Last ned her

Transcription

Last ned her
Brukerveiledning
Versjon 2
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Innhold:
Brukerveiledning......................................................................................................................................... 1
Versjon 2Innhold: ....................................................................................................................................... 1
Innhold: .................................................................................................................................................... 2
Installasjon av Conductor ............................................................................................................................. 5
Første gangs oppstart av Conductor........................................................................................................... 8
Innstillinger som må gjøres før en tar i bruk programmet:................................................................................. 9
Bedriftsinnstillinger. ................................................................................................................................ 9
Klientinnstillinger. ................................................................................................................................. 10
Arbeidskataloger. ............................................................................................................................. 10
Fakturamaler. .................................................................................................................................. 10
Skrivere. ......................................................................................................................................... 10
Import av postnummer/-sted. ................................................................................................................ 11
Oppdatering av postnummer/-sted ..................................................................................................... 11
Daglig bruk av Conductor........................................................................................................................... 12
Kunder................................................................................................................................................ 13
Kundeoversikt. ................................................................................................................................. 13
Kundeinformasjon............................................................................................................................. 13
Kontaktpersoner............................................................................................................................... 13
Aktiviteter. ...................................................................................................................................... 13
Slik legger du inn en ny kunde. .............................................................................................................. 14
Redigere kunde................................................................................................................................ 14
Søke i Enhetsregisteret på firmanavn. ................................................................................................. 15
Søke i Enhetsregisteret på organisasjonsnummer. ................................................................................. 15
Koble opp mot kundens hjemmeside................................................................................................... 15
Sende e-post til kunde ...................................................................................................................... 15
Finne kunde......................................................................................................................................... 15
Definere utvalg..................................................................................................................................... 16
Kontaktpersoner ................................................................................................................................... 17
Endre Kontakt ...................................................................................................................................... 17
Slette kontakt...................................................................................................................................... 17
Følgende aktiviter kan opprettes i Conductor. ............................................................................................... 18
Opprettelse av aktivitet. ........................................................................................................................ 19
Visning av aktiviteter............................................................................................................................. 19
Notater på kunde legges inn slik:............................................................................................................ 20
Notatoversikt ................................................................................................................................... 20
Opprettelse av Nytt dokument................................................................................................................ 21
Redigere, endre eller slette dokument. ................................................................................................ 21
Opprettelse av Nytt regneark. ............................................................................................................ 22
Redigere, endre eller slette regneark. .................................................................................................. 22
Opprettelse av Nytt prosjekt................................................................................................................... 23
Kostnader i prosjekt: ............................................................................................................................. 24
Materialkostnader. ........................................................................................................................... 25
Side 2 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kundekort i prosjekt.............................................................................................................................. 26
Medarbeidere....................................................................................................................................... 26
Utskrifter i prosjektet............................................................................................................................. 27
Redigere, endre eller slette et prosjekt................................................................................................. 27
Import av aktivitet. ............................................................................................................................... 28
Lage en faktura........................................................................................................................................ 29
Fakturadato og forfallsdato. ................................................................................................................... 30
Fakturahistorikk. .............................................................................................................................. 30
Kontaktperson.................................................................................................................................. 30
Prosjektnummer............................................................................................................................... 30
Notater. .......................................................................................................................................... 31
Lagre faktura. .................................................................................................................................. 31
Skrive ut faktura. ............................................................................................................................. 31
Hente varer fra Prisassistenten. .......................................................................................................... 31
Registrere innbetalinger......................................................................................................................... 32
Purringer. ............................................................................................................................................ 32
Kreditnota. .......................................................................................................................................... 33
Fakturaoversikt. ................................................................................................................................... 33
Fakturamaler. .......................................................................................................................................... 34
Purremaler............................................................................................................................................... 36
Oversikt over malkoder.............................................................................................................................. 37
Spesielt................................................................................................................................................... 40
Brevfletting.......................................................................................................................................... 40
Massefakturering.................................................................................................................................. 40
Vedlikehold.............................................................................................................................................. 41
Maler.................................................................................................................................................. 42
Import av ny mal.............................................................................................................................. 42
Angi malinformasjon. ........................................................................................................................ 42
Nå kommer malen med i listen over Registrerte maler........................................................................... 42
Lage en ny mal................................................................................................................................ 43
Redigere eksisterende maler. ............................................................................................................. 43
Egendefinerte felter. ............................................................................................................................. 44
Kategorier............................................................................................................................................ 44
Brukerbehandling. ................................................................................................................................ 45
1 – bruker. ..................................................................................................................................... 45
Flerbruker........................................................................................................................................ 45
Endre passord. ................................................................................................................................. 45
Sikkerhetskopi. .................................................................................................................................... 46
Innkopiere SQL database................................................................................................................... 46
Utkopiere SQL database. ................................................................................................................... 46
Sikkerhetskopiere data og maler. ........................................................................................................... 47
Import. ............................................................................................................................................... 48
Import av Postnummere. ................................................................................................................... 48
Oppdatering av postnummer/-sted ..................................................................................................... 48
Side 3 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Import av Kundearkiv fra QFak........................................................................................................... 49
Import av Kundearkiv fra Vega. .......................................................................................................... 49
Databaseinnstillinger. ............................................................................................................................ 50
Utvidet databasekontroll........................................................................................................................ 50
Teknisk. .................................................................................................................................................. 51
Side 4 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Installasjon av Conductor
Før du installerer Conductor, må du passe på følgende:
•
•
•
•
At maskinen din bruker et av følgende operativsystem: Windows 98 SP2, Windows 2000 eller Windows XP.
At Office 2000 eller nyere er installert hvis du skal bruke regneark eller dokumenter.
At du har minst 65 Mb ledig plass for MSDE dersom du skal installere denne.
At ingen antivirusprogram ligger og sperrer for fullstendig installasjon.
For å installere:
Start install.exe fra CD'en
Følgende dialogboks kommer opp når installasjonen starter:
Klikk på Neste for å fortsette.
Her velger du hvor du vil installere programmet. Hvis du vil endre til en annen mappe, klikker du på Bla gjennom for å
angi en annen stasjon eller mappe. Ellers klikker du bare på Neste.
Side 5 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Dersom du har installert Conductor tidligere, kan du velge å ta sikkerhetskopi av filer som blir erstattet under
installasjonen. Er det første gang du installerer, kan du merke av for Nei. Ved å velge Bla gjennom kan du angi hvor en
eventuell sikkerhetskopi skal legges. Klikk Neste for å fortsette.
