Erik Jonassen, Helsedirektoratet

Transcription

Erik Jonassen, Helsedirektoratet
Kommunalt rusarbeid
Kunnskap, erfaringer og virkemidler
Erik Jonassen, rådgiver
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|1
Disposisjon
•
•
•
•
Hva er kommunalt rusarbeid?
Hvilken kunnskap har vi om feltet? Hvilke
utfordringer står vi overfor ?
Tilskudd
Spørsmål
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|2
Hva er kommunalt rusarbeid?
Sosialtjenestelovens formålsbestemmelser
(lstj § 1-1);
• a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å
bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra
til økt likeverd og likestilling og forebygge
sosiale problemer
• b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve
og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|3
Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV)
•
•
•
•
Lstj avfvl § 1
Formålet med loven er å bedre levekårene for
vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet,
herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo
selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres
familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
Loven skal bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer.
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|4
Det kommunale rusarbeidet retter seg mot hele befolkningen,
mot risikoutsatte grupper og mot dem som allerede har et
rusproblem og deres omgivelser
Hele befolkningen /universelle forebyggingstiltak
Personer i risiko / selektiv forebygging
Personer som trenger behandling, indikativ
forebygging
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|5
Hovedaktører i det kommunale rusarbeidet
Utøvende tjenester
•
•
•
NAV lokal
Primærhelsetjenesten
Private (frivillige) organisasjoner som utfører oppgaver for kommunen
Brukerorganisasjoner
Statlige organer
•
•
•
•
Kompetansesenterne rus
Rusrådgivere hos Fylkesmannen
Forskning og utdanning
Helsedir, AVdir, BUFdir
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|6
NAV
•
•
•
•
Økonomiske ytelser og gjeldsrådgivning
Sikre bolig
Arbeidsretta rehabilitering (KVP)
Behandling og rehabilitering i eller utenfor
institusjon og råd og veiledning til pårørende
(gjelder 80% av lokalkontorene)
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|7
Primærhelsetjenesten
•
•
•
•
•
Fastlege
Lavterskel helsetiltak (herunder tannhelse)
Legemiddelassistert rehabilitering
Helsestasjon
Hjemmehjelpstjenester – booppfølging
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|8
Frivillige og private organisasjoner
Frivillige og private organisasjoner har en
viktig rolle når det gjelder både forebygging,
behandling, omsorg, brukermedvirkning og
selvhjelp. Evaluering viser at de er viktig
supplement til det offentlige tilbudet.
.
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
|9
De regionale kompetansesentrene
•
•
•
•
•
Kompetansesentrene skal styrkes som
kompetanseorganisasjoner
Særlig fokus på kommunene og samhandlingen
mellom tjenestenivåene
Mer samordnet og målrettet forebygging, tilpasset
ulike målgrupper
Ungdom og foreldre skal få en mer aktiv rolle i
forebyggende arbeid
Skal samarbeide med FM
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 10
Viktige kunnskap- og
forskningsinstitusjoner
•
•
•
SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning)
etablert ved Universitetet i Oslo.
Norges Forskningsråd har etablert eget
rusmiddelforskningsprogram.
SIRUS – Øke kunnskapen om behov for helse- og
sosialtjenester. I tillegg er det delvis økt rusforskning i
regi av SIRUS, Folkehelseinstituttet, de regionale
helseforetakene og HUSK.
Høgskoler tilbyr videreutdanning i rusproblematikk
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 11
Rusrådgiverne hos Fylkesmannen
•
•
•
•
19 rusrådgivere etablert for å iverksette OP på
rusfeltet overfor kommunene
• Helsedir forlengede arm- regionalt ledd
• Besitter lokal kunnskap
• Nærhet til kommunen
Skal forvalte tilskuddsordningene
Bistå kommunen med råd og veiledning
Legge tilrette for tverrfaglige nettverk/forum og andre
kompetanseutvikliningstiltak
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 12
Helsedirektoratet
•
•
•
•
•
Faglige retningslinjer
Lovfortolkning
Tilskuddsforvaltning
Etatsstyring
Innhente og formidle kunnskap
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 13
Utfordringer i kommunen
•
•
•
•
•
Stramme ressurser en stor utfordring
Gode boliger og meningsfull aktivitet noe av
det vanskeligste å ivareta på en
tilfredsstillende måte
Behov for bedre oversikt over
tjenestebehovene
Mange kommuner organiserer rus i NAV –
bekymring for ruskompetansen
Svært ulik praksis i bruk av tvang
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 14
Utfordringer; kommunale tjenester
•
•
•
•
Varierende kunnskapsbasert praksis i rusfeltet
(Helsetilsynet 2006)
Mangelfull individuell oppfølging i kommunene
(Helsetilsynet 2006)
45 % av kommunene klarer å gjøre et anslag på
antallet rusmisbrukere som har behov for oppfølging
fra kommunen (Rambøll Management 2010)
Rusfeltet preges av uoversiktlighet, noe som
vanskeliggjør en kunnskapsbasert og målrettet
innsats (Rambøll Management 2010)
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 15
Opptrappingsplanen innen
rusfeltet (2007 – 2010)
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 16
Fem hovedmål
1.
