,72
39 9L8,72
L63 997,62
185 000,00
341 525,38
38 083,14
35 000,00
25 886,00
49 139,84
60 000,00
56 523,91
31 436,¡16
30 000,00
87 523,59
54 L97,I4
50 000,00
25 628,02
31200
Andre torbrukwârer og tjenester
0,00
0,ü)
499,00
31202
Verkþy, utsb/r, mabiell
398 r47,L5
550 000,00
567 67r,39
3t204
Tekstiler, alöeldstøy
293 634,20
2,10
000,00
352 182,85
31205
Varer for videresalg
367 473,01
350 000,00
258 622,42
31206
Vefferdstiltak arsatte
46 752,50
60 000,00
69 969,50
31301
Porto og frakt
31302
Kommunikasjon
4 838,53
10 000,00
33 489,30
I94 730,95
200 000,00
272979,38
31305
Betalingformidling (inkl ør€avrundin9)
21 9L5,42
15 000,00
2065/',12
31400
MarkedfØring
57 965,30
60 000,00
20 270,40
31500
Opplæring, kurs
563 292,07
435 000,00
267 402,01
31600
Relser,rdieflbil, oppgavepl.
24 026,90
30 000,00
36 323,00
31650
Andre oppg,pliktige godtgj.
30 962,50
30 0oo,oo
0,00
31701
Ikke oppg.pliKige reiseutgifter
30 545,56
25 000,00
30 5t4,73
3L703
Driflvedl.hold egne ùsp,midler
994 582,M
1 184 182,00
789W,66
31704
Drivstoff
20t
529,52
220 000,00
228 242,83
3t705
Leid
37 109,98
25 000,00
13 992,80
tl"nsport
/
elekùisk kraft
91 660,86
100 000,00
t03
r
190 989,92
233 138,00
166 953,28
31800
Energi
31851
Yrkesskadeforsikin
31853
Andre personforsikringer (ikke oppg.pl)
31854
Forslkdnger bygg/anlegg/maskiner
g e
31900
Huslele, leie av lokaler
31950
Avgifter, gebyrer, lisenser
L57,74
773,20
0,00
118 810,94
120 000,00
2 003 102,20
1 950 000,00
1 969 118,04
250 000,00
247 804,U
zgl
039,37
ffi
0,00
tlt
430,77
32000
Inventar og utstyr (lçøplleie)
667,00
0rN
0,00
32001
Inventar
131 513,44
130 000,00
169 913,16
27L t38,54
230 000,00
167 259,L?
32400
Service/drifts-avtaler og reparasjoner
32500
Materialer til drifr/vedlikehold og nybygg
32700
Kon zu le
nt-tjeneste
33501
KJøp av
Uenester fia kommuner
33s02
Kjøp av tjenester fra IKS
rI
Kjøp av tjenester fra eierkommuner
33800
K)øp
fß
78067,t\
ktøpte $enester
33750
I
eieñ<ommune
34290
Betalt moms, drift
34709
tap
34750
A
Overfør¡nger til eierkommuner
på turdringer
Sum ddfrsutgfüer
I
4 639,20
I
215 558,00
I
000,00
7214L,29
76922,00
0,00
L62407,00
1 055 136,00
4
7 200,00
7 200,00
152 000,00
200 000,00
119 000,00
875,05
0,00
-1 998,37
t86777,86
I
900,00
250 000,00
1252399,07
0,00
3 805,64
350 000,00
350 000,00
2f¡ 582 7tO,O4
29876749,00
470 185,00
28 ¡[88 90¿18
4 452,62
lnn-Tr6ndelag Brannvesen
36200
36207
IKS
20L2
Detaljert driftsregnskap
Salg av tjenester, avg.frÍtt
-355 109,'10
-396 400,00
-193 964,00
Salg av div yarer, avg.fritt
0,00
0,00
-11 0,19,00
-5448ß,7r
-520 000,00
-508 515,24
-226 100,00
-Lß
36202 Dív inntekter avg.ftitt
36203 Kurs utsykningskjøring
