AT-001 - 2012 Publik..

Transcription

AT-001 - 2012 Publik..
Arbeidstilsynet
Publikasjonskatalog, best.nr. 1
Publikasjonskatalog
Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m.
fra Arbeidstilsynet, mars 2012
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1
22.02.12 14.47
Innhold
Arbeidstilsynets publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abonnementsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lover, Forskrifter, Veiledninger m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publikasjonsendringer siden september 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2011–2012 . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer. . . . . . . . . . . .
Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salgsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Særtrykk av lover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publikasjoner fra annen utgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melding av yrkesskade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle nettadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publications in foreign languages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Publikasjoner på fremmede språk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfabetisk stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
6
7
14
15
15
17
18
19
19
21
21
23
2
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 2
22.02.12 14.47
Arbeidstilsynets publikasjoner
Arbeidstilsynet utgir
– utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen
– orienterende publikasjoner om arbeidsmiljøspørsmål
– Arbeidervern – fagblad om arbeidsmiljø
Bruk stikkordregisteret på sidene 23–30 hvis du leter etter publikasjoner om
spesielle emner.
Publikasjonene listet opp på sidene 7–14 kjøpes ved henvendelse til Gyldendal
Akademisk (se baksiden).
Abonnementsordninger
Publikasjonskatalogen
Publikasjonskatalogen gir oversikt over forskrifter, veiledninger m.v. fra Arbeidstilsynet samt et utvalg av aktuell litteratur fra andre utgivere enn Arbeidstilsynet.
De som ønsker å holde seg orientert, kan abonnere på denne publikasjonen, som
blir ajourført to ganger pr. år, henholdsvis i mars og september. Abonnementsprisen er kr 65,- ekskl. mva.
Abonnement på publikasjonene
Det er anledning til å tegne abonnement på Arbeidstilsynets publikasjoner som
distribueres gjennom Gyldendal Akademisk. Abonnementet omfatter automatisk
tilsending av nye og reviderte forskrifter, veiledninger og andre publikasjoner, samt
særtrykk av arbeidsmiljøloven. Abonnementspris pr. år kr 1100,- (ekskl. mva).
Alle bestillinger av abonnement på publikasjonskatalogen og Arbeidstilsynets
publikasjoner rettes til Gyldendal Akademisk, kundesenteret, postboks 6730
St. Olavs plass, 0130 Oslo, telefon 23 32 76 61, telefaks 23 32 76 98,
e-post: [email protected] – Internett: www.gyldendal.no/arbeidsliv.
3
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 3
22.02.12 14.47
Arbeidervern
Arbeidstilsynet gir ut fagbladet Arbeidervern. Det inneholder bred informasjon
om arbeidsmiljøspørsmål, regelverk, Arbeidstilsynets virksomhet, helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i arbeidslivet, reportasjer og intervjuer m.m.
Abonnementspris pr. 01.01.2012: kr 250,- for første abonnement og kr 200,- for
hvert følgende abonnement pr. år. Bladet bestilles hos:
Arbeidervern v/ Senter for statlig økonomistyring, telefon 40 00 79 97,
telefaks: 62 52 82 66, e-post: [email protected] Bladet kan også bestilles over
Internett: www.arbeidstilsynet.no/arbeidervern.
Lover,
Forskrifter,
Veiledninger m.m.
Arbeidsmiljølovgivningen
I tillegg til selve arbeidsmiljøloven av 2005 hører enkelte andre lover inn under
arbeidsområdet til Arbeidstilsynet (se side 17–18). Lovene kan bestilles fra Gyldendal Akademisk (se adresse på baksiden) eller gjennom bokhandelen.
Utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen
De utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljølovgivningen fastsettes som forskrifter
av Kongen eller Arbeidsdepartementet. Arbeidstilsynets publikasjoner skiller mellom forskrifter (F), veiledninger (V) og annet (A).
Forskrifter (F)
Arbeidstilsynets forskrifter er utfyllende bestemmelser som ikke kan fravikes i
større utstrekning enn det er gitt dispensasjonsadgang til i forskriften. I oversikten
over bestillingsnummer er det angitt med F om publikasjonen er en forskrift.
Veiledninger (V)
Arbeidstilsynet utarbeider veiledninger om hvorledes lovens og forskriftenes krav
kan oppfylles. Veiledningene gir anvisning og eksempler på fremgangsmåter
virksomhetene kan bruke for å oppnå den arbeidsmiljøstandard lov og forskrifter
4
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 4
22.02.12 14.47
legger opp til. Veiledningene er ikke til hinder for at arbeidet utføres på en annen
måte hvis det oppnås tilsvarende eller bedre vernemessig standard.
I oversikten over bestillingsnummer er det angitt med en V om publikasjonen er
en veiledning.
Andre publikasjoner (A og S)
Arbeidstilsynet utgir også publikasjoner av orienterende karakter, bl.a. med sikte
på å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere til i fellesskap å finne gode løsninger på
arbeidsmiljøproblemer. Slike publikasjoner er merket med A i oversikten.
Skjemaer er merket med S.
Bruk bestillingsnummer
Bruk alltid bestillingsnummer i skriftlige eller telefoniske bestillinger av Arbeidstilsynets publikasjoner.
Bestillingsnummeret finnes øverst på publikasjonens forside.
Publikasjonsendringer siden september 2011
Følgende publikasjoner er kommet til
605
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen (V)
Følgende publikasjoner er revidert
361
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (V)
444
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V)
544
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) (F)
599
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) (F)
5
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 5
23.02.12 09.17
Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005
Den nåværende arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. § 20-2 viderefører
forskrifter gitt med hjemmel i den tidligere arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977
nr 4. Forskriftene gjelder dermed inntil annet er bestemt. Arbeidstilsynet har gitt
en rekke forskrifter med hjemmel i arbeidsmiljøloven av 1977. I forskriftene vises
det til straffebestemmelsene i denne loven. I enkelte forskrifter er det også andre
henvisninger til arbeidsmiljøloven av 1977. Det forekommer også henvisninger til
loven av 1977 i innledninger, forord eller kommentarer til forskriftene.
Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet et lovspeil som kan brukes for
å finne riktig henvisning til dagens arbeidsmiljølov. Lovspeilet er tilgjengelig på
www.arbeidstilsynet.no.
Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven
2011–2012
Endret ved lov 24. juni 2011 nr. 18, ikrafttredelse 1. juli 2011
§ 4-6
Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Endret ved lov 16. desember 2011 nr. 58, ikrafttredelse 16. desember 2011
§ 4-1
Generelle krav til arbeidsmiljøet
Endret ved lov 27. januar 2012 nr. 9, ikrafttredelse 1. mars 2012
§ 15-17 Oppsigelse ved arbeidskonflikt
6
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 6
22.02.12 14.47
Arbeidstilsynets publikasjoner
ordnet etter bestillingsnummer
F = Forskrifter av bindende karakter
V = Veiledninger
A = Annet (f.eks. informasjonsbrosjyrer)
S = Skjema
Årstall i parentes = Opprinnelsesår, eventuelt når det sist ble foretatt endringer
som gjør at tidligere opplag ikke lenger bør brukes.
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Best. nr. Tittel
S= Skjema mva.)
