196965-Nordisk presidentmøte.indd

Transcription

196965-Nordisk presidentmøte.indd
Nordisk presidentmøte
i Bergen
GULATING LAGMANNSRETT
Postboks 7414
5020 Bergen
Telefon: (+ 47) 55 69 39 00
Faks: (+ 47) 55 69 39 01
e-post: [email protected]
26.–28. juni 2013
Forord
Gulating lagmannsrett var i dagene 26. – 28. juni 2013 arrangør av Det
nordiske presidentmøtet. Møtet holdes på omgang i de nordiske land hvert
annet år, og deltakere er domstolsledere fra de nordiske rettsinstanser som
tilsvarer våre lagmannsretter. Island er derfor ikke med.
Møtet hadde et rikholdig faglig program hvor spørsmål av felles nordisk
karakter ble tatt opp. Det ble også gitt orienteringer om faglige spørsmål
av spesiell interesse i de enkelte land. Dagsutflukten gikk med jernbane og
buss til Flåm og Os, slik at deltakerne også skulle få oppleve et tverrsnitt
av vestlandsnaturen.
Det er laget et referat av det faglige program som utgis i dette skrift.
­Referatet er utarbeidet av lagmann Arne Henriksen, Gulating lagmannsrett.
Rådgiver Janicke K. Vognstølen, Gulating lagmannsrett hadde tilrettelagt
det tekniske ved arrangementet på en utmerket måte. Hun har også tatt
fotografiene i heftet.
Vi vil på denne måten få takke nordiske og norske kolleger for interessante og hyggelige dager i Bergen.
Bergen, september 2013
Bjørn Solbakken
førstelagmann
1
Nordisk presidentmøte i Bergen
26.–28. juni 2013
Sammendrag av de ulike sesjoner:
Rapport fra de forskjellige land om
viktige begivenheter for domstolene
og rettspleien. Herunder tas også
opp det danske programforslaget om
ressurssituasjonen for de nordiske
lagmannsretter, herunder hvordan
forskjellige ankebegrensinger virker
gjørelse under saksforberedelsen i førsteinstans,
slik at man må ha samtykke fra «civilkomiteen»
i Høyesterett for at slike avgjørelser skal kunne
ankes.
Spørsmålet er om disse tiltakene vil hjelpe, og
hva som vil skje med de ressurser som vil bli ledige. Fra domstolenes side er det et ønske at disse
blir brukt til å redusere saksbehandlingstidene og
holde disse på de fastsatte mål, som er 6 måneder for sivile saker og 3 måneder for straffesaker.
Bekymringen er imidlertid at ressursene vil bli
inndratt, og brukt på andre områder i samfunnet.
Danmark (Bjarne Christensen): I Danmark er
situasjonen for landsrettene at det har for mange
saker og for lite ressurser. Ved reformen i rettergangslovgivningen som ble gjennomført i 2007,
ble en rekke saker overført fra landsrettene til
tingretten. I tiden deretter hadde landsrettene en
god utvikling i saksbehandlingstiden. Fra 2010
har dette snudd. Den økonomiske situasjonen i
landet tilsier at det ikke er utsikt til økte ressurser
til domstolene, og fra politisk hold blir det stilt
krav om bedre og mer effektive domstoler. Det
er satt ned to utvalg som ser på behandlingen av
henholdsvis sivile saker og straffesaker.
Et sentralt mål for det arbeidet som gjennomføres er å redusere utgiftene for domstolene. Utvalget som ser på behandlingen av de sivile saker
vurderer blant annet å heve kravet til ankesum
fra 10 000 kroner i dag til 50 000 kroner, samt
å innføre en silingsordning som innebærer at en
kan avvise anker der det er vanskelig å se for seg
et annet resultat etter en ny behandling i landsretten. Videre vurderes å begrense adgangen til å
anke saker om omsorgsovertakelse. En svært stor
andel av disse sakene ankes i dag til landsrettene.
For disse sakene tilsier også hensynet til en rask
saksbehandling at ankeadgangen begrenses. Det
vurderes også å begrense adgangen til å anke av-
Sverige (Sten Andersen): I Sverige er situasjonen
for Hovrättene og Kammarrättene under kontroll. Økonomien i landet generelt og i domstolene spesielt er presset. Justisierådet er i ferd med
å utrede hvilke deler av domstolsystemet som
trenger økte ressurser. Det er ikke konkludert,
men det er lite som tydet på konklusjonen vil
bli at Hovrättene styrkes. Ellers er det en tendens
i tiden at det blir flere saker og at sakene blir
større. Arbeidssituasjonen er anstrengt og man
klarer ikke å overholde målene for saksbehandlingstingstid som er 5 måneder for straffesaker og
sivile saker. Fokus i tiden fremover blir å finne
andre og mer effektive måter å arbeide på. Det
er videre sannsynlig at antall førsteinstansdomstoler vil bli redusert til under 50 tingsrätter og
12 forvaltningsrätter.
Reformen En moderne rettergang som ble gjennomført i 2008 er nylig evaluert. Reformen innbar blant annet at det blir foretatt lyd og billedopptak av all bevisførsel som skjer i første instans,
og at bevisførsel i ankeinstansen som hovedregel
2
gjelder også for Kammerrättene, men det er egne
regler for saker om skatt, og tvangsvedtak om
psykiatrisk behandling og omsorgsovertakelse av
barn.
Det tok noe tid før en fant ut hvordan reglene
om samtykke skulle praktiseres, og det oppstod
markerte forskjeller mellom ulike domstoler.
Högsta domstolen har nå gitt retningslinjer, og
praksis begynner å bli mer likeartet. Det gis nå
samtykke i ca. 35-40 % av alle sivile saker.
Reformen har medført en noe mindre ressursbruk i ankedomstolene. Videre har den medført
at tyngdpunktet er flyttet fra ankedomstolene til
tingsrättene, slik formålet var. Det er nå færre saker i Hovrättene, og færre personer, vitner m.m.
innkalles til Hovrättene. Silingsprosessen tar
imidlertid tid. Mange mener at det spares ytterligere penger med å innføre strengere silingsregler
i straffesaker. Det er imidlertid et tankekors at
omkring 45-50 % av avgjørelsene fra tingsretten
endres etter anke. Det er også et spørsmål om det
er politisk vilje til å få dette til.
For øvrig er man i Sverige i gang med å se
på behandling av straffesaker generelt, reglene
for behandling av straffesaker i tingsrettene og
skjer ved avspilling av opptakene. Evalueringen
viser at reformen har vært vellykket. Det er ikke
mange som i dag vil tilbake til det gamle systemet. Det vurderes nå å videreutvikle ordningen
slik at retten kan se på bevisførselen alene, uten
at advokater og parter er til stede. Advokatene er
dog kritiske til dette.
Det er innført regler om samtykke for å bringe en sak inn for ankedomstolen, (prøvningstillstånd). For sivile saker vil det alltid kreves
samtykke. Slik samtykke skal gis dersom (1) det
finns anledning att betvivla riktigheten av det slut
tingrsrätten har kommit til (ändringsdispens),
(2) det inta uten att sådant tilstånd meddeles
går att bedöma riktigheten av det slut tingsrätten har kommit til (granskningsdispens), (3) det
är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens), eller (4) det annars finns synnerliga skäl
att pröva överklagandet (extraordinär dispens). I
straffesaker kreves samtykke bare når (1) den tilltalade vid tingsrätten har dømts endast til böter,
eller (2) den tilltalade har frikänts från ansvart för
brott för viklet inte är föreskrivat strängere straff
än fengsel i sex månader. Reglene om samtykke
Hundven-Clements Photography
3
endring i lekdommersystemet (nemdemenne).
Herunder vurderes det å fjerne lekdommerne i
ankeinstansen.
Et annet utviklingstrekk er at flere saker kan
bringes inn for særdomstoler, f.eks. har markedsdomstolen fått en utvidet kompetanse, slik at alle
saker vedrørende marked og konkurranse skal
bringes inn dit. Avgjørelsene fra markedsdomstolene kan ankes direkte til Högsta domstolen.
Finnland (Olli Varila): I Finland er en rekke
tiltak under vurdering for å redusere kostnadene
i domstolene. Det er allerede vedtatt en reform
av forvaltningsdomstolene som innebærer at antallet reduseres. Målet er å styre strukturen og
derved bedre rettsikkerheten. I tillegg har antall
saker i ankedomstolene gått den de siste årene.
