REGISTER OVER SAKKYNDIGE

Transcription

REGISTER OVER SAKKYNDIGE
REGISTER OVER SAKKYNDIGE - TOKSIKOLOGI
Eventuell bistilling
Telefon
arbeidssted
Etternavn
Fornavn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Hovedstiling
Adresse arbeidssted
Nasjonalt folkehelseinstitutt, 21 07 70 00
Divisjon for rettsmedisin og
rusmiddelforskning,
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo
Arnestad
Marianne
Kst. Overlege,
Folkehelseinstituttet,
Divisjon for Rettsmedisin
og rusmiddelforskning,
Avdeling for
farmakologisk og
toksikologisk fortolkning
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo
Bachs
Liliana
Avdelingsdirektør
fortolkningsavdeling,
Divisjon for rettsmedisin
og rusmiddelforskning,
Folkehelseinstituttet
Pb. 4404 Nydalen,
0403 Oslo
Bakke
Eirin
Lege (konst.overlege)
Espnes
Ketil Arne
Overlege i klinisk
farmakologi
Mobiltelefon
e-post adresse
[email protected]
Eksamen ('år/sted)
21 07 78 55
951 54 617
[email protected]
1996, UiO
21 07 78 92
902 65 833
[email protected]
1988, Barcelona
Allmennlege 20%
72 82 91 00
Avd. for klinisk farmakologi,
St. Olavs Hospital,
7006 Trondheim
72 82 91 05
Hemmersbach
Peter
Laboratorieleder Norges Professor II for legemiddellaboratorium for
og dopinganalyse, UiO,
dopinganalyse
Farmasøytisk institutt
Oslo universitetssykehus,
22 89 43 68
Aker sykehus,
Trondheimsveien 235, 0586
Oslo
Folkehelseinstituttet, div. for
rettsmedisin og
rusmiddelforskning,
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo
Mørland
Jørg
Seniorforsker/
fagdirektør
Doktorgrad (tema/år)
Dr. med. "Arv og
miljøfaktorer ved krybbedød
(plutselig uventet
spedbarnsdød)", 2002
Klinisk farmakologi, 2002
Professor, (Em), Dr. Med
917 99 228
[email protected]
[email protected]
1987, Trondheim
Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 21 07 78 01
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo
67 07 95 44
22 14 57 41
984 39 020
[email protected]
2007, NTNU
Trondheim
905 26 895
[email protected]
1975, Westfälische
WilhelmsUniversität,
Münster, Tyskland
951 44 535
Jeg arbeider spesielt med
følgende fagområder:
1. obduksjonstoksikologi
- Toksikologi
(forgiftningsdødsfall,
- Rettspatologi
narkotikarelatert død med mer).
2. Vurdering av påvirkning i
vegtrafikken, og ved vold og
overgrep
3. Plutselig uventet død i sped- og
småbarnsalder (doktorgrad)
4. Lang TQ tid og plutselig uventet
død (postdok)
Rusmiddelfarmakologi, 2010 1. Adferdsfarmakologi, rus, vold
ved rus/medikamentinntak
2. Rusmiddelfarmakologi,
inntakspunkt, mengde, målinger i
blod, urin spytt
3. Forgiftninger
4. Fortolkning av prøver tatt etter
døden
5. Narkotikabeslag, beregning av
rusdoser
1. Rettstoksikologi
Allmennmedisin, 1995,
resertifisert 2000, 2005, 2010
1. Post-mortem toxicology,
degradation, formation and
redistribution of drugs postmortem)
Fysikals-organisk kjemi, 1981 1. Dopinganalyse
(Müster, Tyskland)
2. Legemiddelanalyse i biologiske
væsker
3. Misbruk av dopingmidler iht
straffelovens § 162b
4. Virkninger og bivirkninger av
dopingmisbruk
