Årsredovisning 2014

Transcription

Årsredovisning 2014
Årsredovisning
2014
Bilder: Martin Litens, Rättviks Bildarkiv: Lennart Edvardson • Original: Bokstaven AB.
Årsredovisning 2014
Årsredovisning
2014
Årsredovisning 2014
3
Innehåll
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ekonomi och effektivitet
Befolkning
Barn, ungdomar och skola
Omsorg om äldre personer med funktionsnedsättning
Arbetsmarknad och näringsliv
Boende och samhällsplanering
Infrastruktur och skydd
Demokrati och delaktighet
Kultur och fritid
Miljö
Attraktiv arbetsgivare / Personalredovisning
INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
5
6–21
21–22
23
VERKSAMHETSBERÄTTELSER NÄMNDER OCH BOLAG
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stab & serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks Kommun Kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
ıRESULTATRÄKNING, KOMMUNEN OCH KONCERNEN
FINANSIERINGSANALYS, KOMMUNEN OCH KONCERNEN
BALANSRÄKNING, KOMMUNEN OCH KONCERNEN
24–27
28–29
30–33
34–37
38
38
39–40
41–42
43–45
46
47–52
RÄTTVIKS KOMMUN, FEM ÅR I SAMMANDRAG
53
REDOVISNINGSPRINCIPER
54
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
55
ORGANISATION
55
Verksamhetsberättelse, Gemensam nämnd inom LOV • Bilaga 1
56
Verksamhetsberättelse, Kommunala vuxenutbildningen • Bilaga 2
57
REVISIONSBERÄTTELSE
58
4
Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens
ordförande
Vår befolkningsstruktur gör att vi är beroende av
inflyttning för att upprätthålla ett invånarantal på
runt 10 800.
Att marknadsföra kommunen som en attraktiv
och aktiv boendeort är en nödvändighet men
också att tillhandahålla lägenheter, villor och
tomter för byggnation. I kommunen kan vi idag
erbjuda ca 200 tomter för byggnation. Rättviks
Fastighets AB, RFAB, byggde under året om
Solgläntan för att möjliggöra 12 mindre hyreslägenheter. Lägenheterna hyrdes ut direkt och
trycket på lägenheter i kommunen är stort. Tryck
är det också på industrilokaler för små och stora
företag.
”Ett blomstrande näringsliv är en förutsättning
för vår välfärd” det vet vi alla. Därför är det av
största vikt att våra företagare upplever ett gott
samarbete med kommunen. Vi stödjer självklart
de befintliga företagen men jobbar också aktivt
för att främja företagsetableringar, hjälpa nystartade företag och motivera UF-företagare.
Resultatet av vårt arbete har inte låtit vänta på
sig. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat klättrade vi 2014 till en hedrande 83:e
plats och uppnår därmed målet att ligga bland de
100 bästa kommunerna i landet. Besöksnäringen
har utvecklats väldigt positivt under året. Camp
Norway-konceptet med fokus på Skid VM i
Falun 2015 och de norska gästerna, har
utvecklats på ett bra sätt. Redan under året har vi
sett ett ökat antal gästnätter från Norge och ett
mycket positivt samarbete mellan kommunen,
näringslivet och de ideella föreningarna har
intensifierats.
Inom barn, ungdomar och skola har vi haft ett
flertal mål, bland annat det mål som berör
”behörighet att söka till gymnasiet”. Här visar vi
på ett fantastiskt resultat, en bra bit över rikssnittet. Under året fattades också beslut om att
utökade öppettiderna på en förskola för att möta
behovet av barnomsorg tidiga morgnar och
kvällar. Prästskogsvallens nya näridrottsplats
Årsredovisning 2014
invigdes i augusti 2014 och har blivit lite av en
succé. Spontanidrotten har ökat, vi har fått en
naturlig samlingsplats för många unga och
skolan har fått en funktionell anläggning. Efter
flera års diskussioner har också ridhuset vid
Rättviks ridklubb renoverats.
Att vi som bor och verkar i kommunen upplever
Rättvik som en trygg kommun är otroligt positivt
och viktigt. Oavsett om trygghet för mig som individ handlar om att Räddningstjänsten är snabbt
på plats vid en brand eller om mobbing och kränkande behandling, måste vi vara på vår vakt och
värna vår trygghet. Att informera ungdomarna i
skolan om att vara ”Schysst på nätet” är ett sätt,
ett annat är att jobba målmedvetet mot våld i nära
relationer. Man får inte underskatta människors
behov av trygghet vilket i många avseenden
handlar om att vara en attraktiv kommun.
Resultatet för 2014 blev plus 2,1 miljoner kronor,
vilket i stort sett är i linje med det budgeterade
resultatet. Förvaltningarna visar sammantaget en
positiv avvikelse mot budget. Resultatet i koncernen uppgår till drygt 19 miljoner kronor, vilket
är en förbättring mot föregående år.
Arbetet med att uppnå balans i ekonomin pågår
ständigt. Vi visar även i år på ett positivt resultat
men vi har fortfarande en bra bit kvar innan vi
når målet, ett resultat som motsvarar 2% av
skatteintäkterna.
Jag vill avsluta med att framföra ett stort tack till
alla medarbetare för ett fint genomfört arbete under året. Jag ser fram
emot att tillsammans med er
fortsätta att utveckla vår
kommun!
Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens
ordförande
5
Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergripande mål för perioden 2014-2016 för att nå vision
2020. Vision 2020 innebär att Rättviks kommun är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet
präglas av entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet.
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter
och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln
gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och
mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö.
De kommunövergripande målen för 2014-2016 har delats upp i avsnitt och där kommunfullmäktige prioriterat vissa mål. I denna förvaltningsberättelse beskrivs det arbete som genomförts under bokslutsperioden
för att genomföra dessa prioriterade mål. Även vissa händelser i omvärlden som påverkar detta arbete,
beskrivs.
Ekonomi och effektivitet
Ekonomi och effektivitet
Arbetet med att uppnå balans i ekonomin
intensifieras
Ja
Balanskravet uppfyllt
God ekonomisk uppföljning
Delvis
Förvaltningarna gjorde sammantaget
ett positivt resultat. Går dock att utveckla
uppföljningen mer.
Kommunkoncernens låneskuld minskar
Ja
Låneskulden har minskat med
7 mkr under året
Årets resultat i kommunen
Resultatet för 2014 blev plus 2,1 mkr, vilket i stort sett är i linje med det budgeterade resultatet.
Förvaltningarna sammantaget, med undantag av finansförvaltningen, har en positiv avvikelse mot
budget på sammanlagt 2,8 mkr. Finansförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 2,9 mkr.
Resultatutveckling 2007-2017
&#
%$
%#
"$
"#
$
#
%##'
!$
%##(
%##)
%#"#
%#""
%#"%
%#"&
%#"*
+,-./0 +,-./0 +,-./0
%#"$
%#"1
%#"'
!"#
6
Årsredovisning 2014
När en kommun har kostnader för ett visst år som överstiger intäkterna, säger kommunallagen att ”det
negativa resultatet skall regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under
de närmast följande tre åren”.
Balansutredningen framgår nedan.
För redogörelse av verksamheternas avvikelser m.m. hänvisas till respektive verksamhetsberättelse.
God ekonomisk hushållning, Balanskravet, balanskravsutredning och åtgärdsplan.
Kommunerna skall enligt kommunallagen ha ”en god ekonomisk hushållning”. Mera konkret innebär det
att intäkterna skall vara större än kostnaderna, det s.k. balanskravet. Om balanskravet ej uppfylls för visst
räkenskapsår, skall det negativa resultatet regleras fullt ut under de närmaste följande tre åren. Vid avstämning av balanskravet finns lagar och förarbeten där det framgår att vissa poster inte skall inräknas
vid avstämningen av balanskravet.
Balansutredning (tkr)
2014
2013
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
Orealiserade förluster enligt undantagsmöjlighet
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
2 133
0
0
0
0
0
2 133
9 054
-296
0
0
0
0
8 758
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl, sänkning av diskonteringsränta
Årets balanskravsresultat
0
0
0
2 133
0
0
1 867
10 625
Återstår att täcka in tidigare år
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat
0
2 133
2 133
-6 238
10 625
4 387
De finansiella mål och riktlinjer i budgeten som har en direkt koppling till ”en god ekonomisk hushållning”,
är ”Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna”. Detta motsvarar cirka 12 mkr
för år 2014.
Det finns inga exakta tal vad som är ett rimligt överskott men kommunens målsättning att två procent av
skatteintäkterna, torde vara i linje med kommunallagens mening. I denna del kan därför konstateras att
”en god ekonomisk hushållning” inte är uppnådd vare sig i budget eller bokslut för 2014.
Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader Nettokostnaderna uppgår för 2014 till 99,6 %. Detta
innebär att den löpande driften, täcks av
och finansnetto
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar.
Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten utvecklas i relation till skatteintäkterna är
därför av avgörande betydelse för kommunens
ekonomiska ställning. Om nettokostnaderna ökar
snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens
ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet
begränsas. På sikt är en sådan utveckling ohållbar.
Årsredovisning 2014
skatteintäkterna och finansnetto. I jämförelse med
2013 har kvoten försämrats något. Marginalen torde
vara otillräcklig för att svara upp emot en ”god ekonomisk hushållning” enligt kommunallagens mening.
Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensionsförpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år 2000. I nuläget är inga pensionsmedel
avsatta i någon extern förvaltning eller i övrigt särskilda tillgångar avsatta för pensionsförpliktelser
eller pensionsmedel.
7
Avsättning för pensioner uppgår till 33 318 tkr och
är en ökning med 3 626 tkr i jämförelse med år
2013. Avsättningen är redovisad i balansräkningen
och finns specificerad i notanteckning nummer 18.
Pensionsförpliktelser uppgår till 281 770 tkr. och är
en minskning med 13 819 tkr i jämförelse med år
2013. Dessa är ej redovisade i balansräkningen, utan
under ”Panter och ansvarsförbindelser”. En detaljerad redovisning finns under not 21 i balansräkningen.
Likviditet
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort
sikt. För att säkerställa betalningsberedskapen vid
tillfälliga likviditetsbelastningar har kommunen en
checkkredit på 10 mkr och en kredit på kommunens
koncernkonto på 45 mkr. Under de senaste åren har
kommunen haft en stabil likviditet runt 10 mkr och
sällan behövt utnyttja ovan nämnda krediter.
Lån
I de kommunövergripande målen för 2014-2016
finns angivet ”att kommunkoncernens låneskuld
minskar”.
Under 2013 har kommunens samtliga externa lån
på sammanlagt 216 mkr överförts till Rättviks Fastigheter AB. Följden av detta är att kommunen inte
längre inte har någon extern låneskuld. I de kommunövergripande målen är angivet att det gäller
hela kommunkoncernen och där har överföringen
av lånen från kommunen inte haft någon påverkan
för kommunkoncernen.
K
Hela kommunkoncernens låneskuld har 2014 minskat med 7 mkr.
överföringar av merparten av kommunens fastigheter till kommunala bolag, uppkom för bolagen en
skuld till kommunen på köpeskillingen. Under 2010
fusionerades Rättviks Bostäder AB och Rättviks
Fastigheter AB till ett bolag. Därmed överfördes
även Rättviks Bostäder AB:s lån till Rättviks Fastigheter AB.
Som angivits ovan under ”Lån” har kommunens
samtliga lån övertagits av Rättviks Fastigheter AB.
Samtidigt har kommunens lånefordran minskat med
motsvarande belopp och kommunens lånefordran
uppgår nu till 106 mkr.
Borgensåtaganden
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till
795 744 tkr. Jämfört med år 2013 är detta en minskning med 5 951 tkr. Den helt dominerande delen utgörs av borgen gentemot de kommunala bolagen
och uppgår till 788 mkr. Övriga borgensåtaganden
är gentemot egna hem, Dalatrafik och Landstinget
Dalarna.
Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett
mått som visar kommunens styrka på lång sikt.
Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring
är det som påverkar soliditeten.
Kommunens soliditet 2014 uppgick till 54,4 %. År
2013 var soliditeten 59,4 %. Soliditetstalet är det
egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.
Av diagrammet nedan framgår hur soliditeten har
utvecklats de senaste åren.
Lånefordringar
I samband med bildande av kommunkoncernen och
(!
'!
&!
%!
$!
#!
"!
!
#!!(
8
#!!)
#!!*
#!"!
#!""
#!"#
#!"$
#!"%
Årsredovisning 2014
Framtiden
Kommunens resultat 2014 är positivt med 2,1 mkr
men detta resultat är som nämnts tidigare, otillräckligt för att uppnå ”en god ekonomisk hushållning”
enligt kommunallagens mening.
I praktiken är ett budgeterat överskott på 2,3 mkr
mycket snävt med en omsättning av cirka 600 mkr.
Det finns då mycket små marginaler för oförutsedda
händelser och ej budgeterade kostnadsökningar.
Högsta prioritet inför framtiden torde därför vara att
nå upp till målsättningen om ett resultat motsvarande två procentenheter av skatteintäkterna.
Befolkning
Befolkning
Riktade insatser för att profilera Rättviks
Kommun som en attraktiv boendeort
Ja
Genomförts bl.a under
BO-mässa och Rättviks marknad m.m
En professionell inflyttarservice
Delvis
Har bl.a genomförts vid större arrangemang som Rättviks marknad och CCW
En fortsatt bredbandsutbyggnad för hushåll
och företag för att bland annat möjliggöra
distansarbete
Delvis
Utbyggnad av fiber har skett under året
men bör öka för att nå målet om 90 %
av befolkningen ska ha möjlighet till
fiber år 2020
Rättviks kommun hade 10 748 invånare i slutet av
2014. Folkmängden i kommunen minskade för
tredje året i rad och vi blev 18 rättvikare färre under
året.
Kommunen har ett övergripande mål att antalet invånare ska fortsätta öka, bland annat genom stor
inflyttning och inflyttningen till kommunen är så
gott som alltid större än utflyttningen. Trots den
vanligtvis gynnsamma utvecklingen med ett årligt
flyttöverskott får vi ändå se befolkningen minska
ibland och det beror på födelseunderskott.
Invånarantalet i kommunen varierar under året.
Genom folkbokföringen kan kommunen varje
vecka följa befolkningsutvecklingen. Under våren
2014 var invånarantalet som lägst och mot slutet av
sommaren som högst.
Under hösten 2014 hade vi samma utveckling som
året före, befolkningen minskade stort, för att i
december öka igen. Det var gynnsamt för helårsresultatet, vanligtvis minskar befolkningssiffrorna alla
månader under höstperioden.
Årsredovisning 2014
9
Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt,
en mycket högre andel äldre och en betydligt lägre
andel yngre invånare. Det föds ungefär hälften så
många som det avlider. Vi har alltså ett stort negativt
födelsenetto varje år och det är också den största orsaken till att invånartalet minskar.
Under 2014 flyttade 524 personer till kommunen
och 469 flyttade härifrån. Det blev ett inflyttningsöverskott på 55 personer. Det är ett större inflyttningsöverskott än kommunen haft de senaste åren,
men ändå ett av de lägre sett över längre tid.
Antalet födda förra året var 78, en ganska normal
siffra vid jämförelse 15 år bakåt. De avlidna var
150, också ganska normalt vid samma jämförelse.
När man jämför födelseunderskottet under samma
tid, så var förra årets underskott på 72 något lägre
än vanligt.
Nettoflyttningen förändras ytterst lite varje år. Flest
nettoutflyttare finns i åldrarna 20-24 år och det är
medelålders och äldre som är flest bland nettoinflyttarna. Diagrammet visar hur nettoflyttningen
sett ut sedan 1994.
Ett kommunövergripande mål är att befolkningen
ska öka på grund av att ungdomar i större utsträckning väljer att bo kvar. Ett annat mål är att ålderssammansättningen förändras genom att antalet
ungdomar och unga familjer ökar. Ett sätt att mäta
dessa mål är att jämföra befolkningsutvecklingen i
olika åldrar, då kan vi få en uppfattning om utvecklingen.
Inflyttarservice har gjorts vid större evenemang,
Rättviks marknad, CCW m.m men behöver
utvecklas ytterligare.
När 2014 jämförs med året före har andelen barn
upp till 14 år ökat en aning. I grupperna 15–24 år
samt 25–44 år har ingen förändring skett. Den stora
förändringen finns i gruppen 65 år och äldre. Den
gruppen är nu 31,4 procent, en ökning med nästan
en procent sedan förra året. Sedan 2008 har andelen
65 år och äldre ökat med 5,3 procent medan andelen
0–24 år minskat med 1,1 procent.
Medelåldern i kommunen är ett annat sätt att mäta
ålderssammansättningen. Även den pekar på att
kommunens befolkning blir äldre och äldre, tvärt
emot målet. 2014 var medelåldern i Rättviks
kommun 48,2 år, det är en ökning med 0,2 år sedan
året före.
10
Bredbandsutbyggnaden i kommunen har under
2014 stannat av något. Rättviks kommun har tillsammans med Leksand och Gagnef fört diskussioner med ledningen för Dala Energi för att öka
utbyggnadstakten av bredband/fiber i respektive
kommun. Dala Energi kommer att förstärka sin försäljningsorganisation för att på ett bättre sätt informera om fördelarna med fiberanslutning.
Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”
genomfördes för tionde året i rad, under hösten
2014. Undersökningen syftar till att visa hur befolkningen mår samt att följa förändringar över tid.
Frågorna i enkäten handlar bland annat om hälsa,
levnadsvanor, trygghet och sociala relationer,
ekonomiska förhållanden och sysselsättning. År
2014 var den nationella svarsfrekvensen 48,1 %,
motsvarande siffra i Dalarna var 51,5 % och i
Rättvik 54 %. Av Rättviks 975 svarande var 450 i
åldersgruppen 65 – 84 år.
Årsredovisning 2014
Några ”Rättviksdata” – Män i Rättvik rör sig mer, har bättre tandhälsa, litar på andra och har bättre psykisk
hälsa, än riket i övrigt. Kvinnor i Rättvik dricker mindre alkohol än riket i övrigt. Fallskador bland äldre
ligger högre än riket och har ökat något mellan 2009 och 2013.
Bruket av alkohol och tobak bland unga har minskat något.
Barn, ungdomar och skola
Barn, ungdomar och skola
Valfrihet i barnomsorgen
Delvis
Har varit samma nivå som tidigare
Att elever som går ut grundskolan har behörighet
att söka till gymnasiet
Ja
Goda resultat jämfört med rikssnittet
Att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest
attraktiva gymnasieskolor för elever i hela Dalarna Ja
Är relativt attraktiv för elever utanför
Rättviks kommun.
Att samarbetet med andra kommuner inom
vuxenutbildningen utvecklas
Ja
Gemensam nämnd med Leksand.
Samarbete inom ramen för DalaWux
Musikskolan bibehåller antal elever och
utvecklar deras färdigheter
Ja
Antalet elever har ökat till 296 under
Ht 2014 jämfört med 271 elever
våren 2014
Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas
och ligger till grund för ett fortsatt gott
ungdomsarbetet
Nej
Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet har inte kunnat antas
under året.
Fullmäktiges målsättning är att det ska vara valfrihet i barnomsorgen. Rättviks kommun erbjuder
pedagogisk omsorg, förskola 1-5 år och fritidshem.
mun 2015. Med stor kraft i implementering av de
nya styrdokumenten och ökade förväntningar på de
olika verksamheterna är intentionen att nå det målet.
