Svenska år 9

Transcription

Svenska år 9
•
•
•
•
Vad är en artikel?
Vad är typiskt för en krönika?
Hur skriver jag en novell?
Vad är det för skillnad på ett referat och en recension?
Det är viktigt att känna till olika typer, genrer, av texter. Du behöver ha kunskap
om hur olika genrer ser ut och hur du skriver texter av olika typer. Den här
kunskapen har du nytta av i olika sammanhang i livet.
Under veckorna 45-51 kommer vi att arbeta med att läsa och skriva olika texter.
I ämnet svenska så ska vi jobba så att du utvecklar din språkliga säkerhet i både
tal och skrift. Det innebär att du skall både skall vilja och våga uttrycka dig i
olika sammanhang, både muntligt och skriftligt. Genom språket så skall du få ett
verktyg att använda för tänkande, lärande, att ta kontakt med och påverka andra
med. Vi vill också att du skall utveckla din förmåga att bearbeta dina texter både
utifrån dina egna värderingar men också utifrån andras råd och tips. Det är
slutligen viktigt att du utvecklar din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva
texter av olika slag och anpassa läsningen efter vilket syfte den har.
Mål
När vi har arbetat klart med det här området ska du ha uppnått följande mål:
• Du ska känna igen de texttyper vi har jobbat med och kunna visa på
typiska kännetecken för respektive text.
• Du ska ha läst exempel ur de textgenrer vi jobbar med och reflekterat
kring innehållet.
• Du ska ha tränat dig på att skriva olika sorts texter. Detta visas genom att
du lämnar in en text som du skrivit själv inom varje genre.
Betygskriterier
Godkänt
Du skriver en egen text inom respektive genre och lämnar in. Det framgår
tydligt vilken typ av text det är genom att typiska drag framhävs.
Du använder medvetet skriftspråkets normer, t ex stavning, meningsbyggnad,
styckesindelning, interpunktion, särskrivning och användandet av stor bokstav.
Väl godkänt
Som godkänt samt:
Du behärskar de olika genrerna väl och visar på god stilkänsla.
Du uttrycker dig välformulerat och varierat.
Du använder skriftspråkets normer korrekt, t ex stavning, meningsbyggnad,
styckesindelning, interpunktion, särskrivning och användandet av stor bokstav.
Dina texter har ett genomarbetat innehåll och en prydlig layout.
Mycket väl godkänt
Som väl godkänt samt:
Du visar på mycket god stilkänsla genom att dina texter visar på stor säkerhet
inom de olika genrerna.
Du har ett tydligt syfte med din text. Texten är anpassad till läsaren. I texten
förmedlar du upplevelser och engagemang. Det finns en klar struktur och fokus i
texten. Ordvalet är varierande och meningsbyggnaden omväxlande. Du strävar
också efter att få fram din personliga stil.
Arbetsbeskrivning och tidsschema
Under det här arbetet skall du genomföra olika typer av uppgifter. Vi arbetar med varje genre
i en vecka. Under de här veckorna får du olika arbetsuppgifter kring genrerna att arbeta med
både i skolan och hemma. Du kommer att läsa exempel på texter inom de olika genrerna och
du kommer att skriva en egen text inom varje genre.
Tidsschema
Vecka
Måndag
Krönika
Biografi
Artikel
Debattartikel
Referat
Novell
Avslutning
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Krönika
I en krönika skriver krönikören sina personliga tankar kring en aktuell händelse. Händelsen
kan vara krönikörens privata eller något som tagits upp i massmedia. Ofta vill krönikören få
läsaren att börja tänka efter själv. Krönikan skall vara både personligt och allmänt hållen.
Krönikor finns i de flesta dags- och veckotidningar.
Biografi
En biografi är en beskrivning av en persons liv och leverne. Biografin skrivs av någon annan
än den person som beskrivs. Därför är biografier alltid skrivna i tredje person. Eftersom
beskrivningen som gäller något som hänt så skrivs den i dåtid. Faktan är oftast skriven i
kronologisk ordning. Man brukar berätta om personens barndom, yrke, utbildning och familj.
Men man kan inte berätta allt. Det gäller därför att välja ut de bitar som ger en bra bild av
personen. Biografier skrivs mest om personer som gjort något speciellt och som många
känner till, till exempel musiker, politiker, idrottare och författare.
Artikel
Artiklar återfinns i tidningar. En artikel inleds nästan alltid med en ingress. Ingressen är kort
men sammanfattar det viktigaste som artikeln handlar om. Ingressen skall göra läsaren
nyfiken på att läsa resten av artikeln. Efter ingressen kommer brödtexten. Brödtext kallas hela
den löpande texten som kommer efter ingressen. Här presenteras olika fakta, slutsatser och
konsekvenser. Artikeln avslutas med att författaren skriver under med sitt namn.
Debattartikel (argumenterande text)
Debattartiklar handlar precis som insändare också om att skriva egna åsikter samt att motivera
åsikterna med argument. En debattartikel är betydligt längre än en insändare och oftast skrivs
debattartikeln av en författare, politiker eller en expert inom något område. Att skriva en
debattartikel kallas också för att man skriver en argumenterande text.
Referat
Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en fotbollsmatch eller en
debatt. De personer som inte var där kan läsa referatet i efterhand och ändå få en bra bild av
vad som hände. Först talar man om vad man refererar och vem eller vilka personer som var
inblandade. Sedan redogör man för innehållet i korthet. Man brukar berätta om allt i
tidsordning men man kan inte berätta om allt som hände. Man sammanfattar en hel del och
redogör bara för de viktigaste händelserna. Man får inte ha några egna åsikter i ett referat.
Novell
En novell är en slags berättelse som skall inledas tvärt, mitt i handlingen ofta med
tillbakablickar på vad som hänt tidigare. Texten är kort. Den är koncentrerad till en händelse
som utspelas under kort tid. Antalet personer är litet. Miljön och personernas yttre egenskaper
beskrivs kortfattat. Läsaren får följa en persons tankar. Novellen skrivs i tredje person. Slutet
innehåller oftast en poäng och knyter an till novellens början.