Tidlige relasjoner i den psykoterapeutiske setting.

Transcription

Tidlige relasjoner i den psykoterapeutiske setting.
Psykoterapidagene i Almagro 26. 09 – 01. 10 2010
Minneseminar, Ludvig Igra – objektrelasjoner.
”Tidlige relasjoner i den psykoterapeutiske setting.”
Psykolog Ludvig Igra, psykoanalytiker, hadde en altfor tidlig død. Han var helt sentral i
utviklingen av psykoterapien/psykoanalysen i Sverige og Skandinavia. Han skrev en rekke
bøker, gjorde et grundig arbeid med objetrelasjoner og psykoterapi og var skattet
foredragsholder i Cuenca - Almagrobevegelsen. Vi har bestemt å minnes ham med et seminar,
der vi nettopp setter fokus på objektrelasjons-tenkningen under tittelen: ” Tidlige relasjoner i
den psykoterapeutiske setting.”
Objektrelasjonsteori.
I Gads Psykologileksikon skriver Simo Køppe om objektrelasjonsteori:
” Objektrelasjonsteori er en psykoanalytisk gruppe av teorier, som på forskjellige måter
overskrider den klassiske psykoanalytiske metapsykologi. Der skjelnes mellom tre
forskjellige grupperinger:
* Den engelske uavhengige gruppe: Michael Balint ( 1896-1979 ), William Ronald Dodds
Fairbairn ( 1889-1964 ) og Donald W. Winnicot ( 1896-1971 )
* Kleinianerne Melanie Klein ( 1882-1960 ), Wilfred R. Bion ( 1897-1979 ) og Donald
Meltzer ( 1922- )
*Utløpere av den amerikanske jegpsykologi Margeret Mahler ( 1897-1985 ), Edith Jacobsen (
1897-1987 ) og Otto Kernberg ( 1928- )
Den uavhengige gruppe, som kalles for det, fordi den verken er tilhenger av Melanie Klein
eller Anna Freud ( 1898-1882 ), legger klarest avstand til den tradisjonelle metapsykologi,
idet de – med Fairbairn i spissen – avviser driftsbegrepet og tillegger objektene de dynamiske
krefter i psyken. Objektrelationen, forstått som subjektets forhold til den indre representasjon
av objektet., blir således den dynamiske polaritet, som alt utspiller seg omkring.
Hos kleinianerne anvendes driftsbegrepet stadig som en dynamisk størrelse, men samtidig
fungerer introjeksjon og projeksjon av gode og onde objekter, som styrende og
strukturerende for psykens dannelse.
Side 1
Den tredje gruppering er den minst radikale, idet den bibeholder mange aspekter av den
klassiske metapsykologi, samtidig med at den forsøker å integrere objektets og
objektrelasjonens betydning fra de britiske analytikere.
Blant annet som konsekvens av den dobbelte betydning av objektet ( er det, det reale eller den
psykiske representasjon/forestilling ) har Otto Kernberg forsøkt å innføre et nytt psykisk
element, benevnt SOA ( subjekt-objekt-affekt ). På den måten blir det snarere
objektrelasjonen enn objektet, som blir elementet.”
Fokus for Psykoterapidagene i Almagro 2010.
Objektrelasjonstenkningen er utgangspunktet for høstens seminar. Med utgangspunkt i denne
tenkningen vil vi søke å vise denne tenkningens betydning for den psykoterapi og særlig
forståelsen av overførings/motoverføringsforholdet.
Psykoterapidagene i Almagro 2010 har imidlertid valgt tittelen ” Tidlige relasjoner i den
psykoterapeutiske setting ”. På den måten velger vi en mer allmenn formulering av de
problemer som objektrelasjonsteoriene tar opp og åpner også opp for innfallsvinkler som
kommer fra andre teoretiske tradisjoner til de temaene som objektrelasjonsteoriene
omhandler.
Video med Ludvig Igra : ” Om Ondskap ”
Foredragsholdere:
Patrick Casement, psykoanalytiker, læreanalytiker
"Object Relations -- in Life and in the Consulting Room."
Bøker : Har bl.a. skrevet.: «On Learning from the Patient» 1985;
«Further Learning from the Patient» 1990; «Learning
from our Mistakes» 2002 - Gradiva Award Winner for
beste psykoanalytiske bok USA 2004; «Learning from
Life: becoming a psychoanalyst» 2006. Flere av bøkene
er psykoanalytiske bestsellere og oversatt til over 20
språk.
Overlege Anders Evang, spesialist i voksenpsykiatri.
"Moderne amerikansk objektrelasjonsteori, borderlinebehandling,
betydningen av hjernens tidlige sårbarhet og dens funksjon ved
borderlinevansker."
