Presentasjon - Hurtigruten

Transcription

Presentasjon - Hurtigruten
GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA
NARVIK, 17. APRIL 2013
01
KONSTITUERING OG ÅPNING
Dagsorden
1.
Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å
medundertegne protokollen
2.
Årsberetning og årsregnskap for 2012 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten
konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors
beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse
3.
Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om
lederlønnsfastsettelsen
4.
a) Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen,
b) samt valg av medlemmer til valgkomiteen
5.
a) Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer,
varamedlemmer og valgkomité,
b) samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor
6.
Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer.
7.
Endring av vedtektenes § 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon
8.
Endring av vedtektenes § 5 Styret
Side 3
02
ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP
Styrets redegjørelse ved styrets leder Trygve Hegnar
Side 5
Selskapets redegjørelse ved konsernsjef Daniel
Skjeldam og CFO Asta Lassesen
Side 6
2012 – Utfordrende år med vesentlige engangsposter
Hurtigruten konsern
Hittil i år
Hittil i år
2012
2011
Driftsinntekter
3 485 752
3 268 966
Driftskostnader
3 036 142
2 970 699
-9 800
-83 320
EBITDA
459 410
381 587
Avskrivninger og nedskrivninger
411 350
422 821
48 060
-41 234
-222 194
-166 922
-2 343
2 352
Resultat før skatt for videreført virksomhet
-176 477
-205 804
Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet
-133 861
53 112
Resultat før skatt
-310 339
-152 692
(NOK 1 000)
Andre tap/(gevinster) - netto
EBIT
Netto finansposter
Resultat fra tilknyttede selskap
• Normalisert resultat er -122 millioner kroner, på nivå med fjoråret
• Normalisert EBITDA er 538 millioner kroner, 261 millioner kroner bedre enn i 2011
• Engangsposter preger resultatet i 2012 negativt med 188 millioner kroner
Side 7
Vesentlig reduksjon i balanserisiko
- 188 MNOK i netto negative engangseffekter i 2012
•
•
•
•
Nedskrivning av kontraktsinntekter etter ESA-dommen, 108 MNOK
Tap på fordringer knyttet til chartervirksomheten i Australia etter forlik med
kontraktspartner, 99 MNOK
Tilpasning av markedsverdi for MS Nordstjernen og hurtigbåter på 16 MNOK
Forsikringsoppgjør for MS Nordlys ga en positiv regnskapseffekt på 28 MNOK
Side 8
Totalt antall gjestedøgn redusert med 1 prosent
- Vintersuksessen fortsetter med økning i 1. og 4. kvartal
- Økt antall gjestedøgn fra distansereiser
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Jan
Feb Mar Apr May Jun
2011
Jul
Aug Sep
Oct Nov Dec
2012
Gjestedøgn fra rundreiser og distansereiser Norskekysten
Side 9
Forbedret driftsregularitet i 2012
– Gir positivt utslag på distansetrafikken
Antall kansellerte havner
250
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
2010
Jun
Jul
2011
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2012
Side 10
Økt kapasitet ga lavere kapasitetsutnyttelse
- 12.2 % økt kapasitet etter at MS Finnmarken erstattet
MS Nordstjernen og 11 skip om vinteren
CAPACITY UTILIZATION 2012 vs 2011
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
UTILIZATION tot.
2012
2011
100% uten
MS Finnmarken
Side 11
Høyere netto inntekt pr gjestedøgn i 2012
Netto inntekt pr gjestedøgn
+13.6%
2009
2010
2011
2012
Netto inntekt pr gjestedøgn
Side 12
Fokus på ombord salg og utflukter gir resultater
- Salg av mat og drikke økt med 2,1% pr gjestedøgn i 2012
- Salg av utflukter økt med 4,9 % pr gjestedøgn i 2012
Utflukts salg i MNOK
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
•
•
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fra 17 utflukter i 2006 til 42 utflukter i
2012
Fra 1.9 utflukter pr gjest i 2006 til 3.2
utflukter pr gjest i 2012
Side 13
Økte driftskostnader fortsatt en utfordring
Salg og administrasjon
Drivstoff
Crew kostn
Andre driftskostn
Om bord
Gjesterelaterte kostn
0
100 000
NOK i tusen
Driftskostnader produkt Norskekysten
200 000
2011
300 000
400 000
500 000
600 000
2012
Side 14
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Price per liter
Drivstoffkostnadene er økt med 99 MNOK fra 2011 til 2012
Price development SDM
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Side 15
ÅRSREGNSKAP 2012
Hurtigruten konsern – Resultatregnskap
Konsolidert resultatregnskap
(NOK 1 000)
Hittil i år 2012
Hittil i år 2011
Driftsinntekter
