Referat fra FAU-møte 5.10.15 1. Velkommen ved rektor.

Comments

Transcription

Referat fra FAU-møte 5.10.15 1. Velkommen ved rektor.
Referat fra FAU-møte 5.10.15
1. Velkommen ved rektor.
-
-
-
2.
Første trinn er i år 67 elever.
Info om enkelt elev: Har sykdommen glutarsyreuri 1. Dette innebærer blant annet at
eleven ikke tåler å bli smittet av omgangssyke. Derfor må alle holde sine barn hjemme 48
timer etter at de er friske fra omgangssyke.
Lus; Lus på skolen. Sjekk barna jevnlig.
Skolen har fått helsesøster i 100% stilling. Bra.
50-års jubileum for skolen til våren. Det blir feiring i april.
Skolen kan bruke det gamle kulturhuset ved arrangementer ved skolen. Dette innebærer
at foreldre kan komme å se på adventsstund o.l
Status for bygget: Hvis bystyret vedtar plan skal skolen ombygges fra januar 2017. Skolen
skal være ferdigrenovert til skolestart 2018. Elevene skal i ombyggingsperioden gå på
skole andre steder. Hvor er ikke bestemt.
Info om personalet ved skolen sine planleggingsdager i Stockholm. Det har vært en del
kritiske spørsmål rundt denne turen, spesielt angående pengebruk. Rektor forklarer
bakgrunnen for turen og finansieringen. Turen er finansiert ved at det ikke er satt inn
vikar for inspektørs permisjon. Dette har medført merarbeid for administrasjonen, men
har gått bra. Midlene for turen er ikke tatt fra elevenes undervisningsbudsjett.
Planleggingsdagene var godkjent av undervisningssjefen og FAU-styret var informert på
forhånd. Planleggingsdagene var svært vellykkede i følge rektor.
Info om leksetid på SFO.
Info fra FAU v/Steinar Vaag
-
-
-
-
4.
Sykling. Nye regler angående sykling til/fra skolen; info om dette.
Trafikal situasjon: Det er søkt om midler til å utbedre den trafikale situasjonen i og rundt
skolen. Det ses på muligheter for å gjøre forholdene bedre. Det er kommet innspill fra
skolen/FAU om at trafikksituasjonen må tas hensyn til når skolebygget skal renoveres.
Trafikkaksjonen:
Info kommer. Hvert trinn – 5 foreldre- en dag hver- Det er utarbeidet en bruksanvisning på
hva man skal gjøre. Denne vil bli delt ut.
Overnattingsturer:
Nye retningslinjer for dette er utarbeidet av Bodø kommune. FAU mener at klasseturer i regi
av foreldre på barneskolen ikke er noe det bør oppfordres til.
Mobbing
Generell informasjon må gir av skolen. I år er det informert bredt om dette på
foreldremøtene på trinnene
FAU-valg.
- Steinar Vaag og Brita Bjørnbakk er på valg. De ble gjenvalgt med takk for arbeidet de har
gjort og skal gjøre.
5.
Eventuelt
- «Bruksanvisning» for foreldrekontakter revitaliseres og deles ut av skolen.
- Innspill om at foreldrekontaktene bør få i oppgave å ta kontakt med nye elever i klassen.
- Skolen skal legge ut retningslinjer og vedtekter for FAU på skolens hjemmesider.

Similar documents