Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd

Comments

Transcription

Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd
1 (1)
www.hyresnamnden.se
ANSÖKAN – HN1
HYRESNÄMNDEN
Bostad
Lokal
Bostadsrätt
ARRENDENÄMNDEN
Jordbruksarrende
Bostadsarrende
Anläggningsarrende
Lägenhetsarrende
FASTIGHET - Uppgift om fastigheten som tvisten gäller
Adress
Kommun
Fastighetsbeteckning
SÖKANDE - Den eller de som ansöker
Namn
Person-/organisationsnummer
Adress
Telefon (dagtid)
Postnummer och postort
E-postadress
Mobiltelefon
Eventuell ställföreträdares/ombuds namn, adress, telefon och e-postadress
MOTPART - Den eller de som ansökan riktas mot
Namn
Person-/organisationsnummer
Adress
Telefon (dagtid)
Postnummer och postort
E-postadress
Mobiltelefon
Eventuell ställföreträdares/ombuds namn, adress, telefon och e-postadress
YRKANDE - Det du/ni vill att nämnden ska besluta eller medla om
2013-09 HN-1 Informationsägare Hyres- och arrendenämnderna (Domstolsverket)
BESKRIVNING AV TVISTEN OCH DE OMSTÄNDIGHETER SOM STÖDER YRKANDET
Räcker inte utrymmet kan extra blad användas.
BILAGOR
Kopia av hyres-/arrendekontrakt (ska alltid bifogas)
Registreringsbevis
Kopia av eventuell uppsägningshandling
Övriga bilagor (ange vilka)
UNDERSKRIFT - Ansökan ska skrivas under av samtliga sökande
Sökandens underskrift
Namnförtydligande (texta)
Datum
Fullmakt

Similar documents