36300 LeieinnteRer fast eiendom
36302 uüeie av lokaler
36401 Ârsçbyr, fast
36500 Salg av þênester, aw.pllkug
36501 Salg av materlell
36502 AÉeld
Refugon sykelønn
37t0I
Ref. ferielønn av sykelønn
37280 Kompensasjon moms, investering
37290 Kompensasjon mom5 drift
37701 Retusþn gebyrer
37750
Refugon fta eied(ommuner
37900
InteÍisalg (interne overførlnger)
-14 972,00
0,00
0,00
1 050,00
-79 965,00
-80 000,00
-90 315.00
-39 041,65
-40 000,00
0,00
-832 130,75
-900 000,00
-850 021,00
-35 930,00
-40 000,00
0,00
-249 893,53
-260 000,00
-516 075,90
-r77 t22,00
-185 000,00
-2L7 325,00
-LL 229,00
-11 912,00
0,00
0,00
0,00
-l (x7 368,60
-L 186777,86
-1 250 000,00
-1 252 399,01
for andre (avg.pllktÍg)
37100
437,00
5 551,00
0,00
-26 700 000,00
-26 700 000,00
-1 790,56
0,00
-25
830
,00
367,ß
0,00
-30 531 749,OO
420 957,30
440 000,00
40L 707,30
786 890,'19
820 000,00
804 612,83
0,00
-30 531 05.4,75
B
Sum drifrsinntekter
35000
Renteutglfter,
35100
Avdraçutgifter
3s400
A\Eetrlinær til díçosigorsfond
192 789,00
192 800,00
35700
Ovefiønng til investeringsregnskapet
213 820,00
213 800,00
35800
Ârets regnskapsmessige overskudd
467 t3L,L3
0,00
L 392027,24
35900
Avskrivnínger
451 549,00
1 000 000,00
D
Sum finanantgifrer
3 533 136,92
I 415 626,00
s5,6t3{t,97
39000
RenteinnteKer
-324 588,20
2 666 600f00
-255 (Do,(n
39003
Andre renteinntekter
-7 313.30
0,00
fi
1
39300
Bruk av tidl årc overskudd
39900
MoÞost avskrivn¡rEer
E
Sum Flnarslnntekter
10
Inn-Trøndelag Brãnnvesen IKS
30100
Fast lønn
30200
Lønn til vikarer
30400
Overtidsfønn
30509
Helligdagstillegg og Sodtgjøring
30800
30900
Godtqj. fdkevalgte
30903
Gruppeliv/ulykkesforsikring avg.pl.
30990
Arbeldsg,avgift lønn
Penionsavgift
-30 434
nansuþifter
KL-P
3æ91
Arbeldsg.avgift pensJon
500 000,00
L
V7
368,60
427 76,69
-9 530,90
-756 609,00
-756 600,00
-970 185,68
y9,00
-1 000 000,00
-2 O11 600,00
-1 415 626,00
-28L7 049,27
0r00
7O2t40,t3
2 530 468,7L
2 400 000,00
23066p/',79
0,00
0,00
19 535,71
24 126,79
0,(x)
4953,29
0,00
0,00
L 275,50
-1 451
-254/Ð 059,5{t
t+t 42O,OO
36 500,00
75 000,00
58 500,00
3L6792,74
280 0{D,00
153 475,91
62Øp0
9 000,00
6177,00
363 852,03
331 000,00
287 601,18
44 67,69
40 000,00
2L 567,96
31001
Abonnement tidsskrift,faglitt
31002
Konbnel(visib
31150
Matvar€r
31151
Bevertning, møterosv.
3120t
Møteutgifter stFet og representanbkap
107 000,00
3 000,00
0,00
31202
Verktøy, utstyr, mablell
32753,96
70 000,00
32125,70
3L2M
Tekstiler, arbeidsüy
47 663,36
35 000,00
43 052,56
31206
Velferdstiltak ansatte
13 450,00
10 000,00
22718,50
31301
Porb og fraK
4274,æ
75 000,00
25 272,60
31302
Kommunll€Son
L8797,20
2s 000 00
t4 Ly,00
31305
Bebl¡ngsformidling (inkl øreavrund¡ng)
