Last ned pdf

Transcription

Last ned pdf
OPDIVO®
(nivolumab)
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Veiledning for håndtering av immunrelaterte
bivirkninger
Indikasjoner
Melanom1
OPDIVO® som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabel eller metastatisk)
melanom hos voksne.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)1
OPDIVO® er indisert til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft
(NSCLC) av typen plateepitelkarsinom, etter tidligere kjemoterapi hos voksne.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Hensikten med denne veiledningen er å informere om håndtering av de viktige identifiserte
bivirkningene ved forskrivning av OPDIVO® til melanom og ikke-småcellet lungekreft, inkludert
immunrelatert pneumonitt, kolitt, hepatitt, nefritt og nedsatt nyrefunksjon, endokrinopatier, utslett
og andre immunrelaterte bivirkninger.
Alle pasienter som får behandling med OPDIVO® må gis et pasientkort hvor de får informasjon
om symptomer fra immunrelaterte bivirkninger og nødvendigheten av å rapportere dem til legen
sin umiddelbart. Pasientene bør også rådes til alltid å ha med seg pasientkortet og vise det til
helsepersonell som eventuelt behandler dem.
Du kan få pasientkortet hos www.b-ms.no
For ytterligere informasjon, se preparatomtale for OPDIVO® på:
www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde
enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:
www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Bivirkninger bør også meldes til avdelingen for bivirkninger i Bristol-Myers Squibb på tlf: 67 55 53 50 eller
epost: [email protected]
2
Les følgende avsnitt for å lære mer om
håndtering av immunrelaterte bivirkninger:
Hva er OPDIVO®? ................................................................................................... Side 4
Gjenkjenne og håndtere bivirkninger assosiert med behandling ....................... Side 5
Immunerelatert pneumonitt ................................................................................ Side 6
Immunerelatert kolitt ........................................................................................... Side 8
Immunrelatert hepatitt ....................................................................................... Side 10
Immunrelatert nefritt og nedsatt nyrefunksjon ................................................ Side 12
Immunrelaterte endokrinopatier ........................................................................ Side 14
Immunrelaterte utslett ........................................................................................ Side 16
Andre immunrelaterte bivirkninger ..................................................................... Side 17
Behandlingsmodifikasjoner ved immunrelaterte bivirkninger .......................... Side 18
3
Hva er OPDIVO®?1
OPDIVO® er et legemiddel som er laget for å kunne hjelpe immunsystemet med å bekjempe tumorer
ved å øke aktiviteten til T-cellene.
PD‑1‑reseptoren er en negativ regulator av T‑celleaktivitet som har vist seg å være involvert i
kontrollen av T-celle immunrespons. Bindingen av PD‑1 til ligandene PD‑L1 og PD‑L2, som er uttrykt på
antigenpresenterende celler, og som kan være utrykt på tumorer eller andre celler i tumorens mikromiljø,
medfører hemming av T‑celleproliferasjon og cytokin-sekresjon. Nivolumab potenserer T‑cellerespons,
inkludert anti-tumorrespons, ved å blokkere binding av PD‑1 til PD‑L1 og PD‑L2-ligander.1
Vanlige bivirkninger1
Melanom
•I I det kombinerte datasettet fra to fase III-studier på melanom (CA209066 og CA209037), var de
hyppigst rapporterte bivirkningene (≥ 10 %) fatigue (33 %), utslett (20 %), kløe (18 %), diaré (16 %)
og kvalme (14 %). Hovedandelen av bivirkningene var milde til moderate (grad 1 eller 2).
Ikke-småcellet lungekreft
•I det kombinerte datasettet fra to studier på ikke-småcellet lungekreft av typen
plateepitelkarsinom (CA209017 og CA209063), var de hyppigst rapporterte bivirkningene (≥ 10
% av pasientene) fatigue (33 %), nedsatt appetitt (15 %) og kvalme (12 %). Hovedandelen av
bivirkningene var milde til moderate (grad 1 eller 2).
CA209037 – En fase III, randomisert, åpen studie som inkluderte pasienter med progresjon under eller etter ipilimumab behandling og, dersom de var
BRAF-V600 mutasjonspositive, hadde progresjon under eller etter BRAF-kinase inhibitorisk behandling. Totalt ble 405 pasienter randomisert til at få
enten nivolumab 3 mg/kg (n=272) administrert intravenøst over 60 minutter annenhver uke eller kjemoterapi (n=133) som besto av utprøvers valg av
enten dakarbazin (1000 mg/m2 hver 3. uke) eller karboplatin (AUC 6 hver 3. uke) og paklitaksel (175 mg/m2 hver 3. uke).
