Trekkeiere - Kundesider

Transcription

Trekkeiere - Kundesider
Trekkeier
Innhold
Trekkeier .............................................................................................................. 1
Bruk av trekkeiere ......................................................................................... 2
Oppsett på trekkart ....................................................................................... 3
Bedriftskontering ........................................................................................... 4
KID ved betaling til trekkeiere ............................................................................. 4
Trekkeiere .................................................................................................... 5
Lønnsart ....................................................................................................... 6
Registrering .................................................................................................. 6
Import transer .............................................................................................. 7
Bankliste med KID-informasjon ....................................................................... 7
Rapporter trekkeiere .......................................................................................... 8
Uten fil og posteringer .................................................................................... 8
Trekkeier ...................................................................................................... 8
Fagforeningstrekk .......................................................................................... 9
Dann utbetaling / regnskapsposteringer ........................................................... 9
Kontrollrapport skatt .....................................................................................10
Sluttvederlag, O/U fond og AFP ......................................................................10
Arb.givers andel pensjon ...............................................................................12
Terminoppgjør .................................................................................................12
Terminrapport ..............................................................................................12
Påleggstrekk ................................................................................................12
Annen maskinell rapportering .............................................................................15
Utbetaling trekkeiere ........................................................................................18
Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring ...........................................................18
Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring ......................................................19
Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring ...................................19
Kontering utbetaling trekkeiere ..........................................................................20
Utbetaling via trekkeierkjøring .......................................................................20
Utbetaling uten avsetning i egen kjøring ..........................................................20
Utbetaling med avsetning i egen kjøring ..........................................................20
Trekkeier
Det er normalt to behov som skal dekkes i forbindelse med utbetaling til
trekkeiere. I begge tilfeller trekkes den ansatte i lønnsberegningen.


utbetaling samtidig med lønnsutbetaling
utbetaling via trekkeierkjøring
Trekk konteres normalt til en konto for skyldig trekkeier, og som andre
trekk godskrives de bank.
Ved utbetaling godskrives gjeldskontoen og belastes bank.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 1 av 20
Trekkeier
Bruk av trekkeiere
En trekkeier er den som skal ha utbetalt trekk som er foretatt.
Trekkeierkartoteket inneholder opplysninger om navn, adresse og
kontonummer for den som skal motta trekket.
Eksempel på bruk av trekkeiere





Forskuddstrekk. Den enkelte kommune ligger i systemet som eier av
forskuddstrekk. Skattekommune registreres på den ansatte.
Bidragstrekk. Bidragsfogd legges inn som trekkeier på trekkart eller
trans.
Fagforeningstrekk. De ansattes fagforeninger legges inn som
trekkeiere.
Inkassotrekk
Interne trekk
Trekkeiere kan brukes til interne og eksterne mottakere.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 2 av 20
Trekkeier
Oppsett på trekkart
Følgende forutsetninger må være tilstede:




trekkart
art utbetales
trekktype forskjellig fra 0
trekkeier angitt enten på art eller på transaksjon, eller trekkeier
angitt på ansatt for fagforeningstrekk (fagforeningsnummer 1 eller
2)
Ajourhold faste opplysninger | Lønn- og Trekk-arter |
Kontering/Diverse
Utbetales
Trekkarten må foreta trekk
Trekktyper for utbetaling
Følgende trekktyper gir mulighet for utbetaling til trekkeier enten
samtidig med lønnsutbetaling, eller gjennom trekkeierkjøring
02
03
11
12
Versjon 1.0
Fagforeningstrekk fradragsberettiget
Fagforeningstrekk ikke fradragsberettiget
Trekk for utbetaling
Fagforeningstrekk uten oppdatering av akkumulator
Copyright © Aditro
Side 3 av 20
Trekkeier
Bedriftskontering
System kan foreta avsetning av trekk til egen bankkonto.
System vedlikehold | System parameter | Avsetning/Diverse
Avsetning trekkeiere
Det er uvanlig å avsette trekk til trekkeiere på egen bankkonto. I tilfelle
må du også oppgi bankkontonummer likviditet.
Kontering på trekkeier
For at utbetaling og / eller avsetning skal skje må kontering av trekkeier
styres fra Kontering på trekkeier ved verdien 1 TrEierKont styres
fra tr.eier hvis oppgitt.
KID ved betaling til trekkeiere
Du kan angi KID på betalinger til trekkeiere. Hvis du skal betale med
KID må trekkeieren være merket og du angir KID-nummer på
trekktransaksjonen, eller kid-nummer kan være fast for trekkeier.
Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til
skatteoppkreveren.
Betaling kan dannes i lønnskjøring eller ved danning av utbetalingsfil i
trekkeierkjøring.
KID-nummer kan brukes både ved betaling via BBS og Telebank.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 4 av 20
Trekkeier
Trekkeiere
I menyvalg Ajourhold faste opplysninger | Trekkeiere angir du om
du kan benytte KID ved betaling på denne trekkeiereren.
Når KID-nummer benyttes på betalingen må utbetaling skje enkeltvis,
ingen akkumulering ved utbetaling når du registrerer KID på
transaksjonen.
Angir du Fast KID på trekkeier skal det være Akkumulering ved
utbetaling. For trekkeiere hvor fast KID er angitt, kan du ikke
overstyre denne på transaksjonsnivå.
For Kommuner – skatteoppkrevere - skal det være akkumulering ved
betaling, med andre ord trekkeier skal ikke ha KIDinformasjon. Her
legges denne informasjon på ved danning av utbetalinger ved kjøring av
terminrapport for påleggstrekket.
Se eget avsnitt vedrørende terminrapportering.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 5 av 20
Trekkeier
Lønnsart
På lønnsarten merker du masken KID.
Registrering
Når du registrerer trekket angir du referansen i feltet KID.
Ved registrering gjøres oppslag mot trekkeier om KID skal registreres,
og det foretas kontroll (modulus og lengde) av inntastet verdi.
For trekkeier med fast KID arves denne ned på transaksjonen, og den
kan ikke overstyres.
Du skal ikke benytte KID ved registrering av påleggstrekk (restskatt) til
skatteoppkreveren.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 6 av 20
Trekkeier
Import transer
KID-nummer kan importeres både til faste eller variable transaksjoner.
Feltet er definert alfanumerisk med maksimal lengde 25 posisjoner.
Bankliste med KID-informasjon
Ved betaling vises KID slik:
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 7 av 20
Trekkeier
Rapporter trekkeiere
Uten fil og posteringer
Uten danning av utbetalingsfil / regnskapsposteringer
Rapporter | Trekkeierrapport | Rapporter
Trekkeier
Trekkeierrapportene dannes og sendes trekkeier, så snart som mulig for
å være en spesifikasjon av overført trekk. Rapporten har navn og
adresseinformasjon tilpasset vinduskonvolutt.
Du kan sende rapporten som vedlegg til mail ved å krysse av for Send