5. Farmakokinetikk og
-dynamikk av dopingmidler
[email protected]
1999, Tromsø
Klinisk farmakologi, 2009
[email protected]
1967, UiO
Klinisk farmakologi, 1987
Spisskompetanse som
ikke fremgår av
ovennevnte:
Alkoholvirkninger, 1975
Gjennomgått B-kurs
(år)
Gjennomgått Ckurs for
kvalifisering innen
rettsmedisin
(år/tema)
Rettspatologi: 19982006
Rettstoksiskologi:
2008 -
2004
2011,
Rettstoksikologi
Toksikologi
1999
2004
2011,
Rettstoksikologi
Toksikologi
2007
2010-2011
1. Generell klinisk farmakologi
Toksikologi
2. Serumkonsentrasjons- målinger
av medikamenter
3. Fortolkning av
rusmiddelanalyser
Klinisk farmakologi, 2007
Ph.d. stipendiat NTNU
Overlege
Lege, avd. for klinisk
farmakologi,
St. Olavs Hospital
Avdeling for klinisk
farmakologi,
St. Olavs Hospital,
7006 Trondheim
Joachim
Knut
Godkjent spesialist (fag/år)
2000, Pécs, Ungarn
Frost
Hjelmeland
Telefon privat
Jeg har påtatt meg
oppdrag som
Min kompetanse faller rettsoppnevnt
inn under:
sakkyndig fra (år)
2012-2013
Toksikologi
Toksikologi
2011
Kodein/morfin og 2hypnotika
2010/2011
1995
Arbeid som sakkyndig
2004
for nasjonale og
internasjonale domstoler
opprettet av idretten
(bl.a. NIFs domsutvalg,
NIDs appellutvalg, Court
og Arbitration of Sport)
2007
Klinisk rettsmedisin
1. (På)virkning av
kroppsfremmede stoffer, som
rusmidler og legemidler, på
mennesket, herunder stoffenes
skjebne i kroppen både før og
etter døden.
2. Forsker særskilt på
psykomotorisk påvirkning av
sovemidlet Zopiklon
Toksikologi
2006
1. Alkohol: omdannelse og
virkning
2. Rusmidler: omdannelse og
virkning
3. Medikamenter: omdannelse og
virkning
4. Påvirkning i trafikksaker
5. Endringer av
fremmedstoffkonsentrasjoner
etter dødens inntreden
Toksikologi
1978
2011
2011,
Rettstoksikologi
Normann
Per Trygve
Forskningssjef
Nasjonalt folkehelseinstitutt, 21 07 78 02
Avd. Rusmiddelforskning og
metodeutvikling div.
Rettsmedisin og
rusmiddelforskning,
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo
66 78 01 59
909 96 015
[email protected]
1974, UiO
Bioegenretikk, med.fakultet,
UiB, 1984
1. Alkoholforbrenning og
tilbakeregning
Toksikologi
1998
Farmakokinetikk
Rusmiddelepidemiologi
Strand
Maren
Overlege (konst)
2006, Vrije
Universitet,
Amsterdam
1. Rettstoksikologi
2. Klinisk farmakologi
3. Legemidler, rusmidler, andre
kroppsfremmede stoffers virkning
i mennekekroppen
4. Opioider og trafikkrelevant
påvirkning
Toksikologi
2008
2010
2011,
Rettstoksikologi
Thaulow
Cecilie Hasselø
Lege (konst.overlege)
2003, Bergen
1. Rettstoksikologi
Toksikologi
2009
2010-2011
2011,
Rettstoksikologi
Vevelstad
Merete Synnøve
Horn
Overlege
1. Rettstoksikologi og sakkyndig
virksomhet
2. Alkohol
3. Håranalyser
4. Designer drugs
5. Ketoacidose
6. Kunnskap om rus og
avhengighet
Toksikologi
1999
Divisjon for rettsmedisin og 21 07 78 95
rusmiddelforskning,
Nasjonalt folkehelseinstitutt
997 97 136
[email protected]
1993, UiO
Klinisk farmakologi, 2003
Høyeste
formalkompetanse
innen rettstoksikologi
2004
2011,
Rettstoksikologi
samt diverse
andre i
tidsrommet 20002012