Meritvärdet för de elever som gick ut årskurs 9
under våren 2014 var 216. Rikssnitt för meritvärdet
årskurs 9 var 214,8.
Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder
moderna och trygga skolmiljöer. Kvaliteten upplevs
som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. I samband med att kommunen hade
tillsyn från Skolinspektionen 2011 tog förvaltningen
ett beslut om ett mål att bli Dalarnas bästa skolkom-
När det gäller målet att, elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet ser
resultaten ut som följer.
Yrkesprogram
Est.prog.
Ek, Hu, Sam
Natur
Rättvik
94,8 %
93,8%
93,8%
91,8%
Riket
86,9%
85,9%
84,2%
82,9%
Stiernhööksgymnasiet är en gymnasieskola med en
ovanligt bred blandning av program; naturbruksprogram, andra yrkesprogram och studieförberedande
program samt en gymnasiesärskola.
Vi jobbar med det senaste inom metodiken – det
flippade klassrummet, en naturlig följd av vår 1 till
1 datasatsning där varje elev jobbar med en egen
dator – det senaste inom tekniken.
Stiernhööksgymnasiet har en hög lärartäthet och har
ett väl utvecklat internationaliseringsarbete med
länder som Indien, Japan och Ungern. Vi har en stor
satsning på UF-företag och entreprenörskap.
Vi är attraktiva på naturbrukssidan eftersom vi erbjuder skolstall/skollantbruk/skoldjurhus på skolområdet. Naturbruksundervisningen sköts på skolan
till skillnad från många andra skolor där resurserna
Årsredovisning 2014
11
inte finns. Teori kan blandas med praktik hela
tiden!
Vi har fantastiska resurser i form av internat och
matsal med oslagbart läge och mycket bra kvalité
på både mat, personal och studentboende.
Vi har ett av landets bästa resultat när det gäller att
eleverna känner trygghet på skolan.
Nedanstående tabell visar att andelen elever från
övriga länet har ökat till Stiernhöökgymnasiet.
Våra elever har nått stora framgångar inom exempelvis bygg- och el och olika idrottstävlingar.
Läsår
Elever från övriga länet
2014/2015
2,9%
2013/2014
2,7%
Sång och musik har en stark tradition i Rättviks
kommun. Musikskolan har funnits i kommunen
sedan läsåret 1956/57. Musikskolan viktigaste uppgift är att alla barn och ungdomar ska uppleva musikglädje. De kurser och grupper som finns är
stråkinstrument (fiol), träblåsinstrument (tvärflöjt,
klarinett, saxofon m.m) bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombon), övriga instrument (slagverk, piano, gitarr, bas, sång nyckelharpa).
Musikskolan har ökat antal elever under hösten
2014 jämfört med våren 2014.
2012/2013
3%
2011/2012
3%
Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med
Leksand har utvecklat sin verksamhet kontinuerligt
och ett ökar samarbete sker med Leksand. Ett ökat
samarbete sker även inom ramen för Dalawux.
Arbetet med det ungdomspolitiska handlingsprogrammet påbörjas under våren 2015 och
planeras vara färdigt till hösten 2015.
Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Ökad valfrihet i vård och omsorg
Ja
Fler kunder gör egna val av hemtjänstutförare.
Kunden mera delaktig i sin egen
genomförandeplan.
Tillkomsten av lägenheter för äldre
Nej
Har inte tillkommit några lägenheter för äldre
under året
Ökat fokus på rehabilitering, aktiviteter
och stimulans
Ja
Ökad individuell planering med fokus på hälsa,
aktivitet och delaktighet
Alla som har beviljats hemtjänst har möjlighet att
välja vem som skall utföra tjänsterna i hemmet. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och
inflytandet för den enskilde. De kunder som valt
privat utförare av hemtjänst ökade under 2014 från
22 stycken till 42. En minskning skedde dock i
december månad då ett företag slutade och ett tiotal
kunder övergick till kommunens egenregi. Under
året har två företag slutat och ett nytt företag godkänts som hemtjänstleverantör. Kunderna kan som
tidigare snabbt omdisponera inom beslutade
serviceinsatser, städ, social aktivitet, inköp och tvätt
Socialförvaltningen samverkar fortlöpande med
samhällsutvecklingsförvaltningen och RFAB vad
gäller planering av lägenheter för äldre. Ett annat
forum för tillkomsten av lägenheter är Lokalförsörjningsrådet där socialförvaltningen deltar.
AME och daglig verksamhet har slagits samman för
ökat fokus på sysselsättning och arbete.
12
En fortsatt utveckling av ”Centralen” har skett i
syfte att personer i behov av extra stöd snabbt ska
få stöd från flera myndigheter ut i sysselsättning
Strukturerad samverkan med ”Handikappens hus”
i form av schemalagda träffar.
Anpassad IT, för att kunna möta brukarnas behov
av alternativ kommunikation vilket är ett steg i tillgängligheten, att kunna uttrycka sig: ”vad vill jag?”
Sammanslagning av två Dagliga-verksamheter i
syfte att kunna erbjuda utökade möjligheter till
aktiviteter utifrån olika teman.
Ett jobbsökarrum har tillskapats på AME, de
anvisade har erbjudits handledda gruppaktiviteter,
med syfte att få stöd i att finna arbete på den öppna
arbetsmarknaden
Infört ett arbetssätt med teamträffar för ett riskförebyggande arbete samt individuell plan med
fokus på hälsa, aktivitet och delaktighet. Analys för
tillskapande av resurser för ett arbete med fokus på
hälsoperspektiv.
Årsredovisning 2014
Arbetsmarknad och näringsliv
Arbetsmarknad näringsliv
Att konceptet Tillväxt & Tillsyn omfattar
fler områden
Ja
Samarbete med bl.a Åre och Gotland
avseende Tillväxt & Tillsyn
Att vi fortsatt arbetar för att förbättra
företagsklimatet i kommunen, så att vi når
bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking Ja
Förbättrat vår placering till nr 83 i
företagsklimatrankingen
Ett ”Vackert Rättvik” för att bibehålla vår starka
ställning som besöksort
Återställande av Långrabatterna och
projekt Utblick Siljan har inletts
Ja
Koncept Tillväxt och Tillsyn har förstärkts genom
ett kommunövergripande samarbete tillsammans
med Åre och Gotland. Vidare har konceptet också
vidgats till att inkludera bl.a upphandlingar.
Gällande företagsklimatet arbetar vi hårt med konceptet Tillväxt och Tillsyn. Detta koncept har som
ambition att vara en ledande del i utvecklingen av
ett hållbart samhälle, med fokus på näringslivsfrågor i gränslandet mot tillstånd och tillsyn. De
absolut vanligaste ärendena småföretagare har med
den kommun de verkar inom handlar i regel om
dessa områden. Det är mycket viktigt för Rättvik
som ort för småföretagare och Sverige som land för
dito att vi lyckas bryta ny terräng och skapa innovativa lösningar inom dessa fält. Detta leder till ett
gott företagsklimat vilket vi kan se i mätningarna
som Svenskt Näringsliv gör. Rättvik har förbättrat
sin ranking från plats 111 till plats 83 i Svenskt
Näringslivs mätning.
Återställande av Långrabatterna (Etapp två) och
projekt ”Utblick Siljan” har inletts. Arbetet med att
fullfölja Storgatans ombyggnation har skjutits till
2016 för att möjliggöra extern delfinansiering. Ett
ständigt aktivt arbete för att utveckla Rättvik som
destination genomförs
Besöksnäringen har utvecklats väldigt positivt
under 2014 och antalet övernattningar samt omsättning har varit rekordartad i hela Siljansregionent.
Camp Norway konceptet har utvecklats på ett bra
sätt och förhoppningen är många nya norska gäster
som en följd av detta.
Boende och samhällsplanering
Boende och samhällsplanering
Små lägenheter för ungdomar och äldre
Ja
12 nya små lägenheter i Solgläntan
Att Persborgsområdet samt Lissbrändan
färdigställs för bostadsbyggande
Delvis
Lissbrändan har färdigställts men
Persborgsområdet är inte klart
LIS-områden för exploatering
Delvis
Förslag till LIS-områden är framtagna
– dock ej beslutade
Att vi i högre grad än tidigare marknadsför Ja
våra exploateringsområden
Exploateringsområden har marknadsförts i tidskrifter, bomässa, Rättviks
marknad m.m
Kontakt med fastighetsägare och bostadsföretag för tänkbara etableringar
Arbete med fastighetsägare och
bostadsföretag börjar ge resultat
Delvis
Fastigheten Kullan, i anslutning till gymnasiet,
såldes under 2013 till privata ägare. Där pågår en
ombyggnad som resulterar i 39 elevrum. I anslutning till denna uppgörelse frigjordes fastigheten
Solgläntan. I denna finns 12 små lägenheter som
RFAB började hyra ut från hösten 2014.
Årsredovisning 2014
Rättvik kommun har planberedskap för ca 200 tomter/ 200 lgh och arbetar vidare med bostadsförsörjning genom att kartlägga behovet i
kommunen. Inom översiktsplanearbetet tas nya
attraktiva lägen för bostäder fram.
13
För Persborg finns ett förslag till program för exploatering framtaget. Frågan är hur arbetet ska drivas vidare och i vilken ordning gällande exploatör
och upprättande av detaljplan. Tomterna vid Lissbrändan har röjts under året. Kontakt med möjlig
exploatör har inletts.
Förslag till LIS-områden har tagits fram för diskussion inom ramen för översiktsplanearbetet.
Förslaget till ny översiktsplanen kommer troligen
att gå ut på samråd i mitten av 2015.
Gällande marknadsföring har vi bl.a. deltagit på
marknader samt bomässa i Leksand – Vakansläget
har begränsat ett mer intensivt agerande i denna
fråga
Förvaltningen söker kontinuerlig kontakt med
intressenter för byggnation och detta börjar nu ge
resultat.
Infrastruktur och skydd
Infrastruktur och skydd
Ett aktivt engagemang för att förbättra
pendlingstrafiken till och från Rättvik
Delvis
Kommunen har aktivt engagerat sig för
att förbättra pendlingstrafiken
En utbyggd busshållplats i Vikarbyn
Nej
Har inte kunnat genomföras. Trafikverket
uppvaktas kontinuerligt
Fortsatt arbete med att förbättra
kommunens vägar
Ja
Har tagit fram en långsiktig åtgärdsplan
för vägunderhåll
Ett aktivt arbete mot kränkande
behandling och mobbing
Ja
Alla skolor har en plan mot kränkande
behandling – Genomfört bl.a föreläsningar
”Schysst på nätet”
Ett förebyggande arbete mot våld
i nära relationer
Ja
”Samordning mot relationsvåld”
tillsammans med polisen, psykiatrin,
räddningstjänsten, ambulans och vårdcentral
Under 2014 har ett nytt kollektivtrafiksystem införts. Stråktrafiken samordnas med tågen och binder
nu ihop kommunerna med snabb trafik och tätare
turer. Arbetet för att underlätta byten mellan trafikslagen måste dock fortsätta vid Vikarbyn, resecentrum och Söderås har bytespunkter skapats där
direktbussar och landsbygdsbussar möts, ambitionen har varit att få så byten som möjligt. Efter
mycket arbete har vi nu åter ett busstopp i Vikarbyn.
Arbetet med pendlarparkeringar har ej kunnat fullföljas. Ett omfattande arbete för att få en effektiv
kollektivtrafik har genomförts och kommer krävas
även under 2015. En del resenärer på orter med få
resande har fått ett minskat linjeutbud. Där ska
kompletterande flextrafik täcka upp med mindre
fordon som även ska samordnas med sjukresor och
färdtjänst m.m. Flextrafiken driftsätts våren 2015.
Att pendla kollektivt mellan centralorterna har blivit
lättare, men för övriga svårare efter ”bussrevolutionen”.
Timglashållplatsen längs Stora vägen i Vikarbyn har
förberetts och kommer börja byggas under våren
2015. Kommunen ansvarar för trafikregleringen av
Skolgatu.
14
Trafikverket har meddelat att busshållplatsen längs
Rv 70 kommer börja byggas under 2016. I anslutning till denna planeras pendlarparkeringar.
Utbyggnad och förbättring av kommunens gångoch cykelvägar i och mellan tätbebyggda områden
underlättar för pendling med cykel. Årligt beläggningsunderhåll görs enligt långsiktig vägunderhållsplan.
Innevånarna upplever att de bor i en säker och trygg
kommun samt ger ett högt förtroende för räddningstjänsten vilket är positivt. Statistik från SCB:s
medborgarundersökning samt öppna jämförelser
från MSB visar på ett sådant resultat. Vi måste
fortsätta att förvalta detta tillsammans med alla
andra positiva värden kommunen har, för att vara
en attraktiv ort.
Organisationen Friends ”Schysst på nätet” –
utbildning för elever och personal genomfördes vid
gymnasiet 18-19 mars och vid Rättviks- och
Furudalsskolan 10-11 november. Den 10 november
genomförde också Friends en kvällsföreläsning för
föräldrar och andra intresserade vuxna.
Årsredovisning 2014
Socialförvaltningen samverkar med skolan och
landstinget genom 1:a linjen för bl.a. tidig upptäckt
av mobbing och kränkande behandling.
Rättviks kommun beviljades 210 000 kr av Länsstyrelsen Dalarna för ”Samordning mot relationsvåld” för perioden 1 maj, 2014 till och med 30 juni
2015. Kommunens folkhälsostrateg/drogförebyggare arbetar 20 procent av sin tjänst med samordningsarbete gällande relationsvåld.
Syftet är att stötta personer utsatta för våld i nära relationer i kommunen och att få till en fungerande
samordning mellan alla berörda aktörer. Anordning
av utbildning inom våld i nära relationer ingår i
samordnaruppdraget samt förebyggande insatser.
Projektet verkar för att ta ett nytt grepp genom en
bred samverkansbas, i syfte att förhindra, tidigt upptäcka relationsvåld men också att underlätta för
våldsutsatta personer att snabbt få hjälp.
Socialförvaltningen arbetar aktivt för att förebygga
våld i nära relationer. Individ o Familjeomsorgen
använder sig bl.a. av standardiserade frågeformulär
för tidig upptäckt i familjer.
Demokrati och delaktighet
Demokrati och delaktighet
En kontinuerlig uppdatering av kommunens Ja
hemsida
Hemsidan har fått en ny layout
och uppdateras kontinuerligt
Att alla invånare, ung som gammal, ska
kunna påverka kommunens fortsatta
utveckling
Delvis
Inflytandeindex har inte förändrats
Ett professionellt och gott mottagande där
invånarna snabbt får svar på enklare frågor
Ja
Har förbättrat resultaten markant avseende
tillgänglighet via telefon och e-post
Att arbetet med ”Medborgardialog”
intensifieras och omfattar såväl personliga
som nätbaserade möten
Delvis
Ett flertal byating genomfördes under
året och en valdebatt anordnades
i kulturhuset
Webbplatsen innehåller mycket information om kommunens verksamheter och uppdateras dagligen. Dock
måste vi arbeta mer med olika verktyg som läswebb, teckenwebb, lättlästa texter mm för att verkligen
göra vår information tillgänglig och lättförståelig för alla. Det målet når vi eftersom vi på begäran kan
och ska göra begärd information tillgänglig på det sätt som önskas. Grunden i vår externa kommunikation
och information är annars webbplatsen. Den får mycket bra resultat i tillgänglighetstester och för dem
som inte kan tillgodogöra sig skriven text finns Läsweb att tillgå. Vi har även översatt många texter till
Lättläst.
Ett mål är att medborgarna upplever att de kan påverka kommunens fortsatta utveckling. I SCB:s medborgarundersökning har inflytandeindex för 2013 inte nämnvärt ökat jämfört med 2011. Det finns information på vår hemsida om hur man som medborgare kan påverka och vara delaktig. Man kan som
medborgare bl.a skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det anordnas byating, ungdomsforum,
allmänhetens frågestund i fullmäktige m.m. Det finns rådslag inom skolan och äldreomsorgen. Det har
under 2013 genomförts flera öppna möten avseende översiktsplanearbetet både centralt i Rättvik och i
flertalet byar.
Rättviks kommun har vid en servicemätning via telefon och e-post visat på klart förbättrade resultat jämfört
med föregående år.
Ett av kommunfullmäktiges mål är att arbetet med Medborgardialog ska intensifieras, både för personliga
möten och nätbaserade möten. Under året genomfördes byating i Furudal, Vikarbyn och centralt i Rättvik.
En valdebatt anordnades i Kulturhuset veckorna innan valdagen. När det gäller nätbaserade möten eller
möjlighet för medborgare att tycka till finns det mer att göra.
Årsredovisning 2014
15
Kultur och fritid
Kultur och fritid
Fortsatt stöd till ideella krafter,
föreningaroch studieförbund
Ja
Kommunen ger ett fortsatt stort stöd till
ideella krafter, föreningar och studieförbund
Beslut fattas om ny lekplats
Nej
Beslut om ny lekplats har inte fattats
Att i planeringen av Prästskogsvallen
även ta hänsyn till de äldres önskemål
Nej
Äldres önskemål har inte varit i fokus
vid utformningen av Prästskogsvallen
En plan för utveckling av strandområdet
mellan Siljansbadets campingen och
båthamnen
Delvis
Finns en utvecklingsplan som behöver
revideras
Utveckling av våra fiskevårdsområden
Nej
Rättviks fiskevatten har marknadsförts i
olika sammanhang. Återstår dock mycket
arbete innan en märkbar utveckling
av fisketurismen kan skönjas
Totalt sett har det ekonomiska stödet till föreningslivets verksamhet legat på samma nivå som tidigare
år, bidragsmedel kunde dock frigöras under 2014
till att påbörja en utveckling av bl a Jarlområdet.
Kulturenheten har fördelat bidrag till kulturföreningar och studieförbund. Frånsett samarbetet med
skolan sker all öppen programverksamhet i samverkan med föreningar, studieförbund och länsinstitutioner.
Tillkomsten av konstgräsplanen på Prästskogsvallen
blev en succé där många olika personer och grupper
spontant utövar aktiviteter samtidigt som skolans
idrottsverksamhet fått en funktionell anläggning.
Under senhösten har en grupp bildats, som tittar på
framtida utvecklingsmöjligheter i form av lekplats,
utegym, promenad-/löpstigar etc.
Däremot har inte specifikt äldres önskemål varit i
fokus vid utformningen av Prästskogsvallen.
För strandområdet finns en utvecklingsplan antagen
2009. Ekonomiska förutsättningar har ej avdelats
under 2014 för att förverkliga ”Utvecklingsplanen
för Rättviken”. I arbetet med översiktsplanen förs
diskussioner gällande utvecklingen av området mellan båthamnen och Helsingland. Diskussioner förs
även med Siljansbadets camping gällande utvecklingen av deras område. Kommunen har för avsikt
att anlägga en skatepark på stranden och arbetar tillsammans med ”Hela Rättvik rullar” och Vuxenskolan i frågan.
Rättviks fiskevatten har marknadsförts i diverse
turistiska sammanhang under året. Det återstår dock
mycket arbete innan en reell utveckling skett.
