Rättviks kommun, angående kritik från Livsmedelsverket Rättviks

Transcription

Rättviks kommun, angående kritik från Livsmedelsverket Rättviks
Rättviks kommun, angående kritik från Livsmedelsverket
Rättviks kommun har, genom konceptet Tillväxt och Tillsyn, arbetat fram nya modeller för att minska
regelbördan för småföretagare och samtidigt på ett bättre sätt säkerställa miljö, kvalitet och
säkerhet inom kommunen. Den 10 oktober 2013 genomförde livsmedelsverket tillsammans med
länsstyrelsen i Falun en kontroll av Rättviks kommun. Syftet med besöket var att kontrollera att
kommunen på ett tillfredställande sätt uppfyller sitt tillsynsuppdrag. Kritiken från de statliga
myndigheterna lät inte vänta på sig.
I Sverige finns idag cirka en miljon företag. 99,4 % av dem har färre än 50 anställda och nästan 75 %
är enmansföretag. Dessa småföretag utgör nära nog hälften av vårt lands samlade BNP och deras
funktion i landsbygdens framtidsfrågor är avgörande. Företagen och företagarna drabbas hårt av
byråkrati och stelbent regeltillämpning. Det är helt centralt för kommuner i Sverige att arbeta med
nya modeller för att tillse att säkerhet, kvalitet och miljö inte riskeras utan att skapa orimliga
förutsättningar för företagare. Idag saknas ofta ett sunt förnuft i regeltillämpningen som styr hur
företagen kontrolleras. Den avsaknaden leder till bristande förtroende mellan näringsliv och
kontrollmyndighet, ett faktum som är helt kontraproduktivt både vad gäller entreprenörskap och
hållbarhet.
Rättvik arbetar sedan en tid med konceptet Tillväxt och Tillsyn. Konceptet ger utrymme för möten
mellan dessa världar, det skapar dialog, vilar på kommunikation och går ut på att ta fram nya
modeller för hur kommunen kan säkerställa kvalitet, säkerhet och miljö hand i hand med ett gott
företagsklimat.
Ett exempel på detta är Rättviks arbete med de avgifter som Livsmedelsföretagare måste betala till
kommunen. I Sverige fungerar majoriteten av avgiftsmodellerna enligt följande; i början av året
betalar företagen en fast summa till myndigheten. I Rättvik och i många andra kommuner har
företagen dock inte fått tillsyn i den utsträckning de betalat för. Det har lett till att kritik från
näringslivet växt fram. Efter kritiken från näringslivet har vi valt att arbeta fram en unik modell för
livsmedelstaxor. I Rättviksmodellen betalar endast företagen för utförd kontrolltid, i motsats till att i
förväg debiteras för kontroller oavsett om man får dem eller inte. Med denna modell blir
motprestationen klar och transparansen samt tydligheten ökar. Detta ger grogrund för ett förtroende
för vad vi gör, säger och uttrycker.
Livsmedelsverkets reaktion på detta arbete har handlat om kritik. De har uttryckt att
Rättviksmodellen strider mot 3 § i förordning (2006:1166) om avgifter för kontroll av livsmedel.
Enligt 3 § ”ska kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel täckas av en årlig
avgift”. Det livsmedelsverket framhåller, är att avgiften ska täckas av en (1) årlig avgift, inte flera
avgifter. Rättviks tolkning är att lagstiftaren inte syftar på numerären en, utan att kostnaden ska
finansieras av en avgift och inte vara skattefinansierad. Detta innebär att det fortfarande är en avgift
men att den faktureras vid två tillfällen.
”Under uppbyggnaden av vår nya avgiftsmodell har vi haft kontinuerlig kontakt med jurister. Jag är
övertygad om att Rättviksmodellen är förenlig med lagstiftarens intention.” – säger Martin Clarstedt,
miljö och byggchef i Rättvik.
Vidare arbetar Rättviks kommun med att genom god kommunikation och förståelse säkerställa att
företagare hittar hållbara lösningar på den problematik som just deras verksamhet ger upphov till.
Livsmedelsverket har riktat kritik även mot detta. Livsmedelsverket talar om rollfördelningen mellan
myndighet och näringsliv som något som måste hållas mer strikt och formellt. Det Rättvik vill uppnå
är att minska distansen mellan näringsliv och myndighet, så att kunskapsöverföringen kan få ske på
en bas av gemensam förståelse. Det ger kunniga småföretagare, säkrare miljöer och ett bättre
företagsklimat.
Näringslivet regelnämnd (NNR) har visat i mätningar att vi i Sverige har åtminstone 1200 lagar, 2200
förordningar, 8100 föreskrifter och allmänna råd samt 94 miljoner blanketter som behöver fyllas i av
företagare. Naturligtvis måste inte varje verksamhet fylla i varje blankett och förhålla sig till varje
allmänt råd, men företagaren måste på något vis känna till vilka av de 94 miljoner blanketterna som
gäller för just denne. Hur skall en ensam företagare över huvud taget ha en chans att göra rätt, om
dialogen med de som kan reglerna saknas?
Vi hör näst intill dagligen olika politiker och tjänstemän på riksnivå prata om regelbördan och
beskriva vikten av att arbeta bort den. I Rättvik försöker vi göra detta, med innovativa åtgärder och
hållbar samhällsutveckling i fokus. Företagarna i kommunen uppskattar detta mycket, den goda
kommunikationen med kommunens tjänstemän ger som effekt att de lär sig betydligt mer om hur de
kan säkerställa sin verksamhet. Det är den kunskapsöverföringen som är central i att nå målet, det
finns bara ett sätt den kan ske på – genom god kommunikation och förståelse.
Tillväxt och Tillsyn som koncept, arbetet med avgiftsmodellen och den kommunikativa plattformen
har hyllats av politiker inom alla partier. Konceptet har ivrigt påhejats av miljövänner för dess strävan
efter hållbarhet i samhällsutvecklingen och av entreprenörer för dess effekt i gott företagsklimat. Det
här är ingen partipolitisk fråga, det är ingen isolerad miljöfråga, det är ingen isolerad företagsfråga.
Det här handlar om en hållbar tillväxt i hela Sverige, och att vi gör något.
Livsmedelstaxorna och den kommunikativa plattformen är bara början på Rättviks ansträngningar för
att utmana regelinflationen i Sverige. Näringsliv, politiker och tjänstemän från Sveriges alla hörn hör
av sig för att delta i detta arbete. I fortsättningen hoppas vi på en bra attityd och en god dialog, även
med statliga verk.
Markus Svensson, Näringslivschef
Martin Clarstedt, Miljö- och Byggchef
Annette Riesbeck, Kommunstyrelsens Ordförande
Fredrik Ollén, Kommunstyrelsens vice Ordförande
Inge Östlund, Kommunstyrelsens andre vice Ordförande
Anders Björkman, Socialdemokraterna och Oppositionen