Från forskning till företag - LU Innovation System

Transcription

Från forskning till företag - LU Innovation System
Från forskning
till företag
LUIS | Lunds Universitets innovationssystem
Vi skapar tillväxt
av forskning
LUIS är ­navet för innovation och ­kommersialisering
vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas
­värdefull akademisk kunskap till nya bolag och licen­ser
på marknaden. Sedan 1999 har vi investerat i över
60 bolag, som tillsammans genererat drygt 2 000
årsarbeten och mer än 600 miljoner i skatteintäkter.
LUIS består av en myndighetsdel och ett holdingbolag som sedan 2009
fungerar som en enhet med gemensamt uppdrag och ledning.
Genom att framgångsrikt nyttiggöra kunskap vid Lunds universitet bidrar
vi till ökad tillväxt i Sverige. Det gör vi genom att ge rådgivning och stöd
till forskare och studenter som vill kommersialisera idéer baserade på
akademisk kunskap.
Genom LUIS bolagsdel kan universitetet bilda nya forskningsbaserade
bolag och licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade företag. Via
holdingbolaget kan vi också stötta nybildade bolag med finansiella medel.
Lunds universitets innovationssystem AB är idag delägare i runt 40 olika
bolag.
Tre bra exempel e e e
a
Exini Diagnostics: Trots att professor Lars Edenbrandt från början inte hade en tanke på att kommersialisera, omvandlades hans
forsknings­resultat till ett börsnoterat bolag på bara några år. I dag
använder hundratals läkare världen över Exinis program för att
diagnosticera hjärtinfarkt, skelettcancer, Alzheimers och demens.
Exini Diagnostics G
– diagnosstöd för säkrare vård
b
Swiftfoot Graphics: Våren 2005 påbörjade LTH-forskaren T
­ omas
Akenine-Möller ett forskningsprojekt kring snabb ­3D-grafik med
några kollegor. Tre år senare hade gruppen inte bara lyckats sälja sitt nystartade bolag, utan också övertygat den a
­ merikanska
datorjätten Intel att starta ett utvecklings­labb i Lund.
Swiftfoot Graphics G
– från 3D-forskning till teknikjätte
c
GLO: Med hjälp av nanotrådar kan professor Lars Samuelson
och hans forskarkollegor ta fram de effektivaste lampor som
någonsin utvecklats. Tekniken är grunden för lysdiodföretaget
Glo, som sedan starten lyckats få in 385 miljoner kronor i riskkapital – lika mycket som det svenska forskningssystemet satsat
på nanoforskningen i Lund de senaste tio åren.
GLO G
– skapar framtidens glödlampor
Kontakta oss:
Har du en affärsidé eller ett forskningsresultat som du tror
kan k
­ ommersialiseras? Kontakta din affärs­utvecklare
och få det stöd du behöver.
E Affärsutveckling
k Helena Ljusberg / affärsutvecklare (kemiteknik, life science, biologi)
[email protected]
046-222 12 72, 070-349 49 85
k Jesper Bristulf / affärsutvecklare (life science, biologi)
[email protected]
046-222 12 87
k Maryam Olsson / affärsutvecklare (fysik, teknik)
[email protected]
046-222 12 89, 073-042 78 82
k Sven Olsson / affärsutvecklare (sociala innovationer, medicinsk teknik,
elektroteknik)
[email protected]
046-222 12 78, 070-886 20 00
k Thomas Rundqvist / affärsutvecklare (material- och produktionsteknik)
[email protected]
046-222 12 66, 070-219 70 72
E Patent
k Fredrik Edman / patentrådgivare
[email protected]
046-222 12 86, 070-511 73 55
k Per Mercke / patentrådgivare
[email protected]
046-222 12 67, 072-210 16 44
e www.luis.lu.se/kontakt
> Patent:
LUIS patentrådgivare hjälper till att skydda dina
idéer, ta reda på vad som redan finns på marknaden
och ger råd i samband med patentansöknings­
processen. För att kunna fatta strategiskt betydelsefulla beslut är det viktigt att i ett
tidigt skede få en klar uppfattning om forskningsresultatets nyhetsvärde.
Patentrådgivarna hjälper forskare och studenter att göra nyhetsgranskningar i internationella databaser, ger tips om hur sökningarna görs på
bästa sätt och vilka databaser som är mest relevanta. Sökningarna görs
för att få en tydligare bild av potentiella konkurrenter och för att säkerställa att forskningsresultatet inte redan är känt.
