Forsvars

Comments

Transcription

Forsvars
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
Avdelingstittel
ASK
Forsvarets tilnærming og
regulering av skipssikkerhet
04.11.2010
Forfatter
SST/ASK
Prosjektittel
Sikkerhetsstyring
i Sjøforsvaret
13.12.2010
1
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Tema
• Hvordan skal Sjøforsvaret forholde seg til sivilt
regelverk ?
• Hvordan skal tilsyn gjennomføres i
Sjøforsvaret ?
• Hvilke rolle har FD i forhold til drift av
Sjøforsvarets fartøy ?
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
2
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
3
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Kort om historikk
• Sjødyktighetsloven (1903)
• NOU 2005: 14 ”På rett kjøl”
• Ot.prp nr 87 2005-2006 ” Om lov om
skipssikkerhet (Skipssikkerhetsloven)
• FOR 2007-02-16 nr 171
(delegasjonsforskriften)
• Skipssikkerhetsloven gjeldende fra 01.07.2007
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
4
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Lovens anvendelse
ovenfor Forsvaret
• Ot.prp nr 87 kapittel 7 ”Lovens virkeområde”
– ”I forhold til norske skip, uansett hvor de befinner
seg, foreslår utvalget at alle skip bør omfattes av
loven. Forsvarets skip vil dermed omfattes av
loven i utgangspunktet, noe utvalget begrunner
med at de bærende hensyn i lovutkastet også vil
gjelde Forsvarets skip.”
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
5
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Ot.prp nr 87
”Etter departementets (NHD)
oppfatning vil det være mest
hensiktsmessig om den nærmere
anvendelse av loven overfor
Forsvarets fartøy gis i form av en
rammeforskrift. Det vil også være
naturlig at Forsvarsdepartementet får
fullmakt til å gi nærmere forskrifter, og
at disse utformes i samarbeid med
Forsvaret selv.”
”Når det gjelder tilsyn med Forsvarets
fartøyer, mener NHD at det vil være
mest hensiktsmessig om
Forsvarsdepartementet får delegert
denne delen av tilsynet slik at
tilpassede ordninger kan utvikles av
Forsvaret selv.”
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
6
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Rammeforskrift
• Etter departementets (NHD) oppfatning vil det
være mest hensiktsmessig om den nærmere
anvendelse av loven overfor Forsvarets fartøy
gis i form av en rammeforskrift.
• FOR 2007-06-29 nr 819
–§4
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
7
FORSVARET
Delegering av myndighet
SST/GIS Rådgivere
ASK
• ”Det vil også være naturlig at
Forsvarsdepartementet får fullmakt til å gi
nærmere forskrifter, og at disse utformes i
samarbeid med Forsvaret selv.”
• FOR 2007-02-16 nr 171
– ”Kongens myndighet etter § 2 tredje ledd bokstav
f og § 2 fjerde ledd, for så vidt gjelder skip som
nevnt i § 2, 3 ledd, delegeres til
Forsvarsdepartementet”
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
8
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Tilsyn
”Når det gjelder tilsyn med Forsvarets fartøyer,
mener NHD at det vil være mest
hensiktsmessig om Forsvarsdepartementet får
delegert denne delen av tilsynet slik at
tilpassede ordninger kan utvikles av Forsvaret
selv.”
• Helhetlig tilsyn ?
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
9
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
NHD
SSL
Sjøfartsdirektorat
Flaggstat
FD
Flaggstat
Rammeforskrift
Skipskontroll
Klasseselskap
Forsvarssjef
Eier
Eier
Reder
Pliktsubjekt
GIS
reder
Kan være samme
Tilsyn
FLO
Forvalter eierskap
Fagmyndighet
Driftsstøtte
Nivå 3
Driftsansvarlig
Driftsansvarlig
Våpensjef/
Skv.sjef
Fartøy
Fartøy
FOH
Operatør
SST/ASK
Operatør
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
10
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Veien videre….
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
