Provtagning omfattas inte av ackrediteringen

Comments

Transcription

Provtagning omfattas inte av ackrediteringen
Bilaga 2
Datum
Beteckning
2014-06-30
2013/2983
Ackrediteringens omfattning
MHF Affärsverksamhet AB, MHF International road safety test lab, Tibro, Ackrediterings nummer 2012
Metod
Method
Referens
Reference
Objekt
Object
Mätområde/
Measurement
range
Provning/Testing
SS-EN 50436-1:2006
Alkolås – Fordringar och provningDel 1: Alkolås för körkort med villkor/
Alcohol interlocks – Test methods and
performance requirements –
Part 1: Instruments for drink-drivingoffender programs
Alla avsnitt med undantag av:/ All
clauses with exception of:
SS-EN 50436-1:2014
Alkolås – Fordringar och provningDel 1: Alkolås för körkort med villkor/
Alcohol interlocks – Test methods and
performance requirements –
Part 1: Instruments for drink-drivingoffender programs
Alla avsnitt med undantag av:/ All
clauses with exception of:
SS-EN 50436-2:2008
Alkolås – Fordringar och provning –
Del 2: Instrument som mäter alkohol i
utandningsprov med munstycke och
används förebyggande i
kvalitetssäkringssyfte/
Alcohol interlocks – Test methods and
performance requirements –
Part 2: Instruments having a
mouthpiece and measuring breath
alcohol for general preventive use
Alla avsnitt med undantag av:/ All
clauses with exception of:
Alkolås/Alcohol
interlocks
4.11 Electromagnetic
Compatibility
4.12 Electrical
disturbances
4.13 Type of protection IP42 and
IP54
8.3.3 Vibrations
Alkolås/Alcohol
interlocks
6.9 Electromagnetic
Compatibility
6.7 Electrical
Disturbances
6.8 Electrostatic discharge
9.7 Protection by enclosure, IP42
and IP54
8.3 Vibrations
4.10 Electromagnetic
Compatibility
4.11 Electrical
disturbances
4.12 Type of protection IP42 and
IP54
8.3.3 Vibrations
1(3)
Alkolås med
munstycke
Alcohol
interlocks with
mouthpiece
Bilaga 2
Datum
Beteckning
2014-06-30
2013/2983
Ackrediteringens omfattning
MHF Affärsverksamhet AB, MHF International road safety test lab, Tibro, Ackrediterings nummer 2012
Metod
Method
Referens
Reference
Objekt
Object
Mätområde/
Measurement
range
SS-EN 50436-2:2014
Alkolås – Fordringar och provning –
Del 2: Instrument som mäter alkohol i
utandningsprov med munstycke och
används förebyggande i
kvalitetssäkringssyfte/
Alcohol interlocks – Test methods and
performance requirements –
Part 2: Instruments having a
mouthpiece and measuring breath
alcohol for general preventive use
Alla avsnitt med undantag av:/ All
clauses with exception of:
SS-EN 15964:2011
Alkoholmätare för utandningskontroll
avsedd för professionellt bruk –
Krav och provningsmetoder/
Breath alcohol test devices other than
single use devices –
Requirements and test methods
Alla avsnitt med undantag av:/
All clauses with exception of:
SS-EN 16280:2012
Alkoholmätare för utandningskontroll
avsedd för allmänt bruk –
Krav och provningsmetoder/
Breath alcohol test devices for general
public –
Requirements and test methods
Alla avsnitt/
All clauses
Funktionsprovning av munstycke,
tryck, flöde
Functional test of mouthpiece,
pressure, flow rate
Inhouse method:
Munstycke /
”Metodbeskrivning funktionstest
Mouthpiece
av munstycken till Evidenzer Mobile
2014-06-15”
6.9 Electromagnetic
Compatibility
6.7 Electrical
Disturbances
6.8 Electrostatic discharge
9.7 Protection by enclosure, IP42
and IP54
8.3 Vibrations
Alkolås med
munstycke
Alcohol
interlocks with
mouthpiece
Alkoholmätare/
Alcohol test
device
7.7.2 Shock & vibration
7.7.2.1 Mechanical shock
7.7.2.2 Vibration and fixed frequency
7.7.2.3 Random vibrations
7.8 Electrical disturbances
7.8.2 Electrostatic discharge
7.8.3 Immunity to radiated electric
fields
2(3)
Alkoholmätare/
Alcohol test
device
Bilaga 2
Datum
Beteckning
2014-06-30
2013/2983
Ackrediteringens omfattning
MHF Affärsverksamhet AB, MHF International road safety test lab, Tibro, Ackrediterings nummer 2012
Metod
Method
Referens
Reference
Objekt
Object
Mätområde/
Measurement
range
Kemisk analys/Chemical analysis
Etanolhalt/Ethanol content
Inhouse method:
”Metodbeskrivning
etanolhaltsbestämning,
2012-02-13”
Evidenzer
Alkoholvattenlösning
Alcohol/water
solution
0,05-1
mg/l
våtgas/
wet gas
Ändringar är markerade med fet stil.
Flexibel ackreditering innebär att laboratoriet inom sin ackreditering kan utföra förändringar utan att
ansöka hos Swedac inom följande områden:
- Införa nya versioner av standardmetoder inom området alkomätare/alkolås
Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas
provningen inte av ackrediteringen.
Synpunkter och tolkningar omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå redovisar synpunkter
och tolkningar i provningsrapporten omfattas provningen inte av ackrediteringen.
Flexible scope of accreditation implies that the laboratory within its accreditation may do changes without
applying to Swedac within the following areas:
- Introduce new versions of standard methods for Alcohol test device/ Alcohol interlocks
The accreditation does not cover sampling activities. If the laboratory, regardless of this, performs the
sampling by itself, then the testing is not considered to be performed under accreditation.
The accreditation does not cover opinions and interpretations. If the laboratory, regardless of this, expresses
opinions and/or provides interpretations in the test report, then the testing is not considered to be
performed under accreditation.
3(3)