Tydelig folkehelseperspektiv
2.
Bedre kvalitet og økt kompetanse
3.
Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial
inkludering
4.
Forpliktende samhandling
5.
Økt brukerinnflytelse og bedre
ivaretakelse av barn og pårørende
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 17
Hvor stor har satsingen vært?
Rusfeltet er styrket med 835 millioner i øremerkede
midler siden 2005
I opptrappingsplanperioden har det vært bevilget 575
millioner
Statsbudsjettet 2008: 125 mill. kroner til særskilt
styrking av rusfeltet
Statsbudsjettet 2009: 300 mill
Statsbudsjettet 2010: 150 mill
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 18
Veiledere
For å sikre geografisk likhet og kunnskapsbasert praksis i tilbudet utvikles det en serie
veiledere og retningslinjer for rusfeltet og tiltak evalueres.
 Veileder for vurdering av henvisning
 Retningslinjer for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering
 Registreringsveileder for Norsk pasientregister (NPR)
 Fra bekymring til handling
Snart ferdig og skal i gang:
- Rusforebyggende arbeid i skolen
- Gravide i LAR og oppfølging av barn frem til skolealder
- Retningslinjer for kartlegging, behandling og oppfølging av mennesker
med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser
- Veileder i kommunalt rusarbeid
- Veileder for henvisning til TSB
- Retningslinjer for avrusning
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 19
Styrking av det kommunale tjenestetilbudet
-
Arbeid og aktivitet viktig del av det kommunale
tilbudet ; Kvalifiseringsprogram: rusavhengige inngår i
målgruppen, ca 8500 i programmet nå, men vi vet
ikke hvor mange med rusproblem som er med.
-
Kompetansesentrene og fylkesmennene viktig ressurs
i forbindelse med opplæring og veiledning i
kommunalt rusarbeid.
-
Rusrådgiver på plass i alle fylkesmannsembeter
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 20
Brukermedvirkning
•
Erfaringsnettverk med 7 sentrale brukerorganisasjoner
møter helsedirektoratet 5 ganger årlig i
opptrappingsplanperioden
•
Økt støtte til brukerorganisasjoner
•
Fylkesmennene og Kompetansesentrene har i oppdrag å
bidra til økt brukermedvirkning
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 21
Statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid
323 mill. kroner i 2010
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 22
Nedslagsfelt for tilskudd til kommunalt rusarbeid over
statsbudsjettet kap. 0763 post 61
Universelle tiltak
faller utenfor
Selektive og indikative tiltak innenfor
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 23
Statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid
ca 323 mill. kroner i 2010
•
Formål:
Øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet
Tiltak:
•
•
•
Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere, herunder tannhelsetjenester
Oppfølgingstjenester til LAR-pasienter
Styrking av kommunenes helhetlige tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere; herunder
booppfølging, gjeldsrådgivning, arbeidsretta rehabilitering, fritid med bistand, IP mv
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 24
Tiltaksprofil tilskudd
25
20
LAV
LAR
BO
KVP
IP
TIUR
R
15
10
5
0
Tilskuddsramme
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 25
Evaluering av de statlige rustilskuddene
•
•
Mangelfull oversikt over rus-situasjonen i
kommunene gjør det vanskelig med treffsikker
tildeling av tilskuddsmidler, viser ny rapport
(Rambøll 2008).
Adgangen til å søke tilskudd bidrar til å sette
rusarbeidet på dagsorden i kommunene!
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 26
Hvilke virkemidler kan føre til resultater?
•
•
•
•
•
•
•
•
Øke kapasiteten i kommunene
Bedre ruskompetanse og rutiner for rusbehandling i NAV
Tilpasse KVP til mennesker med rusmisbruk og psykiske lidelser
som hovedbarriere for deltakelse i arbeidslivet
”Behandlingsstart” i kommunene
Økt boligsatsing
Satsing på fritid og samarbeid med private/frivillige
organisasjoner
Bedre data om rustilstanden i kommunene – rus inn i
fagsystemene
Utvikle kvalitetsstandarer for kommunalt rusarbeid
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 27
slutt
| Helsedirektoratet 31.8. 2010
| 28