Regjerningen antar at bevilgningene til domstolene vil bli redusert med 10 % i frem mot
2025. Herunder er det stipulert at bemanningen i domstolene samlet skal reduseres med ca.
500 personer. På den annen side skal utgiftene
til datautstyr økes. Det skal satses på bedre IKTsystemer, og domstolsverket skal i større grad
utdanne dommerne og utvikle domstolene. Det
vurderes videre å endre domstolstrukturen ved at
forvaltningsdomstolene og de alminnelige domstoler slås sammen på det høyeste nivå. Högsta
domstolen har uttalt at en slik sammenslåing bør
skje. Det vurderes også å redusere antall førsteinstansdomstoler fra 27 i dag til 14-15. Dette
henger blant annet sammen med en betydelig
reduksjon i antall politidistrikter. Videre ses det
på bruken av lekdommere. Det vurderes i første omgang å redusere bruken av lekdommere i
ankeinstansen ved at lekdommere kun benyttes
i visse saker. På sikt vil lekdommerdeltakelsen
nok bli avskaffet. Et annet aktuelt tiltak er å øke
avgiftene for å reise sivil sak for domstolene og
for å anke til hovretten.
Et annet aktuelt tiltak er å anvende videopptak fra forhandlingene i tingretten i hovretten
(AIDA-prosjektet). Innføring av en ordning
tilsvarende det man har i Sverige vil koste ca.
40 mill. euro i Finland. I arbeides også med å
etablere en felles IKT-løsning for domstolene
(RITU-prosjektet). Ved en slik løsning vil blant
annet tingrettens avgjørelsen være tilgjengelige
for hovretten, noe som medfører langt bedre muligheter for gjenbruk.
Norge (Bjørn Solbakken): Situasjonen for ankedomstolene i Norge er noe variabel. Gjennomgående preges domstolene i Norge av meget
stramme budsjetter. Det er innført stillingstopp,
samtidig som antall saker øker og sakene blir
større og mer ressurskrevende å avvikle. Det er
ikke mulig å få midler til flere dommerembeter
i lagmannsrettene og de store lagmannsrettene
klarer ikke å overholde de mål som er satt for
saksavviklingen, henholdsvis 6 måneder for sivile
saker og 3 måneder for straffesaker. I Norge er
det ikke lyd og billedopptak av det som skjer i
første instans. Dette er svært ønskelig, og vil ha
stor betydning for blant annet siling av saker inn
til lagmannsrettene, og for innholdet og omfanget av behandlingen av saken hvis den fremmes
til ankeforhandling. De bevilgende myndigheter
har ikke villet avsette penger til at slike opptak
kan skje. Situasjonen de siste årene har videre
vært preget av manglende driftsstabilitet av IKTsystemene. Det er behov for betydelige oppgraderinger av denne sektoren. I tiden fremover vil
det på nytt bli sett på strukturen i førsteinstansdomstolene. Dette er ytterligere aktualisert etter
at det nylig er fremlagt et forslag til en betydelig
reduksjon av antallet politidistrikter.
(Ola Dahl): Det er vanskelig å se at lagmannsretten kan behandle sakene noe særlig mer effek­
tivt under de rammer rettsreglene setter for behandlingen pr i dag. Holdningen fra ansvarlige
politikere er at det skal bli bevilget mer penger.
Det er liten politisk vilje til å se på endringer i
regelverket som kan lette situasjonen for lagmannsretten, ved f.eks. å se på silingsordningene, eller til å se på områder knyttet til domstolsbehandling av saker hvor pengene nærmest
4
Middag på Gulatingsplass 1.
«renner ut». Det er et tankekors at vi utsetter
ankeforhandling i saker fordi vi mangler dommere, mens det aldri er nødvendig å utsette en
sak pga. manglende penger, forsvarer eller bistandsadvokat.
av den finska HD 29.6.2010 (HD2010:45). Sedermera har ett stort antal preciserande prejudikat avgivits.
Före Zolotukhin utgick MRD från brottets
identitet för att avgöra idemmomentet i dubbelbestraffningsförbudet. Dubbelbestraffning ansågs
inte föreligga om det i de båda processerna var
fråga om olika brottsrubriceringar. Enligt Zolotukhin är det istället gärningens identitet som
ska vara avgörande.
I HD 2010:45 ansåg högsta domstolen att vid
tillämpningen av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7 till
Europeiska människorättskonventionen (EMK)
påförande av en dylik skatteförhöjning ska anses
vara ett brottmål och att det vid påförandet av
skatteförhöjning var fråga om samma ärende som
i åtal för grovt skattebedrägeri.
Trots omfattande antal av prejudikat finns det
ännu viktiga frågor som återstår att bli besvarade.
Enligt HD 2010:45 (punkt 42) än en samordning av artikel 4 i tilläggsprotokoll 7till Europeiska människorättskonventionen och finsk
lagstiftning angående skattebrott och beskatt-
(Dag Bugge Nordèn): Det er avgitt en utredning vedrørende endringer i juryordningen. Etter
22.-juli hendelsen har lite skjedd med denne. De
fleste politiske partier har uttalt at juryordningen
bør fjernes. I Norge er det ingen som går inn
for å fjerne lekfolks deltakelse i lagmannsretten.
Spørsmålet er om man skal gå over til en stor
meddomsrett. Ved diskusjon av dette spørsmål
oppstår det imidlertid en stor demokratidebatt.
Prinsippet om ne bis in idem
(dobbelt­straff), innlegg fra samtlige
land:
Finland (Timo Esko): Det första ne bis in idem
prejudikatet efter Europeiska människorättsdomstolens (MRD) Zolotukhin beslut (Zolotukhin v.
Ryssland, stor kammer 10.02.2009, meddelades
5
ningsförfarande inte möjlig utan lagstiftarens
ingripande. Åtminstone behövs det förändringar
i förvaltnings- och åtalspraxis. Tillämpandet av
lis pendens i förhållandet mellan skatteförhöjning och skattebedrägeri skulle ännu öka antalet
slumpmässiga och problematiska fall. Avgörande
skulle i detta fall vara tidpunkten då förfarandet i
fråga inletts och till vilken förvaltningshandling
man borde knyta början av lis pendens.
HD fortsätter i samma dom, punkt 43: Förhållandet mellan olika sanktionssystem kan inte
ordnas på ett tillfredställande och omfattande sätt
med hjälp av enstaka domar och tolkningsdirektiv
som domstolarna antar. När man betraktar saken
ur den statliga maktfördelningens synpunkt, så
hör ansvaret för ett bredare bearbetande av sanktionssystem till verkställande eller lagstiftandemakt.
Och ännu i punkt 44: Det är inte motiverat
att avvika från ordalydelsen av sagda artikel 4 i
tilläggsprotokoll 7 och dess hävdvunna tillämpningspraxis i en nationell dom med en utvidgande tolkning enligt vilken man borde jämställa
ett anhängigt ärende eller ett ärende om annars
är utan ett slutligt avgörande med ett slutgiltigt
beslut om skatteförhöjning.
I avgörandet HD 2010:82 ansåg högsta domstolen, att sådana beslut som skatteförhöjning
som inte hade blivit slutliga när åtalet väcktes
inte gjorde något hinder för prövning av åtalet
för skattebedrägeri. Vid bedömningen av frågan
om det första avgörandet var slutligt skulle avgörande betydelse ges tidsfristen för att anföra
grundbesvär. HD ansåg, att det inte utgör något
hinder att pröva åtalet för skattebedrägeri fastän
skatteförhöjningen blir slutligt medan brottmålsrättegången fortfarande pågår.
I Norge har höyesterett från och med 2002 ansett att en skatteförhöjning som vunnit laga kraft
hindrar att åtal för brott väcks i samma ärende.
Skatteförhöjning och straffrättslig påföljd kan
dock pårföras i samma ärende, om de båda föras
i parailella förfaranden som har ett tillräckligt
samband i sak och tidsmässigt. Höyesterettsdommer Jens Edvin Skoghöy har i sin artikel De nor-
diske domstolene og Den europeiske menneskerettskonvesjon (SvJT 2013, s. 394- 424) anfört,
att «Da den eneste EMD-avgjörelse som godtar
parallellfofölgning, er avvisningsavgjörelsen R.T.
mot Sveits, og denne er svaert kortfattet, er det
imidlertid usikkert hvor langt parallell forfölgning vil bli godtatt av EMD. I norsk praksis har
det vaert lagt til grunn at det er agang til dette
dersom det er ‹tilstrettelig saklig og tidsmessig
sammenhang mellom prosessene› og det behov
som skal ivateras ved forvaltningssanktionen,
vanskelig kan ivateras på en fullgod måte i en
ordinaer straffesak.»
Finska riksdagens revisionsutskott har fäst
uppmärksamhet vid behovet av att samordna
paföljdsordningen (ReUB 9/2010 rd). Enligt
sakkunniga som revisionsutskottet har hört råder det för närvarande oklarhet när det gätler
sanrordning av olika påföljder. Revisionsutskottet förutsatte, att det finns anledning att genom
lagstiftning klarlägga ne bis in idem-principens
tillämplighet och att samtidigt se till att man inte
försvagar paföljdssystems preventiva verkan när
det gäller ekonomiska brott.