Miljö
Miljö
Produkter som innehåller ämnen som är
särskilt farliga för människors hälsa och
fasas ut
Ja
Är en integrerad del av miljöenhetens
tillsynsarbete. Städenheten använder miljön
bioteknik
Att antalet miljöbilar som används i
kommunens regi ökar
Delvis
Antalet miljöbilar har legat på samma
nivå som tidigare
Att öppna landskapet bevaras
Ja
Kommunens jordbruksmark arrenderas
till gymnasiet och andra aktiva jordbrukare
170 inspektioner har genomförts under 2014. Arbetet med att identifiera och fasa ut giftiga ämnen är
en integrerad del av tillsynsarbetet inom miljöenhe16
ten. Städenheten använder huvudsakligen bioteknik
som sitt rengöringsmedel vid städning av kommunens lokaler.
Årsredovisning 2014
Antalet miljöbilar i kommunens användning har utökats är ett mål från fullmäktige. Under 2014 har
antalet miljöbilar legat kvar på samma nivå som
under 2013 d v s 18 miljöbilar.
Kommunens jordbruksmark arrenderas ut till gymnasieskolan för ”återtagsprojektet” samt jordbrukare. Övrig mark hanteras då de ekonomiska
resurserna medger. Under arbetet med en ny översiktsplan har behovet av fortsatt hävd av jordbruksmark uppmärksammats. I de fördjupningsdelar som
är under utarbetande kommer fortsatt brukande av
öppna marker av betydelse för framtida livsmedels-
produktion, dagvattenhantering och upprätthållande
av vackra vyer särskilt beaktas
Samhällsutvecklingsförvaltningen stödjer Stiernhööksgymnasiet med markfrågor som rör skötseln av
kommunens odlingsmarker. Det som var prioriterat
2014 var att komma ifrån osäkra järnvägsöverfarter
för gymnasiets personal och elever. Gymnasiet har
nu byggt en väg från Tina till ”nyodlingen” nedanför Utby. Förvaltningen har stått för markägarkontakter, samråd med myndigheter och delar av
finansieringen.
Attraktiv arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
En utveckling av chefs- och ledarskapet i
kommunen
Ja
Chefsutveckling inom ramen för
Utvecklande Ledarskap har genomförts
under året
En plan för den framtida personalförsörjningen
Delvis
En översiktlig skiss har tagits fram
för ett långsiktigt arbetssätt kring
kompetensförsörjningen
En god balans mellan kvinnor och män,
gammal och ung
Nej
Övervägande del av de anställda är
kvinnor (ca 80%)
Unga människor erbjuds praktikplatser
och sommarjobb i förvaltningarna
Ja
Har genomförts bl.a inom ramen för
Unga till arbete och sommarjobb
för gymnasieungdomar
Den handlingsplan som finns för chef- och ledarutveckling har omarbetats något under året och därefter genomförts enligt plan. I klarspråk innebär
detta att de grundläggande fackutbildningarna som
interna funktioner i kommunen håller i har genomförts, att en Utvecklande Ledarskapsutbildning har
genomförts vilket innebär att ytterligare 15
chefer/ledare i organisationen omfattas av UL-tänket samt att uppföljningsdagar har börjat genomföras – höstens tema var feedback.
En liten arbetsgrupp har också tagit fram en bild
kring chefers uppdrag; vilka förväntningar har vi på
en chef i Rättviks kommun? Detta material har förankrats i kommunledningsgruppen och kommer att
processas med samtliga chefer under 2015.
En skiss över vad som behöver göras för att få till
ett långsiktigt arbetssätt kring kompetensförsörjning
har tagits fram och förankrats i kommunledningsgrupp och Komsam. Första steget i denna är en
kommungemensam rekryteringsprocess och sådan
har tagits fram under året och kommer att implementeras under 2015.
Årsredovisning 2014
Nästa steg blir att titta på behov av kommunövergripande bemanningscenter (i stället för Resursenhet inom Socialförvaltningen).
När det gäller målet om en god balans mellan kvinnor och män, gammal och ung har inga kommunövergripande åtgärder vidtagits, bortsett från att den
rekryteringsprocess som framarbetas naturligtvis tar
hänsyn till Diskrimineringslagstiftningen.
Inom ramen för projektet ”Unga till arbete” fick 25
ungdomar praktikplats, både inom kommunens
egna förvaltningar och privata företag.
Sommarjobb har erbjudits ungdomar som går i
gymnasiet och 40 ungdomar arbetade under sommaren övervägande inom kommunens egna förvaltningar (socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen). Övriga arbetsställen var föreningar
(främst idrottsföreningar). Utöver dessa har ytterligare 12 ensamkommande flyktingbarn fått sommarjobb i samverkan med HVB-Närheten.
17
Antal anställda, hel- och deltid
Årsarbetare
Rättviks kommun hade den 31 december 2014, 986
tillsvidareanställda och 105 visstidsanställda, totalt
1 091 månadsanställda personer. Av de anställda
återfinns 49 % inom socialförvaltningen, 35 % inom
barn- och ungdomsförvaltningen. Dessa verksamheter sysselsätter alltså 84 % av samtliga anställda.
Fördelning är ungefär densamma som föregående år.
Antal årsarbetare (månadsavlönade) har ökat med
1,6 årsarbetare. Ökningen avser i störst utsträckning
visstidsanställningar.
Totalt antal
årsarbetare/förvaltning inkl
timanställda, per 2014-12-31
Barn- och ungdomsförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen*
Stab- och serviceförvaltningen
Hela kommunen
Den arbetsinsats timavlönad personal utfört motsvarar 81,8 årsarbetare. Av dessa återfinns majoriteten
inom socialförvaltningen, nämligen 49,1 åa.
Mån
2013
Tim
Totalt
365,9
430,8
37,8
102,1
946,6
20,4
52,7
2,8
6,4
82,3
386,3
483,5
40,6
108,5
1 028,9
Mån
2014
Tim
Totalt
347,7
452,3
34,4
104,8
948,2
23,8
49,1
2,1
6,6
81,8
371,5
501,4
36,5
111,4
1 030,0
* 2012 avser Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
De anställda i Rättviks kommun har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 86,9 % (2013 86,8%, 2012
87,5%, 2011 86,8%). Det omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal. Vid en jämförelse mellan
könen har kvinnorna ett snitt på 85,9 % och männen 91,1%.
Av 986 tillsvidareanställda arbetar 512 heltid och 474 deltid.
Andel hel- respektive deltidsanställda uttryckt i %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18
Heltid
51,4
53,3
54,2
52,4
52,9
52,6
52,2
51,9
Deltid
48,6
46,7
45,8
47,6
47,1
47,4
47,8
48,1
Årsredovisning 2014
Könsfördelning
Åldersfördelning
Fördelningen mellan könen fortsätter att vara ungefär densamma. Bland de 986 anställda är det 811
kvinnor och 175 män.
Andelen tillsvidareanställda över 50 år och under
29 år fortsätter att öka respektive minska. 2014 var
46,1 % över 50 år medan de under 29 år omfattade
2,9 %. Medelåldern bland de anställda är 47,8 år.
Inom den närmaste femårsperioden beräknas 189 anställda uppnå 65 års ålder, vilket utgör 19,1 % av de
tillsvidareanställda. Av dessa jobbar 42,3 % inom vården, 19,6 % är inom lärarkollektivet och 11 % är
kvalificerade handläggare. Av alla chefer så är det 8 personer som uppnår pensionsålder.
Medellön
Jämfört med 2013 har medellönen för tillsvidareanställda ökat med 511 kr. Det motsvarar en ökning med
2,03 %. Utfallet för löneöversynen blev 2,68 %. Medellönen påverkas både av utfallet i löneöversynen och
lönesättning vid nyanställning. Värt att notera är att många anställda inom Socialförvaltningen har gått i
pension under 2014, vilket har gjort att medellönen på vissa befattningar har minskat.
Förvaltning
Barn- och ungdomsförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stab och serviceförvaltningen
Totalt
Årsredovisning 2014
Kvinnor
27 630
23 845
27 754
23 787
25 241
Män
29 495
22 966
31 518
35 250
27 591
Totalt
28 037
23 713
29 223
25 467
25 683
19
Sjukfrånvaro
Rättviks kommuns sjukfrånvarotal har ökat även 2014 till 6,35 (2013 5,56 %, 2012 5,15 %, 2011 4,82 %).
Vi ser en ökning av långtidsfrånvaron och då i synnerhet i gruppen 50- år samt en ökning hos männen.
De anställda är i genomsnitt frånvarande 23,1 dagar
per år, vilket är en ökning med tre dagar per anställd
sedan föregående år.
Av de anställda är det 54,42 % som har 5 sjukdagar
eller färre (2013: 55,97%, 2012: 56,2%, 2011: 60
%). Fördelat mellan könen gäller 54,27 % för kvinnorna och 69,01 % för männen.
Sjukfrånvaro i %
Varav långtidssjukfrånvaro
60 dagar eller mer, %
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Åldersgrupp
-29
30-49
50Totalt
3,59
5,17
5,45
5,15
4,37
5,26
6,30
5,56
3,11
6,27
7,41
6,35
37,74
42,74
42,70
42,39
35,87
52,52
50,04
49,84
19,95
53,58
57,32
53,73
Kön
Kvinnor
Män
Totalt
5,59
3,44
5,15
6,14
3,26
5,56
6,57
5,45
6,35
43,45
35,64
42,39
51,64
36,31
49,84
52,93
57,58
53,73
20
Årsredovisning 2014
SSjukfrånvaroutvecklingen förvaltningsvis
Investeringsredovisning
Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget på 14 mkr för 2014. Av den totala budgeten
var 5 mkr avsatta för inventarier, 6 mkr för investering i infrastruktur, 500 tkr för investering i byggnader samt 2,5 mkr för mark och anläggningar.
Samhällsbyggnadsutvecklingsförvaltningen
beviljades i juni ett tilläggsanslag på 2,5 mkr för att
åtgärda ridhuset som drabbats av mögelangrepp
(KF § 51). Medlen anslogs ur kommunstyrelsens
reserv.
Under året har investeringar genomförts till en
nettoutgift om totalt 13,3 mkr. Det är en ökning med
ca 2,1 mkr jämfört med 2013 då det investerades för
11,2 mkr.
I tabellen nedan visas årets investeringar och budgetavvikelser fördelade per förvaltning.
Investeringsredovisning 2014 (tkr)
Förvaltning
Utgifter
Inkomster
Investeringar
Budgetavvikelse
netto
netto
473
473
127
Barn- o utbildningsförvaltningen
1 821
1 821
329
Stab- & serviceförvaltningen
2 831
- 876
1 955
5
Samhällsutvecklingsförvaltningen
9 780
- 740
9 040
2 760
14 905
- 1 616
13 289
3 211
Socialförvaltningen
TOTALT
Årsredovisning 2014
21
Socialförvaltningen har 600 tkr budgeterat för investeringar. Totalt har det dock investerats för 473
tkr under året. I samband med kommunens övertagande av rehabverksamheten har utrustning köpts
in och lokalen anpassats för ändamålet. Hemsjukvårdens medicinsktekniska utrustning har kompletterats med bland annat en bladderscanner.
Kostenheten har investerat 71 tkr i köksinventarier.
Nyåkerns gruppbostad har färdigställts och tagits i
bruk under året. Renoveringen av rum på Prästskogens äldreboende har fortsatt.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har en total
budget på 11,8 mkr uppdelad på inventarier 300 tkr,
infrastruktur 6 mkr, byggnader 2,7 mkr samt mark
och anläggningar 2,8 mkr. Under året har förvaltningen totalt investerat för drygt 9 mkr. Större projekt redovisas nedan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2 150 tkr
budgeterat för investeringar. Totalt har förvaltningen investerat för 1,8 mkr.
Gymnasiet har investerat för drygt 1,4 mkr.
De beloppsmässigt största investeringarna är
200 tkr som avser agilitymatta, såmaskin 245 tkr,
dumpervagn 175 tkr och grävmaskin inklusive maskintrailer 545 tkr. Vidare har det investerats i fågelskydd till ladugården för 50 tkr, agilityhinder för
42 tkr, två stycken jordbruksmaskiner för 90 respektive 43 tkr och slutligen i skolmöbler för ca 60 tkr.
Förskola och grundskola har investerat för totalt 370
tkr. En ombyggnad av ventilationen har skett på
Flygmyrans förskola för 140 tkr. Rättviksskolan och
Nyhedsskolan har byggt om samt utrustat träslöjdsalar för 230 tkr.
Stab- & serviceförvaltningen har investerat för
totalt 1 955 tkr, vilket i stort sett är i paritet med
budgeten.
Rättviks kommun har tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort
investeringar, för att ledningsförmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fredstid ska öka. De fyra
huvudområden som åtgärdats är, lokaler för ledningsfunktion, strömförsörjning, telefoni samt
IT-säkerhet. Investeringen i ny kommunal
ledningsplats har kostat drygt en miljon kronor,
statsbidrag på 876 tkr gör dock att kommunens
del stannar vid 158 tkr.
Kanslienheten har investerat 408 tkr i ett nytt dokumenthanteringssystem samt 37 tkr för ny struktur
av kommunens webbplats.
IT-enheten har gjort investeringar för 943 tkr. Investeringar har gjorts i mer backupteknik (lagringsmedia) då mängden data har ökat i kommunen. Det
trådlösa nätet i skolorna har också byggts ut, eftersom antalet bärbara datorer har ökat till omkring
tusen enheter.
22
Räddningstjänsten har investerat för 326 tkr. Inköp
har gjorts av begagnad släck/räddningsbil som ska
ersätta föråldrad bil från 1983. I övrigt har reinvesterats i räddningsmaterial samt räddningsutrustning.
Största investeringen under året har gjorts på Prästskogsvallen till en kostnad av ca 2,5 mkr. Färdigställande av anläggningen omfattande bland annat
finjustering av ytskikt, anläggning av konstgräs och
löparbanor (toppskikt), borttagning av träd på
lång/kortsida samt asfaltering av parkering.
Ridhuset har renoverats för 1 563 tkr. Åtgärder av
mögelskador på ridhuset innefattande mögelsanering, ytskikt, nytt ridunderlag samt viss kringutrustning i samband med detta.
Investering i vägunderhåll har gjorts till en nettokostnad av 1 426 tkr. Beläggningsarbete har skett
inom ramen för kommunens långsiktiga vägunderhållsplan.
I gång- och cykelväg, vårdcentralen – Stiernhööksgymnasiet, har investerats 942 tkr. Gång- och
cykelvägen är asfalterad och belyst från vårdcentralen via Prästskogsvallen längs Reparatörsvägen ut
till Stiernhööksgymnasiet.
Fritidsenheten har investerat i spårutrustning för
860 tkr. En pistmaskin har anskaffats för fräsning
och spårning samt en snökanon för tidig snöläggning. Utrustningen är placerad på Jarlområdet.
Ett utbyte av vägbelysning till ny LED belysning
längs Faluvägen har gjorts för 623 tkr.
En ombyggnation av Hemra / Tvärsens utlopp har
kostat 570 tkr. Nytt naturligt sjöutlopp är anlagt
efter utrivning av äldre damm.
Långbryggan har byggts om för 107 tkr. Åtgärder
har gjorts på ångbåtsbryggan så att Gustav Vasa och
andra fartyg kan angöra utan risk, även vid svårare
förhållanden.
Årsredovisning 2014
Driftredovisning
Förvaltning/Nämnd
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
(tkr)
(tkr)
(tkr)
Budget
Redovisat
Avvikelse
Budget
Redovisat
Avvikelse
Budget
Redovisat
Avvikelse
Socialförvaltningen
87 949
100 768
12 819
342 949
358 065
-15 115
-25 500
-257 297
-2 297
Barn- och utbildningsförvaltningen
62 582
70 388
7 806
279 732
284 737
-5 005
-217 150
-214 349
2 801
Stab- & serviceförvaltningen
53 114
59 920
6 806
87 739
92 245
-6 506
-34 625
-34 325
300
Samhällsutvecklingsförvaltningen
5 328
7 037
1 709
80 003
80 978
-975
-74 675
-73 941
734
Miljö- och byggnadsnämnden
0
0
0
250
277
-27
-250
-277
-27
Kommunstyrelsen
0
1
1
7 550
6 514
1 036
-7 550
-6 513
1 037
Kommunfullmäktige
906
810
-96
4 456
4 143
313
-3 550
-3 333
217
SUMMA
209 879
238 924
29 045
802 679
828 959
-26 280
-592 800
-590 035
2 765
Finansförvaltningen
607 692
602 088
-5 604
12 600
9 920
2 680
595 092
592 168
-2 924
TOTAL SUMMA
817 571
841 012
23 441
815 279
838 879
-23 600
2 292
2 133
-159
Årsredovisning 2014
23
Verksamhetsberättelse förvaltningar
och bolag
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Socialförvaltningen har ca 500 medarbetare som på
olika sätt ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning
och övriga insatser till barn, ungdomar, vuxna och
familjer. Kommunen har det yttersta ansvaret för att
alla människor i behov av stöd får sina behov tillgodosedda och därmed uppnår skälig levnadsnivå.
Tillsynsorgan för hela förvaltningen är IVO, inspektionen för vård och omsorg. Tiden från beslut till
verkställighet får ej överstiga tre månader.
Rättviks kommun har sedan 2013 en gemensam
nämnd inom LOV (lagen om valfrihet) tillsammans
med Leksands kommun, avseende hemtjänst och
viss hemsjukvård. Den gemensamma nämndens
verksamhetsberättelse bifogas i bilaga 1 till årsredovisningen.
Vad hände 2014?
Stöd och omsorg
Biståndsenheten har tillsammans fattat 1 430 beslut
vilket är en ökning med 12 beslut från föregående
år. Renodlade LSS-beslut avser 129 vilket är 36 fler
är föregående år. Totalt har 29 avslagsbeslut fattats
under året varav 21 inom LSS, och 8 inom SoL där
fyra avser boendestöd. Andelen avslagsbeslut har
de senaste åren ökat i takt med förändringar i rättspraxis och strukturerade bedömningsinstrument.
Kommunstyrelsen fattade 2014 beslut om att införa
det systematiska nationella bedömningsinstrument
ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) som socialstyrelsen förespråkar och på sikt även kommer att inhämta statistik ifrån. Syftet är att främja en likvärdig
biståndshandläggning och verkställighet.
Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet
har under året arbetat på ett tydligt kostnadseffektivt
sätt. Statistiken visar att antalet aktualiseringar inom
barn-och familj har ökat markant från 181 st under
2013 till 356 st 2014, trots detta har IFO en budget
i balans. Ekonomiskt bistånd har fortsatt minska
med drygt 0,5 mkr till 7,5 mkr. Det systematiska
kvalitetsarbetet har utvecklats och implementerats
i alla verksamheter. Genom tydligare styrning, upprättande av riktlinjer och egenkontroller har enheten
nått goda resultat.
Den 1 januari skedde en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för daglig
verksamhet enligt LSS, uppdragen skiljer sig åt men
24
samarbetet kring sysselsättning har ökat. Arbetet
med att utveckla samverkansformer med Arbetsförmedling och IFO har fördjupats. Avtal har skrivits
med Arbetsförmedlingen för att AME ska ta emot
personer i sysselsättningsfasen och för förstärkt arbetsträning. Arbetet med att försöka öka flödet från
daglig verksamhet till subventionerad löneanställning har under året fördjupats. Samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sker
kontinuerligt, främst genom den samverkan som
finns i form av Centralen. Ett flödesschema har upprättats för att övergången från särskola till
arbete/daglig verksamhet ska bli så optimal som
möjligt. Arbetet med att stärka relationerna till kommunens näringsliv har pågått under året för att
kunna hjälpa brukarna att hitta vägar ut till lönearbete.