Installasjonsprogrammet har nå fått den informasjonen det trengte for å installere Conductor. Klikk Neste for å starte
installasjonen.
Når installasjonen av Conductor er ferdig, kommer denne meldingen. Deretter vil du få spørsmål om du vil installere
MSDE – Microsoft SQL Server Desktop Edition:
Side 6 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Her klikker du på Ja dersom du vil installere SQL serveren. Dersom du ikke har noen SQL server fra før, må du installere
den. Er du usikker, velger du Ja.
Installasjonsprogrammet for MSDE starter nå. Først sjekkes maskinen.
Deretter konfigureres maskinen.
For at systemet skal komme i gang, må maskinen startes på nytt.
Etter at maskinen har startet på nytt, vil du finne dette symbolet på oppgavelinjen. Det viser at MSDE kjører.
Oppstartsikonet for Conductor finner du under Start\Programmer\Conductor
Side 7 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Første gangs oppstart av Conductor.
Ved oppstart av Conductor første gang, må du angi Organisasjon (firmanavn), Bruker, Produktnøkkel og Utløpsdato.
Dette har du fått oppgitt fra forhandler. Det er viktig at du skriver inn dette nøyaktig som oppgitt (store og små
bokstaver må være likt!), ellers virker ikke den oppgitte produktnøkkelen. Har du mottatt en .reg fil, så kan du
dobbeltklikke denne.
Det neste som gjøres ved oppstart, er at det skal opprettes en ny database. Dette er ikke en feilmelding, bare en
beskjed om at databasen ikke finnes. Klikk OK for å fortsette.
Her blir du spurt om databasen skal opprettes. Svar Yes på denne for å gå videre.
Conductor gir her beskjed om at databasen er opprettet. Klikk OK for å gå videre.
Du kommer nå inn i et skjermbilde for å angi dine Bedriftsinnstillinger. Skriv inn opplysningene som gjelder for ditt firma
her. Det er også mulig å endre dette senere. Klikk Lagre for å gå videre.
Nå kommer du inn i selve Programvinduet for Conductor. Hele installasjonen er nå ferdig, og programmet er klart til
bruk.
Side 8 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Innstillinger som må gjøres før en tar i bruk programmet:
Bedriftsinnstillinger.
Disse får en frem ved å velge Vedlikehold og Bedriftsinnstillinger.
Her fyller en inn opplysningene om eget firma. Faktureringsoppsett må også fylles inn dersom en ikke ønsker å beholde
standardinnstillingene.
Side 9 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Klientinnstillinger.
Disse får en frem ved å velge Vedlikehold og Klientinnstillinger.
Arbeidskataloger.
Her angis hvor dokumentmaler og datafiler skal lagres. Dersom en ønsker å endre standardinnstillingene klikker en på
knappen Velg, og velger den mappen en ønsker.
Fakturamaler.
Dersom en ønsker utskrift av fakturaer gjennom Excel, må en krysse av for "Støtte for fakturautskrifter via..." Angi
varelinjer per faktura side 1. Maks antall i standardoppsettet er 18.
Angi mal for fakturaens første side - standard er F_bankm.xls. Denne ligger i malmappen. Dersom en trenger å
redigere denne, må det gjøres i Excel.
Varelinjer for påfølgende side - her angis dette - denne siden vil komme opp dersom det ikke er nok plass på
førstesiden.
Mal for påfølgende sider brukes dersom antall varelinjer på side 1 overstiger antallet som er oppgitt tidligere.
Standard er F_bankm2.xls. Denne ligger i malmappen og har plass til 49 linjer. Dersom en trenger å redigere denne,
må det gjøres i Excel. Malen installeres som standard.
Dersom en velger å bruke purremalen for Excel, kan en redigere denne. Den heter P_bankm.xls og ligger i
malmappen. Intern purremal kan ikke redigeres.
Skrivere.
Her angis hvilken skriver som skal være standard for fakturautskrifter fra Conductor. En kan også angi en sekundær
skriver dersom dette er ønskelig.
Fakturaoppsettet for standardfakturaen i Conductor justeres ved å skrive inn verdier i Horisontal og Vertikal justering. For
å se resultatet av justeringene, klikker en på Skriv testfaktura. Ellers er dette et fast fakturaoppsett, og det kan ikke
redigeres. Det er kun justeringen på siden som kan endres. Ønsker en et annet fakturaoppsett, må en bruke Excel
fakturaer. Se også avsnittet om Fakturamaler.
Husk å Lagre når du er ferdig med disse oppsettene.
Side 10 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Import av postnummer/-sted.
Dette får du frem ved å velge Vedlikehold og Import:
Velg Postnummere
Etter installasjon av Conductor, vil det ligge en fil som heter PostNrSS.txt i mappen Conductor. Denne bør du importere
før du tar i bruk programmet. Den gjør at Conductor automatisk fyller inn riktig poststed når du har skrevet inn
postnummeret.
Velg Alle filer i Filtype. Klikk Åpne når du har funnet filen. Du vil få beskjed når Conductor er ferdig, og om importen var
vellykket.
Oppdatering av postnummer/-sted
I Conductor kan en importere oppdaterte postnumre og poststeder fra Postens importfiler.
Under Hjelp finner du Brukerveiledning. Velg denne og gå til Vedlikehold. Der finner du en link direkte til postens
importfil: http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_Files/PostNrSS.txt Høyreklikk denne koblingen, og velg
Lagre mål som...Husk at du lagrer den et sted hvor du finner den igjen, f. eks. i Conductor mappen. Den oppdaterte
filen blir nå lagret på maskinen din. Deretter velger du import på nytt.
Side 11 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Daglig bruk av Conductor.
Kunder
Kontaktpersoner
Aktiviteter
•
Notater
Notat oversikt
Dokumenter
o Dokumentmaler
Regneark
o Regnearkmaler
Prosjekt
Faktura
o Purringer
o Registrere innbetalinger
o Kreditnota
o Fakturaoversikt
o Fakturamaler
o Purremaler
o
•
•
•
•
Malkoder
Side 12 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kunder
Kundeoversikt.
Oversikt over alle registrerte kunder vises til venstre i skjermbildet. Dersom en velger en kunde her, kommer
informasjonene om kunden i høyre del. Listen til venstre er søkbar - dersom en taster en bokstav på tastaturet, flytter
markeringen seg til første kunde som starter på denne bokstaven. Ved å høyreklikke i dette feltet får en frem en meny
for å legge inn nye kunder, endre eller slette kunder.
Kundeinformasjon.