Riksdagens grundlagsutskott har för sin del
konstaterat i utlåtandet GrUU 9/2012 – RP
3/2012 rd, att förbudet mot dubbel straffbarhet inte kan anses gälla endast rent konsekutiva
förfaranden utan också samtidigt anhängiga förfaranden.
År 2012 gav regeringen till riksdagen sin proposition RP 191/2012 rd med förslag till lag om
skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut samt till vissa lagar som
har samband med den.
I propositionen föreslås att Skatteförvaltningen inte ska behöva fatta beslut om skatteförhöj
ning när beskattningsbeslutet fattas. Förhöjningen påförs genom ett särskilt beslut före utgången
av kalenderåret efter det att det egentliga beslutet
fattades, om inte Skatteförvaltningen gör polisanmälan i ärendet.
Om Skatteförvaltningen hade påfört skatteförhöjning, skulle skatteförvaltningen inte längre
6
kunna göra polisanmälan i samma ärende, om
inte bevis om nya eller nyuppdagade fakta har
framkommit efter det att skatteförhöjningen
påfördes. Om skatteförvaltningen ger en polisanmälan, kan skatteförhöjningen i princip inte
längre förnyas.
Det som sagts i föregående stycke, har skrivits
med tanke på artikel 4.2 i tllläggsprotokoll nr
7 till Europakonventíonen. Enligt sagda artikel
(undantagsregel) ska bestämmelserna i första stycket inte utgöra hinder för att målet tas upp på
nytt i enlighet med lagen och rättegångsordningen i den berörda staten, om det föreligger bevis
om nya eller nyuppdagade omständigheter eller
om grovt fel begåtts i det tidigare rättegångsförfarandet som kan ha påverkat utgången i målet.
HD hade dock i sitt prejudikat 2012:106
analyserat och tolkat Europakonventionens sagda undantagsregel och beaktat i analysen bl.a.
EMD’s praxis. HD kom till det att undantagsregeln möjliggör, när de angivna förutsättningarna uppfylls, tillämpandet av nationella normer
om extraordinarie ändringssökande till skada för
den som sökt ändring. Däremot kan man inte
anse, att sagda undantagsregel skulle tillåta begränsning av omfånget av rättskraft för den skull
att man senare kunde förete ny utredning till
svarandens skada.
HD’s president blev åhörd inför GrUU i mars
2013 och framförde kritik mot RD 191/2012 rd
som byggde på sistnämnda prejudikat.
GrUU ansåg i sitt utlåtande bl.a. att ett mål
kan behandlas på nytt i straffprocess enbart om
den nya bevisningen skulle ha haft en väsentlig
påverkan på den tidigare processens utgång. Det
borde framgå av lagtexten att målet kan tas upp
för ny behandling bara i sådana fall där man efter
påförandet av skatteförhöjning har fått bevisning
om dylika nya och fundamentala fakta som skulle
ha lett till det att skatteförhöjning ursprungligen
inte hade påförts och att målet hade överförts tilt
straffprocess. Därutöver måste man förutsätta, att
de nya fakta som kommit fram är sådana att det
inte har berott på myndigheternas förfarande att
de inte har beaktats tidigare. GrUU fann också
viktigt, att beslutet om skatteförhöjning undanröjs innanärendet behandlas i straffprocess.
Lagutskottet förenade sig i juni 2013 med de
Kammarrättspresident Mari Andersson og hovrättspresident Margareta Bergstrøm.
7
tebrott som regleras i skattebrottslagen: döms i
de allmänna domstolarna – krävs uppsåt eller
grov oaktsamhet. Vi har ju följt denna fråga i
många år.
År 2002 fick vi i Janosevic mot Sverige i
Europadomstolen klart att skattetillägg är att
betrakta som straffrättsliga enl 6 § EKMR men
ända fram till 2009 trodde vi i Sverige att det var
ok att ha dubbel lagföring och dubbla påföljder
om brotten skiljde sig åt och bla de subjektiva
rekvisiten dvs uppsåtet skilde sig åt. Bla Europadomstolens dom Rosenquist mot Sverige 14 sept.
2004 fick oss att tro det. Olika «saker» = «idem».
synpunkterna som GrUU framlade och föreslog
motsvarande förändringar till lagförslagen i RP.
I Finland ansåg alltså HD, att lagstiftarens ingripande är nödvändigt i fråga om samordning
mellan ne bis idem och lis pendens. I detta nu
kan dock fräga, om man i Sverige har lyckats att
klara saken genom domstolspraxis utan sådant
ingripande.
Sveriges HD har i 11 juni 2013 meddelat beslut i ett ärende angående grovt bokföringsbrott
m.m. (B 4946-12) och besvarat däri också frågan
«Bör rätten att inte bli lagförd eller straffat två
gånger gälla även när det pågår ett förfarande
om skattetilägg eller enbart när förfarandet är
avslutat?»
Punkt 70 i domen lyder: «Förbudet i tilläggsprotokollet bör som svensk lag tillämpas på ett
sätt som är förenligt med grundläggande svenska
processuella principer, inte bara om res judicata
utan också lis pendens. Ett pågående förfarande
om skattetillägg bör därför enligt grunderna för
45 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken innebära ett hinder mot ett åtal som avser samma
oriktiga uppgift. En sådan tillämpninggàr möjligen längre än vad som följer av rättighetsstadgan.
Enligt högsta domstolens bedömning innebär en
samordning av principerna om res judicata och
lis pendens på det angivna sättet emellertid inte
att sanktionssystemet inte svarar mot det unionsrättsliga effektivitetskravet.»
Och punkten 71 avslutar temat: «För att rättegångshinder på grund av lis pendens ska föreligga
i brottmålet måste det dock krävas att frågan om
ett uttag av skattetillägg dessförinnan har konkretiserats i det enskilda fallet. Det avgörande bör
vara när Skatteverket har fattat sitt beslut om att
påföra skattetillägg. Från den tidpunkten föreligger alltså hinder mot åtal.»
I 2009 kom en dom i Europadomstolen Carlberg
mot Sverige där vi började tvivla och sedan kom
Zolotukhin mot Ryssland och Ruotsalainen mot
Finland 2009 och då anade vi oråd.
HFD kom med en dom RÅ 2009 ref. 94 där
man fann att det svenska systemet med dubbla
straff och rättegångar inte står i strid med EKMR
mht att Europadomstolen godtagit det och särdragen i vårt system med förvaltningsdomstolar
som kan den materiella skatterätten och brottmålsdomstolar som prövar brottmål.
HD kom i NJA 2010 s. 168 med en dom där
man visade mer tveksamhet. Slutsatsen var att
det inte fanns ett klart stöd för att underkänna
det svenska systemet eftersom det finns olika
tolkningar i Europadomstolens praxis men man
efterfrågade en översyn av lagstiftaren.
EUdomstolens dom i Åkerberg Fransson mot
Sverige (moms) kom 26. februari i år. EUdomstolen kom fram till att det är OK med skattetillägg + skattebrott förutsatt att skattetillägget
inte har straffrättslig karaktär – Det fick vi ju
veta av Europadomstolen redan 2002 i Janosevic
att det har. Dvs det är samma sak (idem). Vidare
uttalade domstolen att det inte är OK att kräva
ett klart stöd som HD sagt 2010.
Då började HD leta efter ett nytt mål att släppa upp och dom kom den 11. juni. Då kom man
fram till att (1) det är samma brott (idem) – går
inte att lagföra två gånger, (2) gäller också in-
Sverige (Mari Andersson): I Sverige har vi (1)
en administrativ påföljd skattetillägg om någon
lämnat en oriktig uppgift som påförs av SKV och
som sedan kan överklagas i de allmänna förvdst:
49 kap. SFL – krävs inte uppsåt och (2) skat8
Præsident Bent Carlsen og lagmann Dag Nafstad. Bak førstelagmann Dag Bugge Nordén og førstelagmann Bjørn Solbakken.
komstskatt (inte enbart moms), (3) bör hanteras
av lagstiftaren och inte domstolarna – m.h.t. följdändringar. Men nu har systemet underkänts av
EUdomstolen såvitt avser moms – att upprätthålla systemet avseende andra skatter är ologiskt och
de lagstiftningsåtgärder som kunde ha förväntas
efter 2009 har ännu inte genomförts.
får överlämna till åklagaren att besluta vilken väg
man ska ta i de enskilda målen. Väljer åklagaren
att väcka åtal avstår SKV i så fall från skattetillägg.
Regeringen har fått en förfrågan från Europadomstolen förra veckan om vad Sverige nu avser
att göra med anledning av HDs dom. Regeringen
ska svara senast i oktober. Europadomstolen har
fn 4 mål uppsläppta som vi väntar på och vi har
väntat ganska länge redan (bla RÅ 2009 ref 94).