CA209066 – En fase III, randomisert, dobbeltblindet studie som inkluderte behandlingsnaive pasienter (18 år og eldre) med bekreftet stadium III eller
IV BRAF villtype melanom og en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) funksjonsstatus på 0 eller 1. Totalt ble 418 pasienter randomisert til å
motta enten nivolumab (n=210) 3 mg/kg administrert intravenøst over 60 minutter annenhver uke eller dakarbazin (n=208) 1000 mg/m2 hver tredje uke.
CA209017 – En randomisert, åpen fase III-studie (CA209017) som inkluderte pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) av typen
plateepitelkarsinom (18 år eller eldre) som hadde fått sykdomsprogresjon i løpet av eller etter tidligere platinabasert dublett kjemoterapiregime og en
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) funksjonsstatus score på 0 eller 1. Totalt 272 pasienter ble randomisert til å få enten nivolumab 3 mg/kg (N =
135) administrert intravenøst over 60 minutter annenhver uke eller docetaksel (n = 137) 75 mg/m2 hver tredje uke.
CA209063 – En enkeltarmet, åpen studie utført med 117 pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLS) av typen
plateepitelkarsinom, etter to eller flere linjer med behandling.
4
Gjenkjenne og håndtere bivirkninger assosiert
med behandling
OPDIVO® er assosiert med immunrelaterte bivirkninger1
•Tidlig identifikasjon av bivirkninger og behandling er en viktig del av korrekt bruk av OPDIVO®
1
•Pasienter bør overvåkes kontinuerlig og i minst 5 måneder etter siste Opdivodose, da en
bivirkning fra OPDIVO® kan oppstå når som helst, til og med måneder etter seponering1
Hvis det brukes immunsuppresjon med kortikosteroider til behandling av en
bivirkning og denne er bedret, bør en nedtrapping på minst 1 måneds varighet
igangsettes1
•Rask nedtrapping kan føre til forverring av bivirkningen
1
•Annen immunsuppressiv behandling (uten kortikosteroider) bør legges til ved forverring eller
ingen bedring, til tross for bruk av kortikosteroider1
•Profylaktisk behandling med antibiotika bør vurderes for å forebygge opportunistiske infeksjoner
hos pasienter som får immunsuppressiv behandling1
OPDIVO® bør ikke gjenopptas mens pasienten får immunsuppressive doser med
kortikosteroider eller annen immunsuppressiv behandling.1
Behandling med OPDIVO® skal seponeres permanent ved:1
• Enhver alvorlig immunrelatert bivirkning som gjenoppstår
•Enhver livstruende immunrelatert bivirkning
•Grad 2 eller 3 immunrelaterte bivirkninger som vedvarer til tross for behandlingsmodifikasjoner
•Når kortikosteroiddosen ikke kan reduseres til 10 mg predison eller tilsvarende per dag.
1
5
Immunrelatert pneumonitt1
•Alvorlig pneumonitt eller interstitiell lungesykdom, inkludert fatale hendelser, er observert ved
behandling med OPDIVO®
•Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på pneumonitt (se under)
Pneumonitt1
Tegn og symptomer
• Pustevansker eller hoste
• Radiografiske endringer (f. eks., fokale
mattglassfortetninger, flekkvise fortetninger)
•Dyspné
•Hypoksi
Utelukk infeksjons- og sykdomsrelaterte etiologier
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten av
pneumonitt, inkludert interstitiell lungesykdom, 2,3 % (11/474). Alle tilfellene var av alvorlighetsgrad 1
eller 2.
Median tid til oppstart:1
2,1 måneder
(variasjon: 0,8-5,1)
Median tid til bedring:1
1,4 måneder
(variasjon: 0,2-2,8)
Tilfeller opphørt:1
8 pasienter
(73 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 og CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av pneumonitt, inkludert interstitiell lungesykdom, 5,2 % (13/248).
Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble rapportert hos henholdsvis 2,8 % (7/248) og 1,6 % (4/248) av pasientene.
