Hva er god praksis?

Transcription

Hva er god praksis?
Jørgenvik, Linn Saga
Kvaal, Astrid Marie
AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
Brukere av arbeidsrettet rehabilitering med
krenkelseserfaring: Hva er god praksis?
Nettverk som målgruppe og ressurs - fra praksis til prosjekt
BAKGRUNN
MÅLSETTING
Grensekrenkende erfaringer øker risikoen for sammensatte helseplager og sykdom,
og øker sannsynligheten for arbeidsledighet, sykefravær, uførhet og tidlig død.
Krenkelseserfaring som for eksempel vold (fysisk og psykisk), omsorgssvikt og seksuelle
overgrep kan være av betydning for funksjons- og arbeidsevne. Krenkelseserfaring er
forbundet med skam og usikkerhet både hos pasienter og helsepersonell. Helsepersonell
etterspør sjelden krenkende erfaringer og pasienter forteller sjeldent uoppfordret om
krenkelser.
Å kartlegge erfaringer fra praksisfeltet
for å kunne vurdere om det er behov for
kompetansehevende tiltak.
Figur 1
Fra kliniske erfaringer til forskning og fagutvikling i nettverk
Dialog og nettverk:
Tverrfaglig team
ARR
NK ARR
Arbeid og helse
Åpen arena
Prosjektplan,
ļ¬nansiering
Midler fra
helsedir.
ARR-Nytt
Fagdager
Erfaringsinnhenting
Incestsenter
Fokusgruppe
Intervju
5 ARR-team
Brukerintervju
Behandlingsinstitusjoner
FORELØPIGE RESULTATER
De tverrfaglige teamene har mye
erfaringskunnskap om hvordan traumer
kroppsliggjøres og følger for kompensatorisk
adferd og mental og somatisk sykdom.
Praksisutøvelsen er i varierende grad faglig
begrunnet, for eksempel angående hvorvidt
og hvordan krenkelseserfaringer blir
etterspurt. Pasientintervjuet understreker
viktigheten av å ha kunnskap om følgene av
krenkelseserfaring for å kunne yte god hjelp
og hindre rekrenkelser.
IMPLIKASJONER FOR PRAKSIS
Kartleggingen bekrefter at
krenkelseserfaringer har relevans for
pasienters helse, funksjons- og arbeidsevne,
og at det er behov for kompetansehevende
tiltak innen fagfeltet arbeidsrettet
rehabilitering. Oktober 2012 vil det derfor
arrangeres to fagdager, der hovedmålet er å
styrke fagpersoners kompetanse til å møte
mennesker med krenkelseserfaringer.
Krenkelseserfaring, helse og arbeid. Hva er god praksis?
Fagdager 2012
25. - 26. oktober
i Oslo
AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering inviterer til
fagdager for de som ønsker praksisnær fordypning og refleksjon rundt et viktig og
utfordrende tema.
Vi vil rette fokus mot den betydning krenkelseserfaring kan ha for helse,
funksjons- og arbeidsevne, og gi praktiske verktøy til å møte mennesker med
traumatiske livserfaringer.
For informasjon, program og påmelding, se www.arbeidoghelse.no
www.arbeidoghelse.no
Kontaktadresse: [email protected]