-5,00
5 000,00
0,00
6 0æ,oo
5 000,00
18 481,40
37 L6L,L2
,10 000,00
23 339,09
399,00
1 000,00
2 165,00
15 382,00
15 000,00
2 100,00
lnn-Trøndelag Brannvesen IKS
20t2
31400 Mad<edsfuring
31500 Opplæring, kurs
31600 Reiser/dietVbll, oppgavepl.
31701 lkke oppg.pllKige reisedglfter
31703 Drift/vedl,hold egne tsp.midler
l6t
3L7M
Drt\¡tstoff
31705 Leid fansport
31800 Energi / elektrisk kraft
31851 Yrkesskadeforsikinger
31854 Forsikinger bygg/anlegg/maskiner
31900 Huslele, leie av lokaler
31950
Avgifter, gebyrer, lisenser
32001 Inventar
32400 SeMce/drifts-avtaler og reparagoner
32500 Materialer til drift/vedlikehold oS nybySg
32700 Kon$lent-tjenester/þøpte leneder
33501 Kjøp av tjenester fta kommuner
33502 KJøp av $enester fra IKS
33750 KJøp av Uenester fra elerkommuner
34290 Betalt moms, dfft
A
Sum driftsuügifter
36201
Salg av div varer, avg,fritt
36.+01
ÂrsseUyr', fast
36500
37100
Salg av tjenester, avg,pllKlg
3770I
Ref, ferlelønn av sykelønn
Retusjon sykelønn
37290 Kompensasjon moms, drift
37301 Lærlingetilskudd
37500 Retgon fa kommuner
37701 Retulon gebyrer
B
Sum drlfrsinntekter
35000 RenteuþÍfter,finarsutgifter
35003 Renteutg intemt fordelt
35500 A\eetting til bundet driftfond
35800 Âretsregnskapsmers¡geoveßkudd
35900 Aì/skrlvnlnger
35901 Kalkulatoriske renter
Detaliert driftsregnskap
707,10
000,00
19 639,00
20 LIL,O7
30 000,00
L5 62¿W
40 8L6,70
35 000,00
L7 730,W
1¡+0
5 856,26
5 000,00
133 370,96
140 000,00
55 22L,54
65 000,00
45 365,98
0,00
0,00
3 240,74
12 384,80
15 000,00
5 ¡140,00
7n,09
19 901,00
25 200,00
26 854,00
32 512,30
32 00o,oo
29 909,62
333 318,40
327 000,00
344 109,@
97 875,30
110 000,00
129 749,00
7L 386,09
70 fÐ0,00
52 196,23
176,80
0,00
2322,60
730,40
0,00
795,65
13 041,00
10 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0,00
4 900,00
5 000,00
4 800,00
457 000,00
520 000,00
330 000,00
13,93
0,00
5 125 189,15
4 988 200,00
4
L0 013,77
79
I
079,38
4 161 853,65
0,00
0,00
-29 fi)0,00
544 392,35
4 567 667,00
-4 159 039,60
-y
0,00
0,ffi
-14 393,60
380,00
-35 000,00
-338 558,00
-3 326.00
0,00
0,00
-13,93
0,00
-1 079,38
-33 506,77
-35 000,00
-3L 429,96
{
416,99
-8 500,00
0,00
409 565,97
-400 000,00
-290 503,24
-5 053 602,01
-5 046 167,00
4A63993,78
0,00
¡10
000,00
0,00
0,00
0,00
15 507,00
0,00
0,00
635 419,00
0,00
0,00
-635 419,00
131 333,00
150 000,00
112 501,00
10 087,00
128 (xt8,0o
-2t3 ñ7,14
0,00
19O (Xr0,00
-132 033,00
0,00
0,00
-213OO7,L4
-132 033,00
-61 285,q)
-61 285100
0r00
Or00
-6354L7,L3
Avskrivninger
Sum lînansutgfüer
-40 592,00
-¿10 592,OO
0,00
0,00
0,(þ
0,00
39004 Kalkulatoriske renter
39900 Motpostavskrivninger
-10 087,00
0,00
-15 507,00
-90 741,00
0,00
-51 216,00
-100 828,00
0,0O
-L4l42O,OO
0r00
-æ723pO
-6672,3pO
0roo
0,oo
'0r00
D
Sum finansutglfter
39500
39900
Bruk av bundet driflsfond
E
15
35900
D
E
19
[email protected]ívn¡nger
Sum Finansinntelrter
FeierYesenet
Sum Finaninntekter
fnterne finansieringstmnsaksjoner
141 420100
0,00
0,00
lnn-TrÉndelag Brannvesen ll(S
Konto
Detaljert balanseregnskap
201,2
ilote
Kontonavn
51020001 Bank hovedkþ 05.85886
51020003
Bnlnk 4202.32.00818
R€gnshp
- hovedkb
10 533