Kontraktsinntekter
Sum driftsinntekter
2 738 261
747 491
3 485 752
2 730 640
538 326
3 268 966
Personalkostnader
Av- og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Andre tap/(gevinster) - netto
Driftsresultat
934 666
411 350
2 101 476
(9 800)
48 060
941 483
422 821
2 029 216
(83 320)
(41 234)
459 410
381 587
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finanskostnader
121 292
(343 486)
(222 194)
71 772
(238 694)
(166 922)
Andel resultat i tilknyttede selskaper
Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet
(2 343)
(176 477)
2 352
(205 804)
Skattekostnad for videreført virksomhet
Resultat for videreført virksomhet
25 296
(201 773)
(109 085)
(96 719)
Resultat før skattekostnad for ikke videreført virksomhet
Skattekostnad for ikke videreført virksomhet
Periodens resultat
(133 861)
(335 634)
53 112
26 360
(69 968)
Driftsresultat før av- og nedskrivninger
Side 17
Engangsposter preger resultatet i 2012
Resultat før skatt
ESA saken
Tap på fordringer
Charter
Ikke videreført
virksomhet
Andre
engangseffekter
Normalisert resultat
videreført
virksomhet
150
99
100
50
19
NOK million
0
-50
-35
-100
-108
-150
-23
-87
-99
-153
-200
-229
-250
-300
-350
-310
2011
2012
Side 18
Vesentlig forbedring i underliggende drift
Normalisert EBITDA
600
Normalisert resultat videreført virksomhet
538
500
400
NOK million
300
277
200
100
0
-100
-87
-200
-229
-300
2011
2012
Side 19
Hurtigruten konsern
Balanse
(NOK 1 000)
31.12.2012
01.01.2012
Eiendeler
Varige driftsmidler
Immaterielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Eiendeler holdt for salg
Sum eiendeler
3 748 690
359 130
236 997
925 374
0
5 270 191
3 851 087
272 311
245 132
1 598 021
60 384
6 026 936
Egenkapital og gjeld
Innskutt og opptjent egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
820 228
346 327
1 166 555
2 872 112
136 310
1 095 214
0
4 103 636
5 270 191
1 225 540
338 574
1 564 114
2 455 508
134 562
1 802 751
70 000
4 462 822
6 026 936
Side 20
Positiv cash-flow i 2012
1200
1000
800
600
400
200
0
IB kontanter 2012
Drift
Investering
Finans
IB kontanter 2013
Side 21
UTSIKTENE FREMOVER
Hurtigruten – 120 år i 2013
- En viktig del av markeds- og PR tiltak gjennom året
• 11 jubileumsseilinger omkring 2. juli
• Disse seilinger vil inkludere
• Nye utflukter
• Ny meny basert på 1893
• Lyngen fjorden
• Folkemusikk konserter
• Bursdagsfeiringer 2. juli
langs leia
• Stort arrangement i
Trondheim 2. juli
• Ivaretakelse av Hurtigrutens historie
er også en viktig del av Hurtigrutens
fremtid
Side 23
Foredrede resultater på Spitsbergen i 2012
– Lovende utsikter for 2013
• Ny direkterute med fly fra
Oslo gir muligheter for å nå
nye kundesegmenter
• Fokus på mørketid og juleaktiviteter ga suksess
• Positive booking tall for hotell,
utflukter og cruise i 2013
• Kryssalg med Hurtigrutens
øvrige produkter skal utnyttes
bedre
Side 24
Effektivitetsprogram igangsatt desember 2012
- Skal gi besparelser på mer enn 60 MNOK fra 2014
Generell nedbemanning i administrative funksjoner
Nytt konsernsenter etablert i Tromsø
Økt fokus på kommersielle aktiviteter støttet av den nye organisasjonen
Etablering av crew senter
Tilpasning av den internasjonale salgs- og markedsorganisasjonen samt
Spitsbergen Travel gjennomført fra 8. april
• Salg av ikke strategiske eiendeler
•
•
•
•
•
• Neste fase har fokus på IT strategi og effektiv utnyttelse av
bookingsenter i Tallinn
Side 25
Ny organisasjon som reflekterer økt kommersielt fokus
- Iverksatt fra 8. april 2013
CEO
Daniel Skjeldam
Økonomi
Asta Lassesen
HR utvikling
Tor Geir Engebretsen
IKT
Kommunikasjon
Ragnar Norum
Samfunnsansvar
Torkild Torkildsen
Priser & revenue
management
Product /
marked
Sigurd Bay
Sybille Waldt
Salg
Magnus Wrahme
Hotel
drift
Maritime
produksjon
Chris Hudson
Dag-Arne Wensel
Kvalitet og sikkerhet
Kjetil Bones Larsen
Side 26
Muligheter i 2013
• Ny organisasjon
• Enklere organisasjonsstruktur
• Økt fokus på kommersielle aktiviteter
• Nærhet til driften
• Økt kostnadskontroll
• Personell utvikling
• Tilgjengelig kapasitet uten investeringer
• Stort uutnyttet salgspotensial
• Redusert balanserisiko
• Redusert gjeld
• Fokus på kjernevirksomhet
Side 27
Bedriftsforsamlingens uttalelse ved
bedriftsforsamlingens leder Westye Høegh
Side 28
Side 29
Revisors beretning
ved statsautorisert revisor John Giæver
Side 30
Side 31
Sak 2: Årsberetning og årsregnskap for 2012
Forslag til vedtak årsberetning og årsregnskap:
Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2012 for morselskap og
konsern godkjennes.
