Elektronikk

Transcription

Elektronikk
Påmeldingsfrist:
2 uker før kursstart
Elektronikk
Reparasjons- og feilfinningsteknikk innen
elektronikk
3. - 5. mai 2010
Videregående feilsøking innen elektronikk
6. mai 2010
Blyfri lodding
7. mai 2010
Det er 21. året NITO/Betek Consult AS tilbyr kursene som hele
tiden har fått gode evalueringer
NITOs lokaler i Lakkegata 3, Oslo
Reparasjons- og feilfinningsteknikk innen elektronikk
OMTALE
Praktiske målinger og feil-søking i
til å bedømme målresultatene relatert til
Bruk av instrumenter i
en elektronisk enhet.
hvilken type komponenter elektronikk
feilfinningsteknikk.
Modulen vil inneholde komponenter og
enheten er bygget opp av.
I praksis viser det seg ofte at mye
kretskort som man finner igjen i de fleste
unødig arbeid kunne vært unngått ved at
anvendelser i dag.
service i dag baserer seg på utskifting
man hadde enda bedre kjennskap til hvorledes instrumentene kunne brukes.
Undervisningen tar utgangspunkt i at
Korrekt utførelse ved reparasjon og
av moduler ute i felten, mens feilsøking
modifikasjon på kretskort.
ned til komponentnivå vil foregå i et egnet
Kurset vil for en stor del konsentrere
Vise feil som kan oppstå ved skifte
verksted.
seg om å vise hvordan oscilloskopet
av komponenter. Utføre reparasasjon
nesten er et universalt hjelpemiddel.
av printbaner og gjennomføre pletteringer, samt korrekt, utførelse av
Den siste delen av kurset vil brukes til å
sette seg inn i hvorledes man overfører
data mellom oscilloskop og PC, samt
bruk av PC i test og dokumentasjons
arbeidet.
modifikasjoner.
MÅLGRUPPE
Ingeniører og teknikere med elektronisk
bakgrunn. Test- og kontrollpersonell,
instrumentansvarlige.
MÅLSETTING
Deltakelse på kurset forutsetter grunnleg-
Hovedformålet med kurset er å gi delta-
gende kjennskap til elektronikk og bruk av
kerne kunnskaper om hvordan feilsympto-
instrumenter i feilsøkingsarbeidet.
mene bedre kan tolkes, slik at man på
en enklere og sikrere måte kan lete seg
frem til, og utbedre feilen på rett måte.
Kurset vil gjøre deltakerne bedre i stand
ONSDAG 5. mai 2010
TIRSDAG 4. mai 2010
MANDAG 3. mai 2010
09.00
Innledning
08.15
Praktisk målearbeid med
oscilloskopet
09.15
Gjennomgang, bruk av
oscilloskop
10.30
Skjemagjennomgang,
komponentlære
12.15
Lunsj
12.15
Lunsj
13.15
Reparasjon- og
modifikasjonstenikker
13.15
Skjemagjennomgang,
komponentlære, forts.
15.30
Slutt dag 1
15.30
Slutt dag 2
08.15
Gruppearbeid
(Praktisk arbeide)
- Feilsøking
- Reparasjon- og
modifikasjon
- Overføring av data til
PC, dokumentasjon
12.15
Lunsj
13.15
Gruppearbeid forts.
14.45
Oppsummering
15.00
Avslutning dag 3
Videregående feilsøking innen elektronikk
OMTALE
MÅLGRUPPE
Kurset vil i hovedsak konsentrere seg
Ingeniører og teknikere og serviceteknikere,
om emner rettet mot feilfinningsarbeider.
test- og kontrollpersonell samt instrument-
En rekke eksempler som vil gi deltakerne
ansvarlige
grundig veiledning i systematiske fremgangsmåter er tatt med. Det er lagt opp til
TORSDAG 6. mai 2010
praktiske feilsøkingsoppgaver på et "Switch
Mode Power Supplies". Fremgangsmåter
for feilsøking uten dokumentasjon vil bli
drøftet og demonstrert.
Praktiske arbeider
08.30
Registrering m/kaffe
09.00
Innledning
09.30
Gjennomgang av oppbygging og virkemåter for "Switch Mode Power
Det praktiske arbeidet vil omfatte feilsøking
på apparater som nevnt ovenfor. Man skal
identifisere hver av feilene og gi en beskrivelse av fremgangsmåten som er brukt.
Alternative fremgangsmåter vil bli drøftet.