Slutsats – avvisade åtalet om skattebrott
(för inkskatt).
Det föreligger lis pendens så fort SKV
fattat beslut om skattetillägg.
Enligt uppgift letar nu HFD efter ett
lämpligt mål att släppa upp.
Danmark (Bent Carlsen): I Danmark har spørsmålet om dobbeltstraff ikke vært noe problem. Vi
er klar over at man i Norge har hatt 70 avgjørelser
fra Høyesterett etter år 2000 som berører dette
spørsmålet. Fra dansk Høyesterett er det ingen
avgjørelser.
Ordninger med tilleggsskatt og lignende finnes også i Danmark, og tilleggsskatt ilegges i tillegg til at lovbruddet straffeforfølges.
Det nærmeste man kommer forbudet mot
dobbeltstraff, eller lispendens, er reglene i den
danske straffelov § 10 a) som omhandler situasjonen der personer er eller har vært straffeforfulgt i
Regeringen tillsatte en utredning i mars 2012 som
ska utreda bla dessa frågor. En utgångspunkt är
att såväl skattetillägg som den straffrättsliga sanktionen ska finnas kvar, men frågan är hur dessa
kan samordnas. En lösning som anvisas är att likt
Norge vid en viss tidpunkt välja vilken väg man
ska gå. Utredningen ska lämna sitt förslag senast
den 9 september. En allmän gissning är att SKV
9
Avgjørelsen i RT 2010-1121 gjelder spørsmålet om tilleggsskatt og ordinær straffeforfølgning
er i strid med forbudet mot dobbeltstraff i EMK
tilleggsprotokoll 7 art. 4. Høyesterett tar her utgangspunkt i at EMD i flere avgjørelser har slått
fast at fem kumulative vilkår må være oppfylt for
at en sak skal sperre for en ny sak. Begge saker
må innebære straffeforfølgning etter P 7-4, det
må være samme straffbare forhold, den første avgjørelsen må være endelig, behandlingen av den
andre saken må innebære gjentatt forfølgning og
begge sakene må rette seg mot samme rettssubjekt. Høyesterett går deretter gjennom de ulike
vilkår i forhold til den aktuelle sakskompleks.
Etter å ha konkludert med at sakene retter
seg mot samme rettssubjekt, at det er samme
straffbare forhold, at tilleggsskatt er straff etter p 7-4 og at avgjørelsen om tilleggsskatt er
endelig, går Høyesterett inn på spørsmålet om
det foreligger gjentatt eller parallell behandling.
Siktelse for brudd på ligningsloven ble tatt ut
14. desember 2007, mens varsel om endring av
ligningen ble sendt den 26. august 2008. Saken om tilleggsskatt og straffesaken ble deretter
behandlet parallelt frem til de ble avgjort ved
henholdsvis ved vedtak av 24. november 2008
utlandet. Reglene ble revidert i 2008. Hovedregelen er at personer som har vært straffeforfulgt
i utlandet ikke kan straffes i Danmark for den
samme forbrytelsen. I en del tilfeller der vedkommende er frifunnet av en utenlands domstol, f.
eks. i sak om omskjæring, kan straffeforfølgning
i Danmark likevel skje. Ved rettighetstap, der rettighetstapet er geografisk begrenset, kan rettighetstap begrunnet i de samme faktisk hendelser,
også ilegges i Danmark.
I Danmark er det videre klart at det er Høyesterett som avgjør hvordan loven er å forstå,
også i forhold til internasjonale forpliktelser. En
slik situasjon som har oppstått i Finland vil være
utenkelig i Danmark.
Norge (Dag Bugge Nordèn): I Norge har Høyesterett vist stor interesse for spørsmålet om
dobbeltstraff. Tradisjonelt har fokuset vært på at
straffeforfølgningen, og det administrative pålegget bygger på samme straffbare forhold, og
om pålegget er straff. Etter Zolotukhin-saken fra
Den Europeiske Mennekserettighetsdomstolen
(EMD) i februar 2009 har Høyesterett sett på
spørsmålet på nytt i to saker, Rt 2010-1121 og
Rt 2012-10551.
10
og dom 2. mars 2009. Høyesterett tar utgangspunkt i at EMD har forstått protokoll 7 artikkel
4 nr1 slik at det er en viss adgang til å ilegge
forskjellige sanksjoner i forskjellige prosesser selv
om skyldspørsmålet prøves på ny. Vilkåret er at
det må være sufficiently close connection mellom
ileggelsen av de to sanksjonene in substance and
in time.
Høyesterett konkluderte deretter med at det
i den aktuelle sak, ikke var tvilsomt at det forelå
tilstrekkelig saklig og tidsmessige sammenheng.
Det ble videre vist til hensynet til å gi beskyttelse mot den belastning det er å bli utsatt for
ny forfølgning, gjorde seg gjeldende med mindre
styrke i dennes saken og at tiltalte heller ikke
hadde noen beskyttelsesverdig forventning om
å bli gjenstand for kun en forfølgning.
Høyesterett har fulgt opp denne avgjørelsen i
dommen inntatt i RT 2012-1051. Denne saken
gjelder spørsmålet om tvangsplassering i barnevernsinstitusjon grunnet kriminelle handlinger
stenger for at det blir reist straffesak begrunnet
i de samme handlingene. Høyesterett kom også
her til at det forelå en slik tidsmessig og saklig
sammenheng at det forelå lovlig parallellforfølgning.
Tidligere var holdning i Norge at for å unngå
å komme i konflikt med forbudet mot dobbeltstraff i p 7-4, måtte det velges spor under
behandlingen, enten en forvaltningsmessig
reaksjon eller en straffesak. Fokus synes nå å ha
dreid slik at det er anledning til å ilegge både
forvaltningsmessige sanksjoner og reise straffesak,
så lenge kravet til saklig og tidsmessige sammenheng er oppfylt.
handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes
ikke. Tilsvarende fremgår det av den nye straffeloven 2005, i § 20 at den som er psykotisk på
tidspunktet for de straffbare handlingene ikke
straffes. Den norske straffeloven bygger på det
medisinske prinsipp. Dersom man er psykotisk
på handlingstidspunktet, kan man ikke straffes.
Det er ikke krav til årsakssammenheng mellom
psykosen og de straffbare handlingene. Av forarbeidene til straffeloven fremgår det videre at
psykose er den tilstanden som psykiatrien til enhver
tid definerer som psykose.
I forbindelse med vedtakelsen av den nye straffeloven § 2005 var det diskutert om det medisinske prinsipp skulle videreføres. Departementet
landet på videreføring og uttalte at det i praksis
vil være vanskelig å utelukke at det foreligger årsakssammenheng. I forhold til bevisbyrde har det
vært alminnelig lære at det ikke stilles like strenge
krav for tilregnelighet som det stilles i forhold til
at handlingen er begått. I 22.-juli saken forelå
det to sakkyndige utredinger med ulik konklusjon. Spørsmål om bevisbyrde kom likevel ikke
på spissen, idet retten fant det hevet over tvil at
tiltalte var tilregnelig.
Tingretten foretok i 22.-juli saken en drøftelse av psykosebegrepet med utgangspunkt i den
internasjonale ICD 10 standarden. Retten kom
til at de første sakkyndige ikke hadde forstått
psykosebegrepet rett, og la vesentlig vekt på de
observasjoner som var gjort av annet helsepersonell enn de sakkyndige. Tingretten uttalte at
denne vurdering var bevisbedømmelse. I lys av
forarbeidenes henvisning til psykiatrienes forståelse av psykosebegrepet er det grunn til å stille
spørsmål ved om ikke denne vurdering innebærer
en betydelig grad av rettsanvendelse.
Det medisinske prinsipp har i tilknytning til
denne saken på nytt blitt utfordret, og det er satt
ned utvalg som skal se nærmere på blant annet
dette tema. Utvalget er brett sammensatt, men
dommerne er ikke representert.
I media ble domstolene forut for 22.-juli saken kritisert for ikke selv å ta ansvar i forhold til
Tilregnelighet som straffbar­
hetsvilkår. Innlegg fra samtlige land:
Norge (Dag Bugge Nordèn): I diskusjonen rundt
tilregnelighet som straffbarhetsvilkår har vi i Norge to epoker, før og etter 22.-juli hendelsen og
rettssaken mot Anders Behring Breivik. Kravet
om tilregnelighet for å kunne straffes er nedfelt i
straffeloven § 44 hvor det fremgår at den som på
11
spørsmålet om tilregnelighet. Dette har sammenheng med at psykosebegrepet har vært definert
av psykiatrien. I 22.-juli dommen tok retten et
selvstendig standpunkt. Dette er imidlertid et
tankekors i forhold til at dommerne ikke er psykiatere.