Ingen tilfeller av grad 4 eller 5 ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
11,6 uker
(variasjon: 2,6 – 85,1)
6
Median tid til bedring:1
3,9 uker
(variasjon: 0,6 – 13,4)
Tilfeller opphørt:1
13 pasienter
(100 %)
Håndtering av immunrelaterte pulmonære bivirkninger1
Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på pneumonitt og infeksjons- og sykdomsrelaterte
etiologier utelukkes.1
Grad av pneumonitt
(NCI CTCAE v4)
Grad 2 (symptomatisk) pneumonitt
Grad 3 eller 4 pneumonitt
OPDIVO®-behandling
og overvåking
Hold tilbake OPDIVO® inntil symptomene
går tilbake, radiografiske unormaliteter
bedres og behandling med kortikosteroider
er fullført
Seponer OPDIVO® permanent
Steroider
Initier kortikosteroider i dose 1 mg/kg/dag
metylprednisolon IV eller orale ekvivalente
doser
Initier kortikosteroider i dose 2 til 4 mg/
kg/dag metylprednisolon IV eller orale
ekvivalente doser
NCI-CTCAE v4 – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
Oppfølging1
Grad 2
Ved bedring, gjenoppta OPDIVO® etter
nedtrapping av kortikosteroid
Dersom det oppstår en forverring eller
ingen bedring til tross for initiering av
kortikosteroider skal kortikosteroiddosen
økes til 2 til 4 mg/kg/dag metylprednisolon
IV eller orale ekvivalente doser og OPDIVO®
må seponeres permanent
7
Immunerelatert kolitt1
• Alvorlig diaré eller kolitt har blitt observert ved behandling med OPDIVO®
•Pasienter skal overvåkes for diaré og tilleggssymptomer fra kolitt (se under)
Diaré og kolitt1
Tegn og symptomer
• Vandig, løs eller bløt avføring
•Magesmerter
• Slim eller blod i avføring
Utelukk infeksjons- og sykdomsrelaterte etiologier
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten
av diaré og kolitt 16,5 % (78/474). Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble rapportert hos henholdsvis 3,2 %
(15/474) og 1,3 % (6/474) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 4-5 ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
1,9 måneder
(variasjon: 0,0-13,3)
Median tid til bedring:1
0,3 måneder
(variasjon: 0,0-12,5+)
Tilfeller opphørt:1
68 pasienter
(88 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 og CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av diaré og kolitt 9,3 % (23/248). Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble
rapportert hos henholdsvis 2 % (5/248) og 1,6 % (4/248) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 4-5 ble
rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
5,6 uker
(variasjon: 0,1-91,0)
Betegner en korrigert observasjon
+
8
Median tid til bedring:1
2,0 uker
(variasjon: 0,1-31,0)
Tilfeller opphørt:1
19 pasienter
(83 %)
Håndtering av immunrelaterte gastrointestinale bivirkninger1
Pasienter overvåkes for diaré og tilleggssymptomer fra kolitt og infeksjons- og sykdomsrelaterte
etiologier utelukkes
Grad av diaré og kolitt
(NCI CTCAE v4)
Grad 2
diaré eller kolitt
Grad 3
diaré eller kolitt
OPDIVO®-behandling
og overvåking
Hold tilbake OPDIVO® til symptomene har opphørt og
behandling med kortikosteroider, hvis nødvendig, er fullført
Steroider
Dersom vedvarende,
behandle med
kortikosteroider i dose
0,5 til 1 mg/kg/dag
metylprednisolon IV eller
orale ekvivalente doser
Grad 4
diaré eller kolitt
Seponer OPDIVO®
permanent
Initier kortikosteroider i dose 1 til 2 mg/kg/dag
metylprednisolon IV eller orale ekvivalente doser
NCI-CTCAE v4 – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
Oppfølging1
Grad 2
Grad 3
Ved bedring, gjenoppta
OPDIVO® etter nedtrapping
av kortikosteroider, hvis
nødvendig
Ved bedring, gjenoppta
OPDIVO® etter nedtrapping
av kortikosteroid
Dersom det oppstår en
forverring eller ingen
