Rutiner for valg av FAU-medlemmer og foreldrekontakter

Transcription

Rutiner for valg av FAU-medlemmer og foreldrekontakter
FAU ved Oppsal skole
Rutiner for valg av FAU-medlemmer og foreldrekontakter, basert på
FAUs nye vedtekter vedtatt på årsmøtet i januar 2011.
Bjørn B og Jon B H 10.6.11/10.8.11
Tidspunkt for valgene
FAU-medlemmer skal som regel velges på siste foreldremøte i vårsemesteret, slik at de kan være i
funksjon med en gang etter sommerferien. For første og femte klasse, og for trinn hvor det er
vesentlige endringer i gruppesammensetning, skal valgene skje på høsten, jf. vedtektene § 3.1 annet
ledd.
Ansvarlige for valgene
De som arrangerer det aktuelle foreldremøtet – kontaktlærere og sittende foreldrekontakter – har
ansvar for at valgene blir satt opp på møtets dagsorden og gjennomført i henhold til FAUs vedtekter.
Fordi noen av representantene velges som representant for hele årstrinnet, bør valgene
gjennomføres mens de foresatte for hele trinnet er samlet.
Rapportering av valgresultatet
Resultatet av valgene skal tas inn i møtereferatet.
NB: Det er viktig at e-postadresse og telefonnummer til alle valgte blir samlet inn og rapportert
sammen med valgresultatet.
Kontaktlærerne rapporterer valgresultatet til basens inspektør. Inspektøren rapporterer resultatet til
FAU, ved epost til [email protected]
FAU-representanter
FAU-medlemmers funksjonstid er to år. Vedtektene sier ikke uttrykkelig hvilke trinn FAU-medlemmer
skal velges på, men det følger naturlig at når 1. trinn velger for 2 år, vil valg for øvrig bare være
nødvendig på 3., 5., 7. og 9. trinn. Ettersom valgene skal tas på vårparten, bortsett fra for 1. og 5.
trinn, blir oppsummeringen av FAU-valg som følger:


våren:
 2. trinn (blir 3.), 6. trinn (blir 7.), 8. trinn (blir 9.)
høsten
 1. trinn, 5. trinn
For hvert trinn velges tre representanter.
1.– 3. trinn: 1 representant pr klasse
4. trinn (som i skoleåret 2011-12 blir todelt): 1 representant pr klasse pluss 1 representant felles for
trinnet
5. – 10. trinn: 1 representant pr base/trinn pluss 1 representant felles for trinnet. Er trinnet delt i tre
kontaktlærergrupper, velges 1 representant for hver gruppe.
Foreldrekontakter
Det velges samme antall som FAU-representanter – altså 3 pr trinn, men funksjonstida er ett år.
Dette innebærer at alle trinn skal velge nye foreldrekontakter hvert år.
Vararepresentanter
Det kan velges personlige vararepresentanter for både FAU-medlemmer og foreldrerepresentanter.
Dersom det ikke velges personlige vararepresentanter, vil foreldrekontakter være vara til FAU, og
omvendt, jf. vedtektene § 3-1 siste ledd.
Særskilt for skoleåret 2011-12
Det ble ikke vedtatt overgangsregler ifbm. at vedtektene ble vedtatt. Det er imidlertid rimelig å legge
til grunn at valgte representanter skal fortsette, så langt dette ikke er i strid med vedtektene.
Høsten 2010 ble det valgt noen FAU-representanter på 2. trinn, 4. trinn, 6. trinn og 8. trinn. Disse
representanter får nå bare ett års funksjonstid, for at det skal kunne velges tre FAU-representanter
på 3., 5., 7. og 9. trinn. (FAU gav uttrykk for denne oppfatning i mai-møtet 2011))
Ut fra samme resonnement kan det hende at det bør foretas suppleringsvalg på trinnene 2, 4, 6 8 og
10, for å komme opp i korrekt antall representanter. Noen representanter for disse trinnene har
dessuten sittet sittet i to år nå. De som velges ved suppleringsvalg i år, får funksjonstid på ett år, slik
at vi neste år kommer inn i normal syklus..
Trinn for trinn
Trinn 1 skal ha foreldremøte tirsdag 30.8. Det skal velges tre FAU-medlemmer og tre klassekontakter
Trinn 2 skal ha foreldremøte tirsdag 13.9. Det skal velges bare klassekontakter. FAU-medlemmer
med vara sitter videre fra forrige skoleår. (For 2C har FAU fått melding om at forrige års vara, Trine
Lise Haslene, blir fast medlem i kommende skoleår, mens Morten Lukacs rykker ned til varaplass.
Dette er strengt tatt ikke i henhold til FAUs nye vedtekter, men greit nok.)
Sittende representanter i det nye året er for øvrig:
2A: Siri Otterbeck (Vara Beate McNiven)
2B: Stian Veganger (Vara Ingvild Finkelsen)
Trinn 3 skal ha foreldremøte onsdag 14.9. Valg skal i flg vedtektene avholdes om våren. FAU har fått
vite at
Runi Fosbæk er valgt som FAU-representant for 3C.
Dessuten at Marius Løken er valgt som FAU-medlem (klasse ikke opplyst..)
Er det valgt flere, trenger FAU informasjon. Om nødvendig, kan ytterlige valg avholdes 14.9.
Dessuten: Sissel Braut ble valgt som vararepresentant høsten 2010. Det er mest praktisk at alle
representantene for 3. trinn er nyvalgte for to år – det er selvsagt ingen ting i veien for at Sissel
gjenvelges for en full periode.
Trinn 4 har foreldremøte torsdag 15. september. Det skal i utgangspunktet velges bare
klassekontakter, men det er nødvendig å avholde suppleringsvalg på FAU-representanter, fordi Inger
Egebakken og Jarle Bjørgeengen går ut etter to års tjeneste. Vi trenger altså tre nye medlemmer som
bare skal sitte i ett år. FAU har mottatt informasjon om at det er avholdt valg, men ikke om
resultatet.
Varamedlemmene Mette Lund (4A)og John Einar Thommesen har ett år igjen av sin periode.Det kan
velges ytterligere ett varamedlem.
Trinn 5 har foreldremøte onsdag 31.8. Da skal det velges tre FAU-medlemmer med vara og tre
klassekontakter. Det virker naturlig å velge med utgangspunkt i de tre kontaktgruppene.
Esther Mørk og Runi Fosbæk (vara) ble valgt høsten 2010. Det er naturlig at de avslutter etter ett år,
slik at vi kommer à jour i henhold til de nye vedtektene, men både Esther og Runi kan selvsagt være
blant de som velges for en ny toårsperiode.
Trinn 6 har foreldremøte torsdag 8.9. Guro Vadstein og Teodor Berg har begge representert 5R.
Marit Stålesen har representert 5S. Alle disse har ett år igjen av valgperioden. Enten Guro eller
Teodor bør være den tredje, felles representanten, slik at vi får ett FAU-medlem for hver base og ett
felles medlem for trinnet. Vararepresentanter kan nyvelges for ett år – vi har ikke hatt
vararepresentanter for trinn 5 det siste skoleåret.
Trinn 7 – foreldremøte onsdag 21.9: FAU har ikke mottatt informasjon om at det ble avholdt valg i
vårsemesteret. Tre nye representanter (evt med vara) skal velges for en ny toårsperiode.
Trinn 8 – foreldremøte torsdag 1. september: Bjørn Micka (8R) og Rut Eli Gabrielsen (8S) fortsetter i
sitt andre år. En tredje, felles representant kan velges for ett år. Vi har ikke hatt vararepresentanter
for trinn 7 skoleåret 10-11. Nye kan eventuelt velges for ett år, hvis man ikke velger å la
foreldrekontaktene ta vara-vervet.
Trinn 9 – foreldremøte tirsdag 27.9: Tre nye representanter (evt med vara) skal velges for en ny
toårsperiode. Susanne Almestad har sittet ett år for 8N. Det er ryddigst at hun avslutter etter ett år
(som Esther og Runi på trinn 5) – men Susanne kan (og bør) gjenvelges for en ny toårsperiode.
Trinn 10 – foreldremøte onsdag 28.9: Liv Andreassen (vara Reidun Lauvstad) for 9E og Ingvild
Svendsen (vara Sølvi Mathisen) for 9N fullfører sine toårsperioder. I tillegg bør det velges en tredje,
felles representant (evt med vara) for ett år.
Vedlegg – utdrag fra vedtektene
§ 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
For hvert trinn skal det være tre FAU-representanter.
Funksjonstiden er 2 år. Valget bør skje på siste foreldremøte før sommeren. Dersom
gruppesammensetningen endres i vesentlig grad fra sommer til høst (høstens 1. og 5. trinn), bør
valget tas på første foreldremøte etter sommeren.
Representantene skal velges slik:


1.-4. trinn: klassevis valg (1 FAU-representant per klasse)
5.-10. trinn: basevis valg (1 per base) og i tillegg en som velges på trinnet
Det kan i tillegg velges personlige vararepresentanter.
Alle foresatte til elever som går på skolen, er valgbare.
Dersom vararepresentant ikke er valgt, er foreldrekontakt vara til FAU, og omvendt.
§ 3-2 Valg av foreldrekontakter
For hvert trinn skal det være tre foreldrekontakter.
Valg av foreldrekontakter følger de samme regler som FAU-representanter, men funksjonstiden er 1
år.

Similar documents