Minnesanteckningar handledarträff 3 feb. 2015

Transcription

Minnesanteckningar handledarträff 3 feb. 2015
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
/Fysioterapi
Minnesanteckningar från HL-träff FT T4 3 feb 2015
Deltagare:
Anna Danielsson Kursansvarig GU
Ida Nilsson SKAS Lidköping
Anita Adamsson SKAS Skövde HHL
Karolina Bärjed Kungälvs sjh
Lotta Leman HSV-enh Gbg Centrum
Eva Dahl SÄS Borås HHL
Helén Mattsson Närh Sörhaga Alingsås las
Pia Rundlöf SU/Mölndal
Lena Westberg Fungera
Jenny Hedfors Soc resursförv Gbg
Yvette Lösnitz –”-
Kikki Andersson NÄL
Annika Norling Toftaåsen Gbg
Patrik Aronsson –”Lena Karlsson SU/Östra
Doris MichelEkvall SU/Högsbo HHL
Sofi Andersson SU/Högsbo
Sofia Clase Larsson SU/Sahlgr HHL
Karin Wennergren SU/Sahlgr
Christina Enander Habiliteringen HHL
Pia H-Tånge Habilitering & Hälsa Uddevalla
1. Information: Kursen Nervsystemet och rehabilitering har nu beteckningen
FYS203, 16,5 hp.
Följande dokument finns under Handledarinfo på GU/Fysioterapis hemsida:
Kursplan (med lärandemål), Studiehandledning, Studieplan(schema), Plan
för eget lärande (stud uppmanas att skriva PEL före VFU och ha med
denna), Bedömningsinstrument VFU samt Bedömningsformulär (det
senare lämnas underskrivet av stud+ HL i original till kursansvarig efter VFU)
och Frånvarorapport (lämnas i förekommande fall t kursansvarig efter
avslutad VFU, med uppgift om ev igentagning).
Skicka formulär(en) med studenten fvb - eller direkt till:
Anna Danielsson
Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi,
Göteborgs universitet
Box 455
405 30 Göteborg
Länk: Fysioterapi_handledarinfo - Klinisk neurovetenskap och rehabilitering,
Göteborgs universitet
VFU-Kursen omfattar heltid (40t/v) varav stud har rätt till HL 35 t/v, fördelat på
5d/v. Närvarokrav på VFU-platsen är 35t/v, övrig tid (motsv 1t/dag) ägnas åt
självstudier för VFU och arbete med kursens examinationsuppgift
(Fallbeskrivning, beskrivs i studiehandledningen).
Planerad frånvaro godkänns ej. Vid sjukdom mer än 2 dagar skall frånvaro tas
igen (vid behov finns 3 dagar att tillgå v 13, samråd med kursansvarig.
2. Kontakt under VFU med stud o HL: v 10-11, Anna D och Eva Holmgren
planerar några besök på VFUplatser, i övrigt bokas telefonsamtal med stud 30
min och HL 15 min. Anna och Eva hör av sig via mail för tidbokning. HL
uppmanas höra av sig till kursansvarig om behov uppstår innan uppföljn.
UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Institute of Neuroscience and Physiology, Occupational therapy/Physiotherapy
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe hus 2 Postadress: Box 455, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Tel +46(0)31 786 0000 Fax +46(0)31 786 5723 E-post [email protected]
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
/Fysioterapi
3. FT-programmet har beslutat att bereda stud i T4 och uppåt ledighet för att
delta i arbetsmarknadsmässa 10/ 3 mellan kl 11-15 (se inf nästa sida). De
stud som önskar gå bör beviljas detta (utan igentagning).
4. Info om omläggningen av kurser i Fysioterapeutprogrammet. Innehållet i stort
sett detsamma men medicinska ämnen har flyttats närmare respektive kurs i
Fysioterapi och vissa små kurser har lagts in i större. I T4 kommer kurs om
Barn/ungdom att ingå i aktuell kurs, vissa delar om barn kommer framöver att
tidigareläggas med tanke på att VFU inom habilitering ges i aktuell kurs.
Kursdelar om äldre och teamarbete flyttas från T5 till T3. Psykiatri flyttar från
T3 till T5.
5. Information om arbete som pågår vid GU i kvalitetshöjande syfte: ”Konstruktiv
länkning” mellan lärandemål- läraktivitet-examination - och sätt att ställa
frågor vid utvärdering med detta synsätt. Målen är i centrum,
studentcentrering, studentens egen arbetsinsats för att nå lärandemålen vägs
in bl a. Detta kommer att ses över även gällande VFU, fortsättning följer…
6. Tid för efterföljande HL-träff bestämdes till tisdag 14 april kl 13.30-15.30.
Inbjudan med info om lokal kommer senare.
Tack för deltagande och visat intresse!
Anna Danielsson
Kursansvarig
[email protected]
Tel 031- 786 57 43
UNIVERSITY OF GOTHENBURG
Institute of Neuroscience and Physiology, Occupational therapy/Physiotherapy
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe hus 2 Postadress: Box 455, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Tel +46(0)31 786 0000 Fax +46(0)31 786 5723 E-post [email protected]