I december var det 60 personer som hade beslut på
daglig verksamhet (LSS). Besluten verkställdes
övervägande på fasta gruppverksamheter men även
som individuell placering/plats hos privata aktörer
eller inom offentlig verksamhet. Under året har två
dagliga verksamheter slagits samman för att öka
personalnärvaro och få mer funktionella lokaler att
bedriva verksamhet i. Syftet är att kunna erbjuda
utökade möjligheter till aktiviteter utifrån olika
teman.
Under året har en gruppbostad flyttat från Dalbyn
till Boda, i denna gruppbostad finns det utrymme
att verkställa fler beslut om gruppbostad. Vad gäller
resterande gruppbostäder så finns det inte någon
ledig lägenhet, endast på kommunens serviceboende. Ett arbete med att stärka dokumentationskunskaperna hos baspersonal har pågått under året.
Arbetet med att utveckla alternativ kommunikation
har intensifierats. I samverkan med IT-avdelningen
har alla verksamheter fått trådlöst nätverk.
Hedslunds boendestöd och socialpsykiatrins boendestöd har lokaler i samma huskropp. Verksamheterna har samarbetat i den omfattningen att
personalen på Hedslunds boendestöd går in och
utför insatser till brukare under kvällar och helger,
då socialpsykiatrin inte har arbetstid. Andelen brukare har varierat under året men 47 personer har pågående insatser. Samordnade individuella planer
(SIP) har utökats under året.
Äldreomsorgen
Hemtjänst
Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten har
Årsredovisning 2014
under året haft fyra privata utförare.
De kunder som valt privat utförare av hemtjänst
ökade under 2014 från 22 st. till 42 st. En minskning
skedde dock i december månad då ett företag slutade och ett tiotal kunder övergick till kommunens
egenregi. Under året har två företag slutat och ett
nytt företag godkänts som hemtjänstleverantör.
Hemtjänsten påbörjade redan hösten 2013 ett gediget arbete tillsammans med konsult för att analysera
och komma ned i kostnader. Kommunen har fått
hjälp med en genomlysning av verksamheten i form
av bland annat rutiner och riktlinjer, arbetssätt, planering av insatser mot kund, bemanna efter behov
och schemaplanering. Konsultarbetet presenterades
efter ett halvårs arbete (i mars) för politiken och
verksamheten kunde då inte se ett tydligt resultat
och/eller utfall av konsultatarbetet och endast
skönja små tendenser gällande en sänkning av kostnader. Under hösten tillsattes två samordnare som
ett stöd till enhetscheferna, med främsta uppgift att
arbeta enligt riktlinjer från konsult och att styra och
planera insatser mot kund efter behov. Verksamheten såg då snabbt ett resultat i form av sänkning av
personalkostnader och effektivisering gällande planering av insatser.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Under 2014 skrevs ett nytt avtal angående kommunens rehabilitering. Tjänsterna fortsatte som tjänsteköp men under ledning av kommunens enhetshef
och i kommunens lokaler. Efter uppföljning och
utvärdering beslutades om att ta över hela rehabiliteringsansvaret från 2015.
Gällande hemsjukvården har det kvarstått en del frågeställningar och tvistefrågor mellan kommunerna
och landstinget. Insatser från hemsjukvården får
personer i ordinärt boende då man uppfyller kriterierna för tröskelprincipen. Tröskelprincipen innebär att hembesök/hem-sjukvård ska erbjudas de
personer som inte själva eller med hjälp av andra
kan ta sig till vårdcentralen/öppenvårdsmottagning
eller sjukhus. Regelbundna samverkansmöten har
hållits med primärvården och gränsdragningarna
har blivit tydligare om vem som omfattas av hemsjukvård/hembesök. Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter har minskat från cirka 85 till cirka 70
i snitt. Antalet hembesök har dock ökat kraftigt från
40 per månad i snitt under 2013 till 104 per månad
under 2014.
Förvaltningen nådde inte upp till samma resultat
gällande registreringen i Senior alert som föregående år. Dock har arbetssättet och de förebyggande
åtgärderna successivt utvecklats och de så kallade
teamträffarna har börjat fungera på enheterna. Munhälsan sattes i fokus med hjälp av riskbedömningsÅrsredovisning 2014
instrumentet ROAG (Revised Oral Assessment
Guide) som en del i Senior alert. Under 2014 skedde
en prioritering på den palliativa vården enligt nationella vårdprogrammet.
Särskilt boende (SÄBO)
SÄBO har präglats av långa köer och platsbrist
under året, där beläggningen på SÄBO-platserna
främst har varit hög den första delen av året. I juni
uppgick kön till 23 personer, där behovet av demensinriktade boenden var störst. Under andra
delen av året stod enheterna dock med några tomma
platser, då fler personer har avlidit än föregående år.
Utöver SÄBO-platserna fanns också sammanlagt 19
platser för korttidsboende och växelvård. Under året
har förvaltningen haft hög beläggning på kortidsplatser där cirka 120 personer har passerat. Behovet
av korttidsplatser minskade när kön till SÄBO
avtog. Samtliga som har ansökt om SÄBO-plats har
erbjudits boende inom tre månader under 2014.
Verksamheten har fortsatt att arbeta för och sträva
efter ett preventivt arbetssätt med hjälp av bland
annat den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka
äldre”. Utbildning i och användandet av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
har utökats och används på enheterna Enåbacken,
Orestrand och Prästskogen. Samtliga enheter upplever att detta verktyg och arbetssätt gör skillnad.
Kommunen har uppnått ett bra resultat gällande
BPSD-registreringar jämfört med övriga länet.
Resursenheten
I januari övergick de administrativa assistenterna till
att organisatoriskt tillhöra Resursenheten. Under
året har enheten arbetat med att utöka den interna
servicen, vilket bland annat resulterat i att under
2015 kunna erbjuda en helgöppen resurs. Vikariehanteringen för förskolan Norra har fortgått under
hela året. Sedan oktober svarar även Resursenheten
för vikariehanteringen gällande HVB-Närheten.
Serveringstillstånd
Under 2014 har 8 sökande beviljats stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten. Inga beslut om
avslag har fattats under året. 20 ansökningar om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten har
beviljats samt 9 ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. 32 tillsynsbesök
har genomförts under året.
Tillsyn av försäljning av folköl och
tobaksvaror
Under 2014 har 17 försäljningsställen besökts.
Informationsmaterial och skyltar angående åldersgräns har delats ut. Länsstyrelsen har anordnat
konferensdagar i ämnet.
25
Räckte pengarna?
Socialförvaltningens nettokostnader uppgick 2014
till 257,3 mkr. Jämfört med 2013 har nettokostnaden ökat med drygt 5,3 mkr. Detta motsvarar en
procentuell ökning om 2,1%. I förhållande till
budget redovisas en negativ avvikelse om 2,3 mkr
eller uttryckt i procent -0,9%.
mkr till totalt 1,5 mkr medan timvikarierna har
minskat med 0,7 mkr till totalt 12,8 mkr. Den genomsnittliga lönekostnaden per timme för en timvikarie uppgår till 121,7 kr medan motsvarande pris
för en övertidstimme är 336,5 kr.
Totalt har ca 798 600 timmar redovisats under 2014,
en minskning jämfört med 2013 om ca 5 880 tim.
Vart är vi på väg?
Mellan åren har nettokostnaden inom blocket Äldreomsorg ökat med 8,3 mkr (5,5%) medan den inom
blocket Stöd och Omsorg har minskat med 1,1 mkr
(1,3%). Inom Äldreomsorgen har kostnaderna för
hemtjänsten, REHAB-insatser, sjuksköterskor, medicinskt färdigbehand-lade och administration ökat
medan prestationsersättning liksom kostnaderna för
korttidsvård har minskat. Inom Stöd och omsorg har
kostnaderna för LSS och individ och familjeomsorg
minskat.
En av förvaltningens största utmaningar är att möta
äldreutvecklingen. Andelen personer med demenssjukdom eller demensliknande beteenden har ökat.
Vi ser även en ökning av personer med psykisk problematik. Det finns skäl att planera för flera demensplatser samt införa demensteam. Förvaltningen
ser ett ökat behov av att skapa en trygg hemgång
efter sjukhusvistelse och i större utsträckning kunna
stötta personer i ordinärt boende för snabbare återhämtning i en välkänd och trygg miljö.
Äldreomsorg
Alternativa boendeformer bör planeras, ex. trygghetsboende, seniorboenden eller andra anpassade
boendeformer även vad gäller yngre personer med
funktionsnedsättning. Det finns skäl att anta att behovet av hemtjänst kommer att öka i en framtid.
Genom att satsa på dessa s.k. mellanboendeformer
kan innevånarna erbjudas goda alternativ till särskilt
boende.
Hemtjänsten har mellan åren haft en volymökning.
Utförda hemtjänsttimmar har ökat från ca 73 300
till 79 800 (8,9 %). Kommunens enheter har ökat
med drygt 2 700 timmar (+4,3 %). För de privata
utförarna är ökningen drygt 3 800 timmar (+39,9
%). Under samma tid har nettokostnaderna ökat
med ca 3,8 mkr (+10,2 %)
Ett nytt avtal förverksamheten rehabilitering ökade
kostnaderna med drygt 1 mkr. Kostnaderna för sjuksköterskor har ökat pga ett ökat övertidsuttag. Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade har ökat
med drygt 0,3 mkr. De ökade kostnaderna för administration, ca 1,8 mkr, beror på en omorganisation
av assistenter från förvaltningsövergripande verksamhet till Resursenheten. Intäkterna för prestationsersättning har minskat med 0,9 mkr. Antalet
korttidsplatser har dragits ned vilket innebär drygt
0,7 mkr lägre kostnader mellan åren.
Stöd och omsorg
Kostnaderna för vård av vuxna missbrukare har
minskat med drygt 2 mkr och det ekonomiska biståndet med 0,5 mkr. Personal och konsultkostnaderna inom vuxengruppen har under samma tid ökat
med 0,9 mkr. Institutionsvård barn och familjehemsvården har mellan åren ökat med 0,4 mkr respektive 1,8 mkr.
Antalet köpta platser på vårdhem utanför
kommunen har under året minskat från 7 till 5 och
kostnaderna minskade med 1,0 mkr. Kostnaderna
för personlig assistans minskade -2,1 mkr.
Förvaltningen har även en stor utmaning i att stärka
individer till egen försörjning och att finna meningsfull sysselsättning. Behov av praktikplatser och ett
nära samarbete med andra förvaltningar såväl som
näringslivet är viktiga ingredienser för att nå goda
resultat kring arbete och sysselsättning.
Välfärdsteknologi kan stärka den egna individen
och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt bidra till bättre resursutnyttjande och
kvalitet inom välfärdssektorn.
För att möta framtidens utveckling behöver förvaltningen även stärka kompetensen hos medarbetarna
och vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och
behåller de som vill arbeta inom vård och omsorg.
En stor utmaning för förvaltningen är de stora pensionsavgångarna; inom den närmaste 10 årsperioden kommer 80 undersköterskor/vårdbiträden att gå
i pension.
Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår 2014 till 219 mkr, en ökning i förhållande till 2013 med 4,4 mkr. Uttryckt i
procent är ökningen 2,1 %. Avtalsenlig löneökning
uppgår till 2 %. Övertidsuttaget har ökat med 0,6
26
Årsredovisning 2014
VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL
2013
2014
186
33
62 107 2)
9 635 1)
131
16
45
241
22
66 446 2)
13 392 1)
131
18
43
Äldreomsorg
Hemtjänst - antal brukare
varav extern utförare
- antal utförda tim
varav extern utförare
Särskilt boende –antal platser
- antal korttidspl
- antal demenspl
1) Uppgift från Mobipen, verksamhetssystem
2) Uppgift från Mobipen inkl distribution av matlåda
Omsorg om funktionsnedsatta
Antal boenden (platser) LSS
Antal externa platser SoL
Antal personer med beviljad daglig verksamhet
Antal personer med beviljad insats pers ass. Ej LASS ersättning
Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin
Annat boendestöd
39
8
60
8
30
30
41
6
60
6
25
24
8 018
66
7 903
57
30/6 227
24/5 045
20
395
87
36/4 796
34/5 019
11
440
99
Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd tkr
Antal hushåll m stöd över 10 mån
Antal personer/vårddygn barn o ungdom
- HVB-hem (inkl. ensamkommande barn)
- Familjehem
Antal placeringar missbruk
Antal öppnade utredningar
- varav barn o ungd.omsutredningar
DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr)
Förvaltningsövergripande
Äldreomsorg
Stöd och omsorg
Föreningsstöd
SUMMA
Årsredovisning 2014
2013
Bokslut
2014
Bokslut
Budget
Budgetavvikelse
12 870
152 839
86 072
152
251 933
10 977
161 161
84 976
183
257 297
13 017
153 701
88 094
188
255 000
2 040
- 7 460
3 118
5
- 2 297
27
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Vad hände 2014?
Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet
är en genomgående tråd i verksamheten.
Inom förskolan har det arbetats fram en ordlista för
att klargöra innebörden i olika begrepp för att underlätta kvalitetsarbetet.
Grundskolan har deltagit i två matematiksatsningar.
Skolverkets Matematiklyftet samt SKL Pisa 2015.
Dessa ska ge möjligheter att öka måluppfyllelsen
inom matematikämnet.
Vi har också genomfört en satsning när det gäller
”Att skriva sig till läsning med hjälp av dator” på
Vikarbyns skola och det har nu utvecklats till att
gälla fler av skolorna.
Rättviksskolan har satsat på coachning av elever
och personal genom bl.a. självvärdering, äga sitt
eget lärande och därmed ta ansvar för sin egen utveckling.
Nationell idrottsutbildning Bandy har startats. Satsningen på Ungs företagande UF på gymnasiet har
ökat stort.
Arbetet med att utveckla användandet av IKT och
kompensatoriska hjälpmedel som lärverktyg
utvecklas inom alla verksamheter.
Staten satsar på Karriärtjänster och i Rättvik har vi
anställt tretton stycken förstelärare.
I år har vi fått se problematiken med kompetensförsörjning. Vi har svårt att få utbildad personal till
våra utlysta tjänster.
Än en gång blev Rättvik bästa dalakommun när det
gäller Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”, tolva
i landet. Samt bästa dalakommun i SKL:s öppna
jämförelser, sjutton i landet.
Rättviks kommun inrättade i juni 2013 en gemensam nämnd inom vuxenutbildningen tillsammans
med Leksands kommun. Rättviks kostnad för verksamheten var 2,3 mkr 2014. Den gemensamma
nämndens verksamhetsberättelse bifogas i bilaga 2
till årsredovisningen.
Räckte pengarna?
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad
uppgick till 214,2 mkr för 2014 och redovisar därmed ett överskott på 2,8 mkr motsvarande 1,3 %.
Förvaltningens nettokostnad minskade från 2013
med 3,1 mkr eller 1,4%. Förvaltningens kostnad för
personal 2014 uppgick till 164 mkr, vilket är ca 2
mkr högre än budget eller 1,3%.
28
Barnantalet inom förskola och pedagogisk omsorg
har minskat marginellt och därmed även kostnaderna.
Inom grundskolans och särskolans verksamheter
har nettokostnaderna ökat mellan åren dels
beroende på lägre interkommunalt netto dels på
ökade lokal- och IT-kostnader.
Statsbidrag för olika projekt; Mattematiklyftet, Lärarlyftet, Läsa skriva räkna, samt Skapande skola,
har påverkat resultatet positivt.
Musikskolans nettokostnad har ökat mellan åren
beroende på ökande lönekostnader.
Gymnasieskolans nettokostnad uppgick till 53,3
mkr vilket gör ett överskott på 3,8 mkr motsvarande
6,8 %. Nettokostnaden minskade från 2013 med 3,4
mkr eller 6,0 %.
Kommunen erhåller 41,2 mkr i interkommunala intäkter för elever från andra kommuner som läser på
gymnasiet i Rättvik. Motsvarande kostnader för elever från Rättvik som studerar i andra kommuner
uppgår till 22,6 mkr. Nettointäkter från de interkommunala ersättningarna blir alltså ett plus på 18,6
mkr, vilket är 4 mkr bättre än budgeterat.
Gymnasieskolans kostnad för personal under 2014
uppgick till 42,3 mkr vilket är ca 2,8 mkr högre än
budget.
Vart är vi på väg?
Att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. I samband med det ser vi fram emot
att få en ny kvalitetsstrateg till förvaltningen.
Beslut om barnomsorg på obekväm tid och
vårdnadsbidrag är taget men ska utvärderas.
En fortsättning på matematiksatsningarna ”Matematiklyftet” och SKL Pisa 2015 kommer att ske.
Naturbruksprogrammet utvecklar sitt förändrade
arbetssätt där man jobbar med undervisningen i
projektform.
Minskningen av elevunderlaget på våra mindre
skolor är en utmaning för att kunna hålla en hög
kvalité.
En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörigheten hos lärarna på våra skolor. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss för att kunna
upprätthålla och utveckla den höga kvalité vi har på
våra verksamheter.
Årsredovisning 2014
VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL
2013
2014
115 193
85 965
21 513
74 852
244 908
141 188
116 275
71 245
26 571
75 848
356 788
146 252
Nettokostnad/elev (kr) exkl ledning och administration
Förskola
Pedagogisk omsorg
Fritidshem
Grundskola, inkl förskoleklass
Grundsärskola
Gymnasieskola inkl naturbruksprogrammet
DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr)
Förvaltningschef
Förskolan
Grundskolan inkl särskola
Musikskolan
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan IKE
SUMMA
Årsredovisning 2014
2013
Bokslut
2014
Bokslut
Budget
Budgetavvikelse
19 282
42 006
95 173
4 268
75 785
- 19 057
217 457
18 602
41 688
96 693
4 073
71 919
- 18 626
214 349
18 740
4 186
95 701
3 717
71 704
- 14 598
217 150
138
198
- 992
- 356
- 215
4 028
2 801
29
STAB & SERVICEFÖRVALTNINGEN
Vad hände 2014?
Kanslienheten
Kanslienheten ansvarar för den centrala sammanträdesadministrationen, informationsverksamheten,
utredningar, statistik och prognosverksamhet, kommunaljuridisk rådgivning samt administrativ service
till borgerliga vigselförrättare, centralarkiv, folkhälsa och valnämnden.
Kanslienheten har under året genomfört byte av
webbpubliceringsverktyg och layout på vår hemsida. Det har genomförts tre byating under året.
Kommunfullmäktiges sammanträden under året
har sänts via egen webb med möjlighet att lyssna
i efterhand. Arbete med att implementera ett nytt
informations- och dokumenthanteringssystem har
påbörjats och kommer under 2015 i skarp drift.
Enheten har varit sammanhållande i genomförandet
av EU- och de allmänna valen 2014.
Nya dokumentmallar för hela kommunen har
lanserats under året. Enheten har medverkat med
kommuntält under Rättviks vår och höstmarknad
samt bomässan i Rättvik.
Folkhälsofunktionens övergripande uppdrag är att
nå ut brett med kunskap och insikt för en fortsatt
positiv hälsoutveckling. Arbetet inom de olika verksamhetsområdena har genomförts och utvecklats
enligt plan.
