Bilaga 4 2015 102358

Comments

Transcription

Bilaga 4 2015 102358
 Bilaga 6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ny145kVkraftledningförvindkraftsparkernaLannabergetoch
Broboberget
Inledning Vindkraftsföretaget wpd planerar för och har ansökt om tillstånd för de två vindkraftsparkerna Lannaberget och Broboberget i norra delen av Rättviks och Ovanåkers kommuner med en sammanlagt planerad effekt på 340 MW. Från projektområde Lannaberget fram till den nya planerade stamnätsstationen Gäddtjärn på Broboberget planerar Fortum att bygga en 145 kV kraftledning (konstruktionsspänningen är 145 kV, denna typ av ledning brukar kallas 130 kV‐ledning). Kraftledningen syftar till att ansluta den planerade vindkraftparken Lannaberget och norra delen av vindkraftsparken Broboberget till stamnätsstationen. Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken har genomförts av Fortum och wpd i samarbete. I denna samrådsredogörelse redogörs för genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken angående ansökan om nätkoncession för linje för den planerade ledningen. Vilka parter som har blivit inbjudna, de synpunkter som framkommit och hur dessa har beaktats beskrivs. Samrådsunderlag finns i Bilaga 1 och protokoll, inkomna synpunkter och remissvar finns i Bilaga 2. I föreliggande fall har Länsstyrelsen 2014‐12‐15 beslutat att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 5 kap miljöbalken och samråd ska därmed enligt miljöbalken ske med länsstyrelsen,tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Sökanden har valt att ändå genomföra samråd med även andra parter som har bedömts vara relevanta exempelvis Rättviks kommun, statliga myndigheter och lokala organisationer. Samråd Den 18 juni 2014 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarna, se protokoll i Bilaga 2. Vidare samråd har skett i november 2014 genom skriftligt Samrådsunderlag och Länsstyrelsen har därefter lämnat ett samrådsyttrande. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kraftledningar. Samråd har genomförts med ägarna till de tre fastigheter där ledningen planeras genom samtal samt utskick av information och samrådsunderlag. Vidare skriftligt samråd har genomförts under november 2014 genom utskick av information och samrådsunderlag till övriga relevanta myndigheter, organisationer, fastighetsägare och andra parter. De synpunkter som framkommit i samrådet redovisas i avsnittet nedan och har beaktats i miljökonsekvensbeskrivingen. 1 (6) Bilaga 6 Inbjudan till skriftligt samråd skickades till de 12 företag och privatpersoner som äger mark inom 2 km från ledningssträckan samt till följande myndigheter och organisationer: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Rättviks kommun, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, Trafikverket, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, Riksantikvarieämbetet, Bergstaten, Naturvårdsverket, Skanova, Rättviks Hembygdsförening, Rättviks Naturskyddsförening, Ore Hembygdsförening, Dalarnas Ornitologiska Förening, Dalarnas botaniska sällskap, Naturskyddsföreningen Dalarna, Rättviks Jaktvårdskrets, Snottabergets Jaktvårdsförening, Ejhedens jaktlag, Brobo jaktlag och Lannabergets jaktlag. Synpunkter framkomna i samrådet Fastighetsägare direkt berörda av kraftledningsstråket Sveaskog Bolaget har i en dialog med wpd tidigt meddelat att man inte kan acceptera luftledningar genom Ekopark Ejheden eller nedgrävda kablar via Ejhedens by. Att bygga kraftledningsgator genom bolagets nyckelbiotoper är även det oacceptabelt och intrång i naturvårdslokaler skall undvikas så långt som möjligt och måste hursomhelst godkännas av Sveaskog i varje enskilt fall. Den i samrådsmaterialet föreslagna ledningsdragningen kan företaget godta, men vid passagen av naturvårdslokalen nordost om Dritviken bör ledningen förläggas så långt söderut som möjligt, eftersom naturvärdena är högre ju längre norrut man kommer. Kommentar till Sveaskogs yttrande: Den föreslagna ledningsdragningen som presenterades i samrådsmaterialet har utformats i sammarbete med Sveaskog för att minimera påverkan på Ekopark Ejheden, nyckelbiotoper och naturvårdslokaler. Det huvudalternativ som har valts har placerats i södra delen av naturvårdslokalen NO om Dritviken (Storejen). Bergvik Skog AB Bolaget meddelar att det kan finnas naturvärden i området och att en inventering av dessa måste utföras. Man har tidigare skickat information om de berörda skogsmarkerna vilket kan vara till hjälp vid inventeringen. Bolaget meddelar även att om man för kraftledningsprojektets genomförande behöver åtkomst till vägar så behöver samråd dessförinnan ske med Bergvik Skog Väst. Kommentar till Bergviksskogs yttrande: En naturinventering av området har genomförts vilken redovisas i MKB. Fortsatta kontakter kommer att genomföras med Bergvik skog angående vägåtkomst m.m. inför byggnation. Östansjö‐Östanviks Undantagsförvaltning Förutom det allmänna samrådsunderlaget har utskick skett av detaljerade kartor för lednings‐