Personer som har vært psykotisk som følge av
selvforskyldt rus på gjerningstidspunktet, kan
straffes. Det er da et vilkår at psykosen må har
vært kortvarig, opp til fire uker, og at den avtar
ettersom rusmiddelvirkningen opphører.
Det er flere eksempler på dette både etter inntak
av alkohol, men også etter å ha inntatt sopp.
Hvis en person ikke kan straffes grunnet utilregnelighet, er det mulighet til å ilegge særreaksjoner.
Sverige (Peter Rosèn): I Sverige arbeides det med
en ny lovgivning om psykisk syke lovovertredere.
Det er levert en utreding; SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar og samhällsskydd. De nye reglene er foreslått iverksatt
fra 1. januar 2016.
I dag kan tvunget psykisk helsevern (tvangsvård) ilegges dersom en person lider av en alvorlig
psykisk lidelse, og som følge av denne lidelsen
har et klart (oundgängligt) behov for psykiatrisk
vern. I forslaget til nye regler skal tvunget psykisk helsevern gis dersom personen lider av en
alvolig psykisk lidelse, og som følge av lidelsen
har et påtagligt behov for psykisk vern. Påtagligt
behov for vern foreligger dersom pasienten får
sin funksjonsevne forbedret gjennom vern, eller
at forverring ungås gjennom vern eller pasienten
utgjør en fare for eget eller andres liv og helse.
Videre innføres en regel om at tvunget psykisk
helsevern ikke kan gis før frivillig behandling har
vært prøvd uten fremgang, eller dersom det er
åpenbart at frivillig behandling er hensiktsløst.
I forhold til lovovertredere følger det av dagens regler at selv alvorlig sinnslidende personer
kan dømmes for forbrytelser. Der er imidlertid
et prinsipielt fengslingsforbud for personer med
alvorlige psykiske lidelser. Disse lovovertrederne
kan dømmes til tvunget psykisk helsevern (skyddtilsyn). Det er også en mulighet å dømme lovovertredere som trenger vern på grunn av en
alvorlig psykisk lidelse til rättspsykiatrisk vård med
eller uten särskild utskrivingsprövning.
Vi har ikke vært helt fortrolige med at vi
kan finne mennesker skyldig for en forbrytelser
som er utslag av en alvorlig sinnslidelse. Det er
derfor foreslått å innføre et krav om tilregnelighet for å kunne dømme noen for en straffbar
handling. I straffeloven er foreslått inntatt en
Danmark (Bent Carlsen): Sindsyke har man
mange av i Danmark. Reglene om tilregnelighet som vilkår for å kunne straffes er inntatt i
straffeloven § 16. I Danmark er det et dobbelt
kriterium. Den som er utilregnelig på grunn av
sindsykdom, kan ikke straffes. Sindsykdom har
langt på vei det samme innhold som i Norge, dvs.
det er den tilstand som psykiatrien til enhver tid
anses som en psykose. Hvorvidt tiltalte led av en
psykose på tidspunktet for den straffbare handling vurderes av sakkyndige innen psykiatri og de
foretatte mentalundersøkelser legges til grunn av
domstolene.
I tillegg til å være psykotisk, foretas det en
vurdering av om tiltalte var utilregnelig. Dette
er et rettslig vilkår som gir domstolene en mulighet til å domfelle selv om tiltalte var psykotisk
på gjerningstidspunktet. Vilkåret har i praksis
karakter av å være en nødutgang for domstolene.
Det benyttes primært dersom det er grunn til
tvil om tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet. Utilregnelighetsvurderingen innebærer også et element av kausalitet mellom den
psykotiske lidelse og den straffbare handling.
Det er flere eksempler på at personer som har
begått økonomisk kriminalitet som har vært
psykotisk på gjerningstidspunktet har blitt
straffet, når handlingen fremstås som fornuftig
motivert. Dette skjer imidlertid meget sjeldent
ved drapsforbrytelser.
Ved forbigående sindsykdom som følge av
selvforskyldt rus, har man mulighet til å straffe.
12
Blindefold av Marte Johnslien.
bestemmelse om at en handling ikke utgjør en
forbrytelse dersom den er utført av noen som på
grunn av en alvorlig psykisk lidelse, en tilfeldig
sindsforvirring, en betydelig utviklingshemning
eller en alvorlig demenstilstand ikke har kunnet
forstå handlingens innhold i den situasjon vedkommende befant seg i, eller ikke har kunnet
tilpasse handlingen etter en slik forståelse. Det er
i regelen gjort et unntak dersom den manglende
forståelse skyldes selvforskyldt rus. Den som er
tilregnelig etter de nye reglene skal dømmes i
henhold til det vanlige straffesystemet. Har den
domfelte behov for psykiatrisk behandling, skal
vedkommende få det, og behandlingstiden skal
regnes som en del av straffen.
De som er utilregnelige skal ikke straffes. Det
kan imidlertid ilegges särskilda skyddsåtgärder
(forvaring) for å forhindre at gjerningsmannen begår nye straffbare handlinger av alvorlig
art. Slike restriksjoner kan idømmes dersom
gjerningen har rettet seg mot eller medført fare
for noens liv eller helse, og det for handlingen
ikke er fastsatt lever straff enn 6 måneders fengsel. Det må videre være en påtagelig risiko for
nye alvorlige straffbare handlinger, og handlingen
må være begått under påvirkning av en alvorlig
psykisk lidelse e.l. Denne type reaksjoner kan gå
ut på både kontroll og tvangstiltak. Ansvaret for
å gjennomføre reaksjonene påhviler staten.
Det er et tosporet system for prøving av disse
avgjørelsene. I utilregnelighetstilfellene er det forvaltningsdomstolen som prøver restriksjonenes
berettigelse etter at de alminnelige domstolene
har tatt stilling til utilregnelighetsspørsmålet. I
tilfeller der noen er idømt fengselsstraff prøver
forvaltningsdomstolene om overføring til andre straffearter skal skje, dersom de alminnelige
domstolene har bestemt at slik prøving kan skje.
Särskilda skyddsåtgärder kan først ilegges når forutsetningen for tvunget psykisk helsevern ikke
lenger er til stede. Särskilda skyddsåtgärder kan
pågå så lenge det er påkrevd. Hvorvidt vilkårene
er oppfylt, kan prøves av forvaltningsdomstolen
hver 6. måned. Särskilda skyddsåtgärder gjenneomføres ved plassering i særskilt institusjon eller
i frihet under særskilte vilkår.
Reformen innebærer store utfordringer for
rettspsykiatrien. Det er i dag ca. 1 400 pasienter
13
i rettspsykiatrien, hvorav ca. 900 er under tvang.
Rettspsykiatrisk tvang i dagens mening forsvinner. Det vil fortsatt være behov for ca. 400 – 450
sikkerhetsplasser i det psykiatriske helsevesen for
de som er dømt for forbrytelser. Det vil bli behov
for hørere sikkerhet rundt disse plassene. Videre
vil det bli behov for ca. 400-450 nye sikkerhetsplasser, og det må etableres en sikkerhetsenhet
som drives av staten. Det nye system vil koste ca.
500 mill. kroner pr år mer enn dagens ordning,
alene til forbedring av nivået på utredninger som
tenkes gjennomført i tilknytning til avgjørelsene
om särskilda skyddsåtgärd skal idømmes. I tillegg
kommer kostander til institusjonsplasser m.m. på
til sammen ca. 3-3,5 milliarder kroner fordelt på
staten og kommunene.
viktig å finne en egnet rettsal for gjennomføring
av saken. Den må være stor nok, og om nødvending må det leies saler utenfor rettsbygningen.
Fra Vestre landsrett er det eksempler på at man
har leid kantiner og deler av skoler. Sikkerheten
er viktig. Rettsalenes beliggenhet og sikkerhet
må vurderes i samarbeid med politiet. I den nye
rettsbygningen til Vestre landsrett som er under
oppføring, blir det anlagt en sikkerhetssal med
glassvegg mellom publikum og rettens aktører.
Det er videre viktig at dommerne som skal ha
saken gis tid til forberedelse av saken og til skriving av avgjørelse.
Når det gjelder selve gjennomføringen av forhandlingene, er det viktig at man har en tidsplan
og at denne følges. Det bør ikke legges opptil for
hyppige pauser i løpet av rettsdagen da disse tar
mye tid. Videre pekes det på at man må fokus
på å flytte/omrokkere på vitner, slik at det sikres
en effektiv bruk av rettsdagene.
Forholdet til media står sentralt. Det må sørges for at det er tilstrekkelige plasser i rettsalen
til representanter fra media. I Danmark har man
for øvrig vært tilbakeholden med å tillate fotografering eller filming i og ved rettsbygningene.