s1020004 Bank4202.32.00826 - OCR
470,77
662,26
6943325,87
6 277,98
655,47 L 249 494,47
125,30 I lg9 569,09
L2767,00
0,00
1 285
t2 558
51314101 Arb.g,avg premiearuik 2012
nrva
51314603 Fordrlng Fylkesskaüel<onùoret
51341101 Premieavvlk 2012
Regnskðp 2011
I722,45
51098{Ð2 420232.00834 Skatef.lfto
510 Kaese, postg¡ro, banklnnckudd
51314601 InngËcrde
2012
729ß5,12
Note 6
0,95
0,95
277 767,00
139 760,00
90
51366002 Trygghetsalarm elerkommuner
?+7,00
0,00
æ667,N
0,00
51375611 Agrcsso Fakturering
7vt83t,r7
w3897,78
0,00
51399003 Diversenetblønn
51399010 Mellomregns*ap
652 013,36
-284 371,79
-333 438,75
51399012 Refsykepenger
22959,00
51399015 Fakturering Agresso
-7 443,46
5t399022
Ref. feriepeno€r av
sykepenger
52041001 Pensjonsmldler KIP
520
O,OO
669,0û
669,00
7 906072,00
7 906 072,00
11 160
11 160
174 331,09
328,00
14
Note 6
Pensjonsmidler
0,00
52141000 EK-innskudd KLP
521 Aksjer og andeler
52450001 &annbil m/utstyr Scania PL24 20c4 mod RA¡t9019
966
52450003 Tankþil m/uE0r Volro FM12 -99mod XD7LL73
207 695,00
2¡+2
52450004 Sügeb¡l m/utstyr Scanla P112 €2mod DE4042
156 000,00
187 000,00
88 885,00
59 22L,oo
88 885,00
59 221,00
5245W22
Peug€ot PAR -06, XKI4679
52450023
Scania Tankbil [email protected] VF 38600
23 225,00
74 910,00
68 ¿t40,00
54 680,00
50 400,00
63 000,00
411 854,00
470 690,00
0,00
52450024 Toyota Landcruiser 2ü)6 XD 77858
52450025 Toyota Hiace 2006ÐT7857
122 400,00
0,00
0,00
52450020 PeugeotPARI9D -06,XKL42y'
310,00
Lg 672,00
91 800,00
52450013 Tankbil m/uststl¡Volvo F12S -84mod VE308Z6
52450027 Kompressor Lenhart & Wagner 2ü)6
1 0.16 8¿14,00
0,00
52450007 Varebil Gtroen Be¡liryæ 1,9D 2003mod XD73S7B
52450011 Båt Polarsirkel m/mobr og henger 2005mod
318,00
396 390,00
175 392,00
2L9 240,00
52450026 Oüoen Berlingo 2006 XD 78508
57 593,00
70 633,00
52450027 Ctroen Berl¡ngo 2007 XD 78898
60 257,00
72943,00
500 7¡{€,00
550 823,00
75790,00
88 510,ü)
52450028 Tankbll Volvo 2002rc73699
52450029 Nissan Kublstar 08 XD 80140
52450030 Nissan Kubistar 08 XD 80141
75 79t,OO
88 511,00
52450031 Mercedes Vito 09 mod XD79973
265 868,00
307 845,00
5245N32
Mercedæ
Vib 09 rnod )079991
262624,00
304 643,00
[email protected]
Mercedes
Vlb 09 mod ){D79328
260 716,00
300 624,00
5245t034
Voh/o FM12 2002 mod
XR4M7
525 946,fi)
572 683,00
5245æ35
Sldærslukker på brannbil
269 333,00
309 333,00
52450036 SnorkelHl, Volvo
Flr'l 2010-mod XD 81290
52450037 Chasds ül bnnnbil Indeøy F41019
52450038 Chassis til brannbil Venan F41019
52450039 Nissan Kubisbr 1,5 dCl varebll, XD 80495
52450040 Scania P-93 Brannbll Osen, CV 54206
52450WL Tanlôil Volvo FH,
n
52175 (prosj 1031)
000,00
3 589 820,50
3 589 820,50
1 558
94
1752750,00
3
7æ 933,50
3 764 933,50
588,¿10
106 411,40
462 000,00
616 000,00
78t 792,00
869 469,00
lnn-Trøndelag Brannvesen IKS
5245(Pt2
Detaljert balanseregnskap
20L2
Nissan N\Z(X) 1,5 dCl Varc,
X( 81919 (pþsj 1028)
123739,ffi
138 891,60
5245fС13 Mercedes - Manrrkapsbil Osen XK 20308 (prosj 1032)
4t6957,00
,163 285,00
52450M4
Caddy varebil, 20L2mod, )0( 21196 (pro6j 1034)
155
52450045 Caddy rarebil, z0Lãmod,K.2LL97 (prosj 1035)
155
52499m1 Tryggh€tsalarm 2007
53214æI
0,00
0,00