1
Arbeidstilsynets publikasjonskatalog
A
40,114
Arbeid i tanker (2007)
F
29,151
Graving og avstivning av grøfter (2007)
F
34,153
Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år (1998) S
14,153 a
Skjema for listeføring av arbeidstakarar under 18 år
S
14,(1998) (Nynorsk)
154 b
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (2007)
S
0,154 c
Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade (nyS
0,norsk) (2007)
176
Førstehjelpsutstyr (2007)
V
14,187
loniserende stråling (2011)
F
20,221
Tekniske innretninger (2003)
F
34,231
Kullgruvene på Svalbard (1993)
F
29,235
Asbest (2006)
F
34,235-ENG Asbestos (2006)
F
29,268
Rengjøring og reparasjon av små beholdere som har
V
20,inneholdt brennbar væske (2001)
277
Sikker ensilering med etsande væske (1992). Nynorsk
V
20,287
Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannF
20,slokking (1990)
299
Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (1995)
F
20,-
7
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 7
22.02.12 14.47
Best. nr.
320
321
324
326
327
347
347-ENG
347-EST
347-LAT
347-POL
347-SAM
361
364
366
369 e
369 f
377
383
384
393
398
404
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Tittel
S= Skjema mva.)
Traktorer (2007)
F
29,Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (2006)
F
20,F
20,Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning,
bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Arbeidsmiljølovens § 19 (2004)
Arbeidsgiverens plikter (2007)
A
34,Organisering og tilrettelegging av arbeidet (2006)
V
34,Arbeidsmiljøloven og ferieloven 2007
V
34,Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk) (2007)
V
34,Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk) (2007)
V
0,Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk) (2007)
V
0,Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk) (2007)
V
0,Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk) (2007) V
34,Administrative normer for forurensning i arbeidsV
34,atmosfære (2011)
Kvilekoier (1987)
F
20,Arbeid med armert umettet polyester (2004)
V
29,Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midS
0,lertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid (2010)
S
0,Førehandsmelding av arbeidsplass der det blir utført
mellombels eller skiftande byggje- eller anleggsarbeid
(2010)
Herdeplast kan skade helsen din. Maling – lakk – lim
A
20,– sparkel (2003)
Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov
A
34,og forskrifter (2007)
Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenF
29,ning og varmebehandling (1980)
Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lasteF
29,tankene (1985)
Vern mot støy på arbeidsplassen (2006)
F
29,Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomF
20,het (2011)
8
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 8
22.02.12 14.47
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Best. nr. Tittel
S= Skjema mva.)
404-ENG Regulations concerning regional safety representatives
F
20,for building and construction activities (2011)
416
Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere (2005) V
34,426
Technical Appliances (1994) (Engelsk oversettelse av
F
29,forskriften best.nr. 221)
437
Du er valgt til verneombud (2006)
A
20,441
Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til
F
20,dykking og åndedrettsvern (2005)
444
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (2012)
V
34,447
Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem (2005) A
14,449
Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø (2009)
A
34,A
34,450
Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske
stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære
(2008)
456
Ungdom i arbeid (2009)
A
34,456-NYN Ungdom i arbeid (2008)
A
34,462
Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk F
20,og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker (2002)
466
Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsF
20,bedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet (2007)
468
Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og F
20,lastearbeid (1986)
474 b
Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet (1998)
S
0,475
Gravid i arbeid (2001)
A
14,479
Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner (1990) S
0,479 a
Kontrollkort for lastebil- og traktormonterte kraner
S
0,(nynorsk) (1994)
485
Kjøring på is (1988)
A
20,486
Arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (2009)
S
14,486 a
Arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale (nynorsk)
S
14,(2009)
489
Løselig seksverdig krom i sement (2005)
F
14,-
9
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 9
22.02.12 14.47
Best. nr.
492
500
501
504
504 a
511
512
514
515
517
522
523
524
525
526
527
528
529
531
533
535
536
537
538
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Tittel
S= Skjema mva.)
Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling (1993)
V
29,Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (2004)
F
34,Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent
F
20,bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften) (2010)
Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass
S
0,med flere arbeidsgivere (1990)
Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass
S
0,med fleire arbeidsgjevarer (nynorsk) (1994)
Dykking (2011)
F
34,Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (2006)
V
34,Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen (2004)
A
29,Høytrykkspyling m.m. (1998)
F
29,Kullgruvene på Svalbard (1993). (Russisk oversettelse
F
34,av best.nr. 231)
Maskiner (2010)
F
62,Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig
F
34,verneutstyr (1998)
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (2006) F
29,Førervern på gamle traktorer (1994)
F
20,Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen (2011) F
29,Havnearbeid (2003)
F
29,Arbeid ved dataskjerm (2006)
F
20,Arbeidsplasser og arbeidslokaler (2007)
F
29,Tungt og ensformig arbeid (2007)
F
29,Arbeid i kontrollrom (1995)
F
20,Forplantningsskader og arbeidsmiljø (1998)
F
20,Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (IsocyaA
34,nater) (1996)
Helserisiko ved muggvekst på trelast (2002)
A
29,Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettA
29,lidelser (2007)
10
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 10
22.02.12 14.47
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Best. nr. Tittel
S= Skjema mva.)
538-NYN Korleis førbyggje yrkesrelaterte muskel- og skjelettA
29,lidingar (nynorsk) (2003)
539
Åndedrettsvern (2007)
A
29,540
Veiledning til arbeid ved dataskjerm (2006)
V
34,542
Arbeid ved avløpsanlegg (2008)
F
29,543
Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig
F
34,område (1997)
544
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virkF
34,somheter (internkontrollforskriften) (2012)
F
34,544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety Activities in Enterprises (Internal
Control Regulations) (engelsk oversettelse) (2005)
546
Innsamling og håndtering av husholdnings- og nærings- V
34,avfall (2004)
547
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid (2006)
F
29,549
Biologiske faktorer (2002)
V
34,550
Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakteF
34,rier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (2002)
551
Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbueF
29,meisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (2007)
554
Arbeid av barn og ungdom (2007)
F
20,555
Bruk av arbeidsutstyr (2011)
F
34,558
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert
F
20,utvinningsindustri for landbasert sektor (1998)
559
Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøF
14,loven § 19 (1999)
560
Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, V
29,kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (2003)
F
34,562
Tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (2005)
563
Standard arbeidsavtale (2006)
S
0,563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008)
S
0,-
11
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 11
22.02.12 14.47
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Best. nr. Tittel
S= Skjema mva.)