Detter er blant annet begrunnet i hensynet til
andre tilstedeværende som gjerne ikke ønsker
å bli sett i nærheten rettsbygningen. Det har
ikke forekommet at man har filmet tiltalte på
vei til eller fra rettsalene. Man har tillatt filming
av domsavsigelser, men det har da kun vært tillatt å filme fagdommerne. Meddommerne har
ikke blitt filmet. I danske domstoler er man noe
skeptisk til å slippe media så tett inn på seg som
vi har sett at det har blitt gjort i 22.-juli saken i
Norge. Det har ennå ikke blitt holdt noen pressekonferanse fra domstolenes side i tilknytning
til behandling av noen enkeltsak.
Finland (Mikko Konkkola): Ordningen i Finland er relativt likt det som er dagens ordning
i Sverige. I finsk strafferett er det en forutsetning om at den tiltalte må være tilregnelig for å
kunne straffes. Utilregnelig er man dersom man
på grunn av mental sykdom, forstandssvakhet,
mental forstyrrelse eller demens ikke kan forstå
gjernings natur. Straffeloven inneholder også regler om mildere behandling dersom gjerningen
er begått under nedsatt bevissthet, eller redusert
tilregnelighet. De fleste saker de siste årene er i
denne kategori. Ved behandling av saker om tilregnelighet, har dommerne de siste årene stilt seg
friere i forhold til de sakkyndiges anbefalinger.
Hvis en person er utilregnelig, kan vedkommende dømmes til tvungen behandling i psykiatrisk
institusjon.
Administrasjon av meget
store rettssaker
Danmark (Bjarne Christensen): I Danmark
har det ikke vært så mange store saker, så vi har
nok mye å lære av de andre nordiske land. I det
følgende vil det blir gitt noen generelle betraktninger:
Domstolens leder må tilrettelegge de praktiske
rammer for gjennomføring av saken. Det er da
Sverige (Sten Burmann): Store straffesaker
innebærer betydelige utfordringer, særlig for
små domstoler. En sak fra Sundsvall tingsrett
fra 2009 illustrerer dette. 40 personer ble da
pågrepet i en dopingsak. Samtlige ble fremstilt
14
Førstelagmann Bjørn Solbakken og president Olli Varila.
for varetektsfengsling i Sundsvall tingrett, som
hadde 8 dommere. Videre skulle alle ha hver sin
forsvarer, men det var kun 30 advokater i byen.
Fengslingen skulle forlenges hver 14. dag, noe
som la beslag på en betydelig del av domstolens
ressurser. Etterhvert ble det etablert en ordning
der fengslingsforlengelsene ble behandlet med
tiltalte til stede på videolink fra fengselet. Hovedforhandling i saken måtte skje samlet for alle de
tiltalte. Påtalemyndighetens forundersøkelse i
saken var på 50 000 sider, og påtalemyndigheten forlangte 100 000 kroner per eksemplar til
dekning av kopieringsutgifter. Det ble avholdt
saksforberedende møte med alle advokatene til
stede samtidig, der det ble lagt en plan for gjennomføring av forhandlingen. Blant annet ble det
avklart når det var nødvending at den enkelte
forsvarere og tiltalte var til stede. Advokatene fikk
ikke anledning til å være til stede hele tiden, noe
som medførte reduserte utgifter. Forhandlingene
i tingretten varte i 8 måneder og dommen fra
tingretten var på 500 sider. Saken ble for samtlige
tiltalte anket til hovretten. Da saken gikk i hovretten ble forhandlingene overført på videolink
til en rekke ulike tingsretter, og de tiltalte kunne
møte opp der og følge saken fra sin lokale tingsrett. I startene protesterte advokatene på denne
ordningen, men etter hvert var det flere som gav
uttrykk for at dette var en god behandlingsmåte.
Det er en av de tiltalte som har anket til Högsta
domstolen grunnet manglende rettferdig rettergang. Denne anken er ikke avgjort ennå.
Erfaringen fra denne saken er at saker av
denne størrelse krever store ressurser, og de er
særlig krevende å håndtere for små domstoler.
Bare advokatutgiftene i denne saken ble på ca. 42
mill. kroner. Det er videre viktig å få til en samhandling med advokatene og få aksept fra partene om at det er viktig å få saken gjennomført.
Det er videre viktig å sette av tilstrekkelig tid til
å behandle saken, både i forhold til forberedelse,
gjennomføring og skriving av dom.
Finland (Mikko Konkkola): I Finland har det
også vært en hel del stor straffesaker. Andelen av
disse sakene er svært ulikt fordelt ut over landet.
Statestikk fra 2012 viser at det var to saker som
hadde hovedforhandling på mer enn 100 timer.
15
Begge disse sakene gikk i Helsingfors hovrett.
Tilsvarende hvis en ser på saker med hovedforhandling på mer enn 25 timer, gikk 28 av 39
saker i Helsingfors hovrett. Selv på saker hvor
varigheten av forhandlingene overstiger 8 timer,
er det store forskjeller. 42 % av disse sakene gikk
i Helsingfors hovrett. I Helsingsfors hovrett vider
det seg at ca. 40% av ressursene går til behandling av ca. 3% av sakene.
I Helsingfors hovrett har man overlatt til en
avdeling (avdeling 7) å behandle de største sakene, dvs. der hovedforhandlingene i første instans
har vart mer enn 10 dager. Saker der hovedforhandling i tingretten har vart fra 5 til 10 dager
anses også som store saker, men disse fordeles
jevnt ut på alle avdelingene i hovretten.
Helsingfors hovrett har som mål å avgjøre de
store sakene innen ett år. Som et ledd i planleggingen for å få dette til, rapporterer tingsrettene
tre ganger i året inn til hovretten de sakene de har
som varer i mer enn fem dager. Med bakgrunn i
disse opplysningene planlegges saksavviklingen
og resursfordelingen i hovretten. Avdelingen som
tildeles de største sakene kan årlig avgjøre 15-20
saker det hovedforhandlingen i tingretten har
vart i mer enn 10 dager.
Når en stor sak kommer inn til hovretten er
det viktig å være aktiv i starten. Det er viktig å
ha fokus både på sakens materielle sider, og den
tekniske avvikling. Alle dommerne som skal delta
ved behandling av saken bør tidlig bli enige om
hovedtrekkene i hvordan saken skal behandles,
mens forberedende dommer og utrederen gjennomfører forberedelsen. Målsettingen i forberedelsesfasen er å redusere gjennomføringstiden.
Ved selve gjennomføringen av forhandlingen
har tekniske hjelpemidler stor betydning. Det
skriftlige bevismaterialet foreligger i elektronisk
form (PDF) og bevisene presenteres fra bærbare
datamaskiner på hovrettens AV-system. Videoog telefonavhør m.m. benyttes også.
Ved planleggingen må det tas hensyn til tiden
som medgår til å skrive avgjørelsen. I utgangspunktet settes det av like mange dager til skriving
som hovedforhandlingen pågår. Alle dommerne
deltar i skrivingen i disse sakene. Vanligvis går
det et notat fra utrederen på saken til dommerne
som danner grunnlag for dommen. Det forhold
at bevismaterialet foreligger skriftlig, letter også
skrivearbeidet. Rettens administrator har ansvaret for skrivearbeidet, og leder dette frem til en
endelig avslutning i samsvar med en fastsatt tidsplan. Vi vurderer nå om det er mulig å utvikle
den arbeidsformen vi har i forhold til de største
sakene til også å gjelde de mindre omfangsrike
sakene.
Norge (Ola Dahl): Norge har fått mye skryt for
håndteringen av 22.-juli saken. En rekke faktorer
har vært viktige for at behandlingen av denne
saken ble så vellykket som det faktisk ble. For det
første er det sentralt at gikk i Oslo tingrett som
er landets desidert største domstol med en solid
administrasjon, og som hadde håndtert store saker tidligere. Videre ble det utvist kreativitet, og
man knyttet til seg den hjelp som var nødvendig.
Blant annet ble det på et tidlig stadium avholdt
møter med media. Man var også heldige med
aktørene. Forsvarer, aktorat og bistandsadvokater
hadde alle fokus på å få saken gjennomført på
en ryddig måte. Man etablerte ordningen med
koordinerende bistandsadvokater, noe som ikke
var kjent fra tidligere. Et sentralt forhold er videre
at man fikk de penger man hadde brukt for. Den
totale regningen for saken ligger nå på ca. 70
mill. kroner. Endelig er det viktig at det ble utvist
en ekstrem åpenhet under saken. Alle skulle får
vite hva som skjedde.
Når det gjelder behandling av store straffesaker
generelt, har det i Norge vært nedsatt et utvalg
som har sett nærmere på de utfordringer disse
saker reiser. Konklusjonen til utvalget er at det
ikke er behov for lovendringer, og at dagens lovverk gir det nødvendige verktøy for å håndtere
disse sakene. Utvalget definerte en stor sak, som
en sak der hovedforhandlingen varer i mer enn
60 timer, eller 10 rettsdager.
