Referat FAU 18/3 Til stede: Nina Vogt-Østli 1A, Hans

Comments

Transcription

Referat FAU 18/3 Til stede: Nina Vogt-Østli 1A, Hans
Referat FAU 18/3
Til stede: Nina Vogt-Østli 1A, Hans Løken 1D, Elisabeth Nordeng 1E, Pål Nordbryhn 1F, Torgeir Larsen
2A, Pernille Wesmann 2B, Linda Aasvangen 2C, Yngvil Langmark Svaar 2D, Hanne Lotte Moen 3D,
Idunn Husevåg 3E, Bente Broholt 5D, Kristi Marie Skrede 6C, Kerstin Olofsdotter 6D
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent
3. Rektor orienterer om aktuelle saker
Trafikkaksjon: Mange stilte opp, synlig og fin markering.
Barn som ikke har det bra: Skolens rutiner omkring slike saker er informert om i folderen som deles
ut ved skolestart. §9a-vedtak settes igang etter samtale med foreldre. Svært få saker til nå. Skolens
systemer for å fange opp barn som sliter: SOL-møte hver 14.dag: Sosiallærer, helsesøster og rektor
diskuterer bekymringsmeldinger. Ressurs-team hver 14.dag: Møte med PP-tjenesten der tema er
barn med adferdsproblemer og lærevansker. Faglig og adferdsmessig raport utarbeides av skolen før
sakene går videre. Noen saker blir henvist til fastlegen. Eventuelle tiltak gjøres alltid i samarbeid med
foresatte. -> Spørsmål: Er det nok åpenhet rundt at det finnes mobbing? Er terskel for å melde fra om
mobbing for høy? Svar: Rektor vil gjerne ha beskjed om det er prosesser som ikke fungerer. ->
Spørsmål: Hvordan skal resultater fra Olweus-undersøkelse presenteres?
En trist beskjed kom i dag, to barn ved skolen mistet sin far. Rektor orienterte om hvordan skolen
håndterte dette.
Brannøvelse: Mislykket brannøvelse i storefri. Alarmen gikk kun i paviljongen, evakuering gikk ikke
slik det skulle. Ny test må gjennomføres.
Ordensregler: Streng innskjerping i praksis rundt fravær utenom ferier. Søknader om skolefri utenfor
skolens ferier vil som regel bli avslått. De nye reglene vil gjelde for skolegruppe E (bl.a. Ullevål skole)
fra 1. august.
Berg: Foreldre med barn i 1. og 2. klasse og som bor innenfor de nye skolegrensene til Berg
barneskole har fått tilbud om å søke barn over til Berg skole fra høsten. Ullevål skole er en part i
saken og vil ikke si noe som kan påvirke beslutningen til de som har mottatt tilbudet.
Gymgarderoben er endelig ferdig!
4. Forslag til nye ordensregler: FAU har disse endringsforslag til de foreslåtte ordensreglene: § 5
Regler for oppførsel .....Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres .....-å bruke yttertøy, utesko,
caps eller lue i klasserommene. FAU foreslår å fjerne caps og lue fra listen.
FAU foreslår at setningene med spørsmålstegn (som angår sykling) fjernes.
5. Status fra arbeidsgrupper:
AKS: Det er gjennomført en brukerundersøkelse med gode resultater. Skal legges ut på
skoleporten.no.
Alle AKS-ansatte blir sendt på kurs, det gjennomføres også medarbeidersamtaler. Ansatte rekrutteres
gjerne blant universitetsstudenter med relevant fagkrets. Berg-AKS-rekruttering starter etter påske.
Samme leder som Ullevål (Kjersti Navestad Bådsvik) AKS bruker mye tid på å følge opp eksterne
aktiviteter; slalom, korps, ballett, tennis.. -finne barna og få dem av gårde i rett tid. FAU har
forståelse for at AKS kan oppleve denne jobben belastende, og diskuterer gjerne f.eks. hvordan
oppgaven skal avgrenses. Men det er likevel en oppgave AKS ikke kommer unna mener FAU.
Skolemiljøgruppe:
Noen fra skolemiljøgruppa bør være med i oppstarten av Berg FAU Foreldremøter kommer for sent
på året
Gruppen foreslår, men har ikke diskutert ferdig ennå om det fra 4. klasse skal opprettes sosiale
ÅRSPLANER for hver KLASSE, og evt for hvert TRINN, som følges opp av klassekontakten. Dette for å
øke samvær og trivsel i hver klasse, og hvis mulig hele trinnet, fra et alderstrinn hvor interessen for
vennegrupper begynner å avta.
Skolebehovsplangruppe:
Jobber for hall i Ullevålsalléen, gymsal med spesialrom
Hvor lenge skal paviljongen på Ullevål stå? Prognosene for elevtall på Ullevål anses som for høye, de
tar ikke hensyn til at Berg tar over en del av elevene.
Referent: Pål Nordbryhn 1F

Similar documents