563-ENG Standard arbeidsavtale, engelsk oversettelse (2006)
S
0,563-EST Standard arbeidsavtale, estisk oversettelse (2006)
S
0,563-LAT Standard arbeidsavtale, latvisk oversettelse (2006)
S
0,563-LIT Standard arbeidsavtale, litauisk oversettelse (2006)
S
0,563-LSAM Standard arbeidsavtale, lulesamisk oversettelse (2007)
S
0,563-NSAM Standard arbeidsavtale, nordsamisk oversettelse (2007)
S
0,563-NYN Standard arbeidavtale på nynorsk (2006)
S
0,563-POL Standard arbeidsavtale, polsk oversettelse (2006)
S
0,563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008)
S
0,563-RUS Standard arbeidsavtale, russisk oversettelse (2006)
S
0,564
Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner (2001)
A
20,565
Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige
F
20,stoffer i virksomheter (stoffkartotekforskriften) (2005)
566
Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen F
34,(kjemikalieforskriften) (2011)
569
Innleie av arbeidskraft (2009)
A
20,569-NYN Innleige av arbeidskraft (2009)
A
20,571
Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (2008)
F
14,572
Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem
F
14,eller hushold (2008)
573
Arbeidsmiljø hjemme hos brukerne (2002)
A
50,573-NYN Arbeidsmiljø heime hos brukarane (2002)
A
50,574
Røyk- og kjemikaliedykking (2003)
A
29,576
Veiledning til kjemikalieforskriften (2003)
V
55,577
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (2003) F
20,578
Godkjent bedriftshelsetjeneste – en god hjelper for din A
20,bedrift (2011)
579
Veiledning om helseundersøkelse og fysiske tester for
V
34,røyk- og kjemikaliedykkere (2005)
580
Stress på arbeidsplassen. Gjør noe med det! (2004)
A
29,581
Kjemisk helsefare ved sveising (2008)
A
36,-
12
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 12
22.02.12 14.47
Best. nr.
582
583
584
584-ENG
584-EST
584-LAT
584-POL
585
585-ENG
585-EST
585-LAT
585-LIT
585-POL
586
587
588
589
589-ENG
590
591
592
593
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
S= Skjema mva.)
F
20,A
29,-
Tittel
Vern mot mekaniske vibrasjoner (2011)
Beregning av korrigert yrkeshygienisk luftbehov
(YL-tall) (2005)
Arbeidsmiljøloven for alle (2008)
Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007)
Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007)
Arbeidsmiljøloven for alle (latvisk) (2007)
Arbeidsmiljøloven for alle (polsk) (2007)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen
(engelsk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (estisk)
(2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen
(latvisk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen
(litauisk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (polsk)
(2005)
Få orden på kjemikaliene (2004)
Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har
født eller ammer (2006)
Veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjenomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (2007)
Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser (2011)
Identity cards (ID cards) at construction sites (2008)
Omstilling? Har du husket det viktigste? (2008)
Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
(2011)
Informasjons- og påseplikt og innsynsrett (2008)
Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for
skips- og verftsindustrien (2011)
A
A
A
A
A
A
A
29,29,0,0,0,0,0,-
A
0,-
A
0,-
A
0,-
A
0,-
A
V
29,34,-
V
20,-
F
F
A
F
20,20,29,20,-
F
F
29,20,-
13
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 13
22.02.12 14.47
F= Forskr. Pris
pr. stk.
V= Veil.
A= Annet (ekskl.
Best. nr. Tittel
S= Skjema mva.)
594
Forskrift om bemanningsforetak (2009)
F
14,595
Melding om registrering av bemanningsforetak (2009)
S
14,595-ENG Registration form for staffing enterprises (2009)
S
14,596
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest (2009)
S
14,597
Vold og trusler på arbeidsplassen (2009)
A
29,599
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anF
34,leggsplasser (Byggherreforskriften) (2012)
600
Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og om godF
29,kjenning av bedriftshelsetjeneste (2010)
601
Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen (2010)
V
34,602
Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen
F
34,(2011)
604
Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og
F
20,gartnerinæringen (2010)
605
Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen
V
20,(2011)
607
Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
F
14,(2011)
Publikasjoner som er midlertidig trukket tilbake
Best.nr. 168
Best.nr. 213 F
Best.nr. 332-ENG
Best.nr. 379
Best.nr. 438
Best.nr. 454
Best.nr. 461
Best.nr. 467
Best.nr. 470
Best.nr. 474
Arbeid i trange rom (V)
Egenerklæring og legeundersøkelse av yrkesdyrkere (S)
Safety Delegates and Working Environment Committees (1995) (F)
Hjemmevakt (A)
Tenk på helsa når du arbeider i støy (A)
Arbeidsmiljø for renholdere (A)
Arbeidsmiljøloven i landbruket (A)
Sikrere dykking (A)
Løsmiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås (A)
Arbeidsmiljø og graviditet (A)
14
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 14
22.02.12 14.47
Best.nr. 476
Best.nr. 496
Best.nr. 541
Havbruk (A)
Spise- og hvilepauser (A)
Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne (A)
Midlertidig arbeid. Rettigheter og plikter (A)
Salg av nye maskiner (A)
Kjøp av nye maskiner (A)
Helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen (A)
Best.nr. 553
Best.nr. 556
Best.nr. 557
Best.nr. 575
Salgsbetingelser
Alle priser er ekskl. mva. og porto.
Det tas forbehold om eventuelle feil i prislisten. Ved kjøp av 200–499 eks. av en
enkeltpublikasjon gis det 10 % kvantumsrabatt. Ved kjøp av over 500 eks. av en
enkeltpublikasjon gis det 25 % kvantumsrabatt. For øvrige salgsbetingelser henvises det til kjøpsloven.
Andre publikasjoner
Kortinformasjon
Arbeidstilsynets kortinformasjoner er en serie foldere med kortfattet informasjon
om en rekke arbeidsmiljøspørsmål. Kortinfoserien er under revisjon.
Pr. 1. februar 2012 er følgende kortinfoer tilgjengelige:
Kortinfo 2
Kortinfo 7
Kortinfo 8
Kortinfo 20
Asbest (2006)
Arbeidstid og overtid (2006)
Mobbing (2006)
Er du arbeidsgiver?
Er tilgjengelig på engelsk (20-ENG), litauisk (20-LIT),
polsk (20-POL), rumensk (20-RUM), spansk (20-SPA),
tamilsk (20-TAM), urdu (20-URD) og vietnamesisk (20-VIET)
15
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 15
22.02.12 14.47
Annet
Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. (2011.) Brosjyren er skrevet til deg som jobber
i havbruksnæringen og er like aktuell for arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud
og tillitsvalgte.
God vakt (finnes på bokmål og nynorsk). Brosjyre om arbeidsmiljø i sykehus. (2005)
Tettere oppfølging av sykmeldte. Brosjyre om nye lovregler fra 1. mars 2007 om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte. (2007)
Identitetskort i bygge- og anleggsnæring. Brosjyre om den nye ordningen med krav
om id-kort i bygge- og anleggsnæringen. (2008)
Materiell fra Arbeidstilsynets prosjekt Jobbing uten mobbing
Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2005–2007 et prosjekt mot mobbing som
hadde som fokus å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.
Publikasjonene nedenfor ble laget i forbindelse med dette prosjektet og inneholder mye nyttig informasjon om temaet. De kan bestilles gratis så langt lageret
rekker.
Hvordan samarbeide mot mobbing i arbeidslivet
Denne korte veilederen oppsummerer helt grunnleggende spørsmål i arbeidet mot
mobbing på arbeidsplassen. (8 sider, A5)
Den lille tiltakstrappa
En liten folder som presenterer hovedpunktene i Tiltakstrappa (2 sider, A4)
Brosjyrer om arbeidsinnvandring
I samarbeid med Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, NAV og Petroleumstilsynet
har Arbeidstilsynet laget tre nye brosjyrer om forhold vedrørende arbeidsinnvandring
fra EØS/EFTA-området. To av brosjyrene er også tilgjengelige på engelsk og polsk.
Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Skal du arbeide i Norge? (2007)
– På engelsk: Information to employees from EEA/EFTA countries: Working in
Norway
– På polsk: Informacja dla pracobiorców z krajów należących do europejskiego
obzsaru gospodarcezego (EOG) i EFTA: Czy zamierza Pan/Pani pracować w
Norwegii?
16
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 16
22.02.12 14.47
Informasjon til virksomheter fra EØS/EFTA-området: Driver du næringsvirksomhet i Norge? (2007)
– På engelsk: Information to enterprises from EEA/EFTA countries: Doing business
in Norway
– På polsk: Informacje dls przedsiębiorstw z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG)/krajów EFTA: Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w
Norwegii?
Informasjon til norske virksomheter: Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS/
EFTA-området? (2007)
Særtrykk av lover
I tillegg til publikasjonene kan følgende ajourførte lover bestilles fra Gyldendal
Akademisk
7544
7544-ENG
7514
7521
7595
7595-ENG
7520
7527
Arbeidsmiljøloven: Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om
Arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv.
Arbeidsmiljøloven på engelsk: The Working Environment Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (last amended by Act of 9. June no. 83)
Arbeidstvistloven: Lov av 5. mai 1927 nr. 1 om
arbeidstvister.
Lønnsnemndloven: Lov av 19. desember 1952 nr. 7 om
lønnsnemnd i arbeidstvister
Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14. juni 2002
nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
Ferieloven: Lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie.
Ferieloven på engelsk: Act of 29 April 1988 No. 21
relating to Holidays
Forurensningsloven: Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om
vern mot forurensninger og om avfall.
Genteknologiloven: Lov av 2. april 1993 nr. 38 om
framstilling og bruk av genmodifiserte organismer.
kr 67,kr 82,-
kr 39,kr 34,-
kr 34,kr 34,kr 39,kr 34,-
17
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 17
22.02.12 14.47
7524
7510
7505
7518
7525
7519
7530
7513
7503
Lov om tilsyn med elektriske anlegg: Lov av 24. mai
1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr.
Offentleglova: Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om offentlighet i forvaltningen.
Permitteringslønnsloven: Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om
lønnsplikt under permittering.
Produktkontrolloven: Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om
kontroll med produkter og forbrukertjenester.
Røykeloven (med forskrifter): Lov av 9. mars 1973 nr.
14 om vern mot tobakksskader.
Sivilbeskyttelsesloven: Lov av 25. juni 2010 nr. 45.
Strålevernloven: Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling
Tjenestemannsloven: Lov av 4. mars 1983 nr. 3 om
statens tjenestemenn m.m.
Yrkesskadeforsikring: Lov av 16. juni 1989 nr. 65 om
yrkesskadeforsikring.
kr 34,-
kr 34,kr 34,kr 34,kr 34,kr 34,kr 34,kr 34,kr 34,-
Publikasjoner fra annen utgiver
Fra Arbeidsmiljøsenteret
Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, telefon 815 59 750.
– Kontrollbok for løfteinnretninger og redskap i land. (Formular nr. 1.)
– Stikkordregister til arbeidsmiljøloven
Fra Produktregisteret
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo, telefon 22 57 34 00
internettadresse: www.klif.no/produktregisteret
– Veiledning for deklarering til produktregistre.
Merkeforskriften – kjemiske stoffer og produkter
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 16. juli 2002
finnes nå bare i elektronisk form, se www.klif.no.
18
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 18
22.02.12 14.47
Forskriften gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige
kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge.
Forskriften inneholder
– kriterier for klassifisering av farlige kjemikalier
– kriterier for valg av sikkerhetssetninger
– farekoder, faresymboler og farebetegnelser
– krav til merking av farlige kjemikalier
– krav til barnesikret emballasje
– liste over farlige stoffer (stofflisten)
Melding av yrkesskade
Arbeidsgiver skal sende melding om yrkesskade eller yrkessykdom til det lokale
NAV-kontoret.
Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet i mer enn 3 dager skal meldes.
Meldingen skal sendes inn snarest og senest innen 3 dager.
Melding skal sendes på et særskilt skjema (NAV 13.07.05), som er utgitt av
Arbeids- og velferdsdirektoratet. Blanketten fås ved alle landets NAV-kontorer,
eller på www.nav.no
Aktuelle nettadresser
Arbeidstilsynet deltar også i følgende nettsteder der du kan finne mer informasjon
relatert til arbeidsmiljø:
– www.arbeidsplassen.no – et samarbeid med Det europeiske
arbeidsmiljøorganet.
– www.regelhjelp.no – nettstedet skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet
å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet.
19
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 19
22.02.12 14.47
– www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk – nettstedet gir deg svar på de vanligste
spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift
(tidligere www.spor-oss.no).
– Internasjonal lesertjeneste om arbeidsmiljøspørsmål:
ILO – Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i Geneve – har organisert en
dokumentsentral – CIS –, som finnes på denne adressen:
http://www.ilo.org/safework/about/info/cis/
20
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 20
22.02.12 14.47
Publications in foreign languages
(Publikasjoner på fremmede språk)
Best.nr.
235-ENG
347-ENG
347-EST
347-LAT
347-POL
347-SAM
404-ENG
Asbestos 2006 (Engelsk oversettelse av best. nr. 235 Asbest)
Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på engelsk)
Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på estisk)
Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på latvisk)
Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på polsk)
Arbeidsmiljøloven og ferieloven (på nordsamisk)
Regulations concerning regional safety representatives for building and construction activities (2009) (Engelsk oversettelse av
best. nr. 404, forskrift om regionale verneombud for bygge- og
anleggsvirksomhet)
426
Technical appliances (1994). (Engelsk oversettelse av best.nr. 221
Tekniske innretninger.)
517
Kullgruvene på Svalbard (1994). (Russisk oversettelse av best. nr. 231.)
544-ENG Regulations relating to Systematic Health, Environmental and Safety
Activities in Enterprises (Internal Control Regulations) (2005). (Engelsk oversettelse av best.nr. 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften).)
563-BUL Standard arbeidsavtale, bulgarsk oversettelse (2008)
563-ENG Standard Contract of Employment (2006)
563-EST
Standard arbeidsavtale (estisk oversettelse) (2006)
563-LAT
Standard arbeidsavtale (latvisk oversettelse) (2006)
563-LIT
Standard arbeidsavtale (litauisk oversettelse) (2006)
563-LSAM Standard arbeidsavtale (lulesamisk oversettelse) (2007)
563-NSAM Standard arbeidsavtale (nordsamisk oversettelse) (2007)
563-POL Standard arbeidsavtale (polsk oversettelse) (2006)
563-ROM Standard arbeidsavtale, rumensk oversettelse (2008)
563-RUS Standard arbeidsavtale (russisk oversettelse) (2006)
584-ENG Arbeidsmiljøloven for alle (engelsk) (2007)
584-EST
Arbeidsmiljøloven for alle (estisk) (2007)
21
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 21
22.02.12 14.47
584-POL
585-ENG
585-EST
585-LAT
585-LIT
585-POL
589-ENG
595-ENG
7544-ENG
Arbeidsmiljøloven for alle (polsk) (2007)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (engelsk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (estisk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (latvisk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (litauisk) (2005)
Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen (polsk) (2005)
Identity cards (ID cards) at construction sites (engelsk) (2008)
Registration form for staffing enterprises (2009)
The Working Environment Act, Act of 17 June 2005 No. 62 relating
to working environment, working hours and employment protection, etc. (last amended by Act of 9. June no. 83.)
