Referat FAU – møte Sted: Gautesete skole Dato: 04.12.2014 Tid: 19

Comments

Transcription

Referat FAU – møte Sted: Gautesete skole Dato: 04.12.2014 Tid: 19
Referat FAU – møte
Sted:
Gautesete skole
Dato:
04.12.2014
Tid:
19:00 – 21:00
Distribusjon: E-post og linksidene
Tilstede
Klasse
Representant
SFO
1A
2A
3A
4A
5A
5B
6A
7A
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
Leder
Skolen
Andre
Mangler rep
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Meldt forfall
Møtt vara
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Ikke møtt
Møtt
Møtt vara
Møtt
Møtt fung. rektor
1415-019
Godkjenning av innkalling og referat. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Atle Løvdal
Referent: Cecilie Heilmann
Ingen kommentarer til innkalling eller referat.
1415-020
Skolen orienterer/spørsmål til skolen
1. Desember måned er en positiv måned på skolen. Mange kjekke ting
som skjer og advent blir markert på ulikt vis i de forskjellige
klassene. Det vil bli servert julegrøt til alle på skolen fredag den
5.12. Det årlige skoleballet arrangeres torsdag den 11.12.
2. Rektor er tilbake på skolen etter utviklingspermisjonen. Han er
svært fornøyd med både permisjonen og med det å være tilbake.
3. Det vil bli arrangert prøvemuntlig for 9 og 10 trinn i ukene før jul.
4. 9. trinn lærer tegnspråk!
5. Nasjonale prøver. Ved å gå inn på www.skoleporten.udir.no kan
man lese resultatene. Skolen er svært fornøyd med årets resultatet.
Skolen er opptatt av at alle lærere skal ha et forhold til nasjonale
prøver. De skal oppleve et eierskap i forhold til disse og bruke dem
aktivt for å kunne se hvor vi kan forbedre oss.
Spørsmål/forslag til skolen:
6. Finne gode alternativer til aktiviteter for elevene i friminuttene.
7. Mobilbruk. Forslag om å innføre mobilfritt spisefriminutt.
8. Mobilbruk. Forslag om å lage en app ‘logg på livet’, hvor elevene
kan logge tiden de ikke er på mobil. Lage dette som en konkurranse
mellom klassene. Miljøgruppen ser på dette.
9. Oppfordring om å blåse liv i refleksaksjonen! Trafikkgruppa tar tak
i dette.
10. Oppfølging av saken om vakter fra ungdomstrinnet i skolegården.
Skolen hadde ikke noe nytt her.
11. Økonomi – hva tenker skolen ift rådmannens budsjettforslag?
Skolen svarer at rammene er nokså like de de har hatt før, og at
aktivitetsnivået blir omtrent som i dag. Det ser ut til å bli 4 klassert
på 8 trinn neste år.
1415-021
Orientering fra/saker til driftsstyremøtet
1. Elevrådet – juleball 11.12.
2. Seminar – de ansatte har vært på seminar hvor fokuset har vært fordeling
av de administritive oppgavene ved skolen
3. Brukerundersøkelse SFO. Dårlig deltakelse på denne, og også dårlig
deltakelese på foreldremøtet.
4. Skoleruta for 2015/16 er vedtatt. Skolen starter mandag den 17. august
2015, og 22.12. blir siste undervisningsdag før jul.
5. Hei-aksjonen samlet inn 115.000,-.
6. Leksehjelp åpner for 9 og 10 trinn i vårsemesteret.
1415-022
Miljøutvalget
Presentasjon av utvalget. FAU har nå en representant inne her. Skolemiljøutvalget
skal jobbe med miljøsaker og jobber utfra en definisjon om hva et godt skolemiljø
er. Referat fra møtet ligger tilgjengelig på linksidene. En av sakene de har jobbet
med og som nå har gått gjennom er at barnetrinnet i vintersesongen kan bruke
kunstgressbanen på fredager.
1415-023
Orientering KFU/Bydels FAU
Det ble arrangert møte den 6.11. Det var et svært engasjert publikum, og det var
gode diskusjoner. Kommunen tilbakefører 50 mill. Vi går gjennom detaljer på
neste FAU-møte.
1415-024
§9a-kurs
Deltakelse fra FAU på dette kurset i mobbing/mobbesaker og hvordan disse skal
håndteres. Saker skal følges opp av skolen, og vedtak skal gjøres innen minnelig
tid. Det ble holdt en grundig gjennomgang av innholdet i kurset, noe som førte til
gode diskusjoner i FAU-møtet.
1415-025
Status regnskap
1. Forslag til budsjett 2014
2. Resultatregnskapet ble lagt frem
Forslag om å tipse elevrådet om at de kan søke FAU om penger til gode tiltak!
Regnskapet ligger tilgjengelig som vedlegg til referatet.
1415-026
Arbeidsgrupper – Fordeling av medlemmer.
Det skal utnevnes en gruppeleder for hver gruppe, som vil få tilgang til å laste opp
dokumentasjon på hjemmesidene. Dette for å sikre kontinuitet i gruppene og at
dokumentasjonen ikke blir borte mellom hvert år. Denne velges i dag. Avsluttet et
godt og langt møte med arbeid i gruppene, mandariner og pepperkaker.
God jul!
1415-027
Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
Cecilie Heilmann, Ref.

Similar documents