bedring til tross for initiering
av kortikosteroider skal
kortikosteroiddosen
økes til 1 til 2 mg/kg/dag
metylprednisolon IV eller
orale ekvivalente doser og
OPDIVO® må seponeres
permanent
Dersom det oppstår en
forverring eller ingen
bedring til tross for initiering
av kortikosteroider,
seponeres OPDIVO®
permanent
9
Immunerelatert hepatitt1
•Alvorlig hepatitt har blitt observert ved behandling med OPDIVO®
•Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på hepatitt (se under)
Levertoksisitet1
Tegn og symptomer
• Forhøyning av transaminase
• Økning av total bilirubin
• Gulfarging av øyne eller hud (gulsott)
• Smerter på høyre side i mageregionen
•Trøtthet
Utelukk infeksjons- og sykdomsrelaterte etiologier
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten av
unormale leverfunksjonstester 6,8 % (32/474). Tilfeller av grad 2, grad 3 og grad 4 ble rapportert hos
henholdsvis 0,8 % (4/474), 1,5 % (7/474) og 0,4 % (2/474) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 5 ble
rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
2,8 måneder
(intervall: 0,5-14,0)
Median tid til bedring:1
0,7 måneder
(intervall: 0,2-9,6+)
Tilfeller opphørt:1
26 pasienter
(81 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 and CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av unormale leverfunksjonstester 1,2 % (3/248). Tilfeller av grad 2 ble
rapportert hos 0,4 % (1/248) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 3-5 ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
25,1 uker
(intervall: 4,1-31,1)
Betegner en korrigert observasjon
+
10
Median tid til bedring:1
4,1 uker
(intervall: 2,9-22,3+)
Tilfeller opphørt:1
2 pasienter
(67 %)
Håndtering av immunerelaterte hepatiske bivirkninger1
Pasienter overvåkes for tegn og symptomer på hepatitt og infeksjons- og sykdomsrelaterte etiologier
utelukkes1
Grad av levertestevaluering (NCI
CTCAE v4)
Grad 2 forhøyning av transaminase
eller total bilirubin
Grad 3 eller 4 forhøyning av transaminase
eller total bilirubin
OPDIVO®-behandling
og overvåking
Hold tilbake OPDIVO® inntil
laboratorieverdiene går tilbake til baseline,
og behandling med kortikosteroider, hvis
nødvendig, er fullført
Seponer OPDIVO® permanent
Steroider
Dersom vedvarende, behandle med
kortikosteroider i dose 0,5 til 1 mg/kg/dag
metylprednisolon IV eller orale ekvivalente
doser
Initier kortikosteroider i dose 1 til 2 mg/
kg/dag metylprednisolon IV eller orale
ekvivalente doser
NCI-CTCAE v4 – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
Oppfølging1
Grad 2
Ved bedring, gjenoppta OPDIVO® etter
nedtrapping med kortikosteroider, hvis
nødvendig
Dersom det oppstår en forverring eller
ingen bedring til tross for initiering av
kortikosteroider skal kortikosteroiddosen
økes til 1 til 2 mg/kg/dag
metylprednisolonIV eller orale ekvivalente
doser og OPDIVO® må seponeres permanent
11
Immunerelatert nefritt og nedsatt
nyrefunksjon1
• Alvorlig nefritt eller nedsatt nyrefunksjon har blitt observert ved behandling med OPDIVO®
• Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på nefritt og nedsatt nyrefunksjon (se under)
Nefrotoksistet1
Tegn og symptomer
• Asymptomatiske forhøyninger i serumkreatinin
• Unormale nyrefunksjonstester
• Redusert urinvolum
Utelukk sykdomsrelaterte etiologier
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten
av nefritt eller nedsatt nyrefunksjon 1,9 % (9/474). Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble rapportert hos
henholdsvis 0,2 % (1/474) og 0,6 % (3/474) av pasientene. Ingen grad 4 eller 5 nefritter eller nedsatt
nyrefunksjon ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
3,5 måneder