Også i Norge er andel av slike saker svært ulikt
16
fordelt mellom lagmannsrettene. Statistikk for
2010 viser av 24 saker med slik varighet gikk
18 i Borgarting lagmannsrett, 3 i Gulating lagmannsrett og 1 i Eidsivating lagmannsrett. De
øvrige av landets seks lagmannsretter hadde ingen saker av slik varighet til behandling. Tendensen viser at stadig flere saker blir større. Særlig
gjelder dette narkotikasaker, med flere tiltalte,
bruk av tolk og med et komplekst bevismateriale.
Men også innen andre saksfelt som økonomisk
kriminalitet, terror, krigsforbrytelser blir sakene
mer omfangsrike. Nylig har vi i Norge også hatt
en sedelighetssak der en ordfører var tiltalt som
ble meget omfangsrik, noe som nok i stor grad
skyldes medieinteressen som saken hadde.
I utgangspunktet behandles store straffesaker
på samme måte som de mindre. I Borgarting
lagmannsrett berammes også store saker som
hovedregel etter at siling har funnet sted. Det
hender at saker forhåndsberammes, før det foreligger dom i tingretten, men dette er unntaket.
Alle straffesaker forberedes i Borgarting av en
lagmann, men i store saker settes rettens leder
på med en gang, og vedkommende står for den
videre saksforberedelse. På et tidlig stadium under saksforberedelsen tas det kontakt med partene, og det lages en fremdriftsplan. I forhold
til fremdriftsplanen for selve forhandlingene,
rettes fokus på hva vitner skal forklare seg om.
Erfaring viser at fremdriftsplanen vanligvis blir
fulgt, og det er sjeldent det er behov for lange
rettsdager i de store sakene. Det hender man deler ankeforhandlingene inn etter tema, dersom
dette fremstår som hensiktsmessig. Økonomiske
straffesaker behandles i stor utstrekning som sivile saker, med all dokumentasjon innledningsvis
under forhandlingene.
I Borgarting lagmannsrett er det oftest saler
som er store nok, og der er en egen sikkerhetsstab som tar hånd om sikkerheten. Videolink er
viktig, og brukes i stadig større gard under forhandlingene. Presset fra media er vanligvis langt
mindre i lagmannsretten enn det man opplever i
tingretten. Erfaringene fra 22.-juli saken viser at
man nok kan spare en del tid på selv å være aktiv
og gjerne benytte sosiale medier som twitter og
facebook for å få ut informasjon.
Reformer i domstolslovgivningen.
Rapport fra de forskjellige land
Finland (Mikko Könkköla): I Finland er det
nedsatt et utvalg som arbeider med å samle de
ulike regler om domstolene og dommere i en ny
lov. I henhold til mandatet skal utvalget blant annet vurdere på hvilket nivå reglene skal gis. Hvilke
regler skal gis i lov s form og hvilke regler skal gis
som domstolenes interne retningslinjer. Det er
videre et mål at det skal være enhetlige regler for
de ulike domstoler, om det ikke foreligger særlige
forhold som kan begrunne ulike ordninger. For
de mindre domstolene er det særlig viktig med
en slik enhetlig lovgivning. Det er videre viktig
å betone domstolenes og dommernes særlige stilling som bygger på grunnloven. Arbeidsgruppen
har en bred sammensetning, hovedsakelig med
representanter fra domstolsvesenet og justisforvaltningen. Det kan imidlertid være grunn til å
stille spørsmål ved legitimiteten av at personer fra
domstolsvesenet deltar. Er det f.eks. passende at
presidenten i hovretten deltar i behandlingen av
lover som vil ha betydning for en selv?
Av aktuelle spørsmål som utvalget skal se på,
nevnes systemet for ledelse av domstolen, mellomledernes posisjon og utnevning, ledergruppenes stilling, forholdet mellom domstolleder og
de øvrige dommere, åremålutnevnelse av ledere i
domstolene, midlertidige og/eller tidsbegrensede
dommeroppgaver, opplæringstjeneste for dommere i andre domstoler, regulering av dommernes plikter, kan man f.eks. pålegge dommerne
oppgaver ut over de rene dommeroppgaver, bruk
av dommere fra andre domstoler ved behov,
eventuelt mulighet til å overføre en sak fra en
domstol til en annen domstol som har kapasitet.
Utvalgets mandat er forholdvis åpent, og utvalget
ser nå også på regler om dommernes sideverv og
plikt til å opplyse om sine verv m.m. Det antas
at utvalget langt på vei vil foreslå en kodifikasjon
17
Flåmsbanen – Kjosfossen.
av det som i dag er ansett som gjeldende rett. På
noen områder må det imidlertid forventes at det
kommer nye regler.
til å redusere kongens makt. I 1888 fikk vi ny
straffeprosesslov hvor juryordningen ble innført.
Ved vedtakelsen av formannskapsloven i 1837 ble
det også kommunalt selvstyre innført. I Norge
har det således vært en lang og sterk tradisjon for
deltakelse av lekmenn, og en kamp mot embetsmakten. Det kan være grunn til å stille spørsmål
ved om det er grunnlag for å opprettholde denne
kampen i dag. Mye kan tale for at vi bør nærme
oss resten av Norden. Førstelagmennene ønsker
ikke å fjerne lekmannsdeltakelsen. Men det bør
sees på organiseringen, hvem utvalgene av lekmenn består av og hvordan de betales. Regjeringen har imidlertid ikke vært villig til å gå inn på
disse spørsmål.
Norge (Aage Rundberget): Fra norsk side er det
naturlig å først peke på noen historiske trekk som
gjør at vi skiller oss klart fra Sverige og Finland
når det blant annet gjelder lekmenns deltakelse
i straffeprosessen. I Norge har det blant annet
grunnet vanskelig topografi og dårlig kommunikasjon vært et svakt kongedømme. Fra gammelt
av kunne alle våpenføre menn stille opp på tinget
og delta i forhandlingene. Etter hvert utviklet det
seg til representasjonsting. Det ble behov for å
skrive ned det som skjedde på tingene. Personer som hadde utdannelse og som kunne skive
fikk denne oppgaven, og dette er forløperen til
sorenskriverordningen som ble etablert i 1591.
Sorenskriver ble eksperten og fikk mer makt.
Da vi kom i union med Danmark, ville kongen
utvikle embetsverket i Norge. Dette ble svært
negativt mottatt. Holdningen i Norge var at vi
måtte begrense embetsverkets makt. Parlamentarismen ble innført omkring 1880 noe som bidro
Regjeringen har satt ned et enmannsutvalg, bestående av en dommer i arbeidsretten, som skal
går gjennom å se på deler av reglene i domstolloven. Mandatet omfatter gjennomgang av reglene
om offentlighet i rettspleien, reglene om rettergangsstraff, reglene om fritak av lekdommere
som er trukket ut til å gjøre tjeneste, reglene om
rettsvitner, regler om domstolleders mulighet til å
18
oppnevne fast stedfortreder ved fravær, regler om
utelukkelse av tjeneste som meddommer grunnet
stilling, regler om dommerforsikring, regler om
dommerfullmektigenes kompetanse og om noen
regler i dag bør tas ut av domstolloven og plasseres andre steder. Spørsmålet om meddommerordningen som sådan er ikke omfattet av mandatet.
Førstelagmennene og lederne av de største
tingrettene har reagert på mandatet, og utvalgets
sammensetning. Forholdet er tatt opp både med
Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet. Det er pekt på at det er en rekke prinsipielle
spørsmål som burde ha vært utredet nærmere,
særlig er det pekt på Domstoladministrasjonens
rolle og makt i forhold til utnevning av dommere, saker som behandles i Tilsynsutvalget for
dommere og avgjørelser om hvilke sidegjøremål
dommere skal tillates å inneha. Departementet at
svart at dommerne vil bli trukket inn i prosessen
etter at utredningen er ferdig, noe som er meget
lite tilfredsstillende.
advokater er til stedet. I sær i store saker kunne
denne innebære betydelig besparelse av ressurser.
Advokatene er skeptiske til dette. Bland annet
anføres det at man da ikke kan være sikker på
at dommerne ser på bevisførselen, men dette er
ikke et gyldig argument. Videre vurderes det å
åpne opp for at sakene i hovrettene kan behandles av én dommer, så fremt partene er enige om
det. Ved behandling av saker der partene ikke er
enige om en dommer, vurderes det å redusere
bemanningen til dommere, og da slik at rettens
formann vil ha dobbeltstemme ved uenighet.