epost-rapporter. På trekkeier legger du inn epost-adresse og krysser av
for Send epost rapport.
For trekkeiere som ikke er merket med sending av epost dannes
papirrapport.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 8 av 20
Trekkeier
Fagforeningstrekk
Informasjon må være registrert på de ansatte som er tilknyttet
fagforeninger og skal trekkes for kontingent. Dette utføres ved å
registrere en fast transaksjon for trekket, samt å legge inn informasjon i
Ansattkartoteket for de ansatte som dette omfatter.
I tillegg til at fagforeningstrekk må registreres som fast transaksjon på
den ansatte, kan den ansattes medlemsnummer legges inn.
Systemet har mulighet for autogenerering av fagforeningstrekk.
Grunnlaget for rapporten er trekk som er foretatt gjennom de enkelte
lønnskjøringer i perioden som rapporten omfatter. Alle lønnskjøringer
som skal danne grunnlag for trekket må være kjørt før rapporten kjøres.
Ved kjøring av rapporten, kan det dannes transaksjoner og
kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt.
Det vil også dannes transaksjoner for utbetalingen via BBS /Telebank
dersom dette er bestilt. I motsatt fall må banklisten brukes som
grunnlag for betaling til hver enkelt fagforening.
Utskrift fagforeningstrekk
Rapporten er oppdelt i egne seksjoner for hver fagforening. For hver
fagforening er trekk spesifisert pr. ansatt.
Det er mulig å kjøre ut fagforeningsliste Alfabetisk liste fagforening.
Dann utbetaling / regnskapsposteringer
Ved kjøring av trekkeierrapportene kan det dannes fil til utbetaling og til
regnskap.
Rapporter
Kryss av for Utbetaling og regnskap.
Denne metoden anbefales dersom du kjører flere kjøringer i måneden,
for eksempel avlønning hver 14.dag.
Du kan utbetale Trekkeiere og Fagforeninger.
Ved bare en lønnskjøring i måneden er det enklere å betale trekket
samtidig med lønnskjøringen.
Kjøringen danner poster for overføring bank og regnskap, som vanlig
lønnskjøring.
Informasjon om jobben kan leses i statusvindu. Dette kan, om ønskelig,
kopieres og limes inn som dokumentasjon.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 9 av 20
Trekkeier
Du kan ikke foreta utplukk når du har krysset av for transer til
utbetaling og regnskap.
Kontrollrapport skatt
For å ta en enkel kontroll på hva som er trukket i skatt kan denne
rapporten kjøres ut. Rapporten er spesifisert på kommunenummer og
ansatt, og kan være til hjelp ved ukjent kommune og negative beløp.
Sluttvederlag, O/U fond og AFP
Fellesordningene som Avtalefestet pensjon (AFP),
Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og Utviklingsfondet (O/U-fond)
blir behandlet under ett. Avtalene vedrører fond som både arbeidstaker
og arbeidsgiver i medlemsbedriftene skal innbetale til. I dette kapitlet
beskrives hva som kreves for at det skal foretas trekk. AFP er kun
arbeidsgivers andel.
Beregning av arbeidstakers andel
Registreres som en fast transaksjon med trekkbeløp pr. kjøring.
Beløp som trekkes på ansatt påvirker ikke beløpet bedriften skal betale.
Beregning av arbeidsgivers andel
Beregning av arbeidsgivers andel skjer i lønnskjøringen og betales ut i
trekkeierrapport.
1
Opplysninger i sluttvederlagskode
Om den ansatte er med i ordningen eller ikke registreres på i
vedlikehold person. Disse kodene er gyldige:
0 Ikke med i noen av ordningene.
1 Med i sluttvederlagsordningen.
2 Med i oppl. og utv.-fondsordningen.
3 Med i begge ordningene.
4 Med i AFP (AvtaleFestet Pensjon).
5 Med i sluttvederlagsordningen + AFP.
6 Med i oppl. og utv.-fondsordningen + AFP.
7 Med i begge ordningene + AFP.
2. Felt i bedriftskartoteket
3. Konti i bedriftskartoteket

