Les mer

Transcription

Les mer
Parallelle Workshops Modul 1. Lørdag formiddag 10:45 – 12:45
1. Pardansen – hvem er du som parterapeut?
Parterapi er relasjonsarbeid. I denne workshopen vil vi arbeide med noe av det som påvirker deg i arbeidet med
par. Workshopen passer for de som allerede er parterapeuter, og dere som ønsker å arbeide med par.
I denne mini workshopen vil vi arbeide med noe av det er som påvirker deg i arbeidet med par. Vi ser nærmere på
terapeutens verdisyn; kulturelle sannheter og egen parhistorie. Vi vil arbeide sammen i mindre grupper og i plenum.
Ida Wadel og Siri Andersen er utdannet MSc Gestalt Psychotherapy fra Middelsex University og har spesialisert seg i arbeid med par.
I tillegg til egenpraksis som individuell- og parterapeuter, underviser og veileder de begge i gestaltfaget. Ida har flere år vært leder i
Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), samt styrerepresentant i EAGT og Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Siri er nylig avgått leder
fra Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og har sittet i forskjellige komiteer der, og hatt styreverv i NGF. De har sammen utviklet
Pardansen, en to dagers workshop for de som ønsker å jobbe med par.
2. Martin Buber og psykoterapi i praksis
Hvordan jobbe med angst og depresjon i lys av Buber`s filosofi i praksis?
I denne workshopen vil vi kunne utforske mer om hva Martin Buber egentlig beskriver som forskjellene mellom
JEG OG DU og Jeg og det – et Det og ikke Du. Martin Buber`s bok fra 1923 het opprinnelig Ich und Du,
oversatt til norsk JEG OG DU. Mange mener at den som flere av våre toneangivende påvirkningsteorier er
forstått på en litt forenklet måte. I denne workshopen vil vi utforske mer om hva Martin Buber egentlig
beskriver som forskjellene.
Mine erfaringer stammer fra egen praksis med klienter som lider av angst og depresjon, samt undervisning av studenter i gestaltutdanningen ved NGI. Workshopen passer for alle som har en psykoterapeutisk praksis der man behandler angst og depresjoner.
Glenn D. Rolfsen, er utdannet gestaltterapeut ved NGI, og har fullført den toårige etterutdanningen. Han tar nå en Master i Gestalt
Therapy (MSc) ved Metanoia Institute i London (Middlesex University). Han innehar også ”Certificate of Couples Therapy”. Glenn har
vært lærer ved NGI fra 2009 til 2013. Han har siden 2003 hatt full praksis i sitt foretak Oslo Gestalt Terapi sammen med Bjørnsletta
legesenter i Oslo. Hans hovedområde er individualterapi og parterapi. Han har også en utvidet virksomhet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten Medipluss som jobber med konflikt, kommunikasjon og samhandlingsutfordringer i mellomstore og store bedrifter, i
Osloskolene og i bydeler i Oslo. Han har vært aktiv i gestaltterapi miljøet i Norge og Europa siden 2007, blant annet som leder av Norsk
Gestaltterapeut Forening (NGF). Han var den nasjonale representanten i European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European
Association for Psychotherapy (EAP) gjennom NGF. Glenn har siden 2007 vært aktiv i Etiske Komité (Code of Ethics - EAGT).
3. Selvutvikling i relasjoner
Vi vil ha fokus på selvutvikling i relasjon. Ofte møter vi på utfordringer fordi det svikter i kommunikasjon.
Hvordan påvirker jeg mine omgivelser? Hvem blir jeg i møte med deg?
Det vil være praktiske øvelser med bevegelse i gruppen slik at vi kommer her og nå. Med økt fokus på kroppen
og hvordan det kjennes ut og hva du får behov for. Økt ”AWARENWESS” .
I Gestalt har vi i fokus på helheten, med bevisgjørende øvelser vil dere komme i økt kontakt med kroppen sine behov, slik at dere
lettere blir bevist hva dere føler for å gjøre fremfor hva dere pleier å gjøre. Sammen vil vi utforske møte mellom hverandre en til en
og hvordan vi påvirkes av den vi møter. Kjenne på behov og motbehov, behag og ubehag. Denne workshopen egner seg for alle som
vil starte dagen med å lande i her og nå, og samtidig være med å utforske avstand – nærhet og behov – motbehov. Vi vil dele
erfaringer underveis to og to samt felles refleksjon i gruppen avslutningsvis.
Ann Christine Svindland Jørgensen er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt, og har hatt egen praksis siden 2009. Hun har tung
bakgrunn fra næringslivet som coach og teambuilder med fokus på å jobbe på tvers av den tradisjonelle organisasjonsstrukturen og
bygge opp tillitt til hverandre og økt samarbeid. Hun holder på med en tilleggsutdannelse i Psykodrama Gruppe ledelse, og holder
jevnlig intensivgrupper. Ny gruppe der vi vil jobbe med relasjoner over tid, starter opp i løpet av høsten.
Lenker: www.gestaltsenter.no
[email protected]
Parallelle Workshops Modul 1. Lørdag formiddag 10:45 – 12:45
4. Når det unormale blir det normale – Møte med klienter som har negative
relasjonserfaringer
Vi ser på hvilke konsekvenser dette kan få for klienten og hvilke muligheter som ligger i terapien.
Mange av våre klienter kommer til oss med sterke, langvarige, negative relasjonserfaringer.
Det kan dreie seg om alt fra skuffelser, avvisning og tapsopplevelser til konflikter, krenkelser og overgrep.
Overskriften henspiller på den realiteten mange klienter lever med eller har vokst opp med: Hjem hvor dagliglivets rutiner styres av