Her fyller en inn de opplysningene en ønsker om kunden. TAB, Enter eller mus kan brukes for å flytte mellom feltene.
Poststed kommer automatisk dersom en skriver inn riktig postnummer.
Kontaktpersoner
Under kundeinformasjonen er feltet for Kontaktpersoner. Ved å høyreklikke her får en frem en meny for å legge til ny
kontakt, eller redigere/slette en eksisterende.
Aktiviteter.
Nederst er feltet for aktiviter. Knappen Visning gir en mulighet for å velge hvilke aktiviteter en ønsker å se. Ved å
høyreklikke i aktivitetsfeltet får en frem en meny for å opprette, slette eller endre aktiviter. Valgfri trådet visning av
aktiviteter gir en god oversikt over historikken til prosjekter og fakturaer. En ser her raskt hvilke aktiviteter som er
avhengige av hverandre og hvilket prosjekt de hører til. Dokumenter kan også knyttes til prosjekt, og vil da komme
frem her.
Side 13 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Slik legger du inn en ny kunde.
Klikk på denne knappen eller høyreklikk i kundeoversikten, eller bruk hurtigtaster - Hold nede Ctrl mens du taster n. Fra
menyen kan du også Endre og Slette kunder.
Redigere kunde
For å redigere i kundeinformasjonen, merker en det feltet en vil skrive i, og fyller inn informasjonen. Tab, Enter eller
mus benyttes for å flytte mellom feltene. Skriver en inn riktig postnummer, kommer poststedet automatisk.
Side 14 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Søke i Enhetsregisteret på firmanavn.
For å søke i Enhetsregisteret på firmanavn, klikker en knappen ved siden av firmanavnet. En blir da automatisk koblet
opp mot Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Søke i Enhetsregisteret på organisasjonsnummer.
For å søke i Enhetsregisteret på organisasjonsnummer, klikker en knappen ved siden av organisasjonsnummeret. En blir
da automatisk koblet opp mot Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Koble opp mot kundens hjemmeside.
For å koble opp mot kundens hjemmeside, klikker en knappen ved siden av URL feltet.
Sende e-post til kunde
Klikk på knappen ved siden av e-post adressen til kunden. E-postprogrammet starter da automatisk med en ny standard
e-postmelding.
Finne kunde
I kundeoversikten kan en bla opp og ned med piltaster – en kan også skrive inn en bokstav, så flytter markøren seg til
første kunde som begynner med denne bokstaven. Etter hvert som en får flere kunder, er ikke dette lenger en effektiv
måte å søke på.
Klikker du på denne knappen, får du opp denne dialogen:
Side 15 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Her kan du skrive inn deler av firmanavn, eller kundenummer. Du får frem forslag etter hvert som du skriver, og kan da
velge kunden i disse forslagene.
Definere utvalg.
Klikk på knappen for å Definere Utvalg:
En får deretter opp følgende dialog:
Angi et navn for visning av utvalget, og velg så hvilket betingelsesfelt du vil gjøre utvalg på.
I den neste listeboksen angir du kriteriet for utvalget.
Side 16 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Til slutt lagrer du Utvalget.
I kundeoversikten kan du angi at du vil vise kundene basert på et lagret utvalg:
Kontaktpersoner
Slik legger du inn en ny Kontaktperson
Høyreklikk i feltet for Kontakter. Velg Ny kontakt. Fra denne menyen kan du også endre og slette kontakter..
Skriv inn ønsket informasjon i feltene.
Endre Kontakt
For å endre kontakt, kan du dobbeltklikke på navnet, eller høyreklikke og velge Endre på menyen.
Slette kontakt
Kontakter sletter du ved å høyreklikke på kontakten og velge Slett på menyen.
Side 17 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Følgende aktiviter kan opprettes i Conductor.
Klikk på koblingene nedenfor for å få en nærmere beskrivelse av de enkelte aktivitetene.
Notater
Dokumenter
Regneark
Prosjekt
Import av aktivitet
Fakturaer
Innbetalinger
Purringer
Kreditnota
Side 18 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Opprettelse av aktivitet.
De forskjellige aktivitetene kan opprettes inn ved å bruke knappene i Aktivitetsvinduet:
Eller ved å høyreklikke i den hvite delen i Aktivitetsvinduet og velge fra hurtigmenyen:
Dette er en dynamisk meny som gir tilgjengelig valg i forhold til hva slags type aktivitet du peker på når du klikker.
Legg merke til at menyen inneholder tastatursnarveier for valgene. Ved å bruke disse, slipper en å bruke mus.
Visning av aktiviteter
Ved å klikke på knappen Visning, kan en velge hva som skal vises i aktivitestvinduet:
En kan også velge hvordan aktiviteten skal vises, Liste eller Trådet. Trådet visning av aktivitetene gir en god oversikt
over historikken til prosjekter og fakturaer. Her kan en velge hvordan aktivitetene skal vises:
En ser her raskt hvilke aktiviteter som er avhengig av hverandre og hvilket prosjekt de hører til. Dokumenter kan også
knyttes til prosjekt, og vil da komme frem her.
Side 19 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Notater på kunde legges inn slik:
Klikk på knappen Nytt notat... i Aktivitetsvinduet. Du får da frem Notatbildet, og kan skrive inn det du vil.
Klikk Lukk for å lukke vinduet. Klikk på skriverknappen for å skrive ut.
Notatoversikt
Klikk på knappen Vis alle notater. Du får frem en oversikt over alle notater gjort på denne kunden, med dato og
klokkeslett for notatene. Siste notat står alltid øverst. Her kan du også skrive inn og legge til notater. Denne dialogen
kan ligge oppe hele tiden, og vil endre seg i forhold til hvilken kunde du har valgt. Har du huket av i den lille firkanten,
vil den alltid ligge øverst.
Klikk Lukk for å lukke vinduet. Klikk på skriverknappen for å skrive ut.
Side 20 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Opprettelse av Nytt dokument.
Klikk på knappen Nytt dokument i Aktivitetsvinduet:
En får da opp følgende dialogboks:
I feltet Mal kan en velge hvilken brevmal en vil bruke. Standardmalen heter Blank. I Tittel skriver en inn det en ønsker
som overskrift i dokumentet.
Klikk deretter Opprett.
Conductor starter nå MS Word, med standardbrev ferdig utfylt med navn og adresse på kunden.
Legg merke til at tittelen her kommer som overskrift. Navnet til registrert bruker kommer automatisk under Vennlig
hilsen. Etter å ha skrevet brevet, lagrer du det, og avslutter MS Word. Brevets tittel kommer nå i Aktivitetsvinduet.