Drifts- Finanskonti

Sluttvederlag

O/U-fond

Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon
Disse konti kommer ut på Kontosammendrag del 2.
4. Beregning av premiebeløp
Premiebeløpet kan beregnes på følgende måte: Premiebeløp
avhengig av arbeidstid pr. uke. Denne metoden henter
premiebeløpet avhengig av arbeidstid pr. uke for person. Vi
anbefaler at kortvarige endringer i arbeidstiden ikke oppdateres. Det
kan defineres inntil 3 intervaller (grupper). Timetallet i de forskjellige
gruppene er felles for AFP, Sluttvederlag og Opplysnings- og
utviklingsfond.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 10 av 20
Trekkeier
Beregning premiebeløp AFP etter nye regler
I beregning av avsetning benyttes lønn i perioden, for lønnsarter
som er merket å inngå i grunnlag AFP, omregnet til lønn per år
maksimert mot 7,1 G og redusert med 1 G. Prosentsats hentes fra
systemparameter, initiert til 1,4%. Denne kan endres dersom avsatt
beløp avviker vesentlig fra mottatt faktura.
Avsetning beregnes til og med det år arbeidstaker fyller 61 år.
Avsetning har egne konteringskoder, og spesifiseres på egen linje på
rapporten.
Bedrifter som tiltrår ordning etter 01.01.11 skal sjekke av felt under
systemparameter.
For firma som har tiltrådd ordning før dette beregnes avsetning for
begge ordninger.
Det er kode på den ansatte som avgjør om det skal beregnes
avsetning for den enkelte ansatte.
Styreinformasjon vedlikeholdes i Systemparameter | Satser |
Fond og Ansiennitet.
5. Rapporter
Premie til O/U-fondet skal oppgis på lønns- og trekkoppgaven. I
tillegg dannes en rapport under kjøring av tre-månedlige
trekkeierrapporter. Grunnlaget for rapporten er trekk foretatt
gjennom de enkelte lønnskjøringer i perioden som rapporten
omfatter. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne grunnlag
for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres.
6. Utskrift
Utskrift av rapporten Sluttvederlag inneholder inntrukket beløp for
de som er med i ordningene.
Eksempel på rapport
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 11 av 20
Trekkeier
Arb.givers andel pensjon
Rapporten viser en oversikt med summer over regnskapsposteringer på
dimensjonsnivå.
Terminoppgjør
Terminrapport
Fra 1 januar 2015 er terminrapport erstattet av a-melding.
Påleggstrekk
Systemet gir mulighet for flere løpende påleggstrekk pr. ansatt ved bruk
av flere trekkarter. Overføring til kemneren skjer gjennom en
trekkeierrapport.
Grunnlaget for rapporten er påleggstrekk som er beregnet ved
lønnskjøringer. Dette betyr at alle lønnskjøringer som skal danne
grunnlag for trekket, må være kjørt før rapporten kjøres.
Ved kjøring av rapporten kan det dannes utbetalingstransaksjoner og
kvitteringsliste til regnskap dersom dette er bestilt.
KID-nummer kan legges inn ved betaling av påleggstrekk.
Utskrift påleggstrekk
Rapporten inneholder alle påleggstrekk som er beregnet i
oppgjørsperioden. For hver kommune vises spesifisering av hvert trekk
per ansatt.
Påleggstrekk til kommuner kan betales via rutine du finner under
fanen Terminoppgjør.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 12 av 20
Trekkeier
Ved betaling av påleggstrekk kan du registrere KID-nummer for
betalingen i feltet nedenfor knappen – Skatteetaten. Den blir skrevet i
KID-felt i bunke for danning av betalingsfil.
KID-nummer er lik for alle kommuner. Du kan beregne KID ved å logge
deg på Skatteetaten, trykk på knappen Skatteetaten.
Velg Skatteytere (Arbeidsgivere med org.nr.) – Skatteart
(Utleggstrekk) – Termin – År og angi Org.nummer
Trykk Lag KID
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 13 av 20
Trekkeier
Du kan kopiere Ditt KID-nummer til felt i bestillingsbilde. Ta med alle
siffer, også foranstilte nuller.
For å kunne betale påleggstrekk via trekkeierkjøringen, må
skatteoppkreveren (trekkeier) være satt opp for betaling over bank.
Du kan enten ajourholde kommunen med betalingsinformasjon, eller
opprette egen trekkeier for påleggstrekket.
For oppsett av betalings og konteringsinformasjon, se ovenfor.
Utbetalinger skal Akkumuleres og du skal ikke oppgi KIDinformasjon på kommunen.
Kontonummer til skatteoppkreveren kan du hente på internett ved å
trykke på knappen Skatteetaten, og følg lenken til
skatteoppkreverenes kontonummer.
Eller logg deg inn på
https://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/Konto
nummer-til-skatteoppkreverkontorene/
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 14 av 20
Trekkeier
Annen maskinell rapportering
Ved rapportering til Sykepleierforbundet eller Postkom kan du danne fil
for elektronisk rapportering.
Benyttet Utplukk definert for den trekkeieren du skal rapportere
Angir de trekkeiere som skal inngå i rapporten.
Det dannes rapport som kvittering og fil for overføring.
Ved bestilling velges lønnsperioder som i tillegg til utplukk på trekkeier,
danner grunnlaget for rapporteringen.
Utbetaling av trekk til disse forbundene gjøres ved kjøring av
fagforeningsliste med danning av utbetalingsfil under fanen – Rapporter
eller direkte i lønnskjøring.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 15 av 20
Trekkeier
Sykepleierforbundet
Det dannes en Kvittering
Samt en fil for elektronisk overføring
Filen har følgende innhold
Startrecord
Feltnr
Innhold
1
NSF
2
Arbeidsgivernummer
3
Periode for rapportering <mama>
Detaljrecord
Feltnr
Innhold
1
Personnummer
2
Navn
3
Fortegn for trekk
4
Foreningstrekk i perioden
5
Navn på arbeidsgiver
6
Ansattdato
7
Arbeidstid per uke (avkortet til hele timer)
8
Stillingsprosent
9
Stillingsbenevnelse
10
Stillingskode
11
Ansiennitetsdato
12
Beskrivelse ansattstatus (Arbeidstidsordning)
13
Permisjon – Langtidsfravær fra Dato
14
Lønnstrinn
15
Lønnsramme
16
Regulativ og timelønn denne måned
Sluttrecord
Versjon 1.0
Feltnr
Innhold
1
Fast verdi: 9999
2
Fast verdi: 9999
3
Antall records
4
Totalbeløp trekk
5
Bedriftens arbeidsgivernummer
Copyright © Aditro
Side 16 av 20
Trekkeier
Postkom
For rapportering til Postkom må en ha ajourholdt systemparametre for å
angi hvilken arter som skal rapporteres.
Fil inneholder tilsvarende kolonner for trekk i tillegg til
ansattinformasjon med avdeling hvor den ansatte hører hjemme.
Rapportering er kundeutviklet.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 17 av 20
Trekkeier
Utbetaling trekkeiere
Trekkeier med utbetaling i lønnskjøring
Utbetaling til trekkeier skjer direkte i lønnskjøring.
Ajourhold faste opplysninger | Trekkeiere
I feltet Utbetaling angir du verdi 1 bank med avsetning








