Resultater (1) - Psykiskhelsearbeid.no

Transcription

Resultater (1) - Psykiskhelsearbeid.no
På den andres territorium
Psykoterapiforståelse i oppsøkende
psykologisk behandling av alvorlig psykisk
lidelse
10. mai 2011 Tove Buseth og Petter Lohne
Olav H. Hauge
Eg sat på ein benk i parken
Då kom du og sette deg
- på same benken
Du visste ikkje kva du gjorde.
Du måtte tykkja eg var
eit menneske
ROP Tøyen DPS
24SJU Kirkens Bymisjon
• Oppsøkende og stasjonær behandling
• Alvorlig psykisk lidelse,
primært psykose og rus
• Utredning, kort- og langtids behandling
• Teambasert, flerfaglighet, teamautonomi
• Kontaktetablering, ”fra gata og opp”
Arbeidsformer
• Minimum 3-4, maksimum 8-10 pasienter i
langtidsbehandling
• Tilstrebe åpenhet og gjestfrihet i egne
lokaler og ute
• Fleksibilitet m.h.t. tid og sted, aktivitets- og
arbeidsform, talsperson, støttekontakt ol.
• Nettverk, nettverk, nettverk, samarbeid
Arbeidsbetingelser, rammer,
muligheter
• Oppsøkende team kommer kanskje
nærmere lidelsen
• Oppsøkende team kan bli i overkant
handlingsorienterte, ”den sterke terapeuten”
• Oppsøkende team har gode forutsetninger
for å bygge tillit
• Oppsøkende team kan starte opp
psykoterapeutisk behandling
Et hjem, hva er det?
• Levinas: Sjelens reserverte område lar seg
ikke lukke fra innsiden
• Derrida: Et hjem karakteriseres ved sin
åpenhet overfor omverdenen. Det kan ikke
ses som et sted uten en vert og en gjest
• Marianne Gullestad: Et hjem har både
bruks- og symbolverdi
Et hjem……
• Victor Hugo: Det er en menneskerett å bo
under broene i Paris
• Ingvar Ambjørnsens Elling,Er det Eriksens
hjem, der Elling bor?
• Har hjem med makt å gjøre? Jfr. My home
is my castle
• Er kontoret, sykehuset, teamet, osv. vårt
hjem? Hva med vår egen bolig?
Et hjem.....
• Betingelser for et hjem: hvordan man
oppfører seg, hygiene, hvem man må åpne
for, betaling, post, fast adresse osv.
• Et hjem forbindes med noe trygt, et sted der
jeg kan beskytte meg mot ytre farer.
3 posisjonene i psykoterapi
og i samhandling
• Den autentiske
• Den empatiske
• Den observerende
Skam-trekanten
• Perfekt – defekt
• Sterk – svak
• Ren – uren
(Fra Leon Wurmser , ”The mask of Shame” 1996)
Arten av lidelsen
•
•
•
•
•
Psykotisk ?
I grenseland ?
Depresjon/angst ?
Ensom ? Skamfull ?
Lengter etter og/eller frykter kontakt ?
Diagnostisering
• Fortløpende utredning og diagnostisering
nødvendig
• Rus og psykisk lidelse – mer regel enn
unntak
• Rus både tilslører og forsterker psykisk
lidelse
• OBS funksjonsnivå
Diagnostisering
•
•
•
•
•
Psykose og personlighetsforstyrrelse
Rusutløst psykose ?
PTSD / traumer – lever liv som retraumatiserer
Affektive lidelse
Kognitiv svikt
Nye retningslinjer
• Anbefalt samordnet og integrert
behandlingstilbud
• Anbefalt screening for alkohol, stoff,
psykisk lidelse, angst og depresjon
• OBS klinisk skjønn
Hvordan kan jeg oppnå noe, hva
trives pasient/bruker med?
•
•
•
•
•
•
Tydelighet i rolle
Holde rammer for besøket
Holde løfter
Ta fatt i engstelsen
Ikke avgrense seg til det planlagte
Så godt en kan, være oppmerksom på at en
er i den andres hjem
Hvordan kan jeg…….
• Alminnelig høflighet
• Lage løsninger sammen med den andre
• Vurdere om et nøytralt sted eller å gå ut er
bedre
Dette er ikke en oppskrift, men
påminningspunkter
Terapeutens hjem
• Må og være et åpent og trygt sted
• Det må være et åpent klima mellom
kollegene
• Det må foregå kontinuerlige rolle- og måldiskusjoner