Redigere, endre eller slette dokument.
Dersom en ønsker å redigere eller se på brevet igjen, trenger en bare å dobbelklikke på det. En kan også høyreklikke og
velge Åpne på menyen som da kommer frem.
Skal en slette et dokument, merker en det i aktivitetsvinduet, høyreklikker og velger Slett.
Side 21 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Opprettelse av Nytt regneark.
Klikk på knappen Nytt regneark i Aktivitetsvinduet:
En får da opp følgende dialogboks:
I feltet Mal kan en velge hvilken mal en vil bruke. Standardmalen heter Blank. I Tittel skriver en inn det en ønsker som
overskrift i regnearket. Dette er også dette som kommer i Aktivitetsvinduet.
Klikk deretter Opprett.
Conductor starter nå MS Excel, med regnearket ferdig utfylt med navn og adresse på kunden.
Redigere, endre eller slette regneark.
Dersom en ønsker å redigere eller se på regnearket igjen, trenger en bare å dobbelklikke på det. En kan også
høyreklikke og velge Åpne på menyen som da kommer frem.
Skal en slette et regneark, merker en det i aktivitetsvinduet, høyreklikker og velger Slett.
Side 22 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Opprettelse av Nytt prosjekt
Conductor inneholder et enkelt prosjektregnskap (tilleggsmodul med eget vedlikehold). Dette hjelper deg til å holde
oversikt over kostnadene i prosjektet. Fakturaer kan knyttes til prosjektet, og det samme gjelder dokumenter og
prosjekter i Byggassistenten.
Slik oppretter du et nytt prosjekt:
Klikk på knappen Nytt prosjekt i Aktivitetsvinduet.
Velg malen du vil bruke, standard er Blank. Skriv Tittelen i tittelfeltet. Denne tittelen kommer også fem i
Aktivitetsvinduet etterpå. Prosjektnummer kommer automatisk, og består av kundenummeret + et firesifret
løpenummer. Klikk Opprett.
•
•
•
•
•
•
Prosjektnummer er kundenummeret og et firesifret løpenummer.
Prosjektfil angir filnavnet for prosjektet.
Kundenummer er nummeret på kunden i Conductor.
Fakturert viser fakturert beløp i prosjektet. Oppdateres automatisk etter hvert som en fakturerer i prosjektet.
Innbetalt viser sum innbetalt. Oppdateres automatisk etter hvert som en registrerer innbetalinger i prosjektet.
Gjenstående viser hvor mye som står igjen å fakturere i prosjektet. Denne tar også med eventuelle
tilleggsarbeider.
• Kontraktsum skriver du inn selv, dette er den summen du har skrevet kontrakt på for prosjektet.
• Kontraktsum + tillegg oppdateres automatisk.
Side 23 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kostnader i prosjekt
• Lønn – her fører du kalkulert lønn i prosjektet.
• Faktisk lønn oppdateres etter hvert som du fører ukelister for medarbeiderne. Klikker du på den understrekede
teksten Lønn, får du frem ukelisten:
Dobbeltklikker du på en linje i ukelisten, får du opp en dialog for å skrive inn timeopplysninger for den enkelte
medarbeider. Husk at medarbeiderne først må være tilknyttet prosjektet, ellers får du dem ikke frem her. De variable
kostnadene hentes automatisk fra Bedriftsinnstillingene, men kan overstyres her dersom en ønsker det.
• Materialer – Kalkulerte materialer hentes automatisk fra opprettet prosjekt i Byggassistenten når du klikker
på den understrekede teksten Materialer.
I den øverste delen ses her innhentede materialer fra Byggassistenten. Her kan en føre forbrukt antall av materialer som
en kontroll i prosjektet.
Materialer som brukes til eventuelle tilleggsarbeider føres i den nederste delen.
Side 24 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Materialkostnader.
Her fører en innkommende fakturaer for materialene i prosjektet. Dette oppdaterer faktiske materialkostnader i
hovedarket.
• Underentreprenører – Skriv inn kalkulerte kostnader i feltet for dette. Når du klikker på den understrekede
teksten Underentreprenører, kommer du inn i listen for å føre kostnadene:
Ved å dobbeltklikke på en linje, får du frem denne redigeringsboksen, slik at du kan legge inn kostnader og andre
opplysninger for de enkelte underentreprenørene. Hovedarket blir automatisk oppdatert med summene herfra.
• Tillegg – denne kolonnen oppdateres automatisk med det som blir ført i underarkene.
• Dekningsbidrag og dekningsgrad vises automatisk både for kalkulerte kostnader og faktiske kostnader.
Den lille knappen med Byggassistenten oppretter eller åpner prosjektet med dette nummeret i Byggassistenten.
Side 25 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kundekort i prosjekt.
Her oppgir du de forskjellige opplysningene om tiltakshaver og byggeplass. Dette kommer på utskriften av hovedarket
i prosjektet. Ved å klikke på den markerte knappen, kan en hente informasjonen fra kundekortet direkte inn skjemaet.
Klikker en på brevknappen, kan en sende epost direkte herfra. En kan også åpne prosjektet i Byggassistenten ved å
klikke på knappen for dette.
Medarbeidere.
Her angir en hvilke medarbeidere som skal være tilknyttet prosjektet. Medarbeidere legger du inn under Vedlikehold og
Medarbeidere… Du må være logget inn som administrator for å få lagt inn og endret medarbeidere.
Side 26 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Utskrifter i prosjektet.
Her angir du hvilke utskrifter du vil ha ved å krysse av for de enkelte arkene.
• Prosjektark – dette er hovedarket
• Lønn pr. medarbeider – dette er ukeliste for den enkelte medarbeider.
• Materialliste – denne listen viser kalkulerte materialer og medgåtte materialer. Materialkostnader for
tilleggsarbeider kommer også med her.
• Materialkostnader – utskrift av listen med materialkostnadene.
• Underentreprenør – utskrift av listen med kostnader for underentreprenørene.
• Fakturaliste – en liste over alle fakturaene i prosjektet, med beløp, forfall og innbetalt beløp.
Krysser du av for Forhåndsvisning, får du en forhåndsvisning av rapporten før du skriver den ut.
Prosjektliste kan du få skrevet ut ved å velge Rapporter og Prosjektliste. Den gir en oversikt over nøkkeltallene i alle
prosjektene du har lagt inn i Conductor.
Redigere, endre eller slette et prosjekt.