7595-ENG Act of 29 April 1988 No. 21 relating to Holidays
22
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 22
22.02.12 14.47
Alfabetisk stikkordregister
Nummer refererer til liste over bestillingsnummer side 7–14.
Sidehenvisninger viser til oppstillinger over publikasjoner som faller utenfor
nummereringssystemet.
OBS – Stikkordregisteret gir ikke uttømmende opplysninger om publikasjonens
karakter. Sjekk med oversikten over bestillingsnummer.
A
Abonnementsordninger (Arbeidstilsynet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3
Administrative normer
– helsefarlige/giftige stoffer . . . . . 361
Allmenngjøring av tariffavtale
– på byggeplasser i Norge . . . . . . 591
Anlegg (snøskredfare) . . . . . . . . . . 299
Apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Arbeid:
– av barn og ungdom . . . . . . . . 554
– hjemme hos brukerne . . . . . . 573
– heime hos brukarane . . 573-NYN
– i arbeidstakers hjem . . . . . . . 571
– i privat arbeidsgivers hjem . . . 572
– i tanker . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
– på tankfartøy . . . . . . . . . . . . . 393
– med elektrolytisk overflatebehandling . . . . . . . . . . . . . . . 492
– midlertidig arbeid . . . . . . . . . 553
– som krever særlig forsiktighet
(ungdom) . . . . . . . . . . . . . . . 554
– ved dataskjerm . . . . . . . 528, 540
– i landbruket (orienterende
brosjyre). . . . . . . . . . . . . . . . . 461
– forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . 462
– og svangerskap . . . . 474, 475, 587
– i helseinstitusjoner . . . . . . . . . 512
– tungt og ensformig arbeid 531, 538
– i kontrollrom . . . . . . . . . . . . . 533
Arbeidsatmosfære:
– adm. normer . . . . . . . . . . . . . 361
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
Arbeidsavtale . . . . . . . . . . . . . . . . 563
– bulgarsk oversettelse . . . . 563-BUL
– engelsk oversettelse. . . . 563-ENG
– estisk oversettelse . . . . . 563-EST
– latvisk oversettelse . . . . . 563-LAT
– litauisk oversettelse. . . . . . 563-LIT
– lulesamisk oversettelse . 563-LSAM
– nordsamisk oversettelse 563-NSAM
– polsk oversettelse . . . . . . 563-POL
– rumensk oversettelse . . 563-ROM
– russisk oversettelse . . . . . 563-RUS
Arbeidsbukker . . . . . . . . . . . . . . . 500
Arbeidsevne – redusert . . . . . . . . . 541
Arbeidsgiverens plikter . . . . . . . . . 326
Arbeidsinnvandring
– brosjyrer . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16
Arbeidslokaler . . . . . . . . . . . . . . . 529
Arbeidsmiljøloven . . . . . . . . . . . . . s. 6
– for alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
– og ferieloven . . . . . . . . . . . . . 347
– engelsk oversettelse. . . . . 347-ENG
– estisk oversettelse . . . . . 347-EST
– latvisk oversettelse . . . . . 347-LAT
– litauisk oversettelse. . . . . . 347-LIT
– polsk oversettelse . . . . . . 347-POL
– nordsamisk oversettelse . 347-SAM
23
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 23
22.02.12 14.47
Bilverksteder:
– asbestbruk . . . . . . . . . . . . . . . 235
– orientering . . . . . . . . . . . . . . . 564
Biologiske faktorer
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
– veiledning . . . . . . . . . . . . . . . 549
Blybensin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Boring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Brann- og eksplosjonsfarlige
kjemikalier . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Brannfarlige væsker
– rengjøring av beholdere . . . . . 268
Brannslukningsanlegg med CO2 . 287
Bruk av arbeidsutstyr . . . . . . . . . . 555
Bygg og anlegg:
– allmenngjøring av tariffavtale . . 591
– regionale verneombud . . . . . . 404
engelsk utgave . . . . . . . 404-ENG
– eksemrisiko . . . . . . . . . . 447, 489
– HMS-håndbok . . . . . . . . . . . 575
– arbeidsmiljølovens anvendelse for
arbeid i enmannsbedrifter . . . . 466
– sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften) . . 599
– ID-kort på bygge- og anleggsplasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
engelsk utgave . . . . . . . 589-ENG
– ID-kort, brosjyre . . . . . . . . . . s. 16
Byggeplaner:
– Arbeidstilsynets samtykke . . . 324
Byggesaksbehandling . . . . . . . . . . 559
Byggherreforskriften . . . . . . . . . . . 599
Bygninger (arbeidslokaler m.v.) . . 529
Arbeidsmiljøutvalg . . . . . . . . . . . . 321
– engelsk utgave . . . . . . . . . . . . 332
– losse- og lastearbeid . . . . . . . . . 468
– samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med
flere arbeidsgivere (skjema). . . 504
– (nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 504 a
Arbeidsorganisering . . . . . . . . . . . 327
Arbeidsplasser og arbeidslokaler . . 529
Arbeidspsykologi . . . . . . . . . . . . . 327
Arbeidstid
– hjemmevakt . . . . . . . . . . . . . . 379
– nattarbeid (ungdom) . . . . . . . 554
– spise- og hvilepauser. . . . . . . . 496
Arbeidsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . 555
Asbest:
– forskrift . . . . . . . . 235, 235-ENG
– arbeid med asbest (skjema). . . 486
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 486 a
– søknad om tillatelse til å
arbeide med . . . . . . . . . . . . . . 596
Avfall
– husholdningsavfall . . . . . . . . 546
Avløpsanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Avstivning av grøfter. . . . . . . . . . . 151
B
Bad – innredning . . . . . . . . . . . . . 529
Barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
Bedriftshelsetjeneste . . 501, 578, 600
Beholdere som har inneholdt
brennbar væske . . . . . . . . . . . . . 268
Belastningslidelser: se ergonomi
Bemanningsforetak. . . . . . . . . . . . 594
– registrering . . . . . . . . . . . 596, s. 19
– engelsk utgave . . . . . . . 595-ENG
Bensin m/blyforbindelser . . . . . . . 114
Bensinstasjoner. . . . . . . . . . . . . . . 564
Bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
C
CIS – ILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
CO2-anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
24
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 24
22.02.12 14.47
D
– litauisk oversettelse. . . . . . 347-LIT
– polsk oversettelse . . . . . . 347-POL
– nordsamisk oversettelse . 347-SAM
Fiskeoppdrett . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Fjellsikring
– bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 547
Forplantningsskader og
arbeidsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . 535
Forurensning i arbeidsatmosfære:
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
Fylling trykkluftflasker . . . . . . . . . 441
Førervern
– på traktor . . . . . . . . . . . . . . . . 320
– på gamle traktorer . . . . . . . . . 525
Førstehjelpsutstyr . . . . . . . . . . . . . 176
Dagbrudd
– bergarbeid . . . . . . . . . . . 547, 514
Dataskjermer . . . . . . . . . . . . 528, 540
Dusjbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Dykking
– egenerklæring og legeundersøkelse (skjema) . . . . . 213 f
– trykkluftflasker. . . . . . . . . . . . 441
– sikrere dykking. . . . . . . . . . . . 467
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
E
Eksem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Eksplosjonsfare (merking) . . . . . . s. 19
Eksplosjonsfare . . . . . . . . . . 543, 577
Eksplosjonsverndokument . . . . . . 577
Elektrolytisk overflatebehandling . 492
Engelskspråklige publikasjoner . . . s. 21
Enmannsbedrifter – arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid innen
bygge- og anleggsvirksomhet . . . 466
Ensformig arbeid . . . . . . . . . 531, 538
Ensilering med etsende væske
– (nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Epoksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Ergonomi:
– ensformig arbeid . . . . . . . . . . 531