Bøker: " Utvikling, personlighet og borderline",
" Det vanskelige liv ”
" Verdier som kompass. Om personlighet, samfunn og framtid"
"Tankebilder, hjerne, følelser og styring ". ( 2007 )
Kommer i 2010 med ny utgave av ” Utvikling, personlighet og
Borderline”. Den tar med tilknytning/mentalisering, ny nevrobiologi, de
Side 2
siste forskningsfunn og utvidet om omtale av psykoterapi.
Han har holdt en rekke foredrag i Norge og også vært
foredragsholder i Spania i regi av Cuencastiftelsen.
Dr. med Terje Neraal, psykoanalytiker, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri og
psykosomatisk medisin. Leder seksjonen ”Paar-, Familien- und Sozialtherapie” i det
psykoanalytiske instituttet i Giessen/Tyskland
"Handlingsdialogens betydning i og utenfor den
behandlingsforløp hos en psykotisk ungdom".
terapeutiske relas jonen, illus trert m ed et
Har samm en m ed andre gitt ut bøkene:
”ADHS : Sy mptome verstehen – Beziehungen
verändern” og ”Psychoanalytisch o rientierte Familien- und Sozialth erapie. Das Giessener
Konzept in der Praxis”.
Klinikksjef Kari Lossius, spesialist i klink psykologi. Bergensklinikkene.
”Mentalisering og overføring, en god modell for å
forstå pasienter med kompliserte lidelser ? ! "
Har skrevet bla. følgende bøker:
Sammen med andre: ” Ubevisst samspill – om projektiv identifikasjon ”
”Samspill og følelser ”
Sammen med andre: ” Kvinner og rus ”
Meget aktiv foredragsholder på seminarer i Norge, Spania, Cuba og Sør-Afrika. Medlem av
styret i Almagroforeningen.
Spes. klin. psykologi Hans Peter Broch, psykoanalytiker, selvstendig praksis ved Bergen
Psykoterapisenter.
”Masochismen i livet og terapien - (negativ terapeutisk reaksjon, agering og selvdestruksjon)”
Bok: sammen med andre: ” Ubevisst samspill – om projektiv identifikasjon ”
Medlem av styret i Almagroforeningen
Meget aktiv foredragsholder i Norge, Cuba og Spania.
Noen titler på foredrag i Norge i den senere tid:
”Mentalisering – gammel vin på nye flasker. ” i Forum for selvpsykologi..
”Bryr du deg fremdeles? ” i Norsk Psykoanalytisk Forening
Spes. klin. psykologi Tor Sletten, Bodynamic Analytiker, selvstendig praksis ved Engen
Psykologsenter
Side 3
”TDBU – psykoterapi: Det virksomme subjekt, den følende hjernen og den tenkende kroppen.
Den personlige historie som
predispos isjon og skapende utgangspunkt i den
psykoterapeutiske relasjon.”
Meget aktiv foredragsholder i Norge, Cuba og Spania.
Har holdt en rekke gruppedynamiske sem
inarer bla. sammen med Arne Sjølund og
terapeutiske workshops sammen med Marchen Møller i Norge og Danmark
Driver psykoterapitrening av psykologer og psykiatere i Havanna, Cuba.
Leder av Almagroforeningen og Arroyo.
Seminaret foregår i Almagro, på den spanske høysletten, La Mancha, med få forstyrrende
elementer. La Manchaen er Don Quijotes område, og det er sagt at den er som et hav av druer
og hvete. Det sterke lyset er velkjent, og i horisonten ser man de blide åser.
Vinhøsten er i gang under seminaret. Du får anledning til å delta noe i dette og besøke en
lokal vin-bodega, der druene blir mottatt og vinproduksjonen starter. Det blir også anledning
til såkalt ” Cata de vinos ”. Forøvrig kan det arrangeres fellesutflukter, dersom det er ønskelig.
Almagro er ”det spanske teateret vugge”. Her har man verdens eldste Shakespeare-scene og
tre andre teatre, samt det nasjonale teatermuseet. Men mest kjent er kanskje plazaen, i flamsk
stil, som ligger midt i denne tidligere så sentrale middelalderbyen, nå en rolig landsby med
8000 mennesker.
Pris og påmelding:
Pris kr 15990, - som inkluderer seminar, fly Oslo - Madrid, buss
Madrid - Almagro, hotell, utflukt og festmiddag. Kan bli noe ekstra ved fly fra andre
destinasjoner. Forbehold i forhold til endringer i flypriser.
Reise- og avbestillingsforsikring ordnes av deltagerne.
Bindende påmelding ved innbetaling av påmeldingsavgift (som inngår i
totalprisen) kr 5000,- til Almagroforeningen, boks 818, 5807 Bergen
konto 5082. 06. 97348 innen 1. april 2010.
Ytterligere informasjon: Forespørsler til A[email protected] eller
telefon: 0034/926338043
Side 4