(variasjon: 0,9-6,4)
Median tid til bedring:1
1,25 måneder
(variasjon: 0,5-4,7+)
Tilfeller opphørt:1
7 pasienter
(78 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 and CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av nefritt og nyresykdom 3,2 % (8/248). Tilfeller av grad 2 og grad
3 ble rapportert hos henholdsvis 1,2 % (3/248) og 0,4 % (1/248) av pasientene. Ingen grad 4 eller 5
nefritt eller nyresykdom ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
10,5 uker
(variasjon: 2,1-27,0)
Betegner en korrigert observasjon
+
12
Median tid til bedring:1
5,9 uker
(variasjon: 0,7-37,6+)
Tilfeller opphørt:1
5 pasienter
(71 %)
Håndtering av immunrelaterte renale bivirkninger1
Pasienter overvåkes for tegn og symptomer på nefritt og sykdomsrelaterte etiologier utelukkes1
Grad av
serumkreatininforhøyning (NCI
CTCAE v4)
Grad 2 eller 3
serumkreatinin-forhøyninger
Grad 4
serumkreatinin-forhøyninger
OPDIVO®-behandling
og overvåking
Hold tilbake OPDIVO® inntil kreatinin går
tilbake til baseline og behandling med
kortikosteroider er fullført
Seponer OPDIVO® permanent
Steroider
Initier kortikosteroider i dose 0,5 til 1 mg/
kg/dag metylprednisolon IV eller orale
ekvivalente doser
Initier kortikosteroider i dose 1 til 2 mg/
kg/dag metylprednisolon IV eller orale
ekvivalente doser
NCI-CTCAE v4 – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
Oppfølging1
Grad 2 eller 3
serumkreatininforhøyninger
Ved bedring, gjenoppta OPDIVO® etter
nedtrapping av kortikosteroider
Dersom det oppstår en forverring eller
ingen bedring til tross for initiering av
kortikosteroider skal kortikosteroiddosen
økes til 1 til 2 mg/kg/dag metylprednisolon
IV eller orale ekvivalente doser og OPDIVO®
må seponeres permanent
13
Immunrelaterte endokrinopatier1
•Alvorlige endokrinopatier, inkludert hypotyreodisme, hypertyreodisme, adrenal insuffisiens,
hypofysitt, diabetes mellitus og diabetisk ketoacidose har blitt observert ved behandling med OPDIVO®
•Pasienter skal overvåkes for tegn og symptomer pa endokrinopatier og for endringer i
tyreoideafunksjon (ved oppstart av behandling, periodisk under behandling, og som indikert basert
på klinisk evaluering) (se under)
Endokrinopatier1
Tegn og symptomer
•Fatigue
•Hodepine
• Endringer i
mental status
•Magesmerter
• Uvanlig avføringsmønster
•Hypotensjon
•Synsforstyrrelser
•Vektendring
• Overdreven tørste
• Utskillelse av • Trøtthet, døsighet, betydelig
økte urinmengder
svakhet, depresjon, irritabilitet eller sykdomsfølelse
• Økt appetitt med
symptomer
samtidig vekttap
• Andre uspesifikke
Med mindre en alternativ etiologi har blitt identifisert, bør tegn eller
symptomer på endokrinopatier anses som immunrelaterte.
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten av:
•Tyreoide lidelser, inkludert hypotyreoidisme eller hypertyreoidisme 7,6 % (36/474). Grad 2 og grad 3
tyreoide lidelser ble rapportert hos henholdsvis 4,2 % (20/474) og 0,2 % (1/474) av pasientene.
•Hypofysitt (grad 3), binyreinsuffisiens (grad 2), diabetes mellitus (grad 2) og diabetisk ketoacidose
(grad 3) ble hver rapportert hos én pasient (0,2 % hver).
Median tid til oppstart:1
2,4 måneder
(variasjon: 0,8-10,8)
Median tid til bedring:1
6,4 måneder
(variasjon: 0,2-15,4+)
Tilfeller opphørt:1
18 pasienter
(45 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 and CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av tyreoide lidelser, inkludert hypotyreoidisme eller tyreoiditt, 4,4 %
(11/248). Tilfeller av grad 2 ble rapportert hos 3,6 % (9/248) av pasientene.
•Ingen grad 3-5 tyreoide lidelser ble rapportert.
•Forekomsten av binyrebarkinsuffisiens var 0,4 % (1/248, grad 3).