– tungt og ensformig arbeid . . . 531
– hvordan forebygge yrkesrelaterte
muskel- og skjelettlidelser . . . 538
Erstatning (kjemikalier) . . . . . . . . 576
Etseskader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
G
Gassertifikat . . . . . . . . . . . . . 393, 114
Gebyr, byggesaksbehandling . . . . 559
Giftige og andre helsefarlige stoffer:
– kjemikalieforskriften . . . . . . . 566
– få orden på kjemikaliene . . . . 586
– arbeid med løsemidler . . . . . . 470
– produktdatablad og
stoffkartotek. . . . . . . . . . . . . . . 565
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
– veiledning til kjemikalieforskriften . . . . . . . . . . . . . . . 576
Godkjent bedriftshelsetjeneste . . . . . . . . 501, 578, 600
Granskingsuttalelse
(tekn. innretn.) . . . . . . . . . . . . . 221
– (engelsk utgave) . . . . . . . . . . . 426
Graviditet
– brosjyre . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
– forplantningsskader . . . . . . . . . 535
– veiledning . . . . . . . . . . . . . . . 587
Graving og avstiving av
grøfter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Grenseverdier . . . . . . . . . . . . . . . . 450
F
Fasader – arbeid på . . . . . . . . . . . . 500
Ferieloven
– arbeidsmiljøloven og ferieloven 347
– estisk oversettelse . . . . . . 347-EST
– latvisk oversettelse . . . . . 347-LAT
25
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 25
22.02.12 14.47
Inneslutning . . . . . . . . . 549, 550, 576
Internkontroll . . . . . . . . . . . . . . . 544
Ioniserende stråling . . . . . . . . . . . 187
Isocyanater . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Gruver
– bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 547
– se også kullgruver og Svalbard
Grøfter
– graving og avstivning . . . . . . . 151
J
H
Jordbruket
Arbeidsmiljølovens anvendelse
i jordbruket
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
– orienterende brosjyre . . . . . . . 461
Ensilering med etsende væske –
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . . 277
– kjøring på is . . . . . . . . . . . . . . . 485
Jordbruksmaskiner
– traktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
– førervern på gamle traktorer . . 525
Havbruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Havnearbeid og kaier . . . . . . . . . . 527
– lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg. . . . . . . . . . . . . . . 468
Helsefarlige stoffer:
se: Giftige stoffer
Helseinstitusjoner . . . . . . . . . . . . . 512
Helsekontroll. Røyk- og
kjemikaliedykkere . . . . . . . . . . . 579
Helseopplysninger:
– melding om yrkesskade . . . . 154 b
– melding om yrkesskade
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 154 c
Herdeplast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Hjemmevakt . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Hjemmearbeid . . . . . . . . . . . . . . . 571
HMS-opplæring ledere . . . . . . . . . 588
Husarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Husholdningsavfall . . . . . . . . . . . . 546
Hørsel og musikk . . . . . . . . . . . . . . 601
Hørselskontroll
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
– veiledning . . . . . . . . . . . . . . . 416
Hørselsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Høytrykksspyling . . . . . . . . . . . . . 515
K
Kartlegging (kjemiske stoffer):
– retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . 450
Kjemikaliedykking . . . . . . . . 574, 579
Kjemikalier
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . 450
– kjemikalieforskriften . . . . . . . 566
– merking . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 18
– veiledn. til kjemikalieforskriften . . . . . . . . . . . . . . . 576
Kjemiske helsefarer – se giftige
stoffer ved sveising. . . . . . . . . . . 581
Kjøring på is . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Kloakkanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Kontrollbok for løfteinnretninger s. 18
Kontrollkort - lastebil og traktormonterte kraner (skjema) . . . . . 479
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . . 479 a
Kontrollromsarbeid . . . . . . . . . . . 533
Koplingsstillas . . . . . . . . . . . . . . . 500
Kortinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15
I
ID-kort på bygge- og anleggsplasser
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
– engelsk utgave . . . . . . . 589-ENG
– brosjyre . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16
ILO-CIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20
26
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 26
22.02.12 14.47
Løsemidler:
– arbeid med . . . . . . . . . . . . . . . 470
Krom i sement . . . . . . . . . . . . . . . 489
Kullbuemeisling . . . . . . . . . . 551, 560
Kullgruvene på Svalbard . . . . . . . . 231
– russisk utgave . . . . . . . . . . . . . 517
Kvilekoier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
M
Maling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Maskiner:
– forskrift (tekniske
innretninger) . . . . . . . . . . . . . 221
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
– kjøp av . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
– salg av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Maursyre – bruk ved ensilering
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Meldeskjemaer:
– yrkesskader . . . . . . . . . . . . . . s. 19
– yrkessykdommer . . . . . . . . . 154 b
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . 154 c
– melding av virksomhet til
Arbeidstilsynet . . . . . . . . . . . 369 e
Mekaniske vibrasjoner . . . . . . . . . 582
Merking:
– kjemikalier . . . . . . . . . . . . . . . s. 18
– trykkluftflasker. . . . . . . . . . . . 441
Midlertidig arbeid . . . . . . . . . . . . 553
Mobbing og trakassering
– publikasjoner fra Jobbing
uten mobbing . . . . . . . . . . . . s. 16
– kortinfo 8 Mobbing . . . . . . . . s. 15
Muggvekst på trelast . . . . . . . . . . . 537
Musikk og hørsel . . . . . . . . . . . . . . 601
Muskel- og skjelettlidelser,
– hvordan forebygge . . . . . . . . . 538
L
Laboratorier . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Lakk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Landbruket – se: Jordbruk og
Skogbruk
Laste- og lossearbeid –
se: Havnearbeid og kaier
Lastebilmonterte kraner –
kontrollkort (skjema) . . . . . . . . 479
– (nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 479 a
Ledere
– HMS-opplæring . . . . . . . . . . 588
Legers melding om yrkessykdom
– meldeskjema . . . . . . . . . . . . 154 b
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . 154 c
Legeundersøkelse
– asbest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
– dykkere . . . . . . . . . . . . . . . . 213 f
– arbeid med ioniserende
stråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
– svømmedykkere . . . . . . . . . . 213 f
Lim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Listeføring:
– forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . 554
– skjema . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 a
Lodding . . . . . . . . . . . . . . . . 551, 560
Lossing – se: Havnearbeid og kaier
Luftforurensninger:
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
– klima og luftkvalitet . . . . . . . . 444
Luftprøver:
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
Luktestoff:
– tilsetning til oksygen . . . . . . . 384
N
Nettadresser – arbeidsmiljø . . . . . s. 19
27
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 27
22.02.12 14.47
O
Rullestillas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Røntgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rørstillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Røykdykking . . . . . . . . . . . . . . . .