Det er videre kommet en ny utreding som ser
på organiseringen i domstolene. Her forslås det
blant annet en regel om at en likestilt dommer
ikke kan være sjef for en annen dommer i domstolen. Videre er det begrenset i hvilken utstrekning en kan tildele en dommer som ikke er i en
sjefsstilling oppgaver ut over de rene dømmende
oppgaver. I førsteinstansdomstolene kan dette til
en viss grad gjøres, men ikke i hovrettene. I kollegiale retten skal videre den med høyeste rang,
og deretter lengst ansiennitet være administrator
i saken.
Det er også foreslått endringen i lekdommerordningen, da slik at lekdommere ikke lenger
skal delta ved behandling av saker i hovrettene og
i kammerrettene. Ordningen med lekdommere
ble innført i hovrettene for ca. 40 år siden. Ordningen var begrunnet i behov for lokalkunnskap
og for å sikre innsyn i rettsprosessen. Disse hensynene står ikke så sterkt i dag. Dertil kommer
at en har erfart at det for enkelte lekdommere er
vanskelig å skille mellom rollen som lekdommer
og politiker. Overgangen fra fornyet behandling
til overprøving som ble innført ved reformen i
2008 har også medført en annerledes og mer
teknisk tilnærming til saken. Lekdommerne som
ikke har erfaring fra førsteinstans har problemer
med denne overgangen.
Lekdommerdeltakelsen skal opprettholdes i
første instans. Det er her foreslått å endre dagens
utvelgelsessystem, slik at ½ del utvelges politisk,
mens den andre ½ delen utvelges etter søknad til
Danmark (Bent Carlsen): Det er for tiden
ikke noe pågående arbeid med reformer innen
domstolslovgivningen i Danmark. Regler om
Domstolstyrelsen kom i 1999. Ordningen med
lekdommere/jury ble endret fra 2008, slik at man
gikk fra et ja/nei til en begrunnet avgjørelse.
Forholdet mellom domstolleder og dommere
er i liten grad regulert. Det er forutsatt at domstolleder kan gi generelle instrukser om behandling av saker, f. eks. om tidspunkt for oppstart
av rettsmøter m.m. Oppfatningen fra dansk side
er at disse spørsmål i liten grad egner seg for regulering, og at det er vanskelig å komme noen
nærmere enn fastsettelse av generelle eller overordnede etiske prinsipper.
Sverige (Fredrik Wersäll): I Sverige har det nylig vært gjennomført en evaluering av reformen
«En moderne rettergang som ble innført i 2008.
Konklusjonen er at denne reformen har vært god.
Det neste steget at å muliggjøre at rettens medlemmer kan se på bevisførselen uten at parter og
19
kommunen. I Sverige gjør lekdommerne tjeneste
relativt ofte, og mange av dem er pensjonister
eller statsansatte.
tig, dersom saken har betydning for andre saker,
eller etter andre tungtveiende grunner tilsier at
tillatelse gis. Spørsmålet om tillatelse skal gis,
behandles skriftlig i hovretten av tre dommere.
I klare tilfeller kan dog én dommer beslutte at
samtykke skal gis. For å nekte samtykke kreves
det at tre dommere er enige. Det må fremgå av
en nektingsavgjørelse at alle grunner for å gi tillatelse er prøvd.
I starten var det store ulikheter i praktiseringen mellom de ulike domstoler. Etter hvert har
dette gått seg til. Anvendelsesområdet for kravet
til samtykke utgjør ca. 30-45 % av det totale antall saker i den enkelte hovrett. For 2012 og 2013
varierer avslagsprosenten fra 30% til 58% av sakene innenfor anvendelsesområdet i den enkelte
domstol. Innføringen av reglene om samtykke
til fortsatt behandling har videre ført til at den
totale saksmengde i ankedomstolene i Finland
har gått ned. Videre er kostnadene redusert og
saksbehandlingstiden har gått ned.
Rapport om den finske pt-reformen:
Finland (Olavi Snellman): I Finland gikk vi i
1998 fra skiftelig behandling av saker i hovretten,
til muntlige behandling uten noe filter. Det var
behov for å begrense saksmengden og reglene om
tillatelse til fortsatt behandling ble derfor innført.
Ordningen med tillatelse til fortsatt behandling har et begrenset anvendelsesområde. For
sivile saker trengs det samtykke dersom tvistesummen ikke overstiger 10 000 euro. I straffesaker trengs det ved anke fra domfelte tillatelse
hvis den idømte straff ikke overstiger fengsel i
fire måneder. En anke fra påtalemyndigheten må
ha tillatelse dersom det etter omstendighetene
i saken ikke er aktuelt å idømme en strengere
straff enn fengsel i to år. Det skal gis tillatelse
dersom det er grunn til å tvile på riktigheten av
tingsrettens domsslutning, dersom det ikke er
mulig å bedømme tingsrettens avgjørelse er rik-
Arne Henriksen
Bryggen, Bergen.
20
PRO G R A M :
Onsdag 26. juni
12.00
Lunsj på hotell Radisson Blue Bryggen
13.00 – 18.00
Faglig program
18.30
Omvisning i lagmannsretten
19.30
Middag i lagmannsrettens lokaler. Kunstneriske innslag.
Torsdag 27. juni
06.30
Avreise hotellet
06.58
Tog fra Bergen til Myrdal og Flåm
09.23
Ankomst Myrdal
09.39
Tog fra Myrdal til Flåm
10.35
Ankomst Flåm, kort spasertur til hotell Fretheim
12.00
Lunsj
13.00
Faglig program
16.15
Avreise med buss til Os
19.00
Middag på Solstrand hotell, Os
23.00
Buss til hotellet i Bergen
24.00
Ankomst Bergen/SAS hotellet
Fredag 28. juni
08.00
Frokost, utsjekk
09.00 – 12.00
Faglig program
12.00
Lunsj og deretter avreise
21
FAG L I G P RO G R A M :
Onsdag 26. juni, hotell Radisson Blue Bryggen kl. 13.00–18.00
• Rapport fra de forskjellige land om viktige begivenheter
for domstolene og rettspleien. Herunder tas også opp det
danske programforslag om ressurssituasjonen for de nordiske
lagmannsretter, herunder hvordan forskjellige ankebegrensninger
virker. Diskusjon.
• Prinsippet om ne bis in idem. Innlegg fra samtlige land. Diskusjon.
Torsdag 27. juni, hotell Fretheim, Flåm kl. 13.00–16.00
• Tilregnelighet som straffbarhetsvilkår. Innlegg fra samtlige land.
Diskusjon.
• Administrasjon av meget store rettssaker. Diskusjon.
Fredag 28. juni, hotell Radisson Blue Bryggen kl. 09.00–12.00
• Reformer i domstolslovgivningen. Rapport fra de forskjellige land.
• Lekdommeres medvirkning. Diskusjon.
• Rapport om den finske pt-reformen. Spørsmål og diskusjon.
22
DELTAG E R L I S T E N:
Navn
1 Bent Carlsen
Østre Landsret
Danmark [email protected]
2 Bjarne Christensen
Vestre Landsret
Danmark [email protected]
3 Mikko Könkkölä
Helsingfors hovrätt
Finland
[email protected]
4 Olvai Snellman
Östra Finlands hovrätt
Finland
[email protected]
5 Olli Varila
Vasa hovrätt
Finland
[email protected]
6 Timo Esko
Åbo hovrätt
Finland
[email protected]
7 Aage Rundberget
Frostating lagmannsrett
Norge
[email protected]
8 Dag Bugge Norden
Agder lagmannsrett
Norge
[email protected]
9 Ola Dahl
Borgarting lagmannsrett
Norge
[email protected]
10 Dag Nafstad
Hålogaland tingrett
Norge
[email protected]
11 Sten Andersson
Göta hovrätt
Sverige
[email protected]
12 Lennart Svensäter
Hovrätten for Skåne och Blekinge Sverige
[email protected]
13 Per Hall
Hovrätten for Västra Sverige
Sverige
[email protected]
14 Sten Burman
Hovrätten för Nedre Norrland
Sverige
[email protected]
15 Margareta Bergström Hovrätten for Övre Norrland
Sverige
[email protected]
16 Peter Rosén
Kammarrätten i Jönköping
Sverige
[email protected]
17 Mari Andersson
Kammarrätten i Stockholm
Sverige
[email protected]
18 Bjørn Solbakken
Gulating lagmannsrett
Norge
[email protected]
19 Arne Henriksen
Gulating lagmannsrett
Norge
[email protected]
20 Janicke K. Vognstølen Gulating lagmannsrett
Norge
[email protected]
23
Nordisk presidentmøte
i Bergen
GULATING LAGMANNSRETT
Postboks 7414
5020 Bergen
Telefon: (+ 47) 55 69 39 00
Faks: (+ 47) 55 69 39 01
e-post: [email protected]
26.–28. juni 2013