Viking Line_Susanna Airola

Transcription

Viking Line_Susanna Airola
1959–2012
180,8 miljoner passagerare,
17,7 miljoner bilar samt 3,3 miljoner fraktenheter.
Varje år reser 6,4 miljoner passagerare
med Viking Lines fartyg.
Viking Lines flotta
Viking Lines flotta består av sju fartyg som är väl anpassade för passagerar- och frakttrafik.
Viking Grace
Lev. 2012
2.800 passagerare
550 personbilar
Amorella
Lev. 1988
2.450 passagerare
450 personbilar
Mariella
Lev. 1985
2.500 passagerare
400 personbilar
Gabriella
Byggt 1992, inköpt 1995
2.400 passagerare
420 personbilar
Rosella
Lev. 1980
1.500 passagerare
340 personbilar
Viking XPRS
Lev 2008
2.500 passagerare
230 personbilar
Viking Cinderella
Lev. 1989
2.500 passagerare
306 personbilar
En kombination av tjänster
FARTYGSTRAFIK
Trafik mellan Finland, Sverige, Estland och Åland där vi kombinerar
olika typer av kryssningar och konferenser med rutt och frakttrafik.
Kryssningar och konferenser från Stockholm och Helsingfors
till olika destinationer i Östersjön.
Samtliga fartyg, huvudkontoret och Viking
Lines dotterbolag Viking Buss är
miljöcertifierade enligt ISO 14001 av
Det Norske Veritas
MILJÖARBETE
Avgasrening (NOx)
Kväveoxid (NOx) utan åtgärder
14g/kWh
Justering & underhåll (20%)
11g/kWh
Vatteninsprutning (50%)
7g/kWh
Humid Air Motor (70%)
2,6 g/kWh
Katalytisk avgasrening (95%)
0,2g/kWh
• M/S Viking Cinderella katalytisk avgasrening på samtliga motorer.
• På M/S Mariella finns HAM installerat på samtliga huvudmotorer.
Humid Air Motor (HAM) =
Fuktningsteknik som minskar
kväveoxidutsläppen genom att sänka
motorernas förbränningstemperatur.
Temperatursänkningen åstadkoms genom
att man tillsätter förångat havsvatten i
förbränningsprocessen.
Avgasturbin
Kompressor
Förbränningsluft
Förångare
Havsvatten
Dieselmotor
Värmeväxlare
Selective catalytic reduction (SCR) =
I processen omvandlas kväveoxiderna till
ren kvävgas och vattenånga. En
fartygskatalysator använder normalt
flytande urea som tillsatsmedel (urea
förbrukning ca. 15g/kWh).
Elförsörjning från land
Två av rederiets fartyg har elförsörjning från
land då de ligger vid kaj över dagen i Stockholm och
i Helsingfors. Genom att ta elförsörjning från land minskas
utsläppen av luftföroreningar samt bullret från motorerna
inom hamnarna och dess närområden.
Svavelhalt i fartygsbränsle
Utsläpp i luften: Svaveloxider (SOx)
IMO (FN: sjöfartsorgan):
EU:
maj 2005 => internationellt max
svavelhalt 4,5 %
januari 2010 => i EU hamnar max
svavelhalt 0,1 % för fartyg som står i över
2 h i hamnen (undantag för fartyg som
använder elektrisk landanslutning)
SECA-områden (ex. Östersjön):
maj 2006 => svavelhalt högst1,5 %
juli 2010 => svavelhalt högst 1 %
VL har använt lågsvavligt bränsle
(svavelhalt max 0,5 %) sedan 90-talet.
Från och med 1.1.2010 använder samtliga
Viking Lines fartyg, som står längre än 2 h
förtöjda vid en hamn, marin dieselolja
med en svavelhalt som inte överskrider
0,1 % under hela hamntiden.
Energibesparing
• Internt bränslebesparingsprogram,
(förbättrade rutiner och tekniska lösningar),
tillvaratagande av energi ur avgaserna samt
återanvändning av spillvärme.
• Driftbefälet har utbildats i ”eco-driving”
Svartvatten, gråvatten och
länsvatten (bilgevatten)
• Svartvatten är avfallsvatten från toaletter, och
gråvatten är dusch- och annat tvättvatten.
Oljehaltigt vatten, länsvatten, uppstår i fartygens
maskinrum.
• Internationella konventionen MARPOL 73/79
reglerar hanteringen av svart- och länsvatten.
Utsläpp av gråvatten regleras inte i lagstiftningen.
Det är tillåtet att släppa ut svart- och länsvatten i
havet, då vattnet uppfyller vissa angivna kriterier.
– => obehandlat svartvatten inte närmare än
12 NM från närmaste land
– => behandlat svartvatten inte närmare än 3
NM från närmaste land
– => behandlat länsvatten: oljehalten får inte
överstiga 15 ppm
• För att inte belasta Östersjön med kväve, fosfor
och olja pumpar Viking Lines samtliga fartyg iland
allt avfallsvatten, inklusive länsvatten.
Avfallsvattenhanteringen ombord på Viking Lines fartyg
Ombord på Viking Lines fartyg samlas svart- och gråvattnet i en gemensam samlingstank.
