Referat FAU-møte, 17.02.2015 Til stede: Elisa Åsa Uhr (2), Marianne

Transcription

Referat FAU-møte, 17.02.2015 Til stede: Elisa Åsa Uhr (2), Marianne
Referat FAU-møte, 17.02.2015
Til stede: Elisa Åsa Uhr (2), Marianne Bartnes (5), Øystein Eeg (3a), Susanne G. Johnson (4) , Bjørn Erik
Allers-Hansen (6a), Torunn Myhre (1b), Martin Ingvaldsen (1a), Robert Leslie Fjeld (3b), Margrete
Nesfossen (5)
1.
2.
3.
4.
Valg av referent: Øystein Eeg
Innkalling godkjent
Godkjenning av referat. Referatet ligger på FAU sin side. Referat ble godkjent.
Saken om ‘Trafikksituasjonen ved levering og henting av barn’. Saken utsettes i neste møte
slik at saksansvarlig i FAU er tilstede på møte. Det ble enig at Elisa kartlegger ansvarlig for
forbedret skilting.
5. SU-saker;
a. Kvalitetesoppfølging. Se SU referat. Avvik var 5 i 2014 , 8 i 2013.
b. Ny rutine på SFO for ikke hentet elever. Rutinen er dokumentert i HMS boken. FAU
har ingen motsigelser
c. Vedlikeholdsplanen; I feb/mars 2015 startes arbeidet med handlingsplan og
igangsetting av utbedringer.
d. Skolebruksplan; Høringsforslag okt 2015. Prognoser legges frem sommer 2015. FAU
er enig om å følge med aktivt på disse prosesser. Tidligere har FAU jobbet mye for å
bevre skolen.
6. Smøråsspretten; Datoen er satt til 12.april. Aktuelt trinn har satt en komite. Alle i 6.klasse
skal bidra. Arbeidet er kommet i gang.
7. 17 mai (bod på Nesttun); All info om planlegging og igangsetting finnes på
www.dropbox.com. FAU representanter for 3.trinn kaller sammen klassekontakter for
planlegging.
8. 17 mai (skoleplassen)En søker opp mulige erstatter for korleder. Ansvarlig for loddsalg,
kafedrift er utpekt.
9. Oppmøte FAU møtene Alle klassene må ha en representant på hvert av FAU møtene. Hvis en
ikke kan stille opp selv, må de gi beskjed og sette inn en vararepresentant. Neste møte er 27
februar.
10. Evt: I skolenytt før 17.mai må en oppfordre til å bruke arrangementet på skolen.
1.3.2015
Øystein Eeg

Similar documents