Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Comments

Transcription

Miljökonsekvensbeskrivning MKB
MKB
11. Om MKB
2. Tips för bra MKB +
Vanliga fallgropar
3. Diskussion
Jenny Lindgren
En massa
text jjagg
inte läser
Dett säger
D
ä
ändå
ingenting om
hur det blir
Miljönytta?
Projektnytta?
MKB
Leder
d till
ill
utveckling
Underlag
för beslut
Lagkrav
Ett sätt att ta
d l av ochh
del
påverka
Lagrum
6 kap
p miljöbalken
j
reglerar innehåll och
omfattning av MKB
Det finns många lagar att ta
hänsyn till inför och vid
uppförande av vindkraftverk.
vindkraftverk
PBL, MB, ellagen,
g m.fl
kulturminneslagen
MKB –Vad är det?
Demokratisk process
•Se
S miljöeffekter
iljö ff kt såå tidigt
tidi t att
tt idéer
idé kan
k förbättras
fö bätt
•Ge myndigheter och allmänhet insyn och ger
p
chans att påverka
Beslutsunderlag (dokument)
•Utvärdera konsekvenser för hälsa,
hälsa miljö,
miljö
hushållning
•Jämföra alternativ
Objektiv bedömning
•Främja
Främja helhet
•Underlag för samlad bedömning
Syfte med MKB
Identifiera och beskriva
verksamhetens direkta och
indirekta miljöeffekter och
möjliggöra en samlad
bedömning av dessa effekter
påå människors
i k hälsa
h l ochh
miljön.
Syftet är att generellt öka
miljöhänsyn
iljöhä
i beslutsfattandet.
b l t f tt d t
Ex. på miljöaspekter
Lj d
Ljud
L d k
Landskapsbild
bild
Fladdermöss
Friluftsliv, turism, jakt
Naturresurser
Rörliga skuggor
Fåglar
Närboende
K lt
Kulturmiljö
iljö
Naturmiljö
Olik aktörer
Olika
ktö
Statliga myndigheter
Kommunen
Allmänhet
Sakägare
Verksamhetsutövare
Företag
Intresseorganisationer
Länsstyrelsen
Miljödomstolen/
Miljööverdomstolen
Regering
Dokkument
MKB steg för steg
Samråds
underlag
Samråds
redogörelse
BMP?
Underlagsrapporter
Tillstånds
ansökan
Inkl
MKB
Beslut med
villkor
P
Process
Framtagande av underlagsmaterial
Projekt
idé
Samråd
Screening
Scoping
MKB
skrivs
Hand
läggs
Kort om samråd
• ska ske med myndigheter,
organisationer
g
och övriga
g
berörda
tid
• ska genomföras i god tid,
löpande och i behövlig
omfattning
• ska avse verksamhetens
lokalisering omfattning,
lokalisering,
omfattning
utformning och
miljöpåverkan samt innehåll
och utformning av MKB.
Innehållsförteckning
g MKB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Icke-teknisk sammanfattning
Bakgrund
g
Planerad verksamhet
Avgränsning
Alternativredovisning
Nulägesbeskrivning
Konsekvenser av projektet
Konsekvenser av nollalternativet
Förslag till skadeförebyggande/begränsande åtgärder
Samlad bedömning
Uppföljning /Förslag till kontrollprogram
Överensstämmelse med miljömål
Tips - informationskällor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vindlov
CVI, Vindval, Vindforsk, Svensk Vindenergi, Vindren
MKB-centrum http://mkb.slu.se/
Länsstyrelsen, kommunen, myndigheter och organisationer
Riksintressen mm –Länsstyrelsens GIS-databas
Naturmiljö
j –Artdatabasen,, Skogens
g
pärlor,
p
, NV ((Natura 2000))
Kulturmiljö –RAA Fornsök
j –VISS
Vattenmiljö
Info via Internet
Luft – luftvårdsförbund
Planer, Andra prövningar i området
Tack!
Välkomna med
frågor.
[email protected]
RESERVBILDER
Lagar
•Vindkraftverk prövas enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet)
bland annat på grund av störningar för omgivningen i form av ljud,
skuggbildning
k
bild i medd mera.
•Ibland krävs prövning enligt 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet) för
lednings- och vägdragning över vatten eller om anläggningen ska
lednings
placeras i vatten.
•Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vattenområden
samt bygglovsprövning och har stor betydelse för lokaliseringen av
vindkraftverk.
•Ellagen
Ell
- när
ä tillstånd
till tå d för
fö att
tt bygga
b
elektriska
l kt i k starkströmsledningar
t ktö l d i
krävs (koncession)
Anläggningar på land av en viss storlek ska anmälas till
kommunerna enligt 9 kapitlet miljöbalken.
Kommunen har också ett tillsynsansvar för anmälningspliktiga
vindkraftsanläggningar.
i dk ft lä i
Vindkraftverk
Vi dk ft k kan
k även
ä
vara
bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen, vilket prövas av
kommunen Kommunen avgör även om detaljplan krävs.
kommunen.
krävs
Från 1 augusti gäller nya regler som innebär att uppförande av två
eller fler vindkraftverk ska
anmälas till kommunen liksom enstaka vindkraftverk högre än 50
meter inklusive rotorblad.
Två eller fler verk högre än 150 meter, eller sju eller fler verk högre
än 120 meter kräver tillstånd av länsstyrelsen .
Frågestund
Håller ni med om det som
Åsa skrivit
skrivit, kan man
lägga till något om
vanliga
g brister i MKB?
Uppföljning
pp j g av MKB?
Hur? Vanligt?
Får Lst/kommun vad
de behöver och i
relevant omfattning
som underlag
d l för
f
beslut?
Blir MKB det verktyg
det är tänkt att vara? För
beslutsfattare/remissinstans/projektör…
Får projektörer/MKBg
g
konsulter den vägledning
(av Lst) i avgränsning
etc. som efterfrågas?

Similar documents