Forslag til dekning av årets resultat i Hurtigruten ASA:
Underskudd på 321 249 000 kroner foreslås dekket av annen egenkapital.
Side 32
03
STYRETS ORIENTERING OM
LEDERLØNNSFASTSETTELSE
Sak 3: Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse
Forslag til vedtak:
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Hurtigruten
ASA.
i.
ii.
iii.
Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
Hurtigruten ASA fastsatt i styremøte 15. februar 2012 og fremlagt for
generalforsamlingen den 19. april 2012 gjøres også gjeldende for 2013.
Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de
retningslinjene som styret vedtok i styremøte 15. februar 2012 jfr.
Allmennaksjelovens § 6-16a (3).
Det ble i 2010 inngått avtale som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16a, første ledd
tredje punktum nr. 3, med følgende innhold:
Ansatte incentiv program
Styret vedtok høsten 2010 å etablere et incentivprogram for de ansatte i Hurtigruten for å
stimulere ansatte til å eie aksjer i Hurtigruten ASA ved å tilby meravkastning på
verdistigning av aksjen over en treårsperiode 2010-2013. Det ble i 2012 inngått avtale
som nevnt i Allmennaksjelovens § 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 3, med
følgende innhold:
Bonus- og opsjonsavtale konsernsjef Daniel Skjeldam
Styret ansatte høsten 2012 ny konsernsjef. Konsernsjef har en opsjonsavtale som gir en
rett til å erverve inntil 3 millioner aksjer i Hurtigruten ASA, til gitte kurser i gitt
perioder. Konsernsjef har også en resultatbasert bonusavtale som er basert på oppnådd
EBITDA og som maksimalt kan utløse to bonusutbetalinger.
Side 34
04
VALG
Sak 4a: Valg av aksjonærvalgte medlemmer og
varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen
Forslag til vedtak:
Faste medlemmer:
• Westye Høegh, Oslo
• Bjørn Dahle, Stavanger
• Fay Hege Fredriksen, Narvik
• Richard Sandnes, Gravdal
• Ingolf Marifjæren, Laksevåg
• Jon Tenden, Oslo
• Karen M. Kuvaas, Bleik
• Tor Zachariassen, Tromsø
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
Varamedlemmer:
• Tommy Sivertsen, Tromsø
• Sølvi Øgsnes, Narvik
• Henrik Christensen, Oslo
gjenvalg til 2015
gjenvalg til 2015
valgt til 2015 (ny)
til
til
til
til
til
til
til
til
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015 (ny)
Side 36
Sak 4b: Valg av medlemmer av valgkomiteen
Forslag til vedtak:
Følgende valgkomité velges
• Jon Tenden
valgt til 2014
• Westye Høegh
valgt til 2014
• Richard Sandnes valgt til 2015 (ny)
Jon Tenden foreslås som ny leder av valgkomiteen
Side 37
05
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE
Sak 5a: Fastsettelse av honorarer
Valgkomiteen innstiller på at honorarene til bedriftsforsamlingens leder og
medlemmer, og til valgkomiteens leder og medlemmer, ikke økes.
Nåværende satser er:
Bedriftsforsamlingens leder:
Bedriftsforsamlingens medlemmer:
Bedriftsforsamlingens
varamedlemmer/observatører:
Valgkomiteens leder:
Valgkomiteens medlemmer:
NOK 42.000 pr. år
NOK 3.700 pr. møte
NOK
NOK
NOK
NOK
3.700 pr. møte
10.000 pr. år pluss
3.700 pr. møte
3.700 pr. møte
Forslag til vedtak:
Honorar til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen videreføres uten økning fra årets
generalforsamling og ett år fremover.
Side 39
Sak 5b: Godtgjørelse til revisor
Forslag til vedtak:
Honorar til revisor for Hurtigruten ASA 2012 vedtas dekket etter regning
totalt, NOK 1 289 000.
Side 40
06
FULLMAKT TIL STYRET
Sak 6: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
Forslag til vedtak:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, gis styret i Hurtigruten
ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil
NOK 42 025 916 svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede
beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i
selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs.
Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1
pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1.
Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene
aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende.
Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne
aksjer skal skje.
Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i
2014.