•Det ble ikke rapportert om hypofysitt, diabetes mellitus eller diabetisk ketoacidose i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
17,8 uker
(variasjon: 6,1-33,1)
Betegner en korrigert observasjon
+
14
Median tid til bedring:1
20,6 uker
(variasjon: 0,4-47,6+)
Tilfeller opphørt:1
6 pasienter
(50 %)
Håndtering av immunrelaterte endokrinopatier1
Ved
symptomatisk
hypotyroidisme
Ved
symptomatisk
hypertyroidisme
Ved
symptomatisk
adrenal
insuffisiens
Behandlingsmodifikasjoner
Behandling med
OPDIVO® skal
holdes tilbake
Behandling med
OPDIVO® skal
holdes tilbake
og methimazol
initieres ved
behov
Behandling med OPDIVO® skal holdes tilbake
Hormonsubstitusjonsbehandling
Hormonsubstitusjonsbehandling
for thyreoidea
initieres ved
behov
Steroider
Overvåking
Ved
symptomatisk
hypofysitt
Hormonsubstitusjonsbehandling
initieres ved
behov
Kortikosteroider
i dose 1 til 2 mg/
kg/dag metylprednisolon
IV eller orale
ekvivalente
doser bør
vurderes ved
mistanke
om akutt
inflammasjon i
skjoldbruskkjertelen
Fortsett overvåking av tyreoideafunksjonen for å sikre at riktig
hormonsubstitusjonsbehandling
benyttes
Fysiologisk
kortikosteroidbehandling bør
igangsettes ved
behov
Kortikosteroider
i dose 1 til 2 mg/
kg/dag metylprednisolon
IV eller orale
ekvivalente
doser bør
vurderes ved
mistanke
om akutt
inflammasjon i
hypofysen
Fortsett
overvåking av
binyrefunksjon
og hormonnivåer
for å sikre
at riktig
kortikosteroidsubstitusjon
benyttes
Fortsett
overvåking av
hypofysefunksjon og
hormonnivåer
for å sikre at
riktig hormonsubstitusjonsbehandling
benyttes
Ved
symptomatisk
diabetes
Insulinbehandling
initieres ved
behov
Fortsett
overvåking av
blodsukkernivå
for å sikre at
riktig insulinbehandling blir
gitt
Oppfølging1
Ved bedring,
kan OPDIVO®
gjenopptas etter
nedtrapping av
kortikosteroider,
hvis nødvendig
Ved bedring,
kan OPDIVO®
gjenopptas etter
nedtrapping av
kortikosteroider,
hvis nødvendig
15
Immunrelatert utslett1
•Alvorlig utslett er observert ved behandling med OPDIVO® og kan være immunrelatert
•Forsiktighet bør utvises når det vurderes bruk av nivolumab hos en pasient som tidligere har hatt
en alvorlig eller livstruende hudbivirkning, ved tidligere behandling med andre immunstimulerende
kreftlegemidler
Utslett1
Tegn og symptomer:
• Betennelse i huden kan føre til utslett og kløe
Melanom (CA209037 og CA209066)1
I de to fase III-studiene med nivolumab på melanom (CA209037 og CA209066) var forekomsten av
utslett 36,1 % (171/474). Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble rapportert hos henholdsvis 6,1 % (29/474) og
0,8 % (4/474) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 4 eller 5 ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
1,4 måneder
(variasjon: 0,0-13,1)
Median tid til bedring:1
4,6 måneder
(variasjon: 0,0-19,1+)
Tilfeller opphørt:1
87 pasienter
(51 %)
Ikke-småcellet lungekreft (CA209017 and CA209063)1
I de to studiene med nivolumab på ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom (CA209017
og CA209063) var forekomsten av utslett 12,1 % (30/248). Tilfeller av grad 2 og grad 3 ble rapportert
hos henholdsvis 1,6 % (4/248) og 0,8 % (2/248) av pasientene. Ingen tilfeller av grad 4 eller 5 utslett
ble rapportert i disse studiene.
