10A - Byskogen skole

Transcription

10A - Byskogen skole
Uke Kompetansemål
3436

Film Veiviseren
lytte til, oppsummere hovedinnhold og Samisk språk og
trekke ut relevant informasjon i munt- kultur
lige tekster
samtale om form, innhold og formål i
litteratur, teater og film og framføre
tolkende opplesing og dramatisering

presentere norskfaglige og tverrfaglige
emner med relevant terminologi og
formålstjenlig bruk av digitale verktøy Nynorsk
og medier





Arbeidsmåter
Vurderingskriterier Vurderingsformer Lærestoff
Klassesamtale
Analyse av film
Litterær samtale
Eleven skal kunne
gjenkjenne de ulike
filmatiske og litterære
virkemidler, samt finne
budskap og tema
Repetere nynorsk
grammatikk/
språktone
Elevane skal kunne gjøre Innlevering av
om ein tekst frå bokmål til nynorsktekst uke 36
nynorsk
Vurdere innlevert
nynorsktekst
Kontekst s.315-337
Eleven skal kunne bruke
språket og passende
virkemidler for novelle,
skal kunne kommunisere
med leser, og ha et
budskap.
Innlevering av
selvskrevet novelle i
uke 39
Kontekst: Novelle s.248249, 374
Kjønnsroller/
kulturer
Kolon s. 295. Ringen: Kopi
(Samenes kultur,
religion, historie og
språkutbredelse)


3739
Tema
beskrive samspillet mellom estetiske
virkemidler i sammensatte tekster, og
reflektere over hvordan vi påvirkes av
lyd, språk og bilder
Novelle. Et utvalg
presentere tema og uttrykksmåter i et av eldre og nyere
utvalg sentrale samtidstekster og noen tekster
klassiske tekster i norsk litteratur
Nyromantikken
lese og analysere et bredt utvalg
Knut Hamsun:
tekster i ulike sjangere og medier på
bokmål og nynorsk og formidle mulige Ringen
tolkninger
Aleksander
skrive ulike typer tekster etter mønster Kielland: Karen
av eksempeltekster og andre kilder
Julie Mørdre:
gjenkjenne virkemidlene humor, ironi,
Skulle bare vere
kontraster og sammenligninger, symmorosam
boler og språklige bilder og bruke
noen av dem i egne tekster
Nynorsk
planlegge, utforme og bearbeide egne
tekster manuelt og digitalt, og vurdere
dem underveis i prosessen ved hjelp av
Vurdere muntlig
Kontekst
deltagelse, og innlevert Film s.95-98
skriftlig analyse
Å analysere film s.368
Innlevering av skriftlig
analyse, torsdag
Lage
4.september
vurderingskriterier
Filmen Veiviseren
Oversetting frå
bokmål til nynorsk
Individuelt arbeid.
Klassesamtale.
Analyse.
Sammenligning av
nyere og eldre
tekster.
Tekster 3,
s.20-21. Ide om film. Denne
teksten skal oversettast til
nynorsk
Tekster 1,
Karen, s.184
Eleven skal kunne
analysere og sammenlikne
tekster fra forskjellige
epoker
Tekster 3,
Skulle berre vere morosam
s. 350
Nynorsk
grammatikkprøve
1
kunnskap om språk og tekst
4143


drøfte hvordan språkbruk kan virke
diskriminerende og trakasserende
gjøre rede for noen kjennetegn ved
hovedgrupper av talemål i Norge, og
diskutere holdninger til ulike talemål
og til de skriftlige målformene nynorsk Dialektlære
og bokmål

beherske grammatiske begreper som
beskriver hvordan språk er bygd opp

bruke grammatiske begreper til å
sammenligne nynorsk og bokmål

forklare bakgrunnen for at det er to
likestilte norske målformer, og gjøre
rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag

Språkhistorie
Individuelt
og par-arbeid
Kjenne til de viktigste
dialekttegna og ut fra det
kunne bestemme hvilken
landsdel en dialekt
kommer fra.
Kunne gjøre rede for
språkdebatten og hvorfor
vi har to jamnstilte språk.
Kunne gjøre rede for
utbredelsen av, og
rettighetene til samisk
språk
Språklig tema
Innlevering uke 45
Ordeling
http://www.nrk.no/skole/kli
ppdetalj?
topic=nrk:klipp/262777
Kontekst : Språk i endring
– frå runer til sms.
Språk i endring s.284- 307
Skrive en
skjønnlitterær nynorsk
tekst
Språkets utvikling
http://www.nrk.no/skole/kli
ppdetalj?
topic=nrk:klipp/262793
Dialekter og sosiolekter s.
308-313
Dialektkjennetegn
http://www.nrk.no/skole/kli
ppdetalj?
topic=nrk:klipp/262759
gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene og for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge

4445




skrive ulike typer tekster etter mønster
av eksempeltekster og andre kilder
planlegge, utforme og bearbeide egne
tekster manuelt og digitalt, og vurdere
dem underveis i prosessen ved hjelp av
kunnskap om språk og tekst
uttrykke seg med et variert ordforråd
og mestre formverk, ortografi og
tekstbinding
skrive kreative, informative,
reflekterende og argumenterende
Repetisjon:
-Debatt
-Nyhetsartikler
(artikler + div.
avissjangere)
(argumentasjon)
Individuelt arbeid
Muntlig debatt
Skal kunne bruke
språklige og litterære
virkemidler i en saklig
tekst
Levere debattartikkel
Debatt - muntlig
fremføring.
Hva rører seg i
Skal kunne benytte
samfunnet nå?
digitale hjelpemidler på en (Nyhetsbildet)
hensiktsmessig måte
Skrive bedre.
http://www.nrk.no/skole/kli
ppdetalj?
topic=nrk:klipp/262790
Kontekst :
Artikkel s.156
Debattartikkel s.161-162
Nyhetsartikkel s.164
Skal kunne uttrykke seg
2



46
tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset
mottaker, formål og medium
integrere, referere og sitere relevante
kilder på en etterprøvbar måte der det
er hensiktsmessig
delta i diskusjoner med begrunnede
meninger og saklig argumentasjon
gjenkjenne retoriske appellformer og
måter å argumentere på

skrive kreative, informative,
reflekterende og argumenterende
tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset
mottaker, formål og medium
4749

gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og
tankemåter fremstilles i oversatte
tekster fra samisk og andre språk
5051


Skal kunne formidle
refleksjon og
argumentasjon i en
skriftlig tekst.
Er bevisst mottaker og
budskap
Kunne benytte og
reflektere til kilder på en
etterprøvbar måte.
Skriveprosessen
Kreativ skriving
60-tallet pop/rock
Bob Dylan
Beatles
Hippietiden
Film :
Forrest Gump
Div.musikk
Oversetting av
Skal kunne kjenne til
Vurdere muntlig
utenlandske tekster politiske sangtekster.
deltagelse
Bakgrunnen fra 60- tallets
popkulturer
Uke 48, onsd.26.11
tentamen– sidemål
Velge
forfatter/tidsepoke
Div. bøker og nett
Forberede til
presentere resultatet av fordypning i to litterært tema
selvvalgte emner: et forfatterskap, et
litterært emne eller et språklig emne
og begrunne valg av tekster og emne
Uke Kompetansemål
2-4
presist
Tema
orientere seg i store tekstmengder på
Litterært tema
skjerm og papir for å finne, kombinere
og vurdere relevant informasjon i
Skal kunne benytte
virkemidler og ha et klart
tema
Vurdere skriveoppgave Kontekst Kap.7
Leveres fredag 23.1
Framføring uke 5
Arbeidsmåter
Vurderingskriterier
Vurderingsformer Lærestoff
Selvstendig arbeid
Skal kunne fordype seg i Vurdere muntlig
et selvvalgt litterært emne fremføring med elevdeltagelse
Div. bøker og internett
3
arbeid med faget
5
6-7

