Last ned PDF

Transcription

Last ned PDF
KALV
Nyhet!
LAM
Glutellac
®
For enkel, effektiv og hygienisk tildeling
av elektrolytt til kalver med diaré.
Glutellac er en ny elektrolytt tilpasset kalver, men kan
også benyttes til lam. Den skal gis til dyr som står i fare for
å få eller som har fått diaré. Glutellac er enkel i bruk da den
er flytende, selges i porsjonspakninger, og doseres direkte
i melka.
Analytiske bestanddeler
Diaré er den hyppigste lidelsen hos unge kalver og er et
vanlig problem. Dersom man ikke raskt og effektivt får
behandlet kalven, vil dette føre til tapt tilvekst og lavere
melkeytelse i første laktasjon. Diaré fører til at kalven
mister store mengder vann, salter (elektrolytter) og
buffere, som igjen fører til en forsurning av kroppen.
Den unike sammensetningen av Glutellac i kombinasjon
med den geniale forpakningen gjør at behandling av diaré
hos kalver og lam aldri har vært enklere!
Aske
22,0 %
Natrium
7,1 %
Kalium
2,6 %
Klor
5,3 %
Sammensetning
Druesukker
39,0 %
Natriumacetat
36,6 %
Natriumklorid
6,4 %
Kaliumklorid
6,4 %
Forpakning: 24 stk. ampuller á 50 ml.
Bruksanvisning
Tøm en ampulle med Glutellac i to liter melk eller drikkevann. Tildeles morgen og kveld fra 1 til 7 dager. Det
anbefales å blande Glutellac i melk eller melkeerstatning.
Ved bruk av Glutellac til lam fordeles de to literne på flere
lam. Ved behov kan Glutellac gis i drikkevannet mellom
melkefôringene. Om kalven/lammet ikke er bedre etter
sju dager bør veterinær tilkalles. Syke dyr skal alltid ha
tilsyn av veterinær.
Holdbarhet: 24 mnd. fra produksjonsdato.
Oppbevares frostfritt.
in
.n
o
Ved tildeling av Glutellac i drikkevann mellom melkefôringene, er det viktig at det går minst en halv time etter
melkefôring før tildeling av Glutellac. Dette for å unngå
overfylling av løypen.
r
o
n
m
Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss
Tlf. 32 14 01 00. Faks 32 14 01 01
E-post: [email protected]
www.normin.no
Kalvediaré
og
elektrolytter
Kalvediaré og elektrolytter
Diaré er et vanlig forekommende problem hos kalver
Hvor og når skal jeg tilkalle dyrlege?
Av de ca. 600 000 kalvene som årlig fødes
i danske
melkekubesetninSomNordisk
tommelfi
ngerregel
at såfremt kalven ikke har noen sugeAv Jörg
M. D. Enemark,
dyrlege, ph.d. Dip ECBHM,
produktsjef,
Bayergjelder
HealthCare
ger, antas det at minst 25 % får diaré på et eller annet tidspunkt,
refleks, ligger flatt på siden eller ikke kan løfte hodet selv, bør den
i løpet av kalvens første tre levemåneder.
behandles av dyrlege og få intravenøs væskebehandling. Kalver som
behandles med elektrolytter i melk eller drikkevann. Graden av dehydrering hos kalver
Diaré
er et
forekommende
problem
hos kalver
I Norge
fødes
detvanlig
230 000
kalver årlig og her
utgjør diaré
og luftveishar sugerefleks og kan løfte hodet kan i utgangspunktet behandles
med diaré, kan bestemmes ved å vurdere hvor mye øynene er innsunkne og/eller hudens
Av de ca. 600
000 80%
kalveneavsom
årligkalvehelseregistreringer.
fødes i danske melkekubesetninger,
det at
sykdommer
hele
alle
Diaréantas
og evenmed elektrolytter i melk eller drikkevann. Graden av dehydrering hos
elastisitetmed
på siden
av halsen
(se tabell 2). ved å vurdere hvor mye øynene er
minst
25
%
får
diaré
på
et
eller
annet
tidspunkt,
i
løpet
av
kalvens
første
tre
levemåneder.
tuelle underliggende årsaker må derfor antas å være en viktig årsak
kalver
diaré,
kan bestemmes
I Norge fødes
230 000 kalver
kalver årlig
her utgjør diaré
og luftveissykdommer
hele 80
til dødsfall
hosdet
nyfødte
og og
spedkalver.
Mulig
infeksiøse årsaker
innsunkne og/eller hudens elastisitet på siden av halsen (se tabell 2).
% av alle
kalvehelseregistreringer.
til diaré
fremgår
av tabell 1. Diaré og eventuelle underliggende årsaker må derfor
antas å være en viktig årsak til dødsfall hos nyfødte kalver og spedkalver. Mulig infeksiøse
årsaker til1.diaré
fremgårtil
av tabell
Tabell
Årsaker
diaré1.hos kalver de første tre månedene
Tabell 2. Retningslinjer for vurdering av graden av
dehydrering hos kalver med diaré
Grad av
dehydrering
Colidiaré
Rotavirus
Coronavirus
Kryptosporidier
Adferd
Innsunkne
øyne
Hudens
elastisitet sek.