• Revidering av Folkhälsoprogrammet i april och
den Drogpolitiska handlingsplanen i december.
• Mässa 55+, föreläsningar, stöd till utbildning av
en syn- och hörselinstruktör och Träning 85+,
inom processen Hälsosamt åldrande hela livet.
• Drogförebyggande arbetet med Schysst på nätet
(gymnasiet och högstadierna, personal och
föräldrar), Rökfria skolområden, Nätverket
Föräldrar emellan i Rättvik, föreläsningar om
Cannabis och Spice, teater Ses i baren, konceptet
”Varannan vatten”.
Personalenheten
I årets verksamhetsplan ingick bland annat att införa
kundenkät/uppföljning chefer där resultatet är tänkt
att utgöra ett av underlagen för personalenhetens utveckling. Denna genomfördes i maj månad och har
funnits med i planeringen av 2015 års verksamhet.
Personalenheten införde under året också ett system
med årlig dialog mellan chef och personalenhetens
kontaktperson för varje förvaltning där verksamheten genomlystes utifrån statistik och dylika uppgifter. Tanken är att detta på sikt ska hjälpa chefer och
förvaltningar att få till en större långsiktighet i sitt
personalarbete men ökar också personalenhetens
kunskap om förvaltningarna och deras behov inom
personalområdet.
I november startade Helpdesk personalenheten: en
väg in för alla frågor man vänder sig till löneadministratör med. Detta tillsammans med det medföljande ärendesystemet är ett viktigt steg i den
utveckling vi vill driva inom det lön- och personaladministrativa området.
I oktober fick vi en ny företagshälsovårdsleverantör.
Upphandlingen och annat förberedelsearbete för
detta har pågått hela året.
Under året har också kommunens rehabiliteringsriktlinjer omarbetats och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) introducerats i
förvaltningarna.
Vårt arbete med att höja kvaliteten på lönebildningsprocessen har fortsatt genom att öka kvalitet
på underlag i löneöversyn, påbörja omarbetning av
arbetsvärdering samt planering inför arbete med nya
lönekriterier.
Ett förslag på arbetssätt för hur plan för framtida
personalförsörjning ska levereras har tagits fram
och förankrats. Det första steget utgörs av en kommunövergripande rekryteringsprocess. Denna finns
nu på plats och ska implementeras under 2015.
Samordning mot relationsvåld med projektnamn
Våga hjälpa! Ett upplägg har arbetats fram i bred
samverkan och utbildningskonferenser är planerade
till våren 2015.
Implementering av handlingsplan för chef- och ledarutveckling har fortsatt enligt plan. Nytt för i år
var uppföljning av Utvecklande Ledarskap som genomfördes under hösten för de chefer som genomgått den grundläggande ledarskapsutbildningen.
Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet 715 stycken. Under året har 37 sammanträden hållits vilket
resulterat i beslut i 548 paragrafer. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har behandlat 16 medborgarförslag och 14 motioner.
En liten arbetsgrupp har också tagit fram en bild
kring chefers uppdrag (vilka förväntningar finns på
dig som chef inom Rättviks kommun?). Denna
kommer att processas på nästa uppföljningsdag för
Utvecklande Ledarskap.
30
Årsredovisning 2014
En naturlig följd av att börja utveckla ledarskapet i
organisationen är ett intresse för medarbetarskap. Vi
har hittat ett bra koncept för detta som har provats
av några enheter inom kommunen (framför allt
inom Samhällsutvecklingsförvaltningen).
Ekonomienheten
Förutom boksluts- och budgetarbete är de löpande
uppföljningarna under året, en av tyngdpunkterna i
arbetet för ekonomerna vid ekonomienheten. I övrigt finns även kassafunktion, kravverksamhet och
inköpssamordning vid ekonomienheten.
De tre ekonomerna som varit stationerade hos respektive förvaltning, har under året flyttat till den
centrala ekonomienheten som finns i kommunhuset.
Fördelar som man vill åstadkomma med denna flytt,
är ökat samarbete med övriga ekonomer och även
att kunna bredda de egna arbetsområden till, att inte
bara omfatta den förvaltning som man varit placerad
hos.
Under året har det skett vissa personalförändringar.
Controllern slutade i september och tjänsten har inte
återbesatts. Detta har varit möjligt genom att arbetsuppgifter som tidigare legat på controllertjänsten
omfördelats till Rättviks Fastigheter AB och till
övrig personal inom ekonomienheten.
En förändring har även skett vad gäller inköpssamordnartjänsten. Tjänsten var tidigare på 60 % och
där slutade innehavaren av den tjänsten den 31:a
juli. Ny befattningshavare tillträdde den 1:a september och då hade tjänsten förändrats till en heltidstjänst.
Under året har ett flertal upphandlingar genomförts
såväl i egen regi som via SKL Kommentus Inköpscentral, Statens Inköpscentral och Mora inköpscentral som är de inköps-centraler som kommunen är
ansluten till. I egen regi har bl.a. upphandlingar genomförts avseende vinterväghållning, företagshälsovård samt årsavtal för bygg-, el-, rör-, golv och
plattläggningsarbeten.
Införande av e-fakturor från leverantörer fortsätter
löpande och i nuläget är cirka 40 % av hela fakturamängden e-fakturor.
Kommunens deltagande i projektet Kommunernas
Kvalité I Korthet. (KKIK) har fortsatt även under
2014. Projektet handhas av Svenska kommun- och
Landstingsförbundet. (SKL) Deltagande kommuner
ökar för varje år och deltagarantalet är nu uppe i
drygt 220 st. Syftet med projektet är att kommunerna skall lära av varandra och ta till sig goda exempel för att omsätta dessa i den egna kommunen.
Årsredovisning 2014
IT-enheten
Stadsnätet och Kommunens fibernät har byggs ut
parallellt under året och förväntas öka ytterligare
under 2015-2020.
Enhetens verksamhet utökades något under året
med ytterligare nya driftområden inom RFAB/
RTAB, även inom Dala Vatten & Avfall har
åtagandet ökat.
Antalet inkommande Help-Desk ärenden till ITenheten har varit ca 4 200 varav IT 3 600 st och till
telefoni 575 st.
Antalet telefonabonnemang har ökat, mobiliteten
har stått för största ökningen (675 mobila anknytningar).
Kostenheten
Enheten har vidareutvecklat arbetet med återtaget
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. En färsformare (köttbullemaskin) har inhandlats för att ytterligare kunna utnyttja ”återtagskött”.
Genomfört fortbildning i egenkontroll tillsammans
med miljökontoret under höstlovet för hela kostenheten. Varit på fiskskola i samarbete med Feldts
Fisk med totalt 25 st av kostenhetens medarbetare.
Fortsatt förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar inom
äldreomsorgen. Riktlinjer för kökspersonalens åtagande och arbete i skolrestaurangerna är införda.
Fortsatt arbetet med, utveckling av matlagning,
arbetsmetodik/flöden på tillagningskök och mottagningskök.
En ny kökschef är anställd. Rättviksskolan var även
i år nominerad i White Guide till årets skolmatsrestaurang (11;e plats av 20) trots betydligt hårdare
konkurrens.
Idag ligger vi på 95 % av årsbehovet vad gäller nötköttsråvara och egenodlad potatis ligger på ca 90 %.
Städenheten
Städenhetens uppdrag är att vårda och rengöra kommunens lokaler så att vi har trevliga och fräscha miljöer för medborgare och medarbetare samt för att
upprätthålla fastigheternas värde. Arbetsplatsträffar
genomförs en gång per månad.
Städenheten tog över 3 lokalvårdare från kostenheten för att öka kvalitén för kund och medarbetare.
Hela organisationen började städa med Bioteknik
(mikroorganismer) under året.
Alla har gått golvvård och fönsterputsutbildning.
Enheten har varit på studiebesök hos en leverantör
av Bioteknik och besökt en städmässa. Fortsatta
uppföljningar av städkvalitén har gjorts under 2014
Två nya kombiskurmaskiner har inhandlats.
31
Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningens två arbetsområden är förebyggande verksamhet och operativ verksamhet.
Räddningstjänståret har präglats av ett stort antal
larm samt hjälp till andra kommuner, bland annat
storbrand i Malung och omfattande skogsbrand i
Västmanland.
Planerade tillsynsbesök har utförts helt enligt
verksamhetsplanen där de gör störst effekt i strävan
efter att höja nivån på skyddet mot olyckor.
Under året har tillsyn och tillståndgivning för
explosiva och brandfarliga varor utförts enligt
verksamhetsplanen.
Stöd till enskilda i form av utbildning i brandskyddsfrågor samt utbildning i hjärt- lungräddning
anordnats för ca 500 deltagare.
Viktiga faktorer för en hög skyddsnivå för ett flertal
olyckstyper utgörs av den enskildes kunskaper,
beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. Genom information och utbildning kan räddningstjänsten stödja den enskilde i arbetet med att
höja nivån på skyddet mot olyckor.
Antalet räddningstjänstinsatser har ökat vilket har
lett till att kostnadsutvecklingen har stigit. Antalet
larm 2014 var 321 mot 2013 där vi hade 302. Tre
personer har också omkommit i samband med
olyckor.
Under året har kommunhuset försetts med reservelverk samt visuella hjälpmedel för att säkerställa
krisledningsnämndens arbete vid svåra påfrestningar.
Brandskyddskontroller har utförts enligt plan. Rengöringen (sotning) har ej kunnat utföras enligt plan
på grund av studier och sjukdom.
Räckte pengarna?
Förvaltningen visar på ett överskott på 300 tkr men
det är stor variation mellan enheterna inom förvaltningen.
Kanslienheten har på ett underskott ca 70 tkr.
Semesterlöneskulden har under året ökat med ca
100 tkr för kanslienheten.
Personalenheten redovisar ett överskott på 630 tkr.
Detta beror huvudsakligen på underbemanning
under större delen av året samt att en del av de
medel som fanns avsatta för projektledare till sysselsättningsgradsprojektet inte utnyttjades.
Ekonomienheten har ett överskott på 466 tkr i sin
verksamhet. Orsaken till överskottet är att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat med anledning av personalförändringar.
32
IT-enheten har ett underskott mot budgeten på ca
450 tkr. Underskottet är till stor del grundat på
ökade kostnader för det trådlösa nätverket samt utökad lagringskapacitet.
Räddningsavdelningen visar ett underskott gentemot budget på ca 600 tkr. Orsaken till underskottet
är ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade
kostnader för underhåll, drivmedel, hyra och personalkostnader.
Städenheten visar på ett överskott på 523 tkr. Överskottet beror främst på rationaliseringar och minskade vikariekostnader.
Kostenheten redovisar ett underskott på ca 200 tkr.
Bland annat beroende på ökade personalkostnader.
Vart är vi på väg?
Kanslienheten ska kontinuerligt uppdatera kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer gällande
tillgänglighet och innehåll. Enheten skall marknadsföra och utveckla intranätet för alla användare
inom kommunen. Implementera de första delarna i
det nya dokument- och informationshanteringssystemet. Tillgängliggöra centralarkivets handlingar digitalt. Fokusera det främjande och
förebyggande arbetet inom ANDT-området.
Fortsätta utveckla Hälsosamt åldrande hela livet – i
bred samverkan öka kommuninvånarnas upplevelse
av social trygghet och säkerhet.
Personalenhetens ambition är att i stabil takt utveckla verksamheten inom de strategiska områdena
arbetsmiljö och hälsa, lönebildning och förmåner,
kompetensförsörjning samt chef/ledarutveckling
och medarbetarskap. Utöver det utgöra ett gott stöd
till våra chefer i det operativa personalarbetet. För
närvarande pågår rekrytering av en förvaltningsfunktion för HR-system, en efterlängtad och välbehövlig åtgärd som ska komplettera vår verksamhet
inom ett område där vi idag har kompetensbrist.
Kommunens trådlösa nätverk byggs ut ytterligare
under året och åren. Kraven på att få tillgång till
tjänster och information ökar p.g.a. den ökade
mobila rörligheten. Lagringsbehovet har ökat och
kommer att öka under 2015, vilket innebära att
utbyggnad av detta sker under året. Beräknad ökning från 10 TB till 30 TB. Mobiliteten för
kommunen inom IT och telefoni kommer att öka.
Implementeringen med ny funktionalitet t.ex.
videomöten för telefoni har påbörjats och kommer
att fortsätta under 2015.
Kommunens IT-infrastruktur och datorbaserat informationssystem ska svara mot verksamhetens
behov och svara mot högt ställda krav på kostnadseffektivitet och säkerhet. Enheten ska i första hand
använda färdiga tillämpningssystem och moduler
som är väl beprövade på marknaden.
Årsredovisning 2014
Kostenheten skall vidareutveckla arbetet med återtag av råvaror från Stiernhööksgymnasiet.
Genomföra studie/utbyte med äldreomsorgskök i
någon av våra grannkommuner. Vidare utbildning
Specialkost jan- mars för berörda matlagare i samarbete med Aivo akademin.
Anställa en dietist tillsammans med socialförvaltningen för att utveckla måltidssituationen på kommunens äldreomsorgsboenden och revidera
kosthandboken. Förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar inom äldreomsorgen. Fortsatt införande av
portionsbeställningssystem (elektroniskt) startat
hösten -2013
Riktlinjer till kommunens antagna övergripande
kostpolicy ska arbetas fram för skolverksamheterna
i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen.
Ambitionen är också att öka andelen inköpta miljömärkta livsmedel. För närvarande ligger det på 26 %.
Inom städenheten fortsätter utveckling och effektivisering av avtal hos kund och därmed eventuellt
minskade kostnader för kunden. Enheten fortsätter
att arbeta effektivt och miljövänligt med bioteknik
samt uppdatera maskinparken.
Räddningsavdelningens huvuduppdrag ska vara att
stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar
för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i
enlighet med gällande lagstiftning.
Avdelningens andra uppdrag ska vara att på ett
effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser som ligger inom det kommunala ansvarsområdet och genomföra uppdraget så
det skapas ett mervärde för de drabbade.
Eftersom organisationen för räddningsavdelningen
finns på olika platser i kommunen lämpar det sig
väl att styrkorna agerar vid andra nödlägen än räddningstjänst, insatser i väntan på ambulans, vid störningar i infrastrukturen, assistans till hemtjänsten,
olika serviceuppdrag.
Ledningsresurserna för räddningstjänst används
även vid andra akuta situationer såsom dricksvattenbortfall, el/telebortfall och snöoväder. Räddningstjänsten har tillgång till lokaler, utrustning och
personal för att vid behov upprätta ledningsplats för
kommunal katastrofledning.
DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr)
Kanslienheten
Personalenheten
Ekonomienheten
IT-enheten
Kostenheten
Städenheten
Räddningsavdelningen
SUMMA
Årsredovisning 2014
2013
Bokslut
2014
Bokslut
Budget
Budgetavvikelse
4 437
5 231
5 105
4 008
268
- 381
13 110
31 778
5 483
5 695
5 484
4 802
196
- 523
13 188
34 325
5 415
6 325
5 950
4 350
0
0
12 585
33 400
- 68
630
466
- 452
- 196
523
- 603
300
33
SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN
Vad hände 2014?
Mark- och planenheten
Flera projekt har genomförts under året bl a:
• Arbetet med näridrottsplatsen på Prästskogsvallen
fullföljdes och blev en stor succe.
• GC-väg från vårdcentralen till Stiernhööksgymnasiet har anlagts med hjälp av statlig medfinansiering.
• Återställande av den södra delen samt förberedelser i den norra delen av Långrabatten längs RV70
har genomförts.
• En inventering av skogsbeståndet har genomförts
och en skogsbruksplan har tagits fram.
• Utlopp från Hemra Tvärsen byggdes när dammen
revs ut
Arbetet med översiktsplanen har fortsatt. Förslag till
målbild samt 10 tematiska mål har tagits som avsiktsförklaring under året. Inventering av möjliga
LIS-områden är genomförd och förslag har tagits
fram för diskussion. Även förslag till fördjupningar
gällande Rättvik, Vikarbyn och Furudal har tagits
fram för diskussion.
Två detaljplaner har antagits under året, bostäder i
Lerdal och ändring vid gymnasiet. Detaljplan för
bostäder/verksamhet vid Vidablick har tagits fram
men dock ej antagits.
Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogam har pågått under året, precis som arbetet med
att utarbeta en VA-plan. VA-översikten blev klar
under hösten. Centrumgruppen och plangruppens
arbete har fortsatt under året. Ett samarbete har inletts med Leksands kommun gällande mätverksamhet. Under året har vi bytt från Rättviks lokala
höjdsystem till det nya nationella höjdsystemet
RH2000.
På vägsidan har beställning av flyttbara trafiköar genomförts, dessa avses utplaceras under våren 2015.
Ny bashastighet inom tättbebyggda områden 40
km/h har införts samt därtill kopplad skyltning.
Samförläggning med Dala Energi samt nya belysningsstolpar och armaturer i bl.a. Västanå och Östbjörka, även ny belysning längs del av Faluvägen
har driftsatts. Under året har snöröjningsavtal och
parkeringsövervakningsavtal omförhandlats och
tecknats med nya entreprenörer.
Skogsskötselplanen levererades och åtgärder har utförts enligt plan; avverkningar, röjningar markberedning och plantering. Skogsskötseln gick med ett
positivt netto. Åtgärder för att öka utblicken över
Siljan från centrala Rättvik har påbörjats. LONAprojekten Fäbodstigar och Skogsbruksplan har slutredovisats men projekt Fäbodinventering,
34
Trollskuru och Bildspel har inte kunnat genomföras
på grund av tidsbrist. Medel har återbetalats.
Under 2014 har ett nytt kollektivtrafiksystem införts. Stråktrafiken samordnas med tågen och binder
nu ihop kommunerna med snabb trafik och tätare
turer. Vid Vikarbyn, resecentrum och Söderås har
bytespunkter skapats där direktbussar och landsbygdsbussar möts, ambitionen har varit så få byten
som möjligt. Efter mycket arbete har vi nu åter ett
busstopp i Vikarbyn. Arbetet med pendlarparkeringar har ej kunnat fullföljas.
Ett omfattande arbete för att få en effektiv kollektivtrafik har genomförts och kommer att krävas
även under 2015. En del resenärer på orter med få
resande har fått ett minskat linjeutbud. Där ska
kompletterande flextrafik täcka upp med mindre
fordon som även ska samordnas med sjukresor och
färdtjänst m.m. Flextrafiken driftsätts våren 2015.
En betydande del av kollektivtrafiken är skolskjutsar till grundskolor. Successivt kommer
skolbusstrafiken att öppnas för allmänheten.
Planeringen av skolskjutsar har tagits över av Dalatrafik som, utifrån de underlag som ges av
kommunen, sätter in den trafik som behövs. Beslut
om vilka som är berättigade till skolskjuts och
legitimering av densamma görs på kommunen.
Miljö- och Byggenheten
Det har handlags ca 1 050 ärenden inom enheten
(725 miljöärenden, 330 bygglovsärenden). Utifrån
gällande lagstiftning har 170 inspektioner genomförts. Nedan presenteras några av de projekt (kopplade till miljömålen) som genomförts under 2014:
Giftfri miljö – Sågenområdet
Avgift – Ny avgiftsmodell livsmedel
Ingen övergödning – Arbetet med VA- plan har påbörjats
Enheten har under året aktivt arbetat med energioch klimatrådgivning.