Länsvattnet renas med en länsvattenseparator för att sedan blandas med det uppsamlade
svart- och gråvattnet i den gemensamma samlingstanken. Från samlingstanken pumpas allt
vatten via hamnarnas avloppsnät till kommunala reningsverk.
Färskvatten
• Färskvatten = t.ex. dricks- och tvättvatten. På Viking Lines fartyg används det
kranvatten som tas ombord i hamnarna.
• För att minska på vattenförbrukningen ombord på fartygen har det installerats
vattenbesparande munstycken i kranar och duschar. Dessa munstycken har till uppgift
att minska på det faktiska vattenutflödet utan att påverka passagerarnas komfort.
•Även fartygens vakuumtoaletter bidrar till en minskad vattenförbrukning
Avfallshantering
Östersjön - avfall
MARPOL annex V:
–(reg. 5): Östersjön är ett
specialområde => det är
förbjudet att kasta avfall
överbord inom Östersjön.
– förutom matavfall (men
inte närmare än 12 NM
från närmaste land)
1.
Avfallshierarkin inom Viking Line
2.
www.wasteonline.org.uk
3.
främsta syftet är att
förhindra uppkomsten av
avfall (rederiets interna
inköpspolicy)
återanvända och återvinna
material (sortering ombord,
effektiv utrustning både
ombord och i hamnen,
utbildning åt personalen)
återvinna energin ur avfallet
(idag möjligt med
osorterade blandavfallet
som lämnas i land i
Stockholm, Åbo och
Mariehamn).
Bioavfall – biogas
På Viking XPRS, Mariella och Viking Grace finns utrustning som möjliggör en effektiv sortering och insamling
av bioavfall. Av detta tillverkas biogas som för närvarande används till att producera grön el.
Ombordsservice
Miljöanpassningen tas även i beaktande i många av de
tjänster som erbjuds ombord:
• kaffet som serveras ombord är ekologiskt
odlat
• vid inköp av den fisk som serveras ombord
efterföljs svenska miljöstyrningsrådets fisklista
baserad på hållbara fiskebestånd
• i fartygens à la carte restauranger serveras
specialrenat vatten direkt från kranen, tappat på
en miljöprofilerad återanvändbar glasflaska.
Genom detta koncept minskas mängden utsläpp
som normalt uppstår i samband med
produktionen och transporterna av
färdigbuteljerat vatten.
Städrutiner ombord
Inköp och användning av kemikalier styrs av interna
miljökrav. En förteckning över godkända produkter tas
fram centralt. Inom städningen ombord optimeras
förbrukning av tvättmedel. Man använder städredskap
tillverkade av microfiber för att minska på
tvättmedelsförbrukningen och vattenanvändningen
ombord.
Övriga miljöaspekter
I stället för att använda miljöskadliga tennbaserade
bottenfärger borstas fartygens bottnar av dykare
flera gånger per år. Viking Line deltar aktivt i arbetet
för att rädda Östersjön genom att understödja och
samarbeta med Baltic Sea Action Group (BSAG).
VIKING GRACE
– ett unikt fartyg för Östersjön
Teknisk information
Längd 214 m
Bredd 31,8 m
Hastighet 22 knop
Gross ton 57 000
Rutt Åbo, Finland – Stockholm, Sverige
Klassificering Lloyds Register
Flagga Finland
Kraft 30,400 kW
Passagerarkapasitet 2 800
Körfils längd 1,275 m för trailers på däck 3 (+ 500 m
för bilar på höjbart däck 4) och 500 m för bilar på däck 5
Viking Line miljöpionjär
Viking Grace drivs med flytande naturgas LNG (Liquefied
Natural Gas), som ger mycket små utsläpp. Utsläpp av
kväve och partiklar reduceras med 85 % och
växthusgaser med 15 %. Svavelutsläppen är praktiskt
taget noll.
LNG-tankarna (2 x 200m3 ) är placerade utomhus i
aktern. Om gasen kommer i kontakt med luft stiger den
upp, eftersom den är lättare, och ventileras på så sätt
bort. I nedkyld form är trycket i tank- och rörsystemen
mycket lågt. Rören är dubbelmantlade vilket betyder att
ingen gas släpps ut vid eventuellt läckage.
Miljöanpassning
Skrovet optimeras hydrodynamiskt
minimerar vågbildning, vilket är särskilt viktigt
vid trafik i den känsliga skärgården.
Ny teknik för ljudisolering
fartyget är ett av de mest miljöanpassade
och tystaste i världen.
Energibesparing
Energiövervakning
på alla elförbrukare med optimering och
minimering av energiförbrukning som
målsättningen, ABB EMMA.
Kökens utrustning övervakas och styrs av
ett ”Galley Energy Managemen-system”.
Energibesparing
Värmeåtervinning från kylvatten
Motorernas kylvatten är en utmärkt energikälla för
värme. På Viking Grace används det varma kylvattnet för
att värma allt vatten till duschar och handfat. Detta är
värme som annars skulle gått till spillo.
Reducering av luftkonditioneringens energiåtgång
Tack vare att LNG: n har en så låg temperatur blir det
möjligt att genom förbrukningen av gas i motorerna även
kyla innerluften i fartyget
I det nya fartyget kombineras design med gröna värden