Røykeforbud
– asbestholdige produkter . . . . .
– tanker som har inneholdt
brennbar væske . . . . . . . . . . .
Odorering, oksygenanlegg . . . . . . 384
Oljetanker på skip, bil og tog
– rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . 114
Omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Opplæring
– ledere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Optisk stråling . . . . . . . . . . . . . . . 602
Organiske løsemidler:
– arbeid med . . . . . . . . . . . . . . . 470
Organisering og tilrettelegging av
arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
– omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Overflatebehandling . . . . . . . . . . . 492
235
114
S
Sakkyndig kontroll
– arbeidsutstyr . . . . . . . . . . . . . 555
Samiskspråklige publikasjoner . . . s. 21
Samtykke etter AML § 19 . . . . . . 324
Sement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Sementeksem . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Sertifiseringsorgan
– arbeidsutstyr . . . . . . . . . . . . . 555
Sikkerhetsopplæring
– arbeidsutstyr . . . . . . . . . . . . . 555
Sikkerhetsskilting og signalgivning
på arbeidsplassen . . . . . . . . . . . . 526
Silikose:
– bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 547
Siloer:
– bruk av etsende væske
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Skilting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Skjermterminalarbeid . . . . . . 528, 540
Skogbruket:
Arbeidsmiljølovens anvendelse i
landbruket
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
– orienterende brosjyre . . . . . . . 461
– kjøring på is . . . . . . . . . . . . . . 485
– kvilekoier . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Skredfare (snø/på anlegg) . . . . . . . 299
Skuddpistoler . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Skuddverktøy . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Sliping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
P
Personalrom . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personlig verneutstyr –
se: Verneutstyr
Plastbåtproduksjon . . . . . . . . . . . .
Plastindustri (glassfiberarmert) . . .
Pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polskspråklige publikasjoner . . . .
Polyester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktdatablad . . . . . . . . . . . . . .
(se også HMS-datablad)
Psykososiale forhold . . . . . . . . . . .
Vold og trusler . . . . . . . . . . . . .
500
187
500
574
529
366
366
572
s. 21
366
565
327
597
R
Radium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Radon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Rasfare: – snø på anleggssteder . . . 299
Redskap – se Tekniske innretninger
Redusert arbeidsevne . . . . . . . . . . 541
Regionale verneombud i bygge- og
anleggsbransjen . . . . . . . . . . . . . 404
engelsk utgave . . . . . . . 404-ENG
Renhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
allmenngjøring av tariffavtale . . 607
28
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 28
22.02.12 14.47
– arbeidsmiljø . . . . . . . . . . . . . . 512
Sykmelding
– Brosjyre: Tettere oppfølging
av sykmeldte . . . . . . . . . . . . . s. 16
Synskontroll
– dataskjermarbeidsplasser 528, 540
Systemstillas . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Smittefare . . . . . . . . . . . . . . . 549, 550
Snøskredfare – oppholds- og
anleggssteder . . . . . . . . . . . . . . . 299
Sparkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Spise- og hvilepauser . . . . . . . . . . s. 14
Spunting av grøfter . . . . . . . . . . . . 151
Spyling – høytrykk . . . . . . . . . . . . 515
Stempling av grøfter . . . . . . . . . . . 151
Standard arbeidsavtale . . . . . . . . . 563
(finnes også på bulgarsk, engelsk,
estisk, latvisk, litauisk, lulesamisk,
nordsamisk, polsk, rumensk og
russisk)
Stiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Stillaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Stoffkartotek . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Storulykker. . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Styren
– glassfiberarmert plastindustri . 366
Støv
– kartlegging . . . . . . . . . . . . . . . 450
Støy:
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
hørsel og musikk . . . . . . . . . . . 601
– orientering om forskriften . . . 438
– tenk på helsa når du arbeider
i støy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Støyeksponerte . . . . . . . . . . . . . . 416
Stålrørstillas . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Substitusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Svalbard
– sikkerhetsforskrifter
– kullgruvene . . . . . . . . . . . . . . 231
– kullgruvene, russisk utgave . . . 517
Svangerskap . . . . . 474, 475, 535, 587
Sveising . . . . . . . . . . . . 551, 560, 581
Svømmedykkere . . . . . . . . . . . . . . 511
Sykdom – melding om . . 154 b, 154 c
Sykehus
– laboratorier . . . . . . . . . . . . . . 449
T
Tak – arbeid på. . . . . . . . . . . . . . . 500
Takverdier – kartlegging . . . . . . . . 450
Tanker:
– arbeid i . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
– som har inneholdt brennbare
væsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
– nøytralgass – beskyttede
lastetanker . . . . . . . . . . . . . . . 393
Tariffavtale
– byggeplasser i Norge . . . . . . . . 591
– delvis allmenngjøring av
Verkstedsoverenskomsten . . . . . 593
– informasjons- og påseplikt
og innsynsrett . . . . . . . . . . . . . 592
– renhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
– jordbruk og gartnerinæringen . 604
Tekniske innretninger
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
– forskriften på engelsk . . . . . . . 426
Terminalarbeidsplasser . . . . . 528, 540
Termisk skjæring . . . . . . . . . 551, 560
Termisk sprøyting . . . . . . . . . 551, 560
Tilrettelegging av arbeidet . . . . . . 327
Tilrettelegging av arbeid for
arbeidstakere med midlertidig
eller varig redusert arbeidsevne . 541
Trakassering og mobbing
– publikasjoner fra Jobbing
uten mobbing . . . . . . . . . . . . s. 16
– kortinfo 8 Mobbing . . . . . . . . s. 15
29
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 29
22.02.12 14.47
– bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 547
– innendørs arb.pl. . . . . . . . . . . 444
Verkstedsoverenskomsten, delvis
allmenngjøring . . . . . . . . . . . . . 593
Verktøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Verne- og miljøarbeid
– samordning på arbeidsplass
med flere arbeidsgivere
(skjema) . . . . . . . . . . . . . . . . 504
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . 504 a
Verneombud . . . . . . . . 321, 383, 404,
404-ENG, 437
Verneombud –
losse- og lastearbeid . . . . . . . . . . 468
Verne- og helsepersonale,
se bedriftshelsetjeneste
Vernetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . 383
Verneutstyr:
– bruk av personlig verneutstyr
på arbeidsplassen . . . . . . . . . . 524
– konstruksjon, utforming,
produksjon . . . . . . . . . . . . . . 523
– åndedrettsvern . . . . . . . . . . . . 539
Vibrasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Vold og trusler . . . . . . . . . . . . . . . 597
Traktorer:
– forskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
– førervern på gamle traktorer . . 525
– kjøring på is . . . . . . . . . . . . . . 485
– traktormonterte kraner –
kontrollkort (skjema) . . . . . . . 479
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 479 a
Trange rom – vernetiltak . . . . . . . 168
Trelast – helserisiko ved
muggvekst . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Trestillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Trusler og vold . . . . . . . . . . . . . . . 597
Trykkluftflasker . . . . . . . . . . . . . . 441
Tungt og ensformig arbeid . . 531, 538
Tunnelanlegg
– bergarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 547
U
Ulykker
– storulykker . . . . . . . . . . . . . . . 562
Ungdom
– arbeid som krever særlig
forsiktighet . . . . . . . . . . . . . . 554
– grunnskoleelever . . . . . . . . . . 554
– i arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
– i arbeid (nynorsk) . . . . 456-NYN
– listeføring (forskrift). . . . . . . . 554
– listeføring (skjema) . . . . . . . . 153
(nynorsk) . . . . . . . . . . . . . . . 153 a
– nattarbeid . . . . . . . . . . . . . . . 554
– sysselsetting . . . . . . . . . . . . . . 554
Utsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Utvinningsindustri . . . . . . . . . . . 558
Y
YL-merking – orientering . . . . . . . 583
Yrkeshemmede arbeidstakere
se: redusert arbeidsevne
Yrkeshygieniske grenseverdier
(kartlegging) . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Yrkesskademelding . . . . . . . . . . . . s. 19
Yrkessykdommer
– legers melding . . . . . . 154 b, 154 c
V
Varmt arbeid . . . . . . . . . . . . 551, 560
Varsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 17
Vaskerom – innredning . . . . . . . . 529
Velferdsrom . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Ventilasjon:
Å
Åndedrettsvern . . . . . . . . . . . . . . . 539
30
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 30
22.02.12 14.47
Gyldendal Akademisk på Internett
På nettsidene til Gyldendal Akademisk kan du blant annet:
– Bestille alle Arbeidstilsynets publikasjoner
– Finne informasjon og bestille relevante bøker for arbeidslivet
– Finne fram til bransjelister
– Finne informasjon og bestille særtrykk av lover for arbeidslivet
– Tegne abonnementer m.m.