Antalet inkomna ärenden till miljö- och byggenheten är fortsatt högt. Till följd av detta är det tydligt
att antalet överklagade beslut även ökar. En möjlig
förklaring är att ärendemängden är för hög (sett till
antal handläggare) vilket resulterar i att tagna beslut
inte hinner beredas och förankras tillräckligt hos berörda parter.
Näringslivsenheten
Under 2014 har tre större projekt/koncept drivits
från näringslivsenheten. Meteorum, Camp Norway
och Tillväxt & Tillsyn har alla utvecklats starkt och
i nivå med enhetens syfte och kommunens ambition.
Under 2014 startade 65 nya företag i kommunen,
vilket gav ett nettotillskott om 23 verksamheter.
Årsredovisning 2014
Detta är en stark utveckling jämfört med andra kommuner i länet. Genom projektet W7 har nystartsrådgivning kunnat erbjudas nyföretagare, med fokus på
hållbarhet, under året. Vår kommun ligger i topp i
landet när det gäller kvinnors företagsamhet och tillväxten av unga företagsamma personer.
Företagsklimatet har stärkts ytterligare. För första
gången sedan mätningarna startades hamnar
kommunen i topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking
av kommuners företagsklimat, helt i linje med de
uppställda målen.
Marknadsföringsmässigt har våra tre koncept och
projekt inneburit en mycket stark mediauppmärksamhet. Rättvik har också genom dessa stärkts som
varumärke internationellt, i första hand i Norge.
Rättviks arbete med Tillväxt & Tillsyn har höjt
kommunens varumärke gällande företagsamhet, innovation och drivkraft.
Under året har enheten arrangerat frukostmöten, utbildningar, mässor, uppfinnartävlingar för unga,
branschträffar, jippon och andra sammankomster
för att sätta orten på kartan, skapa vi-känsla och
bygga vidare på kommunens positiva tillväxt-trend.
Rättviks handel har under året stärkts gällande index
för sällanköp. Besöksnäringens bokningar för sommaren 2014 slog rekord i beläggningsgrad.
Ungdoms- och fritidsenheten
Ambitionen att arrangera Forum Ung och att utveckla ungdomsdemokratin i kommunen föll, på
grund av vakanser, inte ut enligt plan. Arrangemanget Forum Ung planeras nu till hösten 2015
som en kick-off för LUPP. Rådet för ungdomsfrågor, Rättviks Ungdomsråd samt stödet till
elevråd/elevkårer har genomförts, men inte
utvecklats.
Ungdomens hus Wasaborg och Santana har haft ett
stadigt stort antal besökare under året. Events som
genomförts var bl.a danskurs, LAN, skejttävling,
filmkväll, tjejkväll och innebandyturneringar.
fats. På delar av elljusspåret (5 km) har breddning
av spårgatan genomförts för att i framtiden kunna
erbjuda möjlighet till både skate och klassisk skidåkning. Bo i Rättvik har tagit initiativ till skidspår
på Hedsåsberget med ett anslutningsspår till Motorbanan/Kopparrännsspåret. LONA-projektet har
slutförts avseende fäbodstigar och respektive byförening har tecknat drift- och underhållsavtal för
framtida underhåll.
Tillkomsten av konstgräsplanen på Prästskogsvallen
blev en succé där många olika personer och grupper
spontant utövar aktiviteter samtidigt som skolans
idrottsverksamhet fått en funktionell anläggning.
En grupp har bildats under senhösten som tittar på
framtida utvecklingsmöjligheter i form av lekplats,
utegym, promenad-/löpstigar etc. Arbetet med att
skapa en skateboardpark vid Siljans strand har påbörjats i samverkan med föreningen Hela Rättvik
Rullar och Studieförbundet Vuxenskolan.
Kulturenheten
2014 avslutades det tre åriga EU-finansierade kompetensutvecklingsprojektet KUB med konferens
och avslutningsfest i Rättviks kulturhus där alla Dalarnas bibliotek deltog. Dalarnas bibliotekarier är nu
ett strå vassare på bemötande, IT, marknadsföring
och internt lärande.
Barn och ungdomar utgör en prioriterad målgrupp
där samarbetet med skola och förskola är en viktig
förutsättning för att nå så många som möjligt med
professionella kulturprogram såsom teater, musik
och författarbesök. Närmare 1 500 elevbesök inom
ramen för skolkultursamarbetet har skett. Varje år
görs egenproducerade program som bygger på barnens litterära favoriter. Två av årets största satsningar
var Pettson och Findus 30-årskalas som drog fullt
hus och Tove Janssons 100-års jubileum med en fin
Muminutställning med program. Utställningen
kommer att gå på turné till andra bibliotek i Dalarna.
Cirka 3 500 barn och ungdomar har deltagit i någon
form av workshop eller visning på kulturhus och
filialer.
Personalen har under 2014 aktivt deltagit i det regionala ungdomsinflytandearbetet via forum som
DUNS och DIMPA. Detta i bl a fortbildning och engagemang i det regionala samarbetet kring genomförandet av både LUPP och feriejobb för unga inom
inflytande och demokrati.
Ett stort antal öppna program och föreläsningar för
vuxna sker i samarbete med föreningar och studieförbund. Ett varierat utbud med underhållning, vetenskap och samhällsdebatt. En stor utveckling av
programverksamheten i Ore har skett under året.
Översyn av såväl Siljansledens cykel som vandringsled har påbörjats, delvis i samverkan med
Orsa kommun. Ett utvecklingsarbete av Jarlområdet har inletts i samverkan med bl a IK Jarl. För att
säkerställa produktion och hantering av snö inom
området har en snökanon och pistmaskin anskaf-
Under supervalåret 2014, med både EU- och riksdagsval, ansvarade kulturenheten för förhandsröstningen i kulturhuset och i Ore bibliotek. I
kulturhuset anordnades också en hearing för allmänheten där alla partier var inbjudna.
Asylboendet har under 2014 utgjort en ny målgrupp
Årsredovisning 2014
35
för biblioteket med stor efterfrågan på läromedel för
inlärning av svenska och lexikon på många språk.
Litteratur fjärrlånas ofta från internationella biblioteket då nationaliteterna på boendet varierar.
Kulturhuset utgör också en viktig mötesplats för de
asylboende och trycket på de publika datorerna är
stort.
Konsthallens professionella utbud görs möjligt av
det nära samarbete som kulturenheten har med institutioner och gallerier. En ny samarbetspartner är
det stockholmsbaserade galleriet Young Art som
möjliggjorde visandet av ”Lions among us” – en av
de sju utställningar som konsthallen visat under
året. I entré och hörsal har skolor och föreningar beretts utrymme att visa sin verksamhet.
struktur, som kommunen står inför.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har av investeringsbudgeten förbrukat totalt 9 mkr, bland de större
åtgärderna finns:
Prästskogsvallen Etapp 2 552 tkr
Renovering Ridhuset, 1 563 tkr
Vägunderhåll enligt långsiktig underhållsplan,
1 426 tkr
Gång- och cykelväg, vårdcentral – Stiernhööksgymnasiet, 942 tkr
Spårutrustning, 860 tkr
Utbyte vägbelysning, 623 tkr
Ombyggnation Hemra Tvärsens utlopp, 570 tkr
Ombyggnation ångbåtsbryggan, Långbryggan,
107 tkr
Vart är vi på väg?
Naturmuseet fortsätter att utvecklas och det nyaste
tillskottet är en donation av en värdefull pilgrimsfalk. Konsumentvägledning sker i samverkan med
Mora och Orsa.
Räckte pengarna?
Genom ett ansträngt vakansläge, ett aktivt arbete
med förvaltningens ekonomi kopplat till verksamhetsstyrning, ett kostnadseffektivt arbetssätt och en
ovanligt snöfattig och mild vinter höll förvaltningen
sin budget och gjorde detta år ett plusresultat med
734 tkr. En viktig faktor är också möjligheterna till
extern finansiering via EU-fonder. Genom den
typen av finansiella upplägg kan en bred verksamhet säkras med begränsade medel.
Stab redovisar ett minusresultat på 190 tkr, främst
beroende på rekrytering och vakanstäckning.
Mark- och Plan redovisar ett plusresultat på ca 980 tkr
främst beroende på vakanser och snöfattiga vintrar
under 2014.
Miljö- och bygg redovisar ett minusresultat på ca
500 tkr. Det beror bland annat på minskade intäkter,
vilket är ett resultat av tillväxt och tillsynsarbetet,
att endast debitera för utfört arbete. Enheten har
också haft ökade personalkostnader på grund av nyrekrytering samt att en av enhetens personal jobbat
heltid på mark- och planenheten. Inom tillsynsområdena PBL och livsmedel föreligger erforderliga
resurser.
Ungdoms- och fritidsenheten redovisar för året ett
positivt resultat på 240 tkr, vilket till största delen
kan härröras till vakanta tjänster.
Övriga enheter visar mindre överskott.
Den ekonomiska nivån räckte dock inte för de utvecklingsprojekt, främst avseende teknisk infra36
Belastningen på förvaltningens olika ansvarsområden ökar alltjämt. För att hänga med i utvecklingen
krävs allt mer av samarbete och samverkan med
andra kommuner samt av inhyrd personal med
spetskompetens. En grundförutsättning är återrekrytering och tillsatta vakanser samt kompetensbreddning av befintlig personal för att nå framtida
målsättningar.
Översiktsplanearbetet fortsätter och målet är en
antagen plan våren 2016. Arbetet med en VA-plan
fortsätter parallellt med översiktsplanen. Flertalet
detaljplanearbeten är på gång vilka bidrar till att utveckla kommunen, detta kan påbörjas genom återrekrytering av vakans.
Arbetet med centrumutveckling och exploatering av
nya och befintliga områden bör intensifieras och
utvecklas för att skapa ett bra helhetstänk.
Ett intensifierat arbete med planering och
marknadsföring av våra exploateringsområden
krävs för att öka inflyttningen till kommunen. Vi
står inför ett omfattande återtagandebehov på vår
tekniska infrastruktur och anläggningar samt
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Allt för att
fortsatt utveckla ett attraktivt, tryggt och säkert
Rättvik.
Kollektivtrafiken utvärderas löpande och flera justeringar av tidtabeller och linjer kommer säkerligen
bli aktuella under 2015. För att möta transportbehoven i Rättvik måste kollektivtrafiken möjliggöra
högre tillgänglighet till arbete, studier, vård och omsorg än idag. Flextrafiken planeras sätta igång under
mars/april månad. En skolskjutsinspektion är planerad våren/hösten 2015.
Gällande besöksnäringen har Tillväxt och Tillsynskonceptet år 2014 lagt grunden för samarbeten med
två av Sveriges främsta destinationer – Åre och Gotland. Detta kommer att ge kommunen och dess näringsidkare stora möjligheter till snabb tillväxt.
Årsredovisning 2014
Vidare stärker det Rättviks utgångsläge i de länsövergripande samarbeten som förväntas intensifieras under 2016. Det är genom vår lokala
destinationsplattform, Visit Rättvik, som vi vill fokusera energin och satsningarna inom turism.
Arbetet med ”Rättvisa Affärer – En del av Tillväxt
och Tillsyn” är i sin linda. Målsättningen är att i likhet med Tillväxt och Tillsyns ursprungskoncept,
skapa förutsättningarna för en bättre dialog och
stora framsteg när det gäller hanteringen av olika
typer av upphandlingar kopplat till förutsättningarna
för små företag att agera. Detta drivs i samarbete
mellan näringslivsenheten, ekonomienheten och
den lokala företagföreningen Närvik och kommer
med största sannolikhet få avgörande konsekvenser
för tillväxt i många av våra små företag.
Sammanfattningsvis är Rättvik en landsbygdskommun med stark tillväxtpotential. Att sprida detta och
att försöka bygga en känsla hos kommunens invånare i allmänhet, och de kommunanställda i synnerhet, som går ut på att alla ser sig som en del av den
positiva och hållbara tillväxttrend som nu förekommer är ett självklart mål. Genom att vidareutveckla
tillgängliggörande och inkluderande arbetsmetoder
har därför kommunen goda förutsättningar att
fortsätta att utveckla sin attraktionskraft, mångfald
och tillväxt.
Utvecklingsarbetet fortsätter för verksamheterna
Ungdomens hus Wasaborg och Santana genom att
fortbilda fritidsledarna i syfte att få arenor där unga
själva initierar, söker medel till och genomför
events och projekt.
Utvecklingsprojekten Jarlområdet, Lekplats Prästskogsvallen och Skatepark intensifieras under 2015
i samverkan med olika aktörer. Tillgänglighet till information och service för bl a bokning av lokaler,
föreningsinformation, leder och skidspår kommer
att öka genom tillkomst och utveckling av webfunktioner i syfte att t ex underlätta för den s k naturturismen.
Kulturenheten arbetar för att tillgängliggöra de
40 000 digitaliserade fotona i bildarkivets samling
på webben. Utvecklingsprojekt sker ofta i samverkan med Länsinstitutionerna. Ett läsfrämjandeprojekt kommer att påbörjas tillsammans med
länsbiblioteket och övriga bibliotek i Dalarna. Vidare kommer arbetet med en kulturarvsplan för
Dalarna att få fart.
En revidering av Rättviks bilioteksplan ska tas fram
vilken ska gälla år 2015-2020.
Inom ungdomsdemokratiområdet prioriteras framtagande av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
samt genomförande av LUPP och Forum Ung.
VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL
Besöksstatistik
Kulturhuset
Konsthallen
Naturmuseet
2013
2014
94 196
25 187
22 639
110 396
26
22 639
6,7
6,7
Biblioteken, utlån per inv
Inklusive Stiernhööksgymnasiet och Rättviksskolan
DRIFTREDOVISNING - nettokostnad (tkr)
Besöksstatistik
Stab
Mark- och planenheten
Miljö- och byggenheten
Näringslivsenheten
Fritidsenheten
Kulturenheten
SUMMA
Årsredovisning 2014
2013
Bokslut
2014
Bokslut
Budget
Budgetavvikelse
1 698
38 574
1 836
5 635
13 923
9 520
71 186
1 668
40 356
2 683
5 548
14 764
8 922
73 941
1 477
41 334
2 185
5 738
15 005
8 936
74 675
- 191
978
- 498
190
241
14
734
37
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Vad hände 2014?
Nämnden som bestod av nio ledamöter, har haft 10
protokollförda sammanträden.
Byggenheten har under året behandlat 330 ärenden,
varav cirka 50 varit lantmäteriförrättningar. Under
året har 184 delegationsbeslut genomförts. Totalt
281 ansökningar av olika slag har behandlats, bland
annat 13 förhandsbesked, 81 nybyggnationsärenden
(bostad, teknik- och industrilokaler) samt 76 ansökningar om tillbyggnader av olika storlekar.
Miljöenheten har under året arbetat mycket med
VA-planering och frågor runt VA. Totalt 203 delegationsbeslut har genomförts och avdelningen har
behandlat totalt 725 ärenden. Det har bland annat
varit 4 ärenden om miljöfarlig verksamhet, 27 registrerade livsmedelsanläggningar, 50 värmepumpar, 53 enskilda avlopp och 119 inspektioner av
livsmedelsanläggningar. 113 vattenprov har tagits.
Det har också kommit in 62 klagomål som behandlats.
Fyra nämndsledamöter har deltagit i en konferens
som FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläg-
gare och byggnadsnämndssekreterare) anordnar.
Årets konferens genomfördes i Uppsala. Konferensen behandlar praktiska och juridiska frågor som är
problemområden och aktuella för hela landet.
Boverket deltog med information om bland annat
Attefallhus. Olika myndigheter inom bygg- och
miljöområdet tog upp aktuella frågor som deltagarna ställde.
Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 277 tkr och
budgeten har varit 250 tkr. I budgeten ingår inga
kostnader för personal, endast sammanträden,
kurser, konferenser och reseersättningar.
Budgetavvikelsen beror till stor del på deltagandet
i FSBS konferens.
Vart är vi på väg?
De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste åren att handla om VA, både centralt och
ute i byarna.
Bevarandet av bymiljöerna, grönområden och
tomtplanering är andra frågor som måste behandlas
politiskt i en nära framtid.
RÄTTVIKS KOMMUN KOMMUNHUS AB
Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av
Rättviks kommun som också äger 100 % av
aktierna i Rättviks Fastigheter AB och Rättviks
Teknik AB. Rättviks Teknik drivs av Dala Vatten
och Avfall AB som ägs gemensamt av Rättvik,
Leksand, Gagnef och Vansbro kommuner.
Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen andelar i ett antal organisationer där ägandet och
inflytandet inte bedöms som bestämmande eller
understiger 20 % av andelar och röstvärde.
Några av de viktigare är, Dala Energi AB, Orsa
Grönklitt AB, Dalhalla Förvaltning AB, Siljan
Turism AB samt Rättviks Arena AB. Dessa organisationer ingår inte i den rapportering som lämnas i
årsredovisningen.
Koncernbokslutet 2014 har gjorts enligt ett nytt regelverk för redovisningen inom bolagen.
Årets resultat för koncernen uppgår till +17,5 mkr,
vilket är betydligt högre än budgeterade +7,0 mkr.
Moderbolaget gjorde ett positivt resultat om 0,1 mkr.
38
Organisationen för Rättviks Kommun Kommunhus
AB ser ut enligt följande framgår nedan:
Rättviks kommun
Kommunhus AB
Rättviks
Fastigheter
AB
Rättviks
Teknik AB
Bostäder
Vatten
och avlopp
Lokaler
Avfall
Park o. Väg
Fjärrvärme
Årsredovisning 2014
RÄTTVIKS FASTIGHETER AB
Rättviks Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till
Rättviks kommun Kommunhus AB och har till uppgift att äga och förvalta fastigheter inom Rättviks
kommun, dels för kommunens verksamheter men
även andra lokaler samt bostäder. Bolaget har 19 anställda med en total omsättning på drygt 100 mkr
under 2014. Bolaget är indelat i tre affärsområden.
Affärsområde Bostäder som tillhandahåller hyreslägenheter till främst privatpersoner omsatte 32 mkr
under 2014. Affärsområde Lokaler som hyr ut huvudsakligen till kommunens förvaltningar men även
till privata företag omsatte 64 mkr. Och slutligen
Park och Väg som sköter det yttre underhållet för
RFAB men även yttre skötsel åt Rättviks kommuns
förvaltningar, omsatte 4 mkr i externa intäkter.
Verksamhet under året
Det har varit ett omvälvande år som ställt både anställda och styrelse inför nya utmaningar. Fortsatt
focus på ekonomi och strukturella frågor varvat
med verksamhetsutveckling och förvaltning av
fastighetsbeståndet har varit vägledande.
Under året har det satsats på att RFAB skall synas
bättre genom ett flertal marknadsföringsåtgärder.
Bland annat har det nyhetsbrev som går ut till våra
kunder omarbetats, en broschyr som beskriver våra
bostäder har tagits fram och hemsidan har
utvecklats. Man har även varit företrädd på bomässan i Leksand samt vid Rättviks vår- och höstmarknad. Dessutom flyttades kontoret ned till markplan
för att öka tillgängligheten och därmed förbättra
kundrelationerna. Detta har lett till en dubblering av
besöken men ambitionen är att även öka tillgängligheten via telefon.
Ny ventilation och fjärrvärmecentral installerades i
fastigheten Garvaren som även har omdisponerats
efter renoveringar så att arbetsförmedlingen flyttat
ut mot Vasagatan och RFAB har övertagit deras
lokaler.