e4 667,00
-IO54223,OO
Forsh¡ddsùekk
53214003 Aröeidsgir/eraqift
53214601 lJtgående
351,q)
351,00
0,00
mrra
427 0L7,73
131 553"30
131 553,30
0,00
0,ü)
-955 003,82
0,00
53214602 Oppgj.þnb Fylkesskâtbktr
53220002 l.nesLleì¡erandører tekkelere
53220003 LJÞst leverandører remittering
53241001 Avsat pensþn
-t032073,77
-551 218,24
46w,37
10 036,00
-I765704,38
194 415,99
53266001 Dlversekedbrer
-33 545,30
42670,25
53266020 Ikke turfalÞ renter
+9 360,00
-36 5.16,00
53266ff
0
Tarlfresternt Ou-fond
0,00
o,o0
-2022 409,05
0,00
KS
53275072 EJ¡dr¿gsfüh*
53275903 Rriepengerferieår
53299010
Mellomregnskap
53299094 Arb.g.avg.av feriep. ferieår
532
33 366,00
3 530,00
-1 914 181,80
-200 000,00
-285 160,67
4 819 366,78
Annen kortslktig gúeld
-269 900,43
-5 259 183,ef
53914001 Arbgaw Premleawlk reP 2007
40 591,00
44
53914002 Arbgaq Premieawik
KLP 2008
-34 33000
-37 458,00
53914003 Ætgavg PremÍeawik KtP 2009
-20 790,00
-22523,00
KLP 2010
45 909,00
-49.140,00
53914005 Arbgaw Premleawik KtP 2011
-39 995,00
-4
539140t+ Arbgavg Premieawik
53941001 PremieavúkKfP
650,00
439,00
2007
-287 873,00
-316 661,00
53941002 Premiea¡rlk KIP 2008
-243 530,00
-265 669,00
53941003 Premieawik
Kl-P 2(N)9
-L47 455,00
-r59 743,00
53941004 Premieawik KtP 2010
-325 591,00
-350 637,00
53941005 Premleawlk KtP 2011
-283 655,00
5401¡1001 Pen$oner, arbgavg netb pensforpl
54041001 PersjonsturpliKelser KLP
Pensjonsforpllktelse
-14
KLP lån 2009 831750æ199
5454t002
KtP Kreditt Æ, nr 11260
Note 6
(nytt lånenr
lit
Toph
-10 287
2t7,æ
-10 622 958,00
000,00 -2375 ,00
33600 -7 4ffiffi,so
4 000 000,00
0,00
0,ü)
#028,73
16
54550001 LangdKÍg gjeld leasing Toyota Land Cruiser
leasing
854,00
-2 185
¿es-10)
54541003 KtP Kreditt 45, nr 8317.52.80998
54550002 LangdKig gþd
Andrc lån
#5
L888T1,OO
-14 615
-315 L72,00
606
-335 741,00
426977,00
5ß
54541001
.t
Hiace
933
-155 2L2,76
Note 11
-188 508,94
lnn-Trgndelag Brannvesen IKS
55100002
551
Detaliert balanseregnskap
2012
Feietþresten
Bundne drfüsfond
55600001
D{sæslsjmstund
556
Dlsposislonsfond
-1 203 151,14
-1 416 158,28
203 151,14
-t 416158,28
Note 2
-l
-1 325.167,00
-1 132 679,00
Note 3
-1 325 467,00
-1132679,00
0,00
-756 608,24
55s50005
ove¡s*udd 2011
55950006
Ovemkudd 2012
55950
Regnskapsmessig mlndreforbruk
5596m01
Ud¡sponert i inræsterinçregrskapet
55960
Udlsponert i lnvesteringsregnskapet
55970001
Udekket i inæstøin gsegrskapet
0,00
213 820,00
55970
Udekket I investeringsregnekapet
0,00
213 820,00
-13 868 080,79
-13 692 954,48
3 373 868,00
2 665 233,il)
479s 60915
3297 t67,L5
467 t3t,t3
467
Note
I
131,13
-151 062,76
-t5t
062,76
0,00
.756 608,24
0,00
0,00
55990000
Kap{talkonto
Note 5
55990001
Per¡sjoner
Note 5,6
55990002
Avstrlvninger i året eks leasede bller
55990003
Finansiell leasing biler/maskiner
ss9900o+
Aküveinger I âret
{
5s99m05
Avdng innlån
-1 993 862,00
-1 008 332,00
55990006
Bruk av lånernidler
10 806 399,64
10 806 399,64
ss990007
Neddclvning/avgnrg anleggsmldler
s13 18200
0,00
429 744,00
385 896,00
856 841,60
-6 5,16 139,60
Inn-Trøndelag Brannesen IKS
Regnskap 2012
Noter til regnskapet
Note 1 Spesifìkasjon av overføringer mellom selskap og deltakere.