Versjon 1.0
Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av
utbetalingskort til mottaker.
Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut.
Normale er 1 Hver måned.
Likvid kto.nr. trekkeier: settes lik kontonummer mottaker
Konteringskode avsetning trekkeier: Dette kan medføre at trekk
posteres netto i regnskapet. Dersom debet og kredit går i null, vil
det resultere i ingen overføring til hovedbok.
I Konteringskode belastning trekkeier angis normalt samme
kode som netto lønn, R8DBA (belastningskonto bank)
Akkumulering v/utbetaling angir om betaling skal skje enkeltvis,
eller samlet for perioden. Det vanlige er å kjøre samlet for perioden.
Men kan benyttes for å overføre enkeltbeløp ved for eksempel
saldotrekk. Ved bruk av KID fra transaksjon skal beløp overføres
enkeltvis.
Melding til mottaker kan ha en mening dersom betaling skjer
enkeltvis. Ellers har det ingen verdi.
Kontroll KID angir om betaling skal overføres med KID, og hvilken
moduluskontroll som benyttes. Ved verdi =1, kontrolleres tastet KID
mot både modulus 10 og 11.
Copyright © Aditro
Side 18 av 20
Trekkeier
Trekkeier med utbetaling i trekkeierkjøring
Utbetaling skjer ved avkryssing av Dann utbetalingsfil i
trekkeierkjøring. Samtidig med danning av bankliste dannes poster til
regnskap.
I feltet Utbetaling angir du verdi 3 bank uten avsetning
Hvis Kontonummer er 0, resulterer det i utskrift av utbetalingskort til
mottaker.





Likvid kto.nr trekkeier, kontonummer 0
Frekvens angir hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut.
Normale er 1 Hver måned.
Konteringskode avsetning trekkeier: konteringskode trekkeier
Konteringskode belastning trekkeier angir konteringskode for
belastning av trekket. Normalt samme kode som netto lønn, R8DBA
(belastningskonto bank)
Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor
Trekkeier med avsetning og utbetaling i trekkeierkjøring
Lønnskjøring avsetter trekket på egen bankkonto, og trekket utbetales i
egen trekkeierkjøring.
Dette er en løsning som er lite brukt.
System vedlikehold | System parameter | Bedriftskontering
Kontering i forbindelse avsetning av trekk til egen bankkonto.
System vedlikehold | System parameter | Avsetning/Diverse
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 19 av 20
Trekkeier
Trekkeiere
Utbetaling 1 - bank med avsetning
Kontonummer mottaker. Kontonummer 0 resulterer i utskrift av
utbetalingskort til mottaker.
Likviditetskontonummer. Belastningskonto (avsetningskonto) for
trekkeier




Frekvens hvor hyppig trekkeierrapport skal skrives ut. Normalt 1
Hver måned.
Likviditetskonto trekkeier kontonummer hvor trekket er avsatt
Konteringskode avsetning konteringskode trekkeier
Konteringskode belastning konteringskode for belastning av
trekket. Belastningskonto for avsetningen- konto trekk ble avsatt
på- R8DTE
Øvrige felt, se beskrivelse ovenfor.
Kontering utbetaling trekkeiere
Utbetaling via trekkeierkjøring
Ved utbetaling skal opprinnelig gjeldspostering motposteres i tillegg til
bankbelastning.
Godskrift styres alltid av konteringskoden R8KTE. Denne
konteringskoden må ha behandlingskode 30, for de kontoelement som
skal posteres mot opprinnelig trekk. Dette medfører at postert gjeld
motposteres.
Utbetaling uten avsetning i egen kjøring
Dette er den normale måten å utbetale til trekkeiere hvis du ikke foretar
utbetaling sammen med lønnskjøring.
Belastning skjer alltid til R8DBA (utbetaling via bank).
Utbetaling med avsetning i egen kjøring
Utbetaling med avsetning til trekkeier med avsetning benyttes sjelden.
Konteringskode avsetning på trekkeier må da angi den hovedbokskonto
pengene står på frem til utbetaling.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 20 av 20