< 5%
Normal
Ingen
<1
6-8% mild
Lettere nedstemt
2-4 mm
1-2
Giardia
8-10% moderat
Nedstemt
4-6 mm
2-5
Salmonella
10-12% alvorlig
Ligger flatt
på siden
6-8 mm
5-10
> 12%
Koma eller død
8-12 mm
>10
Betydningen av diaré hos unge kalver
Koccidier
Alvorlig diaré hos spedkalver kan føre til dødsfall. Også mindre alvorlige tilfeller kan ha
Uker
4 5 6 påvirker
7 8 opptaket
9 10 av11
12salter
stor betydning for kalven,1 da 2
skade3på tarmslimhinnen
vann,
og næringsstoffer. De viktigste fysiologiske endringene hos en kalv med diaré er:
1. Dehydrering (kroppens samlede væskemengde reduseres)
Betydningen av diaré hos unge kalver
2. Acidose (tap av salt og bikarbonat forsurer kroppen)
Alvorlig diaré hos spedkalver kan føre til dødsfall. Også mindre
3. Elektrolyttforstyrrelser
(kalven
mister spesielt
natrium) da skade på
alvorlige
tilfeller kan ha stor
betydning
for kalven,
4.
Opphopning
av
melkesyre
(gir
forgiftningssymptomer)
tarmslimhinnen påvirker opptaket av vann, salter og næringsstoffer.
5. Negativ
energibalanseendringene
(på grunn av nedsatt
appetitt
mangelfull
tarmfunksjon)
De viktigste
fysiologiske
hos en
kalv og
med
diaré er:
Studier
har
vist
at
kvigekalver
som
får
diaré
i
løpet
av
de
tre
første
levemånedene,
har
1. Dehydrering - kroppens samlede væskemengde reduseres.
lavere ytelse
i første
laktasjon,
sammenlignetforsurer
med kalver
som ikke har hatt diaré.
2. Acidose
- tap
av salt
og bikarbonat
kroppen.
3. Elektrolyttforstyrrelser - kalven mister spesielt natrium.
4. Opphopning av melkesyre - gir forgiftningssymptomer.
5. Negativ energibalanse - på grunn av nedsatt appetitt og
mangelfull
tarmfunksjon.
Prinsipper
for rehydrering av kalver
Studier
har med
viståat
kvigekalver somtil får
diaré
løpet
de treendringene
første som
Formålet
gi elektrolyttblanding
kalver
med idiaré
er åav
motvirke
levemånedene,
har lavere
første laktasjon,
ble beskrevet ovenfor.
Kravet tilytelse
en godielektrolyttblanding
er sammenlignet
derfor at den:
med kalver
somtilstrekkelig
ikke har hatt
diaré.
1. Gir kalven
med natrium
2. Inneholder forbindelser som fremmer opptaket av natrium (glukose, acetat, propio-
Prinsipper
for rehydrering av kalver
nat, sitrat)
Formålet
med
å gi
elektrolyttblanding
til kalver
medpropionat,
diaré erbikarbonat)
å
3. Inneholder
forbindelser
som motvirker forsuring
(acetat,
motvirke endringene som ble beskrevet ovenfor. Kravet til en god
4. Gir kalven energi
elektrolyttblanding er derfor at den:
1. Gir kalven tilstrekkelig med natrium.
2. Inneholder forbindelser som fremmer opptaket av natrium
Hvilken elektrolytt skal jeg velge?
(glukose, acetat, propionat, sitrat).
For å kunne vurdere hvorvidt en elektrolyttblanding oppfyller disse kravene, er det viktig
3. Inneholder forbindelser som motvirker forsuring (acetat,
å vite ikke bare tørrstoffkonsentrasjonen, men også konsentrasjonen av de ulike virkestofpropionat, bikarbonat).
fene i den ferdige blandingen (mmol/l). Innholdet av de ulike elektrolyttene i en optimal
4. Gir kalven energi.
elektrolyttblanding bør være:
Hvilken elektrolytt skal jeg velge?
Na+:en
90 –elektrolyttblanding
130 mmol/l
For å kunne vurdere hvorvidt
oppfyller disse
K+:ikke
10 –bare
30 mmol/l
kravene, er det viktig å vite
tørrstoffkonsentrasjonen, men
Cl-: ulike
40 – virkestoffene
80 mmol/l
også konsentrasjonen av de
i den ferdige blanSID:av60de
– ulike
80 mmol/l
dingen (mmol/l). Innholdet
elektrolyttene i en optimal
elektrolyttblanding bør være:
SID angir forskjellen i sterke ioner i blandingen og beregnes som [Na+] + [K+] – [Cl-].
en –evne
til åmmol/l
motvirke den forsuringen som forekommer hos kalver med diaré.
Na+:Disse har90
130
K+: Ovennevnte
10 –opplysninger
30 mmol/l
bør, såfremt det ikke fremgår av elektrolyttpakningen, kunne
Cl-: opplyses40
– 80 som
mmol/l
av firmaet
fremstiller eller forhandler produktet.
