Introduksjon Metode Resultat Diskusjon og

Transcription

Introduksjon Metode Resultat Diskusjon og
Pilot:
Er det forskjeller mellom de som
henvises til ARR dag eller døgn?
Introduksjon
I dag henviser NAV til ulike døgn- og
dagtiltak for arbeidsrettet rehabilitering
(ARR). I denne pilotstudien var hensikten
primært å undersøke om det er forskjeller
mellom de som henvises fra NAV til ARR
dag og døgn på sosialdemografiske forhold,
arbeidsdeltakelse, arbeidsevne, mål for
tiltaket, selvopplevd funksjon, mestring
og fysisk aktivitet.
Metode
Studien har et tverrsnittdesign.
Inklusjonskriteriet er deltakelse
i ett av tiltakene.
Dagtiltaket har individuelt inntak med
aktivitet 10.00-14.00, 3 dager per uke i
6 uker, samtidig med arbeidspraksis/jobb.
Døgntiltaket går over 4 uker, har
gruppeinntak med kost og losji på
institusjon og aktivitet 08.00-15.30
mandag-fredag.
Fysisk aktivitet, undervisning og
gruppe-/individuelle samtaler er basis
i begge tiltakene.
•Sosialdemografiske forhold (kjønn, alder,
sivilstatus, utdanning, trygdestatus og
arbeidsdeltakelse) ble målt med tilpasset
felles ARR skjema.
•Ønsket resultat ble målt med spørsmål
utviklet av KIAPRO.
•Funksjon ble målt med Norsk
Funksjonsskjema (NF).
•Arbeidsevne ble målt med Work Ability
Index 1 (WAI).
•Mestring ble målt med Patient Activation
Measure (PAM-13).
•Fysisk aktivitet ble målt med HUNT 1
Physical Activity Questionnaire (HUNT 1
PA-Q).
•Sammenligning mellom grupper er utført
med Mann-Whitney U-test.
Statistisk signifikansnivå; p≤0.05.
Tabell 1. Karakteristika av deltakerne
N
Kvinner (%)
Alder (SD)
Sivilstatus
Samboende (%)
Barn (%)
Utdanningsnivå
<Grunnskole (%)
Videregående (%)
< 4 år høyere utdanning (%)
> 4 år høyere utdanning (%)
Arbeidsstatus
Har et arbeidsforhold (%)
Ønsket resultat av ARR*
Samme arbeidsgiver og oppgaver
Samme arbeidsgiver, tilpassede oppg.
Samme arbeidsgiver, andre oppgaver
Ny arbeidsgiver, samme oppgaver
Ny arbeidsgiver, andre oppgaver
Ut av arbeidslivet
Trygdestatus*
Sykemeldt (%)
AAP (%)
Uføretrygd (%)
Helse
Røyker (%)
Dag
Døgn
46
35
35 (76)
27 (77)
44.6 (8.6) 46.7 (8.9)
34 (74)
37 (80)
24 (69)
27 (77)
23 (42)
2 (4)
12 (26)
8 (17)
20 (57)
1 (3)
7 (20)
7 (20)
26 (56)
24 (68)
4 (9)
2 (4)
2 (4)
4 (9)
29 (64)
5 (11)
10 (30)
22 (24)
9 (18)
2 (6)
7 (21)
-
19 (41)
23 (52)
-
23 (66)
11 (31)
1 (3)
9 (20)
12 (53)
*=p≤0.05
Tabell 2. Selvrapportert funksjon
Dag
Døgn
Median (IQR) Median (IQR)
NF (1-4, 1 er best)
Gange
Holde
Løfte
Sitte*
Mestring
Samhandling
Sanser
Fysisk fungering
Mental fungering
Arbeidsevne (1-5, 5 er best)
Mye nedsatt (%)
Lite nedsatt (%)
WAI (VAS 0-10, 10 er best)
1.3 (1.0-1.4)
1.1 (1.0-1.2)
1.4 (1.0-1.7)
1.1 (1.0-1.0)
1.6 (1.1-2.0)
1.1 (1.0-1.0)
1.1 (1.0-1.0)
1.2 (1.0-1.3)
1.5 (1.1-1.7)
2.0 (1.0-2.5)
34 (76)
12 (24)
3.0 (2.0-5.0)
1.4 (1.1-1.6)
1.3 (1.0-1.6)
1.4 (1.0-1.7)
1.5 (1.0-2.0)
1.7 (1.3-1.9)
1.5 (1.0-1.7)
1.3 (1.0-1.5)
1.0 (1.0-1.6)
1.5 (1.1-1.7)
2.0 (1.0-3.0)
25 (71)
10 (29)
3.0 (3.0-4.5)
IQR=interquartile range
*=p≤0.05
Rekruttering pågikk i perioden april–juni og
oktober–desember 2012. Totalt 81 personer
deltok (57 % av populasjonen). Det var flere
røykere og flere sykemeldte på døgntilbudet
(tabell 1). Gruppene ønsket ulikt resultat
av ARR, og døgndeltakerne viste dårligere
funksjon “sitte” (tabell 2). På andre målte
variabler var gruppene like. Begge gruppene
viste stor grad av mestring, og lite fysisk
aktivitet (tabell 3).
Rekruttering
Deltakere henvist fra NAV.
Diskusjon og konklusjon
Personer som henvises til ARR dag eller
døgn er like på de fleste undersøkte
variabler, og det kan se ut som om det er
tilfeldig om man får dag eller døgn. Vi ser
en tendens til at døgndeltakere ønsker
seg tilbake til samme arbeidsgiver mens
dagdeltakere har mål om større endringer/
ut av arbeidslivet. Funksjonsnedsettelse ser
ut til å være liten på våre måleverktøy.
Forholdene ligger til rette for kontrollerte
studier for å vurdere effekt og
kostnadseffektivitet av ARR dag/døgn.
Kontaktinformasjon: Christina Hilmarsen,
[email protected]
Christina Hilmarsen 1, Øystein Kojedal 1, Lars Petter Myrene 2, Line Oldervoll 1,3
1 LHL Helse Røros, Øverhagaen 15, 7374 Røros
2 LHL Helse Røros avd. Trondheim, Innherredsveien 7a, 7014 Trondheim
3 Senter for helsefremmende forskning, HiST/NTNU, Dragvoll, 7491 Trondheim
Prosjektet er gjennomført med støtte fra
Tabell 3. Mestring og fysisk aktivitet
Dag
Døgn
Median (IQR)
Median (IQR)
PAM-13 (0-100, 100 er best) 52.9 (48.8-57.6) 50.9 (47.1-54.8)
Lav/noe mestring (%)
9 (19)
10 (29)
Stor grad av mestring (%)
37 (81)
25 (71)
HUNT 1 PA-Q Indeks
(0.0-15.0, 15 er best)
Resultat
2.7 (1.0-5.0)
2.7 (1.2-4.5)
IQR=interquartile range
*=p≤0.05
Åpen Arena 15.-17. januar 2013