Referat fra møte i FAU 22.09.15

Comments

Transcription

Referat fra møte i FAU 22.09.15
Oppvekst og levekår
Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Møteleder
Deltakere:
Forfall:
Kopi til:
REFERANSE
Slåtthaug barnehage
Postadr.: Postboks 355 Forus, 4067 Stavanger
Besøksadr.: Havrestien 12
Telefon: 51913340 Faks: 51913341
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr.: NO 964 965 226
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Slåtthaug barnehage, personalrom
Tirsdag 22.09.15, kl. 19.30 - 20.30
Tone Hognestad
Referent: Tone Hognestad
Kristine Berg, Asli Hassan Maalin, Mariola Jacewicz, Anette Sørensen Hognestad,
Solveig Knutsen
Linn Marita Van Dipten
JOURNALNR
DATO
24.09.2015
Sak nr.:
1 – 15/16:
Ansvar
Informasjon om FAU og SU.
I følge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd. Det består av
foreldrene til alle barna i barnehagen, og er det formelle organet som skal gi
alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet.
Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg, som da representerer alle
foreldrene. Representanter til samarbeidsutvalget velges fra dette
arbeidsutvalget.
I følge forskriftene til barnehageloven skal foreldrerådet:
 Fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
 Bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for
foreldrenes forhold til barnehagen.
 Velge representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.
I henhold til barnehageloven skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. SU
skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består
av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.
Her hos oss er det 2 foreldre og 2 ansatte.
Ellers ble det henvist til hjemmesiden til fub (foreldreutvalget for barnehager
på sentralt plan): www.fubhg.no. Her kan dere lese mer om foreldreråd,
arbeidsutvalg, samarbeidsutvalg og mye mer. De har også gitt ut et
Sak nr.:
Ansvar
ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid (Hjem – barnehage).
2 – 15/16:
3 – 15/16:
4 – 15/16:
Taushetserklæringer ble underskrevet.
Valg av leder og nestleder i FAU.
Leder: Kristine Berg
Nestleder: Asli Hassan Maalin
Disse blir da også representanter i barnehagens SU. Øvrige representanter i
FAU fungerer som vararepresentanter til SU etter avtale, dersom det skulle
bli behov for det.
FAU peker selv ut sekretær under møtene for hver gang.
Plan for arbeidet i FAU.
Tradisjonelt har FAU hatt ansvar for følgende:
 Juletrefest. Her er bydelshuset allerede bestilt til søndag 13.desember.
Her tenker vi oss at det gjennomføres forholdsvis likt som tidligere.
Nærmere planlegging gjøres på møtet i november.
 Eventuelt kan det arrangeres et foreldremøte på senvinteren/tidlig vår,
der en kan ha noen til å innlede til et tema og så ha drøfting rundt
temaet i en slags kafe etterpå. Kom gjerne med nye måter å gjøre det
på.
 Dugnad i mai.
 Barnehagens deltakelse i 17.mai-toget.
 Sommerfest.
Det ble ellers foreslått at barnehagen kunne begynne å arrangere foreldrekaffe
av og til igjen. Dette kan være en fin møteplass for foreldrene. Det kan gjøres
avdelingsvis.
Aktuell informasjon fra barnehagen.
 Alle barnehager fikk for en stund siden en oppfordring fra
barnehagesjef Monica Buvig Stenseth om å gjennomføre en form for
solidaritetsaksjon i forbindelse med flyktningekatastrofen i Syria. Vi
ble bedt om å melde tilbake hva vi eventuelt gjør i forhold til dette.
Herfra har vi da meldt at vi uansett har prosjektet «Meg i verden», og
at saken kan bli en naturlig del av dette fram mot «Åpen dag» i
forbindelse med FN-dagen. Vi tar selvsagt utgangspunkt i barnas
alder og modenhet. Inntektene på «Åpen dag» vil fortsatt gå til
fadderbarnet vårt via SOS-barnebyer. Det vi tenkte vi kan gjøre i
tillegg, er at vi kan samle inn fint brukte leker, tøy eller annet det er
behov for og gi videre til en organisasjon som hjelper flyktningene.
Vi ser det som viktig at barna får oppleve at de kan være med og
bidra, at de kan dele med seg og at det nytter å gjøre noe.
 Personalmessig har det vært noen endringer i høst, men vi har det
personalet vi skal ha. Kirsten Austbø har allerede overtatt som
pedagogisk leder etter Sara på Tussene, mens Liv Breivik tar over
etter Margrethe på Tommeliten midt i oktober. I tillegg har vi i år 5
ansatte fra ressurssenter for styrket barnehagetilbud i større og mindre
stillinger. De jobber med barn som trenger litt ekstra støtte.
2/3
Sak nr.:
Ansvar



I forhold til barn med spesielle behov er det fra i høst gjennomført en
ny praksis, som bl.a betyr at det må jobbes på en litt annen måte enn
før. Dette innebærer en del utfordringer, men vi satser på at det blir
bra etter hvert.
Barnehagen har fortsatt dårlig økonomi. Men vi jobber på med friskt
mot. Vi satser mye på gjenbruk og naturmaterialer. Dessuten er vi
opptatt av at leker og materiale skal være mest mulig åpne, dvs. at det
kan brukes på mange ulike måter, at det er rom for å bruke fantasien.
FAU sin konto. Pr. 31.05.15 sto det kr. 9.914,67 på kontoen. (Her må
trekkes fra litt som Kristine tidligere har lagt ut). Uansett en god sum.
Neste møte: 04.11.15
Tone Hognestad
referent
3/3

Similar documents