Dobbeltklikk aktiviteten i Aktivitetsvinduet for å redigere. Høyreklikk og velg Slett for å slette.
Side 27 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Import av aktivitet.
En hvilken som helst fil på Pc-en kan importeres som aktivitet i Conductor. For å få til dette, må en bruke musa og dra
filen inn i aktivitetsfeltet. I dette tilfellet er det vist import av et bilde:
Finn først mappen som bildet ligger i, og gjør slik at du ser den samtidig med Conductor. Dra deretter filen inn i
aktivitetsvinduet.
Du får da opp denne dialogen.
Velger du Opprett snarvei, blir filen liggende på sitt opprinnelige sted, men det blir laget en snarvei til den fra Conductor.
Velger du Opprett kopi, blir en kopi av filen lagt i Conductors data mappe.
Etter at du klikker Fortsett, fremkommer filen i Aktivitetsvinduet:
Om du vil, kan du her endre aktivitetsinformasjon på vanlig måte.
Side 28 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Lage en faktura.
Klikk på knappen Ny faktura...
Fakturavinduet åpnes:
For å lage en faktura, skriver du inn tekst i kolonnen for Fakturaen gjelder. Første kolonne er for eventuelt
varenummer, men dette er ikke nødvendig. I neste kolonne skriver du antallet. I kolonnen for enhet angir du om det
er stk, lm, timer e.l. Vil du gi rabatt, kan du skrive inn rabattprosenten i rabattfeltet. MVA kommer automatisk med
prosentsatsen som er lagt inn i Bedriftsinnstillinger. Summene regnes ut automatisk. Dersom du trenger flere linjer i
fakturaen, er det bare å fortsette å skrive. Nye linjer opprettes automatisk. Antall linjer det er plass til på første side i
fakturaen angir du i Klientinnstillinger. Der angir du også hvilken fakturamal som skal brukes for side 2. Side 2
opprettes automatisk hvis det ikke er plass til alle linjene på første side. Excelmalen for side 2 heter F_bankm2.xls og
har plass til 49 linjer. Denne installeres som standard. Flere linjer i fakturavinduet opprettes automatisk når du skriver i
nest siste linje.
Side 29 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Fakturadato og forfallsdato.
Fakturadato settes automatisk til dagens dato. Dersom du vil endre denne, kan du skrive inn en ny dato, eller klikke på knappen med
trekanten, og velge en dato fra kalenderen som da kommer frem. Klikker du på månedsnavnet, kan du endre måned. Klikker du på
årstallet, kan du endre dette.
Dager før forfall hentes fra standardinnstillingene i Bedriftsinnstillinger. Du kan endre antall dager her, og forfallsdatoen endres
tilsvarende.
Forfallsdato kommer automatisk etter hva som er lagt inn i Bedriftsinnstillinger. Du kan også endre forfallsdato ved å klikke på knappen
med trekanten, og velge en dato fra kalenderen som da kommer frem.
Fakturahistorikk.
Øverst i fakturavinduet vises fakturahistorikken - dvs. utestående beløp, om fakturaen er purret osv.
Kontaktperson.
Velg Kontaktperson fra nedtrekkslisten.
Prosjektnummer.
Velg prosjektnummer fra nedtrekkslisten.
Side 30 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Notater.
I notatfeltet kan en legge inn egne notater på den enkelte fakturaer. Notatene vil også komme frem i
fakturaoversikten.
Lagre faktura.
Fakturaen lagres automatisk idet en oppretter den. Dersom en ikke vil ha siste faktura, kan en slette den i
aktivitetsvinduet. Når en da oppretter ny faktura igjen, får den automatisk første ledige nummer.
Skrive ut faktura.
Fakturaer kan skrives ut på 2 måter, enten via Excel eller direkte via Conductor:
Klikker du på denne knappen skrives fakturaen ut via Excel, og bruker denne malen.
Klikker du på denne knappen, skrives fakturaen ut via Conductor, og bruker Conductors interne fakturamal. Denne kan
ikke redigeres, men en kan tilpasse den til skriveroppsettet og ta testutskrift via Klientinnstillinger.
Hente varer fra Prisassistenten.
Dersom programmet Prisassistenten er installert, kan du starte dette programmet og lage et vareutvalg i denne. Dette er
nærmere forklart i brukerveiledningen for Prisassistenten. Vareutvalg kan du så importere inn i fakturaen.
Klikk på denne knappen for å starte Prisassistenten. Plukk de varene du skal ha, og lagre utvalget med et navn. Avslutt
deretter Prisassistenten igjen.
Klikk denne knappen for å importere utvalget fra Prisassistenten.
En oversikt over de utvalgene du har laget, kommer opp. Velg det utvalget du vil importere.
Utvalget kommer rett inn i fakturaen. Det opprettes automatisk riktig antall linjer i fakturabildet.
Side 31 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Registrere innbetalinger.
Innbetalinger registreres i Aktivitetsvinduet eller i Fakturaoversikten. Denne beskrivelsen gjelder Aktivitetsvinduet.
Klikk med høyre museknapp på fakturaen du vil registrere innbetaling for. Velg deretter Registrer innbetaling med
venstre museknapp.
Dato for innbetaling settes automatisk til dagens dato. Denne kan du endre ved å skrive inn en ny dato, eller klikke på
knappen med trekant og velge en dato fra kalenderen som da kommer frem.
Godta det beløpet som står i feltet for Beløp, eller skriv inn innbetalt beløp i feltet for Beløp og klikk OK. Innbetalingen
vil deretter komme frem som en egen aktivitet i aktivitetsvinduet.
Du kan også registrere innbetalinger fra Fakturaoversikten. Dersom du har purret på fakturaen, er beløpet inkludert
renter og purregebyr.
Purringer.
Purringer kan lages fra Aktivitetsvinduet eller fra Fakturaoversikten. Her beskrives fremgangsmåten i Aktivitetsvinduet.
Ved å klikke med høyre museknapp i Aktivitetsvinduet på fakturaen som skal purres, får en valget Generer purring.
Velger en dette, kommer det opp en standard purring. Rentene beregnes etter rentesatsen en har lagt inn i
Bedriftsinnstillinger. Det samme gjelder purregebyret. Dersom en ønsker å endre disse på gjeldende purring, kan en
gjøre det her.
Når du registrerer innbetaling, er det viktig at du registrerer totalt beløp - inkludert renter og purregebyr, ellers vil en del
av beløpet stå som utestående.
Purringen kan enten skrives ut via Excel eller direkte gjennom Conductor. Purremalen i Conductor kan ikke redigeres.