11
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Mandat fra FD
• Forsvaret gis i oppdrag om å etablere en arbeidsgruppe Militær
Skipssikkerhet. Arbeidsgruppen skal utarbeide et helhetlig konsept for
Militær Skipssikkerhet som dekker alle relevante områder av
skipssikkerhet beskrevet i loven, inkludert tilsynsmyndighet.
Som del av dette arbeidet, skal arbeidsgruppen utarbeide forslag til
nødvendige endringer i FOR nr.819 slik at både konsept og FOR nr.819
gjensidig virker sammen iht SSL intensjon. Konseptet vil basere seg på
relevante militære og sivile regler, herunder relevante NATO-dokumenter
for militær skipssikkerhet.
• Arbeidsgruppen skal også levere en oversikt over behov for egne
forskrifter fra Forsvarsdepartementet der hvor Forsvarets eget regelverk
ikke er tilstrekkelig for å regulere virksomheten iht SSL intensjon. Slike
forskrifter kan der hensiktsmessig baseres på relevante sivile forskrifter.
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
12
Konsept ifm skipssikkerhet
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Forsvarsdepartementet
Forskrift for
tilsyn
Forsvarssjefen
Forskriftsforvalter?
Toppunkt sikkerhet
Forsvarets materielltilsyn
REDER
Generalinspektøren
for Sjøforsvaret
MATERIELLEIER
Sjef Forsvarets
logistikkorganisasjon
Sikkerhetsinspektøren
for Sjøforsvaret
FLO Divisjon for
FORVALTER
EIERSKAP
Maritime kapasiteter
Sjef
Sjøforsvarets
skoler
Sjef
Kysteskadren
Sjef
Kystvakten
DRIFTSSTØTTE
DRIFTSANSVARLIGE
Møte 2009-09-25 mellom FD, Sjøforsvaret, FLO og FMT
angående Skipssikkerhetsloven
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
13
Forskrift / Delegasjon
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Kongen i Statsråd
Lov 2007-02-16 nr. 9
FOR 2007-02-16 nr. 171
Nærings- og handelsdepartementet
Miljøverndepartementet
FOR-2007-05-31 nr. 590
FOR-2007-06-29 nr. 849
Sjøfartsdirektoratet
Forskrift
Forskrift
Forskrift
Forskrift
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
Forsvarsdepartementet
FOR 2007-06-29 nr. 819
”Rammeforskiften”
Gjelder §§ 5, 23, 24, 25,
31, 41, 43, 44, 46, 47, 48,
Kap 8, 9, 10
13.12.2010
14
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Classification
Society
Class
Certificate
Class
Rules or
similar
Loadline
Certificate
NSC Safety Certificate
Ch II
Structure
Ch III
Ch IV
Engineering Buoyancy
and Stab
Systems
Port State
Authority
Naval (Flag)
Authority
Ship’s
Ship’s
Permit to Operate
MARPOL
Certificates
Ch VII
Ch VI
Loadline
MARPOL
Escape,Evac
Fire Safety & Rescue
Convention Convention
Safety
Mngmnt
Certificate
Other
Certificates
SOLAS
Ch IX
Other
Conventions
and Codes
Paris MOU
Or similar
Voluntary Class Notations within some of the above areas - if selected
Additional National Naval Requirements if available
Newbuilding surveys
Initial
Survey
Class
Initial
Surveys
Flag *
Annual
Survey
Class
Interm.
Survey
Class
Renewal
Survey
Class
Annual
Surveys
Flag *
(5 yearly)
SST/ASK
Unscheduled surveys
In Operation Periodical surveys
* Performed
by Flag or Class (RO)
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
Interm.
Surveys
Flag *
Renewal
Surveys
Flag *
Class
Flag
State
Port
State
(5 yearly)
13.12.2010
15
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Tidsperspektiv
• Arbeidsgruppen skal levere konsept og forslag
til endringer til FOR nr.819 ca. 10 uker etter
oppstart av arbeidet. Inkludert i denne
leveransen er en oversikt over behov for
detaljforskrifter og en plan for eventuell
videreføring av arbeidsgruppens arbeid med
et slikt tilleggsomfang. Plandato for
leveransen settes initielt 11.mars 2011.
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
16
FORSVARET
SST/GIS Rådgivere
ASK
Spørsmål ?
SST/ASK
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
13.12.2010
17