I industrihotellet är alla lokaler nu uthyrda efter att
investeringar gjorts för att anpassa för respektive
hyresgästs verksamhet.
Affärsområde Bostäder
Affärsområde bostäder ansvarar för att det finns bostäder till alla grupper i samhället. Genom sitt
innehav är RFAB den största bostadsaktören för
hyresgäster i kommunen med 528 lägenheter.
Inventeringen av samtliga lägenheter är nu klar och
utifrån denna kommer en åtgärdsplan att tas fram.
Inventeringen visar att underhållsbehovet är stort,
bland annat har många vattenskador upptäckts.
Omfördelning av resurser för att åtgärda eftersatt
underhåll på ventilation har gjorts. Likaså har ett
flertal akuta vattenskador, förorsakat omfattande
renoveringar. Det har inneburit att annat fått skjutas
på framtiden.
Stor vikt har lagts vid energibesparande åtgärder.
Före detta elevhemmet Solgläntan vid gymnasiet
har renoverats och 12 mindre lägenheter finns nu
uthyrda. Bostäderna på Hagvägen i Vikarbyn har
helrenoverats och därtill har ett flertal lägenheter
renoverats i anslutning till hyresgästbyten.
Hyrorna för 2014 höjdes med 0,5 % efter överenskommelse med hyresgästföreningen.
Affärsområde Park och Väg
Den strukturella utvecklingen av företaget
fortskrider enligt plan. 2013 presenterades en
handlingsplan vid krisarbete. Under året har ett
personalprogram tagits fram och under 2015
kommer ett motsvarande program att färdigställas
ur arbetsmiljöperspektiv. Dess syfte är att finnas till
hands och vara vägledande för personalen.
Park o väg sköter det yttre underhållet för RFAB
samt bland annat skötsel av grönytor, vägar och GCvägar mm åt Rättviks Kommun och andra externa
kunder. De har under sommaren återplanterat delar
av långrabatten vid OK. Bostadsområdet Hedslund
har fått utemiljön upprustad och blomprakten på
samhället har utökats genom fler planteringar.
Återhållsamhet i kombination med ett gynnsamt
ränteläge har bidragit till att ekonomin har stärkts
ytterligare.
Årsresultat
Affärsområde Lokaler
Lokaler hyrs främst ut till kommunens förvaltningar
men även till en del privata företag. Inga större investeringar har gjorts och underhållet har hållits på
en låg nivå. Under året har samtliga skolor och
förskolor OVK besiktats. En del åtgärder har skett
i anslutning till detta för att få godkända och tillfredsställande anläggningar.
Årsredovisning 2014
Årets resultat efter bokslutsdispositioner uppgår till
6,3 mkr vilket är drygt 3,2 mkr högre än budget.
Underhållskostnaderna har varit väsentligt högre än
budgeterat men har tagits igen på lägre personalkostnader än budgeterat och låga räntor.
39
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda genomsnitt
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
2010
2011
2012
2013
2014
95 064
2 846
635 165
25
2,3
3,4
19,3
95 534
-448
638 588
22
2,4
3,4
- 0,07
97 458
1 076
662 788
20
2,14
3,48
-8,57
98 969
4 298
652 347
17
2,84
3,75
23,2
100 071
6 317
656 422
18
3,78
3,44
25,45
Framtida utveckling
Under 2015 kommer ytterligare ansatser att göras
för att både stabilisera ekonomin och att förbättra
förutsättningarna för underhåll och eventuell byggnation. Detta kräver framtagande av ekonomiska
förutsättningar genom bland annat en långsiktig
plan för hyressättning, målsättning vad beträffar låneskuldens nivå samt strategiska beslut och planer
vad som skall prioriteras Det är avgörande för att få
företaget i balans vad gäller soliditet och likviditet.
Det är också viktigt för att RFAB skall kunna vara
den aktör som krävs för en positiv samhällsutveckling i Rättvik.
40
I framtiden skall RFAB kunna förse Rättviks
innevånare med attraktiva boenden och bistå alla
förvaltningar med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Förutsättningen för att kunna lyckas med detta är att det sker i god samarbetsanda
med företagets ägare Rättviks kommun.
Årsredovisning 2014
RÄTTVIKS TEKNIK AB
Rättviks Teknik AB är helägt dotterbolag till
Rättviks kommun Kommunhus AB. Bolagets verksamhet omfattar produktion och distribution av
fjärrvärme, produktion och distribution av dricksvatten, avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt ansvar för renhållningsverksamheten,
allt inom Rättviks kommun.
Affärsområde vatten och avlopp
Kommunfullmäktige beslutade att höja VA-taxan
för år 2014 med 9,8 %.
Investeringsvolymen 2014 var 11,3 miljoner kronor
och de projekt som tog de största resurserna var projektering för ombyggnad av reningsverket i Rättvik
samt renovering av rötkammaren vid reningsverket.
Åtgärder framtagna i tidigare genomförd energikartläggning har under året genomförts och pågår vidare
under 2015.
Utredning avseende utbyggnad av Rättviks reningsverk har fortsatt. Tillståndsansökan är nu beviljad
och ombyggnationen har planerad byggstart 2015.
Ombyggnad av Dådrans reningsverk är klar.
Fortsatta provtagningar vid framtida ny vattentäkt
för Rättviks centralort har pågått under året. Vidare
provpumpning och planering avvaktar tills ombyggnaden av Rättviks avloppsreningsverk är klar.
Ledningsnätet är i vissa områden av dålig kvalitet
med stora inläckage som följd. Ett inventerings- och
investeringsprogram för att förbättra kvaliteten i
både vatten- och spillvattennätet pågår.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår
till 5,8 mkr år 2014, jämfört med 1,6 mkr år 2013.
Affärsområde avfall
Rättviks Teknik AB ansvarar för avfallsverksamheten i Rättvik, på uppdrag av Rättviks kommun.
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i
egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Kommunfullmäktige beslutade att sänka avfallstaxan för år 2014 med 5,40 % medan taxan för
slamhantering höjdes med 9,69 %. Sammantaget innebar detta att avfallstaxan sänktes med 4,82 %.
Kommunfullmäktige har under året antagit nya
föreskrifter om avfallshantering. Dessa finns att läsa
på dalavattenavfall.se.
Samverkan mellan kommunerna i Dalarna fortsätter
genom intresseorganet Dala Avfall.
Årsredovisning 2014
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 2,5
mkr år 2014, jämfört med 2,4 mkr år 2013.
Affärsområde fjärrvärme
Fjärrvärme levereras till industrifastigheter, flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och villor i
Rättvik, omfattande bland annat ca 1 500 lägenheter
och 372 anslutna villor. Verksamheten drivs av värmechef och två anställda driftoperatörer som stöds
av inhyrd personal för beredskap och arbetstoppar.
Kundservice och administration består av en halvtidstjänst. Totalt 3,5 tjänster.
Värmerörelsen hade 544 kunder vid årsskiftet
2014/2015. Antal kunder var oförändrat under året.
Försäljningen av värme under 2014 uppgick till
43,1 GWh. Värmeförsäljningen nådde inte upp till
sin budget på grund av varmare väder än normalt.
Fjärrvärmepriset höjdes med 3 % under 2014. För
en villa med en förbrukning på 22,5 MWh var årskostnaden 19 398 kr. (18 776 kr år 2013.)
Inga betydande oplanerade avbrott i värmeleveransen har förekommit under 2014. Under året gjordes
ingen utökning av fjärrvärmenätet. Fokus ligger på
att förbättra det befintliga nätet.
Under hösten 2014 har en större reparations- och
underhållsinsats utförts på en av de äldre pannorna
(panna A) för att kunna köra den flera år till. Nytt
styrsystem kommer att installeras för denna pannan
under första halvåret 2015. Den andra äldre pannan
(panna B) är avställd och ej körbar i dagsläget.
Nytt styrsystem har installerats i panncentralen i
Vikarbyn. Nu kan vi övervaka och köra alla anläggningar från kontrollrummet i Rättvik. Produktionsanläggningarna har fungerat bra, endast mindre
driftstörningar av normal karaktär har inträffat.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är
6,4 mkr år 2014, -7,9 mkr år 2013.
Årsresultat
Under 2014 har Rättviks Teknik AB ändrat redovisningsprincip för avskrivning av anläggningstillgångar och tillämpar komponentavskrivning enligt
K3-regelverket. Detta har medfört att resultatet är
betydligt bättre än budget. Dock har alla verksamheter i sin driftbudget uppnått budgeterat resultat
och bolagets ekonomi är stabil.
41
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda genomsnitt
Soliditet %
Kassalikviditet %
Långfristiga skulder
Genomsnittlig låneränta
Skuldsättningsgrad %
2010
2011
2012
2013
2014
77 701
2 428
187 011
4
14,1
64
171 750
2,4
586
73 563
12
258 046
5
10,2
115
204 000
2,8
845
73 884
1 041
256 116
4
9,9
85
204 000
3,1
876
76 661
-5 867
249 616
4
8,4
126
204 000
2,8
1 097
78 431
14 643
265 420
4
12,4
170
202 750
2,4
708
Framtida utveckling
Framtagning av kommunal VA-plan pågår i samarbete med kommunen.
Kundnöjdheten i Rättvik inom VA och Avfall är
mycket god enlig senaste mätningen. Trenden är
42
fortfarande uppåtgående. Långsiktiga ”Förnyelseplaner för VA-ledningar” är framtagna och nu pågår
utformning av handlingsplaner för fortsatt arbete.
Årsredovisning 2014
RESULTATRÄKNING
Kommunen
2014
2013
(tkr)
(tkr)
Koncernen
2014
2013
(tkr)
(tkr)
Verksamhetens intäkter…………………….. Not 1
Verksamhetens kostnader………………….. Not 2
Avskrivningar………………………………….Not 3
Verksamhetens nettokostnader
147 158
-732 985
-9 223
-595 050
157 665
-722 270
-8 678
-573 283
242 873
-756 213
-40 245
-553 585
251 442
-760 991
-40 843
-550 392
Skatteintäkter………………………………….Not 4
Generella statsbidrag och utjämning………. Not 5
Finansiella intäkter……………………….….. Not 6
Finansiella kostnader…………………….…. Not 7
därav ränta på pensionsskulden
417 193
172 632
7 741
-383
-337
405 667
169 770
11 928
-5 028
-2 480
417 193
172 632
2 157
-16 094
405 667
169 770
2 775
-22 017
-2 604
1 502
19 699
7 305
Uppskjuten skatt
Årets skatt
Årets resultat (förändring av eget kapital)..
Not 8
2 133
9 054
Kommunen
2014
2013
Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljn av verksamheter o entreprenader
Försäljning av exploateringsfastigheter
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar
Justering interna intäkter
Jämförelsestörande intäkt, återbetaln AMF-premier
Summa verksamhetens intäkter
Not 2
Verksamhetens kostnader
Material, entreprenader, konsulter och bidrag
Kostnader för arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Transporter, adm tjänster, konsulter, avgifter mm
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar
Summa verksamhetens kostnader
19 289
16 582
14 661
48 669
47 957
18 456
16 796
14 666
45 511
48 768
1 620
296
Koncernen
2014
2013
22 601
80 525
109 393
48 669
51 512
11 552
147 158
157 665
242 873
19 295
81 369
108 673
45 511
52 608
1 620
296
-69 482
11 552
251 442
-95 010
-469 073
-123 290
-45 612
-94 411
-465 731
-121 890
-40 238
-732 985
-722 270
-92 232
-483 762
-134 607
-45 612
0
-756 213
-98 160
-479 721
-134 148
-40 238
-8 724
-760 991
-69 828
Interna mellanhavanden koncernen
Intäkt
tkr
Kommun
RKAB
RFAB
RTAB
Årsredovisning 2014
Kostnad
Kommun RKAB
122
340
63 750
2 893
66 643
462
RFAB
2 388
6 252
RTAB
675
901
8 640
1 576
Tot
3 185
7 493
63 750
2 893
77 321
Kommentar
Försäljning
Finansiella intäkter
Konsulter
Hyror m.m.
VA, Avfall Fjärrvärme
43
Leasingavtal (operationella och finansiella)
Hyra av arbetsmaskiner
Hyra av inventarier
Hyra av tekniska hjälpmedel
Hyra av kontorsmaskiner
Hyra av bilar
Summa leasingavgifter
Kommunen
2014
2013
Koncernen
2014
2013
-3 493
-84
-4 478
-4 820
-1 864
-14 739
-2 997
-1 351
-3 290
-4 033
-1 486
-13 157
-3 493
-93
-4 478
-4 941
-2 354
-15 359
-3 157
-1 722
-3 290
-4 155
-1 943
-14 267
-5 674
-3 549
-9 223
-5 536
-3 142
-8 678
-11 481
-28 764
-40 245
-15 194
-25 649
-40 843
Not 4
Skatteintäkter
Skatteintäkter
Slutavräkning föregående år, korrigering
Prognos, slutavräkning innevarande år
Summa
418 299
-1 181
75
417 193
408 049
261
-2 643
405 667
418 299
-1 181
75
417 193
408 049
261
-2 643
405 667
Not 5
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Utjämningsbidrag LSS
Kommunal fastighetsavgift
Summa
110 790
1 118
2 494
25 830
7 843
24 557
172 632
116 574
444
4 933
14 351
9 699
23 769
169 770
110 790
1 118
2 494
25 830
7 843
24 557
172 632
116 574
444
4 933
14 351
9 699
23 769
169 770
105
27
4 338
3 252
19
7 741
532
50
7 840
3 252
254
11 928
105
1 660
97
0
295
2 157
532
50
0
0
2 193
2 775
Not 3
Avskrivningar
Avskrivningar inventarier och maskiner
Avskrivningar mark, byggnader o tekn anläggningar
Summa
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas
anskaffningsvärde. Den procentuella avskrivningen
per år uppgår till 10 - 33 % på maskiner, inventarier
och fordon, respektive 2-5 % på byggnader.
Not 6
Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel
Utdelning på aktier och andelar
Ränta på lån från koncernföretag
Borgensavgift koncernföretag
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
44
Årsredovisning 2014
Not 7
Finansiella kostnader
Räntor på lån
Räntekostnad pensionsskuld
varav jämförelsestörande (sänkn av diskont.ränta) 0
Övriga räntekostnader
Summa finansiella kostnader
Kommunen
2014
2013
0
-337
-46
-383
-2 513
-2 480
-1 867
-35
-5 028
Koncernen
2014
2013
-15 705
-337
0
-52
-16 094
-19 502
-2 480
-1 867
-35
-22 017
Not 8
Årets resultat
Balanskravsutredning
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
2 133
0
0
0
0
0
2 133
9 054
-296
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl: sänkning av diskonteringsränta
Årets balanskravsresultat
0
0
0
2 133
0
0
1 867
10 625
Återstår att täcka in tidigare år
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat
0
2 133
2 133
-6 238
10 625
4 387
Årsredovisning 2014
8 758
45
FINANSIERINGSANALYS
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättn pensioner och övrigt
Not 9
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager
Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar
Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl.tillgångar
Nyinvesteringar i maskiner, inventarier, fordon
Nyinvesteringar i mark byggnader och
tekniska anläggningar (netto)
Försäljningar
Summa
Investering i finansiella anl.tillgångar
Utlämnat lån
Övrigt
Försäljning finansiella anl.tillgångar
Summa
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsnetto
Finansieringsverksamheten
Långfristig upplåning
Amortering av skuld
Minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2 133
9 223
3 626
9 054
8 678
3 208
-1 158
19 699
40 245
9 487
-3 415
7 305
40 843
3 208
6 207
14 982
19 782
66 016
57 563
-471
10 038
30 626
268
33 767
-25 380
150
10 044
19 276
467
38 730
-55 307
55 175
28 437
95 486
41 453
-5 407
-3 598
-8 880
-8 080
198
-13 289
-8 721
1 146
-11 173
-34 247
1 014
-42 113
-24 644
-663
-1 068
105
-1 038
1 755
-963
717
392
-14 252
-11 173
-41 396
-24 915
-7 000
0
-216 000
216 251
251
-7 000
-625
251
-374
Årets kassaflöde
varav kommunen
varav de kommunala bolagens del av koncernkontot
40 923
14 436
26 487
17 515
9 872
7 643
47 090
16 164
Likvida medel vid årets början
24 602
7 088
24 607
8 443
Likvida medel vid årets slut
65 525
24 603
71 697
24 607
2014
2013
2014
2 013
2 318
600
708
2 730
-148
626
2 730
-148
626
3 626
3 208
2 383
600
708
5 796
9 487
Not 9
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande
Avsättning för pensioner
Avsättning garantipension ÖK-SAP
Avsättning särskild löneskatt
Avsättning uppsjkuten skatt
Summa
46
3 208
Årsredovisning 2014
BALANSRÄKNING
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar Not 10,11
Maskiner och inventarier
Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Not 13
Summa anläggningstillgångar
117 764
97 095
20 669
122 668
240 432
113 698
92 762
20 936
121 705
235 403
977 159
876 759
100 400
65 050
1 042 209
959 866
814 126
145 740
65 767
1 025 633
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
4 121
16 292
62 874
65 525
148 812
3 650
16 346
72 858
24 603
117 457
7 832
16 292
59 312
71 697
155 133
7 982
16 346
69 302
24 607
118 237
389 244
352 860
1 197 342
1 143 870
Not 17
2 133
0
209 736
211 869
9 054
0
200 682
209 736
19 699
0
212 426
232 125
7 305
0
193 111
200 416
Avsättning för pensioner
Avsättning skatter
Summa avsättningar
Not 18
33 318
29 692
33 318
29 692
33 383
11 098
44 481
29 692
5 302
34 994
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Not 19
Not 20
0
144 057
144 057
0
113 432
113 432
781 000
139 736
920 736
788 000
120 460
908 460
389 244
352 860
1 197 342
1 143 870
2014
2013
2014
2013
1 077 514 1 097 284
281 770 295 589
795 744 801 695
788 000 795 000
306
311
7 438
6 384
296 014
281 770
14 244
6 500
306
7 438
308 784
295 589
13 195
6 500
311
6 384
Not 14
Not 15
Not 16
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Not 21
Borgensförbindelser
*Gentemot kommunens företag
* Egna hem och småhus med bostadsrätt
* Övriga ansvarsförbindelser
Rättviks kommun har i november 1997, KF § 114, ingått en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Årsredovisning 2014
47
Not 10
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB
Årets anskaffning
Omklassificering av tillgångar Natureservat
Nedskrivning
Försäljningar
Ackumulerat anskaffningsvärde UB
Not 11
Mark byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Pågående nyanläggningar
Ackumulerade avskrivnngar
Bokfört värde
Redovisat värde periodens början
Årets anskaffning
Omklassificering från pågående arbete
Omklassificering
Försäljningar (ack anskaffning)
Återvunnen jämkningsmoms
Investeringsbidrag
Försäljningar (ack avskr)
Förändring pågående nyanläggningar
Justering
Årets Avskrivningar
Redovisat värde periodens slut
Not 12
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde utgånde
Pågående nyanläggningar
Ackumulerade avskrivnngar
Bokfört värde
Redovisat värde periodens början
Årets anskaffningar
Omklassificering från pågående arbete
Omklassificering
Försäljningar
Utrangeringar (ack anskaffningsvärden)
Utrangeringar(ack avskrivningar)
Årets avskrivningar
Redovisat värde periodens slut
Not 13
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Andelar
Andelar i intresseföretag
Insatser
Bostadsrätter
Grundfondkapital
Långfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag
Justering
Summa finansiella anläggningstillgångar
48
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
29 230
48
25 850
3 590
611
29 230
48
25 850
3 590
611
-198
29 080
-821
29 230
-198
29 080
-821
29 230
149 995
141 963
-81 980
68 015
-78 431
63 532
1 171 987
14 073
-334 311
847 679
1 082 708
7 711
-301 354
784 896
63 532
8 032
61 372
5 131
322
799 363
35 100
15 690
47 854
-115
-901
799 315
20 720
3 855
-325
-3 549
68 015
174
-3 142
63 532
-16 380
-4 069
-28 863
847 679
-5 170
-396
-280
128
-3 533
-3 995
-25 747
784 897
130 953
125 546
285 915
328 377
-110 284
20 669
-104 610
20 936
-185 515
100 400
-182 637
145 740
20 936
5 407
22 874
3 598
150 641
8 880
454
-47 854
1 298
-1 538
0
-11 481
100 400
162 928
6 109
-650
-7 961
508
-15 194
145 740
813
581
74 109
397
512
20
4 465
900
-16 747
65 050
813
581
74 109
502
512
20
3 427
2 550
-16 747
65 767
-5 674
20 669
-5 536
20 936
10 813
541
10 813
541
397
512
20
110 385
502
512
20
109 317
122 668
121 705
Årsredovisning 2014
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
Not 14
Exploateringsfastigheter
Exploatering Lissbrändan
Hagagården
Lastbilsparkeringen
Lissbrändan 2
Exploatering Bryggerivägen
Exploatering Magasinet 3
Hjortgården
KV Ugglan Bostad
KV Ugglan Idrottsanläggning
KV Ugglan Skolan
Lissbrändan 3
Norra Nolänget
Södra Nolänget
Persborg
Stora industriområdet
Garvaren 13
Lerdal 36:63
Exploatering Rättvik övrigt
Brosågen Furudal
Exploatering Furudal övrigt
Gärdebygatan
Summa
1 577
142
1 113
1 858
97
765
960
109
45
83
812
258
330
4 447
532
781
1 056
712
206
403
6
16 292
1 577
142
1 213
1 858
-84
765
961
109
45
83
812
392
330
4 447
532
781
1 056
712
206
403
6
16 346
1 577
142
1 113
1 858
97
765
960
109
45
83
812
258
330
4 447
532
781
1 056
712
206
403
6
16 292
1 577
142
1 213
1 858
-84
765
961
109
45
83
812
392
330
4 447
532
781
1 056
712
206
403
6
16 346
Not 15
Fordringar
Interimsfordringar
Kundfordringar
Övrigt
Summa
14 174
10 045
38 655
62 874
38 493
13 019
21 346
72 858
16 311
9 110
33 891
59 312
41 465
14 843
12 994
69 302
Fordran
Interna mellanhavanden koncernen
tkr
Kommun
RKAB
RFAB
RTAB
Kommun
2 977
586
3 563
Not 16
Kassa och bank
Kassa
Plusgiro/Bank
varav kommunens dotterbolag
Summa
Årsredovisning 2014
Skuld
RKAB
RFAB
1 692
142
2 605
142
4 297
RTAB
110
375
Tot
1 802
3 122
485
2 977
586
8 487
Kommentar
Försäljning
Finansiella intäkter
Konsulter
Hyror m.m.