uforutsigbare (andre) voksne eller destruktive foreldre. I møte med terapeuten spilles klientens negative relasjonserfaringer ofte ut,
noe som kan føre til god terapi, men som også stiller store krav til terapeutens integritet og forståelse. Andre ganger er utfordringene
knyttet til klientens relasjonsambivalens eller manglende tro på at noe nytter. Uansett hvilke konsekvenser klientens negative
relasjonserfaringer har fått, vil dette påvirke klientens forventninger til terapien og arbeidet i det terapeutiske rom? Hva dette kan
innebære skal vi undersøke nærmere i denne workshopen.
Carina Holandsli er Psykodramaregissør T.E.P. og sert. psykoterapeut EAP, og en av landets mest erfarne psykodramatikere og
psykoterapeuter. Hun har drevet egen terapipraksis på heltid siden 1999, har vært fast tilknyttet statlig rusklinikk i Oslo som
gruppeleder i over tolv år, har utviklet flere gruppeterapeutiske programmer, og holdt workshop ved flere internasjonale
psykoterapikonferanser. Hun har ledet Psykodramaforeningen i Norge (PiN), er redaktør for Protagonisten, fagtidsskrift for
psykodrama i Norge, og er hovedlærer og veileder ved Moreno Instituttet som utdanner psykodramastudenter på internasjonalt nivå.
Lenker: www.chironsenteret.no
www.morenoinstitutttet.no
www.psykodramaforeningen.no
5. Familiekonstellasjoner – Systemisk, flergenerasjonelt og relasjonsorientert
arbeid i her og nå perspektiv
Workshopen gir en smakebit på familiekonstellasjoner, oppstillingsmetoden som på en gripende måte viser
fenomenologisk arbeid i praksis.
Forskjeller i Individualterapi, systemisk terapi og familiekonstellasjoner vil bli belyst.
Jørn Reiten Liebezeit er utdannet Psykoterapeut (Norsk Institutt for Psykosyntese), Familieterapi og systemisk arbeid
(Diakonhjemmets Høyskole) og Parterapeut (Centre for Gender Psychology, London). Han har bakgrunn fra næringslivet som
Sivilingeniør, har arbeidet bl.a. med kommunikasjon med teamutvikling. De siste 12 år har han jobbet i egen praksis med kurs, terapi
og veiledning. Han har også hatt oppdrag i psykiatrisk tjeneste, kulturformidling, teamutvikling, gruppeterapi og undervisning. Arbeidet
med Familiekonstellasjoner har Jørn lært direkte av grunnleggeren Bert Hellinger, og han har siden har vært en av pionerene i Norge.
«Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein).”
(Lev spørsmålene nå. Kanskje vil du da, en gang i fremtiden, uten engang å ha lagt merke til det, oppdage at du har levd deg inn i svarene.)
Lenker: http://www.liebezeit.no
R. M. Rilke
6. Flerperspektivitet i terapirommet
Med utgangspunkt i en modell fra flerperspektivistisk veiledning, vil vi i denne workshopen arbeide for å utvikle
vår relasjonskompetanse gjennom å utfordre hverandres måte å tenke om relasjonsarbeid på.
Modellen vi legger til grunn, fremmer en kompleks forståelse av ulike variabler i fortolkning og utvikling av
relasjoner. Gjennom å utfordre hverandre til å innta flere perspektiv, vil vi øke vår evne til å forstå det som
utspiller seg mellom oss og klienten når vi arbeider i det terapeutiske rommet, og gjennom dette, utvikle vår
terapeutiske kompetanse.
Ingunn Vatnøy er terapeut, veileder og coach med diplom i integrativ terapi/gestaltpsykoterapi fra (EAG) Europäische Akademie für
Psychosoziale Gesundheit i Tyskland. Hun har en Master of Science i supervisjon og coaching fra Donau Universitet i Østerrike. Hun er
forlagssjef i Conflux, arbeider med kompetanseutvikling og samarbeid i team og organisasjoner, coacher enkeltpersoner og leder kurs.
Lenker: http://www.kunstkritikk.com/kritikk/der-det-betyr-noe/
http://www.conflux.no/index.php?site=default/659/661
7. Arbeid med relasjoner i psykoterapi uttrykt i bilder, drømmer og annet
symbolmateriale
I workshopen går Astri Hognestad inn på hva som er nødvendig for å etablere en terapeutisk relasjon som
bidrar til ny forståelse og nye måter å forholde seg på, og ser på hvordan relasjonen uttrykkes i bilder,
drømmer og symboler.
I terapi arbeider vi med at våre klienter skal bli bedre i stand til å forholde seg til både seg selv og til andre
mennesker. Grunnlaget for dette er relasjonen mellom klient og terapeut der klienten skal bli kjent med sine følelser, sine destruktive
mønstre og med nye måter å forstå seg selv og andre på. Vi skal i workshopen gå nærmere inn på hva som er nødvendig for at dette
skal skje, og vi skal se på hvordan relasjonen uttrykkes i bilder, i drømmer og i annet symbolmateriale.
Det er fint om deltakere tar med bilder eller drømmer om terapien (egne eller klienters).
Astri Hognestad er forfatter, jungiansk analytiker og psykoterapeut, utdannet ved C.G. Jung-instituttet i Sveits. Hun arbeider i privat
praksis med analyse, psykoterapi, veiledning, foredrag og kurs i jungiansk psykologi. Bøker av Astrid Hognestad: Livets spor. Forsoning
med fortiden, tillit til fremtiden (Flux Forlag, 2011), Den gåtefulle kraften i drømmer og eventyr (Flux , 2008), Broer til oss selv (Flux,
2010), Når dører åpner seg (Genesis, 2004), Livskriser og kreativitet - et jungiansk perspektiv (Ad Notam/ Gyldendal, 1997).
Lenker: http://www.astrihognestad.no/index.html

Similar documents