Hallingdal lokalmedisinske tjenester Følg med på www.hallinghelse

Comments

Transcription

Hallingdal lokalmedisinske tjenester Følg med på www.hallinghelse
Hallingdal lokalmedisinske tjenester
Hol, Ål Gol, Hemsedal, Nes, Flå
HLT-melding 7/13
Folkehelsegruppa er klar
Arbeidsgruppa for delprosjekt Folkehelse er satt ned. Gruppa skal arbeide ut i fra de ressursene
kommunen har satt av til Folkehelsearbeid pr i dag og se på opptrapping over tid. Med
utgangspunkt i kravene i Folkehelseloven, skal gruppa blant annet komme med forslag på hvilke
konkrete oppgaver den enkelte kommune må løse internt og hvilke oppgaver som kan løses i
fellesskap. En helseleder i dalen oppsummerte det slik; « Her i Hallingdal må vi finne ut hva vi
kan gjøre 1 gang sammen istedenfor 6 ganger hver for oss.»



Aud Torill Sæbø, Gol kommune
Siv Merete Glesne, Flå kommune
Hilde N. Frantzen, Ål kommune



Geir Strømmen, Hol kommune
Geir Garthus, Nes kommune
Henrik Thorset, Hemsedal kommune
Første møte i gruppa er 26. september. Se www.hallinghelse.no for mandat. Ny framdriftsplan
blir vedtatt i prosjektgruppemøte 7. oktober.
Travelt i delprosjekt intermediæravdeling
Arbeidsgruppa for intermediæravdelingen har svært omfattende oppgaver foran seg fordi
prosjektet er stort og krever mye nybrottsarbeid. De er nå i full gang og avholder sitt andre
arbeidsmøte 3/9. Leder av gruppa, Ingeborg Rinnaas ved HSS, sier at innen 1/1-2014 skal
gruppa ha ferdig første deloppgave; prosedyrer for inn og utskrivning av pasienter til
interkommunale døgnsenger og spesialisthelsetjenestens døgnsenger. - Det finnes ingen andre
sammenlignbare sengeposter i Norge pr i dag. Hallingdal er foregangsregion og mange vil skue
til forslagene vi kommer fram til, sier Rinnaas. Gruppa skal være ferdig med sitt arbeid til neste
sommer. Se framdriftsplan og mandatet på www.hallinghelse.no.
Bindende samarbeidsavtale mellom kommunene
Rådmennene Hege Mørk, Tone Tveito Eidnes og Odd Egil Stavn presenterer forslag til bindende
samarbeidsavtale mellom kommunen i prosjektgruppa 7. oktober. Deretter går forslaget til
regionrådet. Målsettingen er at avtalen skal være behandlet i kommunene og i havn pr 1/12014. Rådmennene henter innspill og tips til arbeidet fra blant annet prosjektene i Valdres og
Nord-Gudbrandsdalen.
Status andre delprosjekter:
 En samarbeidsgruppe mellom BUP og kommunene starter sitt arbeid 27. september. Dette
er et resultat av problemstillinger som ble tatt opp på dialogkonferansen på Torpo i vår.
Gruppa skal avlevere sine anbefalinger i 2. kvartal 2014.
 Interkommunal gruppe for demensomsorg hadde oppstart 22. august. Alle kommuner er
representert av fagfolk med lang fartstid og god oversikt innen sitt felt. Denne gruppa skal
levere sine forslag til prosjektgruppa i april 2014. Både helseledergruppa og
allmennlegeutvalget blir konsultert før rapporten oversendes til prosjektgruppa.
 Delprosjekt Kompetanse, Læring og mestring møttes 26. august. Jørund Brekke, Hol og
Arnhild Ødegård, Gol er nye faste medlemmer fra sine kommuner. Gruppa får fast
brukerrepresentant i forbindelse med brukerseminar 18/9. I følge framdriftsplanen skal
prosjektet i gang med utprøving av pasientrettede tiltak i løpet av høsten og fram mot
sommeren 2014.
Følg med på www.hallinghelse.no for mer informasjon.

Similar documents