Purremalen i Excel kan du redigere og tilpasse i Excel. Du finner den under Vedlikehold, Maler og Fakturamaler.
Side 32 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kreditnota.
For å lage kreditnota, kan en nå høyreklikke på en faktura i kundebildet, og deretter velge Kreditnota på menyen.
Deretter vil en få opp en ferdig utfylt kreditnota inkludert eventuelle purregebyrer og renter. Fakturaen vil stå som
Kreditert i fakturaoversikten.
Fakturaoversikt.
For å få frem Fakturaoversikten, kan du velge Rapporter og Fakturaoversikt, eller bruke hurtigtasten F4.
Fakturaoversikten viser alle fakturaer. Den viser også totalt fakturert, totalt innbetalt og totalt utestående.
Fakturaoversikten kan sorteres på dato og årstall, og gir oversikt for valgt periode. Klikker en på knappen med den lille
trekanten, får en frem en kalender som en kan velge dato i. Klikker du her på månedsnavnet, får du frem snarvei til alle
månedene. Klikker du på årstallet, kan du endre dette.
Husk å klikke Oppdater etter at du har endret perioden.
Klikker du på kolonneoverskriftene, sorteres oversikten etter valgt kolonne.
For å skrive ut fakturaoversikten, klikker du på Skriverknappen.
Side 33 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Fakturamaler.
I Conductor er det et standard fakturaoppsett. Dette fakturaoppsettet kan du ikke redigere, men du kan ta en
testutskrift for å tilpasse det til skriveren din fra Klientinnstillinger. Dersom du vil ha et annet oppsett på fakturaene
dine, må du bruke Excel malene som er beskrevet nedenfor.
Conductor leveres standard med 2 fakturamaler for Excel - F_bankm.xls for side 1 med bankgiro, og F_bankm2.xls for
eventuell side 2 av fakturaen. Begge malene installeres som standard i mappen \Programfiler\Conductor\Maler. Om
en vil redigere disse, kan en gjøre dette i Excel. Da kan en tilpasse malene akkurat som en ønsker. Bare pass på at du
legger inn de riktige Malkodene. Alle kodene finner du under Hjelp, Brukerveiledning og Malkoder.. Du finner malene
ved å velge Vedlikehold, Maler og Fakturamaler.
Dersom utskriftene ikke passer helt til fakturablankettene dine, kan du redigere dette i Excel. Dette gjør du ved å endre
Radhøyder og/eller Kolonnebredder. Ta gjerne prøveutskrifter direkte fra Excel. Når det ser bra ut der, kan du lage en
testfaktura i Conductor, som du sletter etterpå.
F_bankm.xls
Side 34 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
F_bankm2.xls
Side 35 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Purremaler.
I Conductor er det et standard purreoppsett. Dette purreoppsettet kan du ikke redigere. Dersom du vil ha et annet
oppsett på purringene dine, må du bruke Excel malen som er beskrevet nedenfor.
Conductor leveres standard med 1 purremal for Excel - P_bankm.xls. Malen installeres som standard i mappen
\Programfiler\Conductor\Maler. Om en vil redigere denne, kan en gjøre dette i Excel. Da kan en tilpasse malen
akkurat som en ønsker. Bare pass på at du legger inn de riktige Malkodene. Alle kodene finner du under Hjelp,
Brukerveiledning og Malkoder..
Dersom utskriftene ikke passer helt til fakturablankettene dine, kan du redigere dette i Excel. Dette gjør du ved å endre
Radhøyder og/eller Kolonnebredder. Ta gjerne prøveutskrifter direkte fra Excel. Når det ser bra ut der, kan du lage en
testpurring i Conductor, som du sletter etterpå.
P_bankm.xls
Side 36 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Oversikt over malkoder
Fra Bedriftsinnstillinger
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Hjemmeside
Firmanavn
Postadresse linje 1
Postadresse linje 2
Postnummer for postadresse
Poststed for postadresse
Besøksadresse linje 1
Besøksadresse linje 2
Postnummer for besøksadresse
Poststed for besøksadresse
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-post
Brukernavn definert i lisensinformasjonen
Fra Kundekortet
Kundenummer
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Hjemmeside
Firmanavn
Postadresse linje 1
Postadresse linje 2
Postnummer for postadresse
Poststed for postadresse
Besøksadresse linje 1
Besøksadresse linje 2
Postnummer for besøksadresse
Poststed for besøksadresse
Telefonnummer
Telefaxnummer
E-post
%e_orgnr%
%e_kontonr%
%e_url%
%e_firmanavn%
%e_adresse1%
%e_adresse2%
%e_postnr%
%e_poststed%
%e_besøksadresse1%
%e_besøksadresse2%
%e_besøkspostnr%
%e_besøkspoststed%
%e_telefonnr%
%e_faxnr%
%e_epost%
%e_brukernavn%
%kundenr%
%orgnr%
%kontonr%
%url%
%firmanavn%
%adresse1%
%adresse2%
%postnr%
%poststed%
%besøksadresse1%
%besøksadresse2%
%besøkspostnr%
%besøkspoststed%
%telefonnr%
%faxnr%
%epost%
Side 37 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Kontaktperson
%kontaktperson%
Generelle koder
Aktivitetstittel
%Tittel%
Dato for opprettelse av aktivitet
%gen_dato%
Klokkeslett
%gen_tid%
Dagens dato og klokkeslett
%gen_datotid%
Dagen i dag (eks: "Tirsdag")
%gen_dag%
Side nummer
%side%
Fakturakoder
Prosjektnummer
%prosjektnr%
Fakturanummer
%fakturanr%
Merverdiavgift
%mva%
Sum eks. mva.
%sumeksmva%
Herav mva.
%summva%
Sum inkl. mva.
%sum%
Fakturadato
%fakturadato%
Forfallsdato
%fakturaforfall%
Koder som må fylles inn for hver fakturalinje - X er linjenr.