Vurdere egne og andres fremføringer
ut fra faglige kriterier

gjengi innholdet og finne tema i et
utvalg tekster på svensk og dansk

lytte til, forstå og gjengi informasjon
fra svensk og dansk
Kunne fremføre sitt
egenproduserte tema for
hele klassen. Skal kunne
gi konstruktiv
kritikk/respons av andres
fremføring
Virkelighet og
fantasi
Dansk og svensk
litteratur
At døda et barn
Litterær samtale
Den som flaskehalsen peger på….
9-13

samtale om form, innhold og formål i
litteratur, teater og film og framføre
tolkende opplesing og dramatisering

presentere norskfaglige og tverrfaglige
emner med relevant terminologi og
formålstjenlig bruk av digitale verktøy
og medier

presentere tema og uttrykksmåter i et
utvalg sentrale samtidstekster og noen
klassiske tekster i norsk litteratur

beskrive samspillet mellom estetiske
virkemidler i sammensatte tekster, og
Drama
Gjennomgang.
Arbeid med
oppgaver.
Diskusjoner i
mindre grupper og
hele klassen.
Vurdere muntlig
deltagelse
Vurdering av
presentsjon
Kontekst: foredrag s.14-16,
157, 175, 182, 372.
respons : s.112, 113
Skal kunne gjengi
Delaktigheten i de
innholdet i tekster skrevet litterære samtalene
på dansk og svensk.
Skal forstå innholdet i en
dansk og svensk tekst.
Skal kunne forklare en
tekst ut fra tekstens samtid
Kontekst
Kjenne til drama som
sjanger.
Tema og virkemidler.
Kunne sette det inn i
samtiden.
Kontekst s.272-274
Vi dramatiserer s.279-283
Vurdere muntlig
deltagelse og
temaoppgave.
Tekster 1
At døda et barn, av
Stig Dagerman s.294
Tekster 2
Den som flaskehalsen peger
på..., av Hanna Lützen, s.40
Et dukkehjem.
Dramatisere
Temaoppgave
4
reflektere over hvordan vi påvirkes av
lyd, språk og bilder
1516
1721
Sidemål
Øving på skriving
av tekster.
Oversette/skrive
egne tekster
Rette i grupper
Sjangerrepetisjon
Lytte til kåseri av
f.eks Are Kalvø,
Øyvind Thorsen,
Odd Børretsen
m.fl.
Lese ulike essey/
kåseri av f.eks.
Are Kalvø
Skrive egne tekster.
Fremføre egne
tekster.
Vurdere andres
tekster, gi respons


presentere tema og uttrykksmåter i et
utvalg sentrale samtidstekster og noen
klassiske tekster i norsk litteratur

gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og
tenkemåter framstilles i oversatte
tekster fra samisk og andre språk

gjenkjenne se språklige virkemidlene
humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder
og bruke noen av dem i egne tekster

lese og skrive tekster i ulike sjangere,
både skjønnlitterære og sakspregede
på bokmål og nynorsk

Kåseri/ essey
Tentamen i
hovedmål og sidemål
Løpende
tilbakemelding på
elevtekster og
presentasjoner.
Muntlig veiledning i
skriveprosessene
http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1974299133
5
Sidemål 





Ein time pr. uke
Gjennomgå og repetere all grammatikk
Øve på spesielle nynorske ord
Lese tekstar på sidemålet
Oversette frå bokmål til sidemål
Skrive på sidemålet
Skrive resymé av tekstar
Blooms taksonomi vil ligge til grunn i alt vurderingsarbeid.
Vurderingskriterier blir presentert nærare for elevane når de skal levere eller framføre
Gyldendal Kontekst 8-10, og tekster 1, 2, 3.
I tillegg kommer diverse utdrag fra romaner og tekster hentet fra nettet og diverse andre steder.
6