SID:
60 – 80
mmol/l
SID angir forskjellen i sterke ioner i blandingen og beregnes som
Hvor
og –når
skal
jeghar
tilkalle
dyrlege?
[Na+]
+ [K+]
[Cl-].
Disse
en evne
til å motvirke den forsuringen
tommelfingerregel
gjelder atmed
såfremt
kalven
ikke har noen opplysninger
sugerefleks, liggerbør,
flatt
somSom
forekommer
hos kalver
diaré.
Ovennevnte
på siden
ikkefremgår
kan løfte hodet
selv, bør den behandles av kunne
dyrlege og
få intravenøs
såfremt
deteller
ikke
av elektrolyttpakningen,
opplyses
av
væskebehandling.
Kalver som
sugerefleks og
kan løfte hodet kan i utgangspunktet
firmaet
som fremstiller
ellerharforhandler
produktet.
Hvor mye øynene er innsunkne, vurderes ved å måle avstanden fra
nederste
øyelokk
til øyeeplet
(seved
figur
1.).avstanden
Hudensfra
elastisitet
vurderes
Hvor mye øynene
er innsunkne,
vurderes
å måle
nederste øyelokk
til
ved
å trekke
hudfold
midtvurderes
på halsen,
90°, slippe
øyeeplet
(se figurut1.).enHudens
elastisitet
ved å rotere
trekke utden
en hudfold
midt påden
og
måle
den
det tar
erdet
forsvunnet.
halsen,
rotere
dentiden
90°, slippe
dentil
oghudfolden
måle den tiden
tar til hudfolden er forsvunnet.
Figur 1. Kalven til venstre (A) er ikke dehydrert. Det er ikke mellomrom
Figur 1. Kalven til venstre (A) er ikke dehydrert. Det er ikke mellomrom mellom øyelokket
mellom øyelokket og øyeeplet. Kalven til venstre er alvorlig dehydrert.
og øyeeplet. Kalven til venstre er alvorlig dehydrert. Mellomrommet mellom øyelokket og
Mellomrommet mellom øyelokket og øyeeplet er minst 7-8 mm.
øyeeplet er minst 7-8 mm.
Kan alle elektrolytter gis med melk?
I prinsippet bør elektrolyttblandinger som inneholder bikarbonat,
Kangis
allesammen
elektrolytter
gisBikarbonatet
med melk?påvirker surhetsgraden i
ikke
med melk.
løypemagen,
noe som påvirkersom
fordøyelsen
av melk ikke
og gis
øker
risikoen
I prinsippet bør elektrolyttblandinger
inneholder bikarbonat,
sammen
med
for
sykdomsfremkallende
bakterier
passerernoe
gjennom
løypemagen.
melk.atBikarbonatet
påvirker surhetsgraden
i løypemagen,
som påvirker
fordøyelDe
har et lavt innhold
av bikarbonat,
kan
sen elektrolyttblandinger
av melk og øker risikoen forsom
at sykdomsfremkallende
bakterier
passerer gjennom
likevel
gis sammen
med melk.som
Dethar
eretingen
elektrolyttblandinger
som
løypemagen.
De elektrolyttblandinger
lavt innhold
av bikarbonat, kan likevel
inneholder
nok
energi
til
å
kunne
dekke
det
daglige
energibehovet
gis sammen med melk. Det er ingen elektrolyttblandinger som inneholder nok energi
til
kalvdekke
(tilsvarer
600energibehovet
g sukker) og
melk
derfor
Glukoseinntil åen
kunne
det daglige
til en
kalv må
(tilsvarer
600gis.
g sukker)
og melk
holdet
viktig
på flere måter,
annet
fremmer
opptak
må derforergis.
Glukoseinnholdet
er viktigblant
på flere
måter,fordi
blantdet
annet
fordi det fremmer
av
natrium,
noenoe
som
rehydrering.
Det kan
være
opptak
av natrium,
somereravgjørende
avgjørende forfor
raskrask
rehydrering.
Det kan være
vanskelig
vanskelig å bestemme det optimale innholdet av glukose, da også andre
å bestemme det optimale innholdet av glukose, da også andre forbindelser (bl.a. acetat,
forbindelser (bl.a. acetat, propionat, glutamin) kan være med på å
propionat, glutamin) kan være med på å fremme opptaket av natrium og dermed
fremme opptaket av natrium og dermed redusere behovet for glukose.
redusere behovet for glukose.
Hva inneholder Glutellac® i forhold til kravene?
Hva inneholder Glutellac® i forhold til kravene?
Innhold
Vitenskapelig krav
Glutellac
Vitenskapelig krav
Glutellac®
Natrium (Na+) +mmol/l
90 – 130
100
Kalium (K + )- mmol/
10 – 30
22
Klor (Cl - ) mmol/
40 – 80
49
B uff er mmol /l
50 – 80
73
S I D * mmol /l
60 – 80
78
Innhold
Natrium (Na ) mmol/l
+
Kalium (K ) mmol/l
Klor (Cl ) mmol/l
Buffer mmol/l
SID* mmol/l
90-130
10-30
40-80
50-80
60-80
100
22
49
73
78