Eftersom det finns begränsade möjligheter att i efterhand ändra handlingarna i en patentansökan är det viktigt att den redan från början är så
tydlig och komplett som möjligt. Våra patentrådgivare hjälper också till
under patentansökningsprocessen och förmedlar vid behov kontakten till
bra patentbyråer.
> Affärsutveckling:
Som forskare eller student på Lunds universitet
erbjuds du kostnadsfri kom­mersiell rådgivning av
erfarna affärsutvecklare.
LUIS har idag fem seniora och tre juniora affärsutvecklare som hjälper till
att analysera marknaden, ta fram strategi och affärsplan samt undersöka
behov och möjliga konkurrenter. De tittar också på projektets kommer­
siella potential och vilka finansieringsmöjligheter som finns. Vid behov
får du även hjälp med att hitta kompletterande kompetenser som kan
ge stöd åt projektets fortsatta arbete. Alla våra affärsutvecklare arbetar
givetvis under sekretess.
När ett bolag har bildats kan LUIS, via holdingbolaget, även erbjuda
operativt engagemang i form av till exempel styrelsekompetens och
projektledning. Via oss får du dessutom tillgång till mallar, verktyg och
ett brett nätverk.
> Juridik:
Genom LUIS kan du också få tillgång till specifik
juridisk expertis. Våra jurister hjälper dig att hålla
koll på krångliga regler och avtal såväl inför som
under bolagsstart. Via vårt holdingbolag erbjuds
du också ett avtalspaket med alla de juridiska avtal
som ett nystartat bolag kan behöva, till exempel:
K Affärsavtal som bland annat innefattar sekretess-, licens- och leverantörsavtal. Hit hör också avtal kring materialöverföring, så kallade
­Material Transfer Agreements (MTA).
K Anställningsavtal och konsultavtal, alltså avtal som reglerar villkoren
för tillsvidareanställda, projektanställda och konsulter.
K Bolagsavtal, som sätter ramarna för hur företaget ska skötas.
Hit ­räknas till exempel aktieägaravtal, överlåtelseavtal av IP, styrelsens
­arbetsordning och vd:ns instruktioner.
> Finansiering:
E
www.luis.lu.se
LUIS hjälper till att finansiera potentiella affärs­
idéer på olika sätt. I tidiga forskningsnära faser
förmedlar vi ekonomiska stöd för att underlätta
bedömningen av forskningsresultatets marknads­
potential.
K Teststödet används för att snabbt och enkelt kunna testa om en idé
har kommersiell potential. Pengarna, upp till 15 000 kronor, kan ses
som en relativt fri handkassa för att göra tidiga bedömningar av idén
– till exempel genom nyhetsgranskning, tidig marknadsanalys eller för
att få extern bedömning av projektets kommersialiseringspotential.
K Verifieringsstödet utgörs av medel från Vinnovas program Verifiering för tillväxt. Medlen, upp till 200 000 kronor, kan till exempel
användas för att bedöma risker och möjligheter med att kommersialisera forskningsresultatet, stötta etableringen av ett ändamålsenligt team eller för teknisk verifiering.
K Acceleratorstödet ska hjälpa projekt med tydlig marknadspotential
att komma närmare marknad och betalande kunder. Stödet uppgår
till maximalt 300 000 kronor och syftar till att finansiera den tid som
krävs för att bolaget ska lyckas ta sig ut på marknaden. Antingen
genom att idébäraren själv arbetar vidare med idén, eller genom att
anställa en operativ kraft i projektet.
De finansiella stöden kan sökas av fors­kare och studenter vid Lunds
universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Blekinge Tekniska
Högskola och SLU Alnarp. Stöden söks tillsammans med affärsutvecklare
på respektive lärosäte.
Bergström & Co, Lund (bco.se) · bilder: K Ruona, M Bergström, Getty Images och medverkande.
LUIS – Lunds universitets
innovationssystem
LUIS är Lunds universitets samlade enhet
för innovation och ­kommersialisering.
Med vår hjälp omvandlas värdefull aka­de­­misk kunskap till nya bolag eller licenser på
marknaden. Sedan 1999 har vi investerat
i över 60 nya bolag, som tillsammans gene­
rerat mer än 2 000 årsarbeten och över
600 miljoner i s­ katteintäkter.
www.luis.lu.se
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se