• Relasjoner mellom teammedlemmer må
kunne være tema
• Tverrfaglighet er nødvendig
Terapeutens hjem
• Teamet må gå i dybden på noen relasjoner,
for å lære og for å løse det vanskeligste
• Åpenhet for den andres blikk er nødvendig
(brukerens, en veileder utenfra, o.a)
• Organisasjonen rundt teamet må være
støttende og gi trygge rammer
Egon Schiele ”Far og sønn”
Hva slags psykoterapi ?
• Lokale betingelser og fagtradisjoner
• Psykodynamisk? Kognitiv?
Fenomenologisk? Systemisk ?
• MI – motiverende intervju
Hva skaper psykoterapi?
• 1. God balanse mellom NÆRHET OG
AVSTAND. Terapeuten forsøker å skape et
område mellom seg og pasienten der
han/hun føler seg fri til å uttrykke ønsker,
tanker og følelser, særlig de som knyttes til
forstyrrelsen/lidelsen
Psykoterapi forts.
• 2. Terapeuten gjør seg tilgjengelig på et
HER-OG-NÅ plan med et bevisst forhold til
at pasienten kan være i en annen tid eller et
annet sted i sin psykologiske verden.
Smertefulle indre objekter, følelser og
fantasier/forestillinger som projiseres på
terapeuten må bearbeides og fattes så godt
man kan.
Psykoterapi forts.
• 3. FORVENTNINGENE OM DEN
ANDRE må ivaretas av terapeuten både
praktisk og psykologisk.Selvforstyrrelsesforståelsen innebærer at terapeutens
viktigste redskap er å gi kontakt menneske
til menneske for å bidra til reparasjon/heling
av et forstyrret/fragmentert selv (frekvens,
lengde, innhold, forutsigbarhet i kontakt
overveies nøye)
Psykoterapi forts
• 4.ENKELHET OG SPEILING. Terapeuten
speiler pasientens kroppslige, emosjonelle
og språklige uttrykk omkring vansker eller
forstyrrelse på en respektfull og enkel måte.
Pasientens vansker med abstrakt tenkning,
bruk av metaforer og den kulturelle
opprinnelsen overveies. En nøkkel er å
bygge et felles språk (common sense)
sammen
Før-terapi tradisjonen
• Garry Prout formulerer prinsipper for
kontaktetablering med utgangspunkt i en
varm, aksepterende og omtenksom
holdning, en evne til presist å uttrykke
forståelse av pasientens erfaring, og en
emosjonell ekthet hos terapeuten
• 5 enkle former for refleksjon som hjelp til
kontakt med seg selv, de andre og verden.
Før-terapi tradisjonen forts.
Tilstedeværelsesrefleksjon
1. om situasjonen her og nå
2. om ansiktsuttrykk pasienten viser
3. om andre kroppslige uttrykk
4. ord for ord gjentakelse
5. repetisjoner av refleksjoner, klargjøringer
Før-terapi tradisjonen forts.
• Gjennom å benytte seg av og arbeide med
egen sansning (for eksempel visuelle,
auditive eller kinestetiske inntrykk) kan
terapeuten åpne seg for pasientens
livsverden og svare på denne med
bekreftelse og anerkjennelse
Psykoterapi forståelse
• Selvforstyrrelsestenkningen (i Norge Paul
Møller m.fl.) innebærer at oppgaven er
gjennom dialog og å stille seg til rådighet
som medmenneske og derigjennom bidra til
at jeget igjen kan bli et naturlig sted for
egne følelser, tanker, hensikter osv.
Psykoterapi forståelse forts.
• Behandling er altså IKKE oppdragelse eller
styring av handling eller liv.Terapeuten må
gjøre opp med sine ønsker og begjær på
vegne av pasienten, og ivaretakelse av frihet
i størst mulig grad blir grunnleggende.
• jfr. manualisert behandling,
vurderingsiveren, versus åpenhet
Hjalmar Söderberg
Man vil bli älskad.
I brist derpå beundrad.
I brist derpå fruktad.
I brist derpå avskydd och föraktad
Man vil inge människor nogon slags känsla.
Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt
till vad pris som helst.

Similar documents