MÅLSETTING
Supplies"
11.30
lokalisere feilkilder
12.15
Lunsj
13.00
Praktisk målearbeide på
"Switch Mode Power
Hensikten med kurset er å gi deltakerne
gode fremgangsmåter for feilsøking i elektroniske kretser, samt å øke kunnskapen om de
mest vanlige av dagens elektroniske appa-
Fremgangsmåter for å
Supplies"
10.00
Oppsummering
15.30
Avslutning
rater. Det blir lagt spesiell vekt på systematikk i feilsøkingsarbeidet.
|
____________________________________
Blyfri lodding
FREDAG 7. mai 2010
OMTALE
Fra 1. juli 2006 vil Blyfri Lodding være en
realitet for alle innen utvikling, produksjon
og salg av elektronikkprodukter. Kurset
09.00
Registrering
09.30
Blyfritt loddetinn
Metallsammensetning
vil redegjøre for EU direktiv 2002/95/EU.
Kurset vil også redegjøre for valg av
loddetinn, nye temperaturer og
Smeltetemperaturer
10.30
Fleksibilitet/styrke
metallsammensetninger. Hva vi må ta
Bølgelodding/Reflowlodding
hensyn til vedrørende temperaturer og
Selektiv lodding
prosesstyring på kretskort og komponenter.
Tips og informasjon ved overgang til blyfrie
produkter. Praktiske demonstrasjoner ved
blyfri lodding samt krav og spesifikasjoner
Hovedmål med kurset er å gi deltagerne
grundig forståelse og kunnskap i overgangen
Temperaturprofil
11.30
Ingeniører og teknikere med ansvarsområde
innen produksjon og tilrettelegging, test og
kontrollpersonell, kvalitetssikringsansvarlig.
Håndlodding
Demo
12.15
Lunsj
13.15
Fluss
Nye og gamle
til blyfri lodding.
MÅLGRUPPE
Loddingens kvalitet
flusstyper
Flusspåføring
14.00
Inspeksjon
15.00
Avslutning
VÅR SAMARBEIDSPARTNER OG FAGLIG
ANSVARLIGE:
FORELESER
Daglig leder
Jan Kjæmperud
Betek Consult AS
Ingeniør
Svein H. Stenbekk
S. H. Stenbekk
Betek Consult AS er en bedrift
spesielt rettet mot opplæring
innen elektronikk industrien.
Bedriften har drevet opplæring
siden den ble etablert i 1987.
Betek Consult AS har
utviklet og tilbyr idag
ti kurs til markedet.
Disse strekker seg fra :
Grunnkurs og Sertifiseringskurs i
myklodding for hull-monterte og
SMD komponenter,
reparasjonskurs for kretskort/
mønsterkort, måletekniske kurs
med bruk av instrumentering,
feilsøking osv.
Bedriften har også kurs rettet
mot ESD og kvalitetsstyring.
Betek Consult AS er også
forhandler av: IPC standardene,
salg av Blyfritt loddetinn og
Fussmiddel
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
TID OG STED
Reparasjons- og feilfinningsteknikk
innen elektronikk
3. - 5. mai 2010
Påmelding
Reparasjons- og feilfinningsteknikk innen elektronikk
3. - 5. mai 2010 (Kursnummer 2010008)
Videregående feilsøking innen
elektronikk
6. mai 2010
Videregående feilsøking innen elektronikk
6. mai 2010 (Kursnummer 2010009)
Blyfri lodding
7. mai 2010
NITOs Lokaler, Oslo
DELTAKERAVGIFT
Reparasjons- og feilfinningsteknikk
innen elektronikk
kr. 7.700,– for NITO medlemmer
kr. 8.700,– for andre
Videregående feilsøking innen
elektronikk
kr. 3.600,– for NITO medlemmer
kr. 4.500,– for andre
Blyfri lodding
kr. 3.600,– for NITO medlemmer
kr. 4.500,– for andre
Deltakeravgiften er inkl. kursmateriell, kaffeservering og lunsj, ekskl.
reise- og oppholdsutgifter.
PÅMELDING
Innen 2 uker før kursstart:
NITOs Service senter
Postboks 9100 Grønland,
0133 Oslo eller pr.
tlf.: 22 05 35 00/faks: 22 17 24 80.
www.nito.no/fagavdeling
AVBESTILLING
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et gebyr på
kr 1000,–. Ved avbestilling senere
enn tre virkedager før kursstart eller
ved uteblivelse fra kurset betales full
avgift – kurskompendiet vil da bli
tilsendt.
ADMINISTRASJON
Anne Britt Isaksen
NlTO Fagavdeling
Blyfri lodding
7. mai 2010 (Kursnummer 2010010)
Kursdeltaker:
Fødselsdato:
Tittel:
Arbeidsgiver:
Telefon:
e-post:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Fakturaadresse:
Postnr.:
Poststed:
NITO-medlem:
Ja
Spesielle opplysninger:
Sted:
Dato:
Underskrift:
Nei