Adressen er: www.gyldendal.no/arbeidsliv
Prøv À jour HMS og la ditt ansvar bli mer enn krav, lover og forskrifter.
www.ajour-hms.no.
31
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 31
22.02.12 14.47
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 32
22.02.12 14.47
AKTUELLE BØKER FRA GYLDENDAL AKADEMISK
Kjell Skjærvø
Sosial dumping fra A til Y
Håndboka Sosial dumping fra A til Y handler om
hvilke redskaper fagforeninger og tillitsvalgte har
for å motarbeide sosial dumping. Den handler også
om hvilke rettigheter de utenlandske arbeiderne har,
og hva fagforeningene trenger å håndtere hvis de
vil drive fagforeningsarbeid også for de utenlandske
arbeiderne. Dette er en viktig håndbok for alle fagforeningsfolk.
Boka er skrevet med bidrag og synspunkter fra EL &
IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Transportarbeiderforbund.
ISBN 978-82-05-41809-7
Pris 249,-
Bitten Nordrik
Psykososial arbeidsmiljøkartlegging
– en trojansk hest?
En viktig bok for alle som søker kunnskap om psykososiale kartlegginger. Boka fungerer som et oppslagsverk
for ledere, arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste i kartleggingsprosessen.
Stadig flere virksomheter kartlegger det psykososiale
arbeidsmiljøet. Bitten Nordrik drøfter inngående de ledende kartleggingsverktøyene og beskriver teoretisk og konkret
hvordan de er bygd opp, og deres fordeler og ulemper.
Sist, men ikke minst fremholder hun den viktige rollen
tillitsvalgte og verneombud har når det gjelder å sikre
at kartleggingene som gjennomføres, blir demokratiske,
åpne og forutsigbare.
ISBN 978-82-05-40210-4
Pris 329,-
33
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 33
22.02.12 14.47
AKTUELLE BØKER FRA GYLDENDAL AKADEMISK
Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland
Arbeidsmiljøloven
Med kommentarer og praksis
Siden den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2006 har
det skjedd betydelige lovendringer, det er vedtatt en rekke
nye forskrifter og det er et stort tilfang av nye dommer
fra Høyesterett og EU-domstolen de senere år. I tillegg til
fyldige kommentarer til loven, behandles spørsmål som i
mindre grad er omtalt andre steder:
• Spesielt utfyllende og grundig om arbeidstid, ansettelse, oppsigelse, og utvelgelsesprosessen ved nedbemanning.
• Dekker den nye varslingsbestemmelsen, de nye personvernreglene m.m.
• Stillingsvernsreglene er viet en langt større plass enn i
andre eksisterende kommentarutgaver.
Denne juridiske kommentarutgaven kan lett leses av tillitsvalgte, verneombud, HMS-rådgivere og ledere m.fl.
ISBN 9788205381469
Pris 890,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
4. utgave. Med kommentarer av Børre
Pettersen og Atle Sønstelie Johannessen
Dette er en lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Etter hver
paragraf følger det kommentarer utarbeidet av forfatterne. Boka inneholder også en rekke henvisninger til
sentrale dommer, og er uunnværlig for arbeidstakere,
tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere. Det er utarbeidet et godt stikkordsregister til boka.
Lovteksten er à jour per 1. juli 2011.
ISBN 978-82-05-40181-5
Pris 135,-
34
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 34
22.02.12 14.47
Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste
Fagfolk svarer på spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, om arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, oppsigelse, kjemisk helsefare, ergonomi, kraner, maskiner, verneombud, mobbing, røyking på
arbeidsplassen og mye annet.
Besøk våre nettsider
Her kan du
• finne alle lover og forskrifter vi forvalter
• laste ned kommentarer, veiledninger og annet hjelpemateriell
• finne svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljø og HMS
• bestille publikasjoner og skjema
• lese om kampanjer og artikler om arbeidsmiljø
• se statistikk, pressemeldinger m.m.
Du kan også abonnere på nyheter. Da får du informasjon om regelverk
og annet aktuelt stoff om arbeidsmiljø rett til din egen e-postkasse.
Abonner på vårt fagblad Arbeidervern
Her finner du aktuelle artikler om arbeidsmiljøet, om psykososiale
forhold, omstilling og HMS. Emnene er belyst gjennom intervjuer og
reportasjer. De faste spaltene «Arbeid og helse», «Forskning» og «Jus» tar
opp nyttig og populært stoff fra arbeidslivet.
– Troverdig, interessant og viktig, sier våre lesere om bladet i en leserundersøkelse utført av MMI.
Bladet kommer ut 6 ganger i året.
Telefon 815 48 222
www.arbeidstilsynet.no
35
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 35
22.02.12 14.47
Publikasjonene bestilles hos:
Gyldendal Akademisk
Postboks 6730 St. Olavs plass
0130 Oslo
Ordretelefon: 23 32 76 61
Ordrefaks: 23 32 76 98
Sentralbord: 22 03 43 00
E-post: [email protected]
Østfold Trykkeri AS – 5000 – 03.2012
Miljømerket 241-796 Trykksak
Publikasjonene kan også bestilles over Internett:
www.gyldendal.no/arbeidsliv eller
www.arbeidstilsynet.no
102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 36
22.02.12 14.47