Innbetaling fra eÍerkommunene
Beløp Eierandel
4 405 500
16,50/o
16 9s4 500
63,6%
1 869 000
6,g0/o
1762200 ô,6%
1 708 800
6.40/o
lnderøy kommune
Steínkjer kommune
Verran kommune
Snása kommune
Osen kommune
26 700
000
100,0%
Tilbakeføring av overskudd 2011 til eierkommunene
Beløp Eierandel
57 750
16,50/o
222250 63,5%
24 500
7,Oo/o
23100
6,6%
22 4OO
6.40/"
lnderøy kommune
Steinkjer kommune
Venan kommune
Snåsa kommune
Osen kommune
350
000
100,0%
Note 2 Spesifikasjûn av bundne driftsfond, avsetning/bruk
Bundne driftsfond - kao. 551
Beholdninq 0r.01.01
Bruk av bundne driftsfond
Beholdnino o¡.31.12
Note
780 739,28
i
driflsreonskapet
Avsetnino til bundne driftsfond
tsundne driftsfond utgiør
2011'
2072
1 416158,28
213 007,14
1 203151.11
0.00
635 419.00
I
416158.28
i sin helhet feiefond kto 55iûû00i.
3 Spesifikasjon av dÍsposisjonsfond
Dlsposisjonsfond - kap. 55e
2072
Beholdnino 0r.01.01
Bruk av disoosisionsfond i investerinosreonskaoet
Avsetnino tíl dísoosisionsfond
1 132 678.00
00
192 789.00
Beholdnins o¡.31.12
1 325 467,00
Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
Regnskap 2012
Note 4 Spesifikasjon av eksterne inntekter og utgifter
Eksterne
inntekter
beløp
250
Div innt avg.fr- tr-angsmulkt
Div innt avg.fr.-årsavg tryggh alarul
000,00
512 838,71
Kurs utrylnings(iøreøy
Utleie lokaler
Ä,rsgebyr, fast
226100,00
0,00
36207
9ó5,00
434,00
36202
36202
36203
36302
36401
832130,'.15
36500
32
79
4 583
Salg av tjenester, avg pl
Salg av materiell
A¡teid for andre, avg pl
kto
36200
36200
109.40
105 000,00
Salg av 1¡'enester, avg fritt - div
Steinþ'er kommune, salg div tjenester
Salg div varer, avg. fütt
930,00 36501
249 893,53 36502
35
Sum
6901401,39
Det er ført eksteme utgifter kn¡tet til utr¡.kningskjøring pä prosjekt 1030. Ut over dette er det ingen spesifikke
eksterne utgifter da arteidet knltet til de eksteme innteker er udørt i ordinær arbeidstid og mod ordinære
driftsmidler.
Note 5 Spesifikasjon av kapitalkonto
4
Kapitalkonto 01.01.12
Aktivering eiendeler 2012
Avskriving eiendeler 2012
t542290,OO
Avgang a nleggsmidle r 2072
EK'innskudd
092 730,96
-37O7O2,OO
5L3187,67
2012
Avdrag leasing biler
-29 664,00
-775 726,3L
-985 530,00
KLP
Avdrag lån
Bruk av lån
0,00
Endring netto pe nsjonsforpliktelse
Endring pensjonsfo rpl ikte lse r KLP
91236,00
3 901 660,00
Endring pensjonsmidler KLP
-3254 597,00
Kapitalkonto 3t,12.t2
-2799976,60
Note 6 Pensjoner
Persj onsko stnad KLP 20 I 2
1 550 769
Admini strasj onskostna d
73 751
Innbetalt premie
r 7t5
Ärets premiealvik
1'15 del av prømieawik inntekfsført
ttg
ll
Pensjonsmidl er 3 1 . 12.12
Peosj
onsforpliktelser
067
90 547
3 1 .l 2.1
Antall a}¡tive medlemmer
2
ìnnmsld¡91.91.12
778
160 669
14 188 877
2l
lnn-Trøndelag Brarmvesen IKS
Regnskap 2012
Note 7 Godtgiørelse til revisjon, ledende personer og styre.
Revisor:
KomRev Trøndelag IKS er valgt som revisor og dø er betalt kr 15.000,- inkl mva i 2012
til dekning av revisjonsutgifter,
Styret og
Repr'skapet:
Daglig
Note
leder:
I
Det er i 201 2 utbetalt totalt kr I 84 500,- som fordeler seg på fast godtgiørelse til styreledere
kr 30 000,- , l<r ?5 000,- fastgodtgjørelse til 6 styremedlemmer, leder representantskapet
kr
12 500,-, nestleder represe¡rant5kapêt
I<r
I
la 6 000,- og møtegodtg¡'ørelse k¡ 6l 000,- med
000,- pr møte.
Daglig leders lønn utgjorde pr. 3t.12.2012 kr 884 343,- derav fastlønn ls 647
SOO,-.