VA, Avfall Fjärrvärme
2014
2013
2014
2013
10
65 515
35 182
65 525
15
24 588
8 695
24 603
10
71 687
15
24 592
71 697
24 607
49
Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Direktbokning mot eget kapital/Effekt av byta till K3
Årets resultat
Utgående eget kapital
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
209 736
200 682
9 054
209 736
200 416
12 010
19 699
232 125
193 111
0
7 305
200 416
2 133
211 869
Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner
Avsättning pensioner ÖK-SAP
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26 %)
Utgående balans
20 516
6 297
6 505
33 318
18 198
5 697
5 797
29 692
20 581
6 297
6 505
33 383
18 198
5 697
5 797
29 692
Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Visstidspensioner
Summa pensioner
64
18 011
735
3 629
4 374
26 813
93
14 628
366
3 815
4 993
23 895
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
6 505
33 318
5 797
29 692
29 692
3 879
26 484
3 544
3 615
336
-342
-180
661
613
1 867
102
75
371
-145
-961
708
33 318
-962
626
29 692
83 %
80 %
0
0
216 000
788 000
62 000
-62 000
-7 000
781 000
1 004 625
216 000
-432 000
-625
788 000
770 000
11 000
781 000
788 000
0
788 000
Värdering o upplysningar om pensionsförpliktelser
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
VARAV
Nyintjänad pension
Ränte och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder*
Pension till efterlevande
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
450
* sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 %
Aktualiseringsgrad
Not 19
Långfristiga skulder
Ingående anläggningsån
Nya lån
Omläggning av lån
Årets amortering
Utgående skuld
0
0
Kreditgivare
Kommuninvest
Nordea Hypotek
Summa kreditgivare
0
0
0
216 000
50
-216 000
216 000
Årsredovisning 2014
Låneskuldens struktur, förfallotid
Andel som förfaller nästkommande år
Andel som förfaller inom 2-3 år
Andel som förfaller inom 4-5 år
Andel som förfaller senare än inom 6 år
Summa
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
20%
61%
4%
15%
100%
39%
20%
16%
25%
100%
Låneskuldens struktur, lånelängd
Andel lån på mellan 1-5 år
Andel lån mellan 6-10 år
Andel lån längre än 10 år
Summa
85%
0%
15%
100%
75%
0%
25%
100%
Andel lån med fast ränta
Snittränta
60%
2,14%
41%
2,65%
Andel lån med rörlig ränta
Snittränta
40%
1,35%
59%
1,93%
Genomsnittlig ränta
1,82%
2,29%
Interna mellanhavanden koncernen
tkr
Enhet
Kommun
RKAB
RFAB
RTAB
Lån
Givare
106 000
Mottagare
106 000
106 000
106 000
Borgen beslutad
Givare
Mottagare
813 000
85 000
503 000
225 000
813 000
813 000
Koncernbidrag
Givare
Mottagare
1 000
1 000
1 000
1 000
Not 20
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder
Leverantörsskulder
Utgående moms
Källskatt och löneavdrag
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
2014
2013
2014
2013
41 114
21 256
629
6 708
68 073
6 277
144 057
18 490
19 954
746
6 596
60 344
7 302
113 432
6 534
31 198
629
6 708
83 672
10 995
139 736
567
27 625
746
6 596
73 263
11 663
120 460
Not 21
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26 %)
Utgående ansvarsförbindelse
226 759
55 011
281 770
237 880
57 709
295 589
226 759
55 011
281 770
237 880
57 709
295 589
Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt
Livränta
Pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Visstidspensioner
Summa pensioner
179 977
7 853
3 357
33 580
1 992
226 759
187 784
7 953
3 373
38 035
735
237 880
Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse
55 011
281 770
57 709
295 589
Årsredovisning 2014
51
Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
VARAV
Nyintjänad pension
Ränte och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder*
Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa ansvarsförbindelse
Kommunen Koncernen
2014
2013
2014
2013
295 589
-638
281 598
22 011
1 234
2 356
-1 299
7 053
17 780
-331
-2 534
-938
-756
-1 192
-10 483
-2 698
281 770
-10 751
2 731
295 589
83%
80%
* sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 %
Aktualiseringsgrad
52
Årsredovisning 2014
Rättviks kommun
Fem år i sammandrag, tkr
2014
2013
2012
147 158
732 985
157 665
722 270
165 960
715 683
Finansnetto
7 359
6 901
7 297
6 157
7 921
Årets resultat
2 133
9 054
4 486
-7 573
3 202
Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag
99,64
98,4 %
99,2 %
101,4 %
99,4 %
Förändring av verksamhetens nettokostnader,
inkl finansnetto
3,8 %
2,7 %
-1%
3,4 %
1,4 %
417 193
172 632
405 667
169 770
397 144
158 755
Förändring av skatteintäkter och generella stb
2,5 %
3,5 %
1,2 %
1,4 %
3,4 %
Nettoinvesteringar
13 289
11 173
7 942
10 841
12 560
240 432
22
36
235 403
22
33
448 001
41
54
452 153 458 080
42
42
50
50
0
0
3
0
0
3
216 000
20
35
216 000 216 000
20
20
32
31
211 869
19
209 736
19
200 682
19
196 196 203 769
18
19
54,4 %
- 18,0 %
59,4 %
- 24,4 %
34,5 %
- 13,9 %
35,9 % 37,7 %
- 15,9 % - 11,6 %
430 457
431 024
423 072
415 305 411 524
1 091
1 091
1 125
1 144
1 149
Antal årsarbetare
948
947
984
993
995
Sjukfrånvaro
6,4
5,6 %
5,2 %
4,8 %
4,9 %
10 748
10 766
10 799
10 859
10 811
Externa intäkter
Externa kostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Anläggningtillgångar, totalt
Anläggningstillgång per invånare
Totala tillgångar per invånare
Långfristiga lån, totalt
Långfristiga lån per invånare
Totala skulder (inkl avsättningar) per invånare
Eget kapital, totalt
Eget kapital per invånare
Soliditet
Soliditet inkl pensionsåtagandet i
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)
Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter
Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda)
Folkmängd 31/12
Årsredovisning 2014
2011
2010
148 752 144 537
702 279 681 288
385 680 374 340
163 723 167 727
53
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och i överensstämmelse med den
kommunala redovisningsslagen. Avsteg från den
kommunala redovisningslagen sker dock när det
gäller kravet på systemdokumentation för redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta och delar av systemet har
dokumenterats.
Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anläggningstillgång så ska anskaffningsvärdet uppgå till
minst ett halvt basbelopp den ekonomiska livslängden uppgå till minst tre år.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10 - 33 %
på maskiner, inventarier och fordon, respektive
2-5 % på byggnader.
Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hanteringen av lånekostnader för anläggningtillgångar,
dvs inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på
intern ränta och avskrivning.
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda
värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna
sker linjärt, dvs med belopp som är lika stora under
objektets beräknade ekonomiska livslängd.
Kundfordringar
De kundfordringar som är äldre än 12 månader
och 50 % av dem som är äldre än 6 månader har
reserverats.
Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen) sedan 1999 års bokslut.
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tid från och med år
1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt
personer som omfattas av PA-KL (främst personer
födda 1937 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden
efter 1998 behandlas som individuell del, enligt
pensionsavtalen PFA 98och KAP-KL. Den individuella delen avseende 2014 redovisas som kortfristig skuld och utbetalas i mars 2015.
Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och
okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är
bokförda som kortfristig skuld.
Timanställda
De timanställdas löner för december har
periodiserats.
REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNKONCERNEN
Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier
(förvärvat eget kapital) som finns i kommunens räkenskaper har eliminerats mot eget kapital.
Med proportionell konsolidering menas att i det fall ett
dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast ägda
andelar av räkenskaperna tagits med. Redovisningen
omfattar enbart bolag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, dvs mer än 50 % av
aktiekapitalet eller en röstandel på över 20 %, samt där
54
verksamhetens omfattning eller balansomslutning
uppgår till väsentliga belopp.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden
mellan kommun och respektive företag samt företagen
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna
skuld- och fordringsposter har eliminerats. Avskrivningarna i dotterbolagen är hanterade enligt rådande
praxis. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit
vägledande.
Årsredovisning 2014
ORGANISATION
Gemensam nämd inom
socialtjänsten
Kommunfullmäktige
Tillfälliga
beredningar
Revision
Individnämnd
(Tillsammans med Leksands kommun)
Gemensam nämd inom
vuxenutbildningen
Valnämnd
(Tillsammans med Leksands kommun)
Kommunstyrelse
Allmänt utskott
Bildningsutskott
Rättviks kommunhus AB
Stab- och serviceförvaltning
Dotterbolag
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
Finansutskott
Socialförvaltning
Personalutskott
Dala Vatten och Avfall AB
Samhällsbyggnadsutskott
Leksand, Rättvik, Gagnef och
Vansbro kommuner
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialutskott
Miljö- och
byggnadsnämnd
Samhällsutvecklingsförvaltning
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef och Vansbro kommuner
Överförmyndare
Politiska organ
Bolag
Förvaltningar och enheter
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018
Parti
Mandat
M
5
FP
1
C
13
S
12
V
2
KD
1
MP
2
SD
3
Totalt
39
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.
AVSKRIVNING:
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
AVSÄTTNINGAR:
Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid
inte är helt bestämd.
INTERNRÄNTA:
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar) som utnyttjats inom en viss verksamhet.
KAPITALKOSTNADER:
Benämning för internränta och avskrivningar.
KORTFRISTIGA SKULDER:
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande
verksamheten. Löptid under ett år.
LÅNGFRISTIGA SKULDER:
Är lån och skulder med löptider längre än ett år.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
PERIODISERING:
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder
till vilka de hör.
SOLIDITET:
Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är
det egna kapitalet i förhåll-ande till de totala tillgångarna, dvs visar
graden av egna finansierade tillgångar.
Årsredovisning 2014
55
Bilaga 1
Verksamhetsberättelse för gemensam nämnd inom
LOV (lagen om valfrihet) för Rättvik och Leksands
kommuner.
Organisation
Rättviks kommun är sedan 2013-01-25
värdkommun för gemensamma LOV-nämnden.
LOV-nämnden har under 2014 haft sju stycken sammanträden varav tre sammanträden varit extrainsatta.
Vid ordinarie sammanträden har Rättvik o Leksands kommuner redovisat antalet kunder i privat regi och
i egen regi. Antalet beviljade timmar har också redovisats. Nämnden har haft besök av Annelis hemtjänst
och av Leksands hemtjänst.
Ekonomi
För nämndens verksamhet år 2014 har 38 tkr budgeterats. Nämndens bokslut redovisar kostnader för arvoden, konsultation samt administration om 60 tkr. Nämndens intäkter för gemensam administration uppgår till 15 tkr. Kostnaderna för konsultation avser juridisk kompetens i en rättslig process med externt
bolag. Totalt redovisas ett nettoresultat om 45 tkr.
Anna-Lena Hållmats Bergvik
Socialchef
Rättviks kommun
56
Årsredovisning 2014
Bilaga 2
Kommunala vuxenutbildningen
Verksamhetsområden
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den kommunala vuxenutbildningens tre skolformer: Komvux – grundläggande och gymnasial nivå, Sfi – utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild utbildning för vuxna.
Inom den gymnasiala delen erbjuds kurser i allmänna teoretiska ämnen såväl som sammanhållna utbildningar inom
ramen för yrkesvux och lärlingsvux.
Uppdrag och Måluppfyllelse
Uppdrag
Måluppfyllelse vid årets slut
- Att öka måluppfyllelsen för eleverna
inom vuxenutbildningen
Måluppfyllelsen är god. Andel kursdeltagare i
gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut
slutfört kurs ligger högre än snittet för Dalarna
och Riket. (jfr kvalitetsredovisning 2014).
- Att tillse att alla lärartjänster inom
vuxenutbildningen är tillsatta med lärare
med rätt behörighet och rätt lärarlegitimation
Måluppfyllelsen är god. Alla lärartjänster är
tillsatta med behörig personal. Kravet på
lärarlegitimation gäller ännu inte för yrkeslärare
och lärare inom sfi och särvux. De lärare som
sökt lärarlegitimation har uppfyllt kraven.
Analys ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet har varit mycket gott och givit
ett överskott för 2014. Den största anledningen till detta,
utöver den samordning som skett av verksamheterna i
Leksand och Rättvik, är att Leksands kommun har tagit
emot ett större antal flyktingar än det som verksamheten
budgeterat för. De statliga bidrag som finns inom etableringsreformen omfattar även en obligatorisk undervisning i svenska för invandrare, vilket kommit
verksamheten till del. Under verksamhetsåret kunde vi
samordna och organisera undervisningen på ett sådant
sätt att det ökade elevantalet gick att inrymma inom
befintlig organisation.
Vad har hänt under året?
För att möta det stora behovet av utbildad personal inom
vårdsektorn har två nya vård- och omsorgsutbildningar
startats. Ca 90 personer har under året deltagit i våra utbildningar i egen regi. Vård- och omsorgsutbildningen
ger deltagarna behörighet att arbeta som undersköterska
och leder ofta till en fast anställning.
En lärlingsutbildning till kock/kallskänka har startats i
samverkan med Besöksnäringscollege. Det är första
gången som vuxenutbildningen har erbjudit vuxna en lärlingsutbildning i egen regi. Behovet av utbildade kockar
är stort i regionen och utbildningen har fått ett mycket
gott mottagande av branschen.
Ett prioriterat område för 2014 var att kunna erbjuda
eleverna extra stöd i matematik. Vi har startat matematikstöd med handledning på plats i båda kommunerna. Stödet är ett komplement till det stöd som ges vid ordinarie
distansstudier.
Vi har genomfört en upphandling av utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Ny leverantör av
utbildning är Hermods. Avtalet har gjort det möjligt att
kunna erbjuda handledning på plats enligt ovan.
ABO – flyktingar som bor på Migrationsverkets anläggningsboende Fyra Hästar i Rättvik. Personer som har fått
Årsredovisning 2014
uppehållstillstånd fr o m 1 april 2014 och bor på ett anläggningsboende ska enligt regeringsbeslut erbjudas sfi.
Vi har aktivt sökt upp denna grupp elever och integrerat
dem i de sfi-kurser som nu pågår.
Framtiden
Vuxenutbildningen avser att fortsätta sin satsning på lärlingsutbildning för vuxna. Förutom kocklärling kommer
vi att starta lärlingsutbildning med inriktning Finsnickeri
(start januari 2015) samt Vård och omsorg (start februari
2015). Vi ser goda möjligheter att få intresserade elever
till utbildningarna, men vi ser också ett par stora utmaningar.
Den första är den rådande osäkerheten kring statsbidrag
för både lärlingsutbildning och yrkesutbildning för
vuxna. Den andra är framför allt vård- och omsorgssektorns möjligheter att ta emot lärlingar. Båda dessa
frågor kommer att lyftas inom nämnden för vuxenutbildning Leksand-Rättvik.
Inom organisationen Dalawux kommer vi också fortsätta
bevaka och samverka kring vuxenutbildning i stort, samt
kring ansökningar och fördelning av statsbidrag.
Vi kommer att fortsätta erbjuda sfi till anläggningsboende på Fyra Hästar. Det är väldigt positivt att dessa
människor nu får möjlighet att studera under tiden på anläggningsboendet! En utmaning i sammanhanget är att
de ännu inte (innan de fått sin kommunplacering) tillhör
etableringsreformen. Detta innebär att den statliga ersättningen som kommer verksamheten till del är ytterst
begränsad, men vi kommer att göra allt vi kan för att lösa
det på samma sätt som hittills.
Avslutningsvis är vi övertygade om att efterfrågan på
vuxenutbildning kommer att öka; dels för att tillfredsställa den enskilde individens fortbildningsbehov, men
också för att klara samhällets behov av kompetensförsörjning.
57
Revisionsberättelse för 2014
58
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2014
59
Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK
0248-700 00
[email protected]
www.rattvik.se

Similar documents