Varenummer
%varenrX%
Varetekst
%varetekstX%
Antall
%antX%
Enhet
%enhetX%
Enhetspris
%prisX%
Rabatt
%rabattX%
Hvor stor del MVA utgjør på denne varelinjen
%delmvaX%
Sum ink. mva for denne varelinjen
%delsumX%
Sum eks. mva for denne varelinjen
%delsumeksmvaX%
Purrekoder
Linjetekst 1
%kravtekst1%
Linjetekst 2
%kravtekst2%
Linjetekst 3
%kravtekst3%
Faktura nr. 1
%kravfakturanr1%
Faktura nr. 2
%kravfakturanr2%
Faktura nr. 3
%kravfakturanr3%
Fakturadato 1
%kravdato1%
Fakturadato 2
%kravdato2%
Fakturadato 3
%kravdato3%
Side 38 av 52
Brukerveiledning Conductor
Forfallsdato 1
Forfallsdato 2
Forfallsdato 3
Sum linje 1
Sum linje 2
Sum linje 3
Purrerente
Purredato
Purrenummer
Purresum
Purreforfall
©Byggdata as
%kravforfall1%
%kravforfall2%
%kravforfall3%
%kravsum1%
%kravsum2%
%kravsum3%
%purrerente%
%purredato%
%purrenr%
%purresum%
%purreforfall%
Side 39 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Spesielt
o Brevfletting
o Massefakturering
Brevfletting.
Når du har laget et kundeutvalg, kan du også sende et likelydende brev til alle i utvalget.
Ved å klikke på denne knappen, starter en flettefunksjonen:
Følgende spørsmål kommer:
Klikker du Yes her, får du neste spørsmål:
Svarer du Yes, blir dokumentene sendt til skriveren etter hvert som de blir flettet. Svarer du No, blir dokumentene lagt
på den enkelte kunde, men ikke skrevet ut.
Deretter velger en Aktivitetstype og angir Tittel. Tittelen vises i Aktivitetsvinduet på kundekortet. De malene en kan
velge her, må være laget som Mal under Vedlikehold og Maler. (Dette er bare tilgjengelig for Administrator i
flerbrukerløsning).
Når en så klikker Opprett, starter selve flettingen. En får melding på skjermen etter hvert som flettingen skrider frem.
Conductor gir beskjed når flettingen er ferdig.
Massefakturering
En kan sende en likelydende faktura til et utvalg av kunder med denne funksjonen. Dette er særlig aktuelt f. eks.
dersom en har flere medlemmer som skal betale kontingent og tilsvarende. En klikker på samme knappen som forklart
under Brevfletting. I stedet for å velge Dokument i Aktivitet, velger en Faktura. En får så opp fakturavinduet, og kan
lage en ny faktura. Utskriftsknappene er ikke med her. Når en klikker Lukk, starter faktureringen til alle de valgte
kundene. Conductor sier fra når faktureringen er ferdig.
Side 40 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Vedlikehold.
Dette kapitlet er en gjennomgang av valgene under menyen Vedlikehold. Dersom en har en flerbrukerløsning av
Conductor, er de fleste av disse valgene bare tilgjengelige for den som er Administrator.
Klientinnstillinger. Se side 9
Bedriftsinnstillinger Se side 8
Maler...
Egendefinerte felter
Kategorier
Brukerbehandling
Sikkerhetskopi innkopiere SQL database
utkopiere SQL database
sikkerhetskopi av data og maler
Import Postnummer
Kundearkiv fra QFak
Kundearkiv fra Vega
Databaseinnstillinger.
Utvidet databasekontroll
Side 41 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Maler...
I Conductor kan en ha en lang rekke forskjellige maler - dokumentmaler, regnearkmaler, prosjektmaler. Eksisterende
maler kan enkelt importeres i programmet. Redigering av malene foregår i programmet de er laget i - f.eks. regneark i
Microsoft Excel, dokumenter i Microsoft Word, prosjekter i Byggassistenten.
Importerte maler ligger standard i mappen Conductor\Maler
Import av ny mal.
Dette gjøres slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start med å høyreklikke i skjermbildet Registrerte maler.
Pek på Ny mal i menyen som kommer frem, og velg Importer eksisterende...
Velg typen mal i Filtype (Word for .doc, Excel for .xls eller Byggassistenten for .bdp)
Finn mappen du har lagret malen du vil importere.
Merk malen/dokumentet du vil bruke og klikk på Åpne.
Svar bekreftende på meldingen som kommer.
Angi malinformasjon.
Navn - her gir du maltypen et navn - dette navnet kommer frem i oversikten over registrerte maler.
Tittel - skriv inn en standardtittel for malen.
Filnavn - kommer automatisk.
Type - Velg type mal i nedtrekkslisten.
Bekreft med Registrer.
Nå kommer malen med i listen over Registrerte maler.
Side 42 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Lage en ny mal.
Når du skal lage en helt ny mal brukes en av de eksisterende malene som utgangspunkt. Dette er en fordel ettersom du
da får med alle kodene over til den nye.
For å opprette en ny mal, gjør du følgende:
1. Høyreklikk i maloversikten og velg Ny mal og Opprett ny...
2. Du kommer inn i denne dialogboksen:
Skriv inn Navn og Tittel som du vil ha som standard. Under Type velger du hva slags type mal det skal være. Dersom du
vil redigere den med en gang, klikker du nå på knappen Rediger. Du får da følgende melding:
Klikk Yes, og du kommer deretter inn i den nye malen slik at du kan redigere den.
Redigere eksisterende maler.
Du kan også redigere eksisterende maler. Da gjør du slik:
1. Høyreklikk malen du vil redigere
2. Velg Endre.. og følgende dialogboks kommer opp:
3. Skriv inn Navn og Tittel.
4. Klikk på Lagre eller Rediger for å redigere malen.
Programmet som malen er laget i starter nå med den valgte malen.
Side 43 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Egendefinerte felter.
I denne versjonen av Conductor kan en opprette inntil 3 egendefinert felt. Disse kan en kalle hva en vil. Velg
Vedlikehold og Egendefinert felter… Følgende dialog kommer opp:
Her angir en hvor mange felt en vil ha. Deretter skriver en inn navnene på dem. Bekreft med OK.
Nedenfor er vist hvordan ett egendefinert felt fremkommer i kundevinduet:
Egendefinerte felt kan også brukes når en skal Definere utvalg av kunder.
Kategorier.
Kategorier kan en bruke til å skille de forskjellige typene kunder, eller Kunder og Leverandører som er angitt som
standard fra oss. Velg Vedlikehold og Kategorier… Følgende dialog kommer opp:
For å lage ny Kategori – Klikk på Ny, og skriv inn Navnet på den nye Kategorien. Velg deretter Lagre. For å slette en
Kategori, merker du den og klikker på Slett. I feltet Standardkategori, angir du hvilken som skal være standard når du
legger inn nye kunder.
Nedenfor er vist hvor du kan endre kategorien for valgt kunde.
Kategorier kan også brukes til å Definere utvalg av kunder. Slik at en kan få vist f. eks. bare Leverandører.