Median tid til oppstart:1
8,1 uker
(variasjon: 0,3-51,9)
Betegner en korrigert observasjon
+
16
Median tid til bedring:1
5,7 uker
(variasjon: 0,1-46,9+)
Tilfeller opphørt:1
24 pasienter
(83 %)
Håndtering av immunrelatert utslett1
Grad av utslett
(NCI-CTCAE v4)
Grad 3 utslett
Grad 4 utslett
OPDIVO®-behandling
og overvåking
Hold tilbake OPDIVO® inntil symptomene
opphører og behandling med kortikosteroider
er fullført
Seponer OPDIVO® permanent
Steroider
Alvorlig utslett bør behandles med høydose kortikosteroider i dose tilsvarende prednison 1
til 2 mg/kg/dag
NCI-CTCAE v4 – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0
Andre immunrelaterte bivirkninger1
•Følgende immunrelaterte bivirkninger ble rapportert hos mindre enn 1 % av pasientene som ble
behandlet med OPDIVO® i kliniske studier på tvers av doser og tumortyper:
•pankreatitt
•uveitt
•demyelinisering
•autoimmun nevropati (inkludert parese i ansiktsnerve- og 6. hjernenerve)
•Guillain-Barré syndrom
•hypopituitarisme
•myastenisk syndrom
•Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en hensiktsmessig evaluering for å
bekrefte etiologi eller utelukke andre årsaker
•Basert på bivirkningens alvorlighetsgrad skal OPDIVO® holdes tilbake og kortikosteroider
administreres
•Ved bedring kan OPDIVO® gjenopptas etter nedtrapping av kortikosteroider
•OPDIVO® skal seponeres permanent ved enhver alvorlig immunrelatert bivirkning som gjenoppstår
og ved enhver livstruende immunrelatert bivirkning
17
Behandlingsmodifikasjoner ved
immunrelaterte bivirkninger
Doseeskalering eller reduksjon anbefales ikke. Basert på individuell sikkerhet og toleranse kan
utsettelse av dosering eller seponering være nødvendig1
Anbefalte behandlingsmodifikasjoner for OPDIVO® ved behandling av melanom eller ikke-småcellet lungekreft 1
Immunrelatert
bivirkning
Alvorlighetsgrad
Behandlingsmodifikasjon
Immunrelatert
pneumonitt
Grad 2 pneumonitt
Hold tilbake OPDIVO® inntil symptomene
opphører, radiografiske unormaliteter
bedres, og behandling med kortikosteroider
er fullført
Grad 3 or 4 pneumonitt
Seponer OPDIVO® permanent
Grad 2 eller 3 diaré eller kolitt
Hold tilbake OPDIVO® inntil symptomene
opphører og behandling med
kortikosteroider, hvis nødvendig, er fullført
Grad 4 diaré eller kolitt
Seponer OPDIVO® permanent
Grad 2 forhøyet i ASAT, ALAT eller total
bilirubin
Hold tilbake OPDIVO® inntil laboratorieverdiene
går tilbake til baseline og behandling med
kortikosteroider, hvis nødvendig, er fullført
Grad 3 eller 4 forhøyet i ASAT, ALAT, eller
total bilirubin
Seponer OPDIVO® permanent
Grad 2 eller 3 forhøyet kreatinin
Hold tilbake OPDIVO® inntil kreatinin går
tilbake til baseline og behandling med
kortikosteroider er fullført
Grad 4 forhøyet kreatinin
Seponer OPDIVO® permanent
Immunerelaterte
endokrinopatier
Symptomatiske endokrinopatier (inkludert
hypotyroidisme, hypertyroidisme,
hypofysitt, adrenal insuffisiens og diabetes
mellitus)
Hold tilbake OPDIVO® inntil
symptomene opphører og
behandling med kortikosteroider
(hvis nødvendig ved symptomer på
akutt inflammasjon) er fullført. Ved
hormonsubstitusjonsbehandling bør
behandling med OPDIVO® opprettholdes så
lenge ingen symptomer er tilstede
Immunrelatert utslett
Grad 3 utslett
Hold tilbake OPDIVO® inntil symptomene
opphører og behandling med
kortikosteroider er fullført
Grad 4 utslett
Seponer OPDIVO® permanent
Immunrelatert kolitt
Immunrelatert
hepatitt
Immunrelatert nefritt
og renal dysfunksjon
Merk: Toksisitetsgradene er i overensbestemmelse med National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4)1
Behandling med OPDIVO® skal seponeres ved alvorlige immunrelaterte bivirkninger som går igjen,
ved livstruende immunrelaterte bivirkninger, ved grad 2 eller 3 immunrelaterte bivirkninger som
vedvarer til tross for behandlingsmodifikasjoner eller når kortikosteroiddosen ikke kan reduseres til 10
mg prednison eller tilsvarende per dag.1
18
Helsepersonell oppfordres til å rapportere enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale
legemiddelinformasjonssenter (RELIS). Meldeskjema finnes på www.relis.no/meldeskjema og på
www.legemiddelverket.no/meldeskjema
Dersom du ønsker ytterligere informasjon vedrørende bruken av OPDIVO®, vennligst kontakt avdelingen for
Medisinsk informasjon i Bristol-Myers Squibb på tlf: 23 12 06 37, eller epost: [email protected]
Referanser:
1. OPDIVO®. Preparatomtale.
19
ONCNO15NP07709-01 / 09. nov. 2015
© 2015
Alle varemerker i denne brosjyren er opphavsrettslig beskyttet. www.b-ms.no