Feietjenesten
Feie!'enesten er
kto 55100002.
til selvkost og merforbruk i 2012 erls
213 OO?,14. Merforbruk er finansiert av bundet driftsfond
selvkostregnskap feiing og boligtilsyn kommunevis 20r2
lnderøy Stein{er
Verran Snåsa Osen
Sum Beskrlvelse
Drlftslnntektor
Gebyrínntekter
931
Div. ¡nnt./ref ./kompensasjoner
104
ô00
388
036
008 2ffi426
2 667 5s8
298 S06
818 399 907 154 509 4 54392 Fakturorte gebyrinnlekter
43792 44811 17 313 509210 Fordelt%avfâkt.gêbyr¡nnteh
390
Feþrfond overført fra kommune
Sum drlffslnntekte¡
I
¡t¡l,f
619 111127
171
822
5 05:t 6{t2
Drlftsutglfter
Lønn inklsosiale
kostnade(tilsyn)
Lønn inkl sosiale
242342 1 155073 143181
koshade(feiing)
371
Kjøp av varerÂjenester
257
901
165
Sum drlflsuþifter
871
406
Finansutg eks fond
F¡nans¡nnt eks fond
Tidl. Akku.regnskapvnessþ res
Bruk av fond
Akku,regnskapsmossig res.
Note
1 126
668
2
136750
113 tff¡ 978 97 762
192 257 118 257 166
949.108 31O277
29798 82 16s 12M8
000000
151
617
1.r
686
113507 1751253
85
¡169
179'1
103
043
154.2684- Fordeles kommuno
302
419
s 12S l8g
5723
3,+0
æ462
'l 19tl
113,4525
253
14'l 420 Fordeles ant.piper
1 496 g8o
9 Udisponert i investeringsregnskapet.
l5l
062,76
Fond fra 2011 (eks osen)
-213007
t86057 41256 -136319 1 273981
Planlagte investeringer i 2012 leveres i2013. Det er avs¿tt udisponert kr
Fordeles kommune
Fordeles arìt,p¡per
672 273763 99 893
0
134802 +,5147 -87706 .58637 -136 319
-86
Fordeleskommune
Selvkætfond kommunevis 2012
Irm-Trøndelag Brannvesen IKS
Regnskap 2012
Note l0 Fordringer
Arb g avg premiear.-rik 2012
Inng mla
Fordring frlkesskattekontoret
Premieawik 2012
Kundefordringer
Mellomregnskap
Ref sykepenger.'fer.p
t2 767,00
0,95 (ørediff)
277 761,00
90 547,00
787 387,77
- 284 371,79 (2013)
37 287,00
921378,87
Note 11 Andre lån
I2007 ble inngått avtale om leasing av 2 biler, Toyoa landcruiser GX og Toyota Hiace. Iflg KRS Kommunal
regrrskapsstanda¡d nr I er denne avtalen en fi¡ansiell leasingavtale hvor leiebeløpet kr 1 .124.640,- over 1 0 å¡
skal føres som langsiktig gield og bilene aktiveres som anleggsmiddel. Iangsiktig gield leasing er iklce et
ordinært lån, men oppføres i balansen som langsiktig gield.
Ordinære avdrag leasing-gield er beregnet med kr 63 558,49 12012.
Toyota Landcruiser er kjøpt ut fra leasingselskapet i 2012 med ekstraordinæ¡t avdrag pålydende
ls 262 198,-. Rest leasing-gield tilhørende I¿ndcruiser er avskrevct mot kapitalkonto Ic I ll 567 ,82.
Gjenstående langsiktig gield leasing pr31.12.12 erlcr 155 212,76.
Det er tatt opp lån i KLP til finansiering av biler/maskiner på
12012 er det betalt avdrag med til sammen la 723 332,-.
til
sammen
l0
850 000.
I tillegg er det tatt opp lån til finansiering av biler/maskiner 12012 på 4 000 000,-.
Levering 12013. Lånet erpr 31.12.12 ført som ubrukte lånemidler.
Note
12
Investeringsregnskap
Prosjekt Anl,m
Reprrskap Budsiett Mindre-/ì,lerforbruk
1034 Feiebil K<21196 155 351 I70 000
14 649 leks mva)
1035 Feiebil ){K2l197
I 55 35 I
I 70 000
14 649 1e*s mva)
0000 Egenkapitallaav 29 664
0
29 664
Note
13
Regnskapsmessig overskudd
Udisponert overskudd utgjør derfor kr 467 131,13.