Side 44 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Brukerbehandling.
1 – bruker.
Ved 1 bruker lisens på Conductor, har en bare 1 bruker som er Administrator, og en kan ikke legge til flere. En kan
endre navnet og eventuelt passord. Det gjøres ved å velge Vedlikehold og Brukerbehandling:
Klikk her på Endre. Du kan nå skrive inn et navn for Administrator. Dette navnet vil komme f. eks. som underskrift på
brevene fra Conductor. Passord kan du også legge inn her. Deretter klikker du Lagre.
Flerbruker.
Ved en flerbrukerlisens, kan du opprette det antall brukere du har lisens for. Da får du opp følgende dialog:
Her kan du legge til brukere. Det er lurt at vanlige brukere kun har Bruker som nivå. Det er bare Administratorer som
kan legge til brukere, og lage nye maler osv. Dette ser en når en er logget inn som vanlig Bruker. Da vil en del av
valgene under Vedlikehold være utilgjengelige.
Endre passord.
En kan endre passord på Aktiv bruker, ved å velge Bruker og Endre passord. Her må en da skrive inn det gamle
passordet for å få laget et nytt.
Side 45 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Sikkerhetskopi.
Innkopiere SQL database.
Med dette menes å tilbakekopiere en tidligere sikkerhetskopi. Når en velger dette, får en opp en dialog for å angi hvor
sikkerhetskopien ligger,
Velg riktig mappe og klikk OK.
Utkopiere SQL database.
Med utkopiering av SQL databasen får en tatt en sikkerhetskopi av selve databasen. Når en velger dette, kommer
følgende dialog:
Når du klikker OK, kommer denne dialogen:
Her må du angi hvilken mappe sikkerhetskopien skal legges i. Deretter klikke du OK. Når utkopieringen er ferdig,
kommer denne meldingen:
Side 46 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Sikkerhetskopiere data og maler.
I tillegg til selve databasen, bør en ta sikkerhetskopi av dokumenter og maler. I mappen Conductor\Data finner du alle
dokumenter, regneark og eventuelle Byggassistenten prosjekt. I mappen Conductor\Maler ligger alle brevmaler,
regnearkmaler og fakturamaler. Disse må en ta en manuell sikkerhetskopi av.
Side 47 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Import.
Dette får du frem ved å velge Vedlikehold og Import:
Import av Postnummere.
Etter installasjon av Conductor, vil det ligge en fil som heter PostNrSS.txt i mappen Conductor. Denne bør du importere
før du tar i bruk programmet. Den gjør at Conductor automatisk fyller inn riktig poststed når du har skrevet inn
postnummeret.
Velg Alle filer i Filtype. Klikk Åpne når du har funnet filen. Du vil få beskjed når Conductor er ferdig, og om importen var
vellykket.
Oppdatering av postnummer/-sted
I Conductor kan en importere oppdaterte postnumre og poststeder fra Postens importfiler.
Under Hjelp finner du Brukerveiledning. Velg denne og gå til Vedlikehold. Der finner du en link direkte til postens
importfil: http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/_Files/PostNrSS.txt Høyreklikk denne koblingen, og velg
Lagre mål som...Husk at du lagrer den et sted hvor du finner den igjen, f. eks. i Conductor mappen. Den oppdaterte
filen blir nå lagret på maskinen din. Deretter velger du import på nytt.
Side 48 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Import av Kundearkiv fra QFak.
Dersom en har brukt QFak før, kan en enkelt importere kundene derfra ved hjelp av dette valget.
Import av Kundearkiv fra Vega.
Conductor er også klargjort for import av kunder fra Vega. Der må en eksportere en fil som ser slik ut:
Nummer","Kundenavn","Postadresse::Adresse","Postadresse::Postnummer","Postadresse::Poststed","Besøksadresse::Ad
resse","Besøksadresse::Postnummer","Besøksadresse::Poststed","Kontaktkoder::Program","Kontaktkoder::Vedlikehold"
,"Kontaktkoder::Tilleggsinfo","Kategori","Fornavn","Etternavn","Tittel","Jobbadresse::Epost","Jobbadresse::Mobil","Org
anisasjonsnummer","Postadresse::Telefon","Postadresse::Telefaks","Postadresse::Epost","Postadresse::Webadresse"
Side 49 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Databaseinnstillinger.
Databaseinnstillinger ved bruk av MSDE (Microsoft SQL server Desktop Edition), eller Microsoft SQL Server.
Her kan en angi tilkoblinger til SQL databasen som Conductor jobber mot. Som regel trenger en ikke gjøre noen
endringer her, bare godta standardoppsettet. Dersom databasen ikke ligger på lokal maskin, må en angi hvilken maskin
den ligger på i Tjenernavn.
Databasinnstillinger ved bruk av MySQL
Her kan en angi tilkoblinger til SQL databasen som Conductor jobber mot. Som regel trenger en ikke gjøre noen
endringer her, bare godta standardoppsettet. Dersom databasen ikke ligger på lokal maskin, må en angi hvilken maskin
den ligger på i Tjenernavn. Hvis en må logge seg på databasen med brukernavn og passord, legger en inn det her.
Utvidet databasekontroll.
Dette valget gjennomfører en grundig sjekk av databasens integritet, og indekser blir sjekket og gjennoppbygd. Det er
viktig at det ikke er andre brukere inne i programmet når dette gjøres.
Side 50 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Teknisk.
Conductors database bruker en SQL server. De to SQL serverne som kan brukes, er MSDE (Microsoft SQL server Desktop
Edition) eller Microsoft SQL server og MySQL. MSDE følger med standardinstallasjonen, og den kan også installeres fra
Office CD’en. MySQL må en laste ned fra internett. Den finner du her: http://dev.mysql.com/downloads/.
Databasene kan ligge hvor som helst i nettverket, men en må da angi dette under Databasinnstillinger. OBS! Nyere
versjoner enn 3.24 er ikke testet av MySQL.
Dersom Data og Maler ligger et annet sted enn på lokal maskin, angir en dette under Klientinnstillinger.
Det anbefales å ha Microsoft Office installert, da disse programmene brukes både for regneark, brev og e-post. Om en
ikke har installert Prisassistenten, kan denne installeres fra Byggdatas hjemmesider www.byggdata.no .
Side 51 av 52
Brukerveiledning Conductor
©Byggdata as
Side 52 av 52
Byggassistenten
Prisassistenten
2005
Lagpris
Conductor
Programverktøy for byggebransjen
www.byggdata.no
[email protected]