Side 42
07
ENDRING AV VEDTEKTENES § 2
Sak 7: Endring av vedtektenes § 2
Forretningskontor og hovedadministrasjon
Forslag til vedtak:
Selskapets vedtekter § 2 Forretningskontor og hovedadministrasjon endres til å
lyde:
§ 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon
Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon for konsernet samt ledelse
og hovedlokalisering av virksomhetsområdet Hurtigruten skal være i Tromsø.
Forretningskontor og administrasjon av virksomheter utskilt fra Hurtigruten skal
også være i Tromsø.
Side 44
08
ENDRING AV VEDTEKTENES § 5
SAK 8: Endring av vedtektenes § 5 Styret
Forslag til vedtak:
Selskapets vedtekter § 5 Styret endres til å lyde:
§ 5 – Styret
Selskapet skal ha et styre på 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer med
forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte.
Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og
nestleder. Det kan velges inntil 8 varamedlemmer for de styremedlemmer som
ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år.
Side 46
APPENDIX
Vedlegg til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte i Hurtigruten ASA
Vedlegg til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte i Hurtigruten ASA
Retningslinjer for fastsettelse av lederlønninger i Hurtigruten ASA
Med virkning fra 13. februar 2013 er følgende retningslinjer fastsatt:
1.
Definisjoner
1.1 Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre ledende ansatte, jf. Ot.pr. nr. 55
(2005-2006), som viser til regnskapsloven og allmennaksjelovens regler om ”ledende
ansatte”.
1.2 Med kompensasjonsordning menes i disse retningslinjene en lønnspakke bestående av
et eller flere av følgende elementer: Fast lønn, variabel lønn (bonus, aksjeprogram,
opsjoner og tilsvarende) og andre goder (pensjonsytelser, etterlønnsordninger, frynsegoder
og tilsvarende).
1.3 Sluttvederlag omfatter her kompensasjoner i tilknytning til fratredelse og kan inneholde
etterlønn, andre finansielle ytelser og naturalytelser.
2. Hovedprinsipper for fastsettelse av kompensasjonsordninger
2.1 Lederlønningene i Hurtigruten ASA skal være konkurransedyktige, men ikke
lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.
2.2 Hovedelementet i en kompensasjonsordning bør være den faste grunnlønnen.
2.3 Kompensasjonsordningene må utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse
på grunn av eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke.
2.4 De enkelte elementer i en lønnspakke må vurderes samlet, med fast lønn, eventuell
variabel lønn og andre goder som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha
en oversikt over den samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon.
2.5 Det er hele styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.
Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret.
2.6 Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for bedriften eller
svekker selskapets omdømme.
2.7 Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i 100 prosent eide
datterselskaper i samme konsern.
2.8 Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.
3. Variabel lønn
Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende prinsipper:
3.1 Det må være klare sammenhenger mellom de mål som ligger til grunn for den variable
lønnen og virksomhetens mål.
3.2 Variabel lønn må være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier.
3.3 Kriteriene skal være basert på forhold lederen kan påvirke.
3.4 Flere relevante målekriterier bør legges til grunn.
3.5 En ordning med variabel lønn må være transparent og klart forståelig. Ved redegjørelse
for ordningen er det vesentlig å få belyst den forventede og den maksimale utbetalingen for
hver enkelt deltager i programmet.
3.6 Ordningen skal være tidsbegrenset.
3.7 Samlet variabel lønn det enkelte år bør ikke overstige seks måneders fastlønn, med
mindre særskilte hensyn tilsier det.
4. Pensjonsytelser
4.1 Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i selskapet.
4.2 I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år,
skal pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år.
4.3 Ved avtale om pensjon skal det tas utgangspunkt i opptjeningstid som gjelder for
tilsvarende andre ansatte i virksomheten.
4.4 Det skal tas hensyn til pensjon som er opptjent fra andre stillinger.
4.5 Samlet kompensasjonsgrad bør ikke overstige 66 prosent av lønn. Lavere pensjonsalder
enn 65 år skal føre til et lavere pensjonsnivå.
4.6 Styret må ha oversikt over de totale kostnadene av pensjonsavalen før den inngås.
5. Sluttvederlag
5.1 I forhåndsavtale hvor toppleder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i
arbeidsmiljøloven, kan det avtales sluttvederlag. Sluttvederlag bør ikke benyttes ved frivillig
avgang med mindre det foreligger særlige grunner for det.
5.2 Sluttvederlag bør ikke overstige 12 måneders fastlønn i tillegg til eventuell lønn i
oppsigelsestiden.
5.3 Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende
er aktiv eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på
grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon bør først skje etter at vanlig oppsigelsestid
for stillingen er ute.
5.4 Sluttvederlaget skal holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i
perioden hvor det ytes sluttvederlag, oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som
kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.

Similar documents