lnn-Trøndelag Brannvesen IKS
Note 14
Regnskap 2012
Anleggsmidler
Brannvesenel - rnbtår
l0
Brannbil RA390l9
Ansk år
2æ6
Anrkkosi
IB 0t0112
000
L046fl44
Tankbil XD71173
450 0(x)
2423rO
Stigeb¡l DE 4042
¿103
0ü)
187 000
306 000
t224æ
Båt
m/motor og henger
1 530
Brannbil FA 4291
170 fmo
Tânkbil vE3O826
92 000
Tilgang Avgang lævetid Äv¡þ
UB3tl2l2
19 80s26,00
13 34 615,00
13
10
207 695
31000,00
30500,(x)
156 mO
91800
523225
8-
2322'5
KompressorL&W2006
137 600
6E
Scania Tankbil VF 38600
706 034
470 690,00
Tenkb¡l XD 73699
75rr24
sso 823,00
510 13 760,00
L2 s8836.00
15 50075,00
Var€bll xD66086
966318
43700
it40
54 680
411854
s00748
Mercedes XD 79973
2009
479774
307 84t0O
10
4t977,æ
265 868
Mercedes 79991
2009
420 L92
304 643,00
10
42079,OO
262624
Mercedes xD 79328
2009
399 079
3æ624m
10
39
260776
Volvo XR 46O47
2009
707057
s72 6æ.00
15
908,00
46737,00
525 946
Skjærslukker på brannbll
2009
,100
000
309 333
10
40000.00
269333
Snorkelbil XD 8129O
2010
1 947 500
r152750
10
194
750,00
1ss8 m0
Brannbil FA1019
2Ot0l20tr
39400/.7
3764934
15
175
113,00
3 589 821
Brannbil F41019
2010/2OtL
3 940047
376É.934
Brennbil Osen CV 54206
2010
7700ú
616 mO
15 175 113,00 3 589821
s 154000,00 4620m
Volvo FH f¿nkbil - XR 52175
20TL
876Tt5
869 469
10
Mercedes
20TI
463 285
463 285
10
XK 20308
87677,00
78t792
46328,00
4L6957
1 343 034,00
Feierve¡enet - ¡¡svar
l5
Varebll Cltroen XD 73578
747co
Varebil C¡troen xD66435
53 000
85
Peugot XK14254
r49 465
74gto
Peugot XK14679
126 000
63 firO
Otro€n XD 78508
130
4ü)
70 633
C¡troen XD 78898
L26857
72943
Nissan XD 80140
1-27
2æ
88 510
r27
2ffi
N¡ssan XD 80141
r8672
18672
74 gLO
10
10
10
10
10
10
88 510
Nissan XD 80495
2010
t78234
106411
N¡ssan XD 81919
2011
151 519
ülE 892
Câddy XK 21196 -
20LZ
155 35X
155 351
C-addyXK21797
2072
155 351
155 351
10
0
10
10
10
12600,@
040,00
12 686,00
L272O,û
12720,æ
11 823,00
13
15
152,00
50¡t00
57 593
50257
75790
7s790
94 588
L23740
r55 351
155351
90 741,00
Leaslngbiler
Toyotâ XD 77858
2006
7927ffi
3963EO
TovotåXD77857
2006
438480
2L92&
0
396380
10
10
43
8¿t8,00
43 848,00
175392
Inn-Trøndelag Brannvesen
IKS
Regnskap 2012
Bygnlngrme*ige eie¡deler
Tryt8hetselarm
2m7
323335
27927
065
64667
17
141000
5
310
702
513
1E7
64 667.00
t5/,2290,ú
6
L53tt62?5
Til
representantskapet
i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
REVISORS BERETNING F'OR 2OI2
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert
arsregnskapet for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS som viser et ordinært resultat
(underskudd) på kr 96.000 og et regnskapsmessig resultat (overskudd) på kr 467.000. Ärsregnskapet
bestar av balanse per 31. desember 2072, driftsregnskap og kapitalregnskap avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leder ansvar
for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide arsregnskapet og for at det gir en
dekkende
fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjeff, årsregnskap
og arsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentli g feilinformasj on.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det sþldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter var mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS per
KomRev Trøndelag IKS . Postboks 2565 . 7735 STEINKJER . Telefon: 994 01 480 . Org nr: 987 123 842 MVA
e-post: [email protected] . www krt no . Hovedkontor: Steinkjer. Avdelingskontor: Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland
31. desember 2072, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, arsregnskap og arsberetning for
interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Uttalelser om øvrige forhold
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener
ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjeth'edtak,
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
vi at de disposisjoner som
og at budsjettbeløpene i
Konklusj on om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har opprylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Steinkjer, 11.04.13
fuek'l
Opp dr a gs an sv ar I i g rev
is
or
Rr,.".
Rune Ness
Revisor
N ,p.nn

Similar documents