dragning över aktuell fastighet på föreningens mark. Föreningen har inte lämnat något skriftligt svar på samrådet, men föreningens ordförande och kassör har muntligen meddelat att man inte har något emot ledningsdragning över aktuell fastighet norr om Dritviken (Storejen). 2 (6) Bilaga 6 Gillertjärnsvägens vägsamfällighet, Rättvik Ore ga:3 Vägen öster om Storejen som ledningen går längs med och korsar finns med på karta över Rättvik Ore ga:3, Gillertjänsvägens vägsamfällighet. Vid kontakt med Lantmäteriets samfällighetsregister samt Lantmäteriets arkiv har inga uppgifter angående styrelse eller kontakperson kunnat återfinnas. Av fastighetsreglering registrerad 1996‐01‐03 i Lantmäteriets arkiv framgår följande delägande fastigheter i vägsamfälligheten; Rättvik Dessa fastigheter ägs av Bergvik skog AB samt Naturvårdsverket, med vilka samråd har skett. Bergvik skog har lämnat synpunkter enligt ovanstående stycke på sid 2 och Naturvårdsverket har inte lämnat några synpunkter. Myndigheter och företag Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelsen framför att en naturvärdesinventering och en fågelinventering skall utföras för den aktuella sträckan inklusive ett område om 50‐100 m från ledningen. En utförlig beskrivning av hur arbetet kommer utföras vid passage av våtmarker och vatten skall ingå i MKB, t.ex. hur körvägar anläggs. Länsstyrelsen upplyser även att om det sker en avvikelse från vad som är planerat i arbetsplan/MKB så kan det behövas samråd med Länsstyrelsens naturvårdsenhet för att t.ex. undvika skador på våtmarksområden. Länsstyrelsen vill ha ett exemplar av den arkeologiska fältinventeringen för vidare samråd. I MKB:n ska beskrivas hur hänsyn tas till kulturmiljön i anläggningsskedet och vid framtida underhåll. Länsstyrelsen vill även att det i MKB framgår varför båda vindkraftsparkerna ansluts till den östra kraftledningen och inte den västra. Varför ansluts inte respektive vindkraftspark till den stamledning som är närmast. Kommentar till länsstyrelsen i Dalarnas läns yttrande: Naturvärdesinvetering och fågelinventering har utförts vilket redovisas i MKB. Passage av våtmarker och vattendrag inklusive skyddsåtgärder finns även redovisat. Den arkeologiska inventerings‐
rapporten har skickats till länsstyrelsen och de kulturhistoriska fynden redovisas i MKB inklusive skyddsåtgärder. Enligt Svenska kraftnät finns det ledig kapacitet på den östra 400 kV ledningen men inte på den västra varför den östra ledningen är det enda alternativet. För att få tillåtelse att koppla in en vindkraftspark på stamnätet krävs det en märkeffekt på vindkraftverken som sammalagt överstiger 300 MW. Detta går endast att uppnå om båda vindkraftsparkerna kopplas in vid samma anslutningspunkt. Rättviks kommun Kommunen har inkommit med ett samrådsyttrande där man påtalar att det i MKB:n bör framgå varför alternativet med nedgrävd kabel genom vindbruksområde Broboberget utgått samt vilka 3 (6) Bilaga 6 andra alternativ som har utrett och avfärdats. Via telefon har kommunens miljöhandläggare meddelat att det inte finns något behov av ett separat samrådsmöte mellan kommunen och wpd. Kommentar till Rättviks kommuns yttrande: Alternativet med en nedgrävd 130 kV ledning genom vindkraftspark Broboberget bedömdes av Fortum att ge betydande överföringsförluster och höga anläggningskostnader samt leda till långa driftsavbrott om ledningen behöver repareras. Svenska kraftnät Svenska kraftnät har ingenting att erinra. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra så länge nedanstående synpunkter beaktas: – Arbete inom järnvägsfastighet eller statlig väg kräver tillstånd från Trafikverket. – För att en kraftledning ska få korsa en järnväg eller en statlig väg krävs tillstånd från Trafikverket. – Om ledningen ligger inom MSA‐området, 55 km radie, från Mora‐Siljans flygplats ska flygplatsen ges tillfälle att yttra sig. – Föremål som är högre än 45 m skall markeras som flyghinder. Kommentar till Trafikverkets yttrande: Ledningen är planerad att anläggas på mer än 10 km avstånd från närmaste järnväg eller statlig väg och på mer än 60 km avstånd från Mora‐Siljans flygplats. Ledningsstolparna kommer inte heller att överstiga 45 m så det finns inget behov av hinderbelysning. Skanova Skanova, som är TeliaSoneras nätbolag, har inga synpunkter på de olika sträckningarna för anslutningsledningen. Man vill dock informeras om huruvida jordfelsströmmarna påverkas av anslutningen till 400 kV ledningen. Kommentar till Skanovas yttrande: Jordfelströmmarna vid anslutningen till 400 kV ledningen ligger lite vid sidan av syftet med linjekoncessionen. Själva anslutningsstationen kommer att uppföras av Fortum i sammarbete med Svenska kraftnät och dessa två aktörer har en omfattande kunskap om hur stamnätstationer utförmas så att inte problem med jordfelströmmar uppstår för tredje part. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra. Bergsstaten Myndigheten meddelar att det inte finns några mineralrättigheter i området och att man därför inte har någonting att erinra. SGU Myndigheten meddelar att det inte finns några skyddsvärda geologiska objekt eller några undersökningstillstånd i området och att man därför inte har någonting att erinra. 4 (6) Bilaga 6 Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet avstår från att lämna synpunkter med anledning av samrådet och hänvisar istället till länsstyrelsen i Dalarnas län såsom företrädare för de statliga kulturmiljöintressena. Föreningar Naturskyddsföreningen Rättvik Föreningen lyfter fram att många av skogarna i Ore socken har stora naturvärden och därför bör bevaras. Man menar att en 40 m bred kraftledningsgata riskerar att utgöra en svåröverbryggbar barriär som skär av spridningskorridorer för många arter. Det framförs även att det är fel att dra ledningen enligt föreslagen sträckning eftersom fiskgjuse, smålom, storlom och tidvis även kungsörn finns i området. Man lyfter fram att den stora potential för naturturism som finns med bl.a. Ekoparken i Ejheden, kommer att minska betydligt om man dessutom drar en luftledning över norra delen av sjön Storejen. Föreningen förordar istället att ledningen grävs ner längs befintliga vägar för att ge mindre miljöskada än en luftledning. Slutligen skriver föreningen att den samlade effekten av vindkraftsparker, vägar, bergtäckt och ledning kommer att göra norra vildmarken i norra Rättvik till ett industrilandskap. Man avslutar med att ett område med Ekopark och flera naturreservat, många nyckelbiotoper och annan fin och relativt opåverkad natur inte är värt att offras för jakten på energi. Kommentar till Naturskyddsföreningen Rättviks yttrande: Området där ledningen planeras att dras fram är helt dominerat av produktionsskog, ca 50 % av ledningssträckan har avverkats de senaste tio åren. En naturvärdesinventering har utförts som identifierat mindre skiften med kvarvarande naturvärden, dessa kommer att undvikas så långt som möjligt vid ledningsdragningen. Häckningsplatser och rörelsemönster för fiskgjuse, smålom och storlom har identifierats i fågelinventeringen och ledningens placering och utseende kommer att anpassas för att minska riskerna för fåglar. Att gräva ner kabel längs befintliga vägar istället för att bygga en luftledning har studerats och avfärdats vilket beskrivs i samrådsmaterialet. Den enda möjliga alternativa sträckningen som inte innebär en mycket lång omväg är via byn Ejheden i Ekopark Ejheden. Denna sträckning har Sveaskog avfärdat eftersom påverkan på Ekoparken skulle bli alltför omfattande. Rättviks Jaktvårdskrets Jaktvårdskretsen framför att under anläggningsarbetet kommer kraftledningen och vindkraftparkerna att orsaka störningar i jakten. I driftskedet ser man däremot enbart positiva effekter. Den breda kraftledningsgatan kommer dels att erbjuda goda möjligheter att anordna lämpliga jaktpass, dels att ungskogsvegetationen i gatan kan erbjuda goda betesplatser för klövviltet. Kommentar till Rättviks Jaktvårdskrets yttrande: Under tiden som anläggningsarbetena pågår för vindkraftsparkerna och kraftledningen med bullrande anläggningsmaskiner i skogen kommer viltet minska i området. Minskningen är dock temporär och under driftskedet kan, som jaktvårdskretsen nämner, viltet komma att gynnas av nya 5 (6) Bilaga 6 betesplatser. För att kompensera de jaktlag som påverkas av anläggningsarbetet har wpd en policy att företaget betalar jaktarrendet i vindkraftsparkerna under tiden som anläggningsarbetet pågår. Rättviks Hembygdsförening Hembygdsföreningen avser inte yttra sig över rubricerade etableringar. Bilagor Bilaga 1 Samrådsunderlag Bilaga 2 Protokoll, inkomna synpunkter och remissvar 6 (6)