Jakt & Fiske (pdf)

Transcription

Jakt & Fiske (pdf)
Allmänna villkor för fiskekort
Allmänna villkor för småviltjaktkort
Kortet skall medföras vid fiske och på uppmaning
uppvisas för fisketillsyningsman eller fiskerättsägare.
Småviltjakt för icke delägare startar tredje måndagen i september.
Fisketillstånd gäller inte i sjön Sopperojärvi.
Det är jägaren skyldighet att informera sig om den
exakta belägenheten för områden där jakträtten
gäller samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå.
Det är fiskarens skyldighet att informera sig om den
exakta belägenheten för områden där fiskerätten gäller.
Fiske för avsalu är inte tillåten.
Fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716)
om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) tillämpas alltid om de är strängare
än Soppero Byars Samfällighetsförenings regler.
Observera att det vid raketuppskjutningar från Esrange
är förbjudet att vistas inom vissa områden(A-zonen).
Övrigt
Camping i samband med jakt eller fiske får inte ske
närmare än 300 meter från fritidsstuga.
Camping på samma område är tillåten i max 3 nätter.
Med samma område avses samma kilometerruta.
Telefonnummer till jaktledarna för de olika älgjaktsområdena finns på hemsidan (www.sopperobyar.se)
Jakt för avsalu av vilt är inte tillåten.
Kort för småviltjakt gäller inte för fällfångst (inklusive snarning).
Varje jägare får fälla maximalt åtta ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag.
Jaktkortet, godkänd legitimation och det statliga
jaktkortet skall medföras vid jakt och på uppmaning
uppvisas för jakttillsyningsman eller jakträttsägare.
Samfälligheten förbehåller sig rätten att avlysa jakt
om särskilda skäl föreligger.
Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.
Att använda sig av stora tält med tillhörande ofta
omfattande utrustning och proviant har i många fall
visat sig medföra nedskräpning och ett stort slitage
på naturmiljön. Denna typ av camping ligger inte
inom allemansrättens villkor och är därför inte tillåten på Soppero Byars Samfällighetsförenings marker.
Observera att det vid raketuppskjutningar från Esrange
är förbjudet att vistas inom vissa områden (Azonen).
För all jakt gäller de regler som finns i
jaktlagen och jaktförordningen.
Fabricii Tryckeri tel. 0980-122 05, 1006.
Jakt- och Fiskeinformation
Keukiskero
Kurrakkajärvi
582
Nummavaara
Nimetönselkä
Roavveáhpi
tan
Vit
Vittangivaara
u
rs
425
475
Tahkojärvi
Poggiselkä
ijoki
611
549
517
Nalmuisenvaara
Latnivaara
470
ujo
ki
Säyrisvaara
Markkinavaara
Kiimakielinen
Paanikielinen
ujok
i
Piettarasjärvi
Skaitevaara
Sekk
465
Maattavaara
324
Avvakkojärvi
Pikku
Sattavaara
Sattavuoma
Sattajärvi
Sattavaara
Rautujärvi
Kiskamavaara
tan
Lapin
Kokkavaara
n
Niilasvuoma
Torn
e
Pasmajärvi
Vathaanvaara
älve
Saarikonsuanto
Siikajoki
Airijärvi
332
Nälkävuoma
n
Airivaara
Nä
lkä
Vastakielisenvuoma
Palovaara
ki
un
ujo
Po
Kolarijärvet
Kuosanen
Mertasvuoma
Mertainen
Soitolavaara
Tornionjänkkä
To
r
375
296
ng
Hosiorinta
ne
iä
lve
en
Ollanpää
Ainasjärvi
Fågelskyddsomr.
Liukat
tijoki
Fågelskyddsomr.
Svappavaara
Vaskivuori
Veaikevárri
Luongasjoki
Pysävaara
Ahvenvuoma
Veläjäjärvi
Kuoksu
5
Guoksu
Skala 1: 250 000
Alavaara
Tor
n
eälv
en
Fågelskyddsomr.
Rytijänkkä
Pahtavaara
Niskapalo
Observera allemansrätten och
värna om miljön!
Tuohmaanvaara
Saivonpalovuoma
ki
erijo
Näv
Alanen
Puolisjärvi
Mikkelijärvi
Kaltiomaa
Nutukkavaara
273
Äijärova
Mikkelirova
Äijäjärvi
Junojärvi
Erkinjänkkä
333
450
Hirvasjärvi
358
Karhakkavuoma
E45
325
Fågelskyddsomr.
Fågelskyddsomr.
Vittangi
Vittanki
AlaJänkkäjärvi
315
350
Koloniemi
Kallokkajärvi
306
Liekovuoma
Ounisvaara
n
älv
Maunujärvi
Pulsuvaara
tta
Rovasuanto
628
Lulip Sitnus
Aptavare fjällurskogs
naturreservat
Saurusvaara
Kannasvuoma
Vi
Ö Lainio
Vaihkojärvi
Vivungi
ki
Kuosajänkkä
o
isj
Kuosanen
Nunasvaara
Lainio
På hemsidan finns även en förteckning över försäljningsställen av jakt- och fiskekort.
Lávnjit
404
Näverijärvet
un
274
Nälkäjärvet
Kotijänkänjärvi 307
Makkaravaara
Nälkävuoma
Kronostuguplatsen
317
Keskinen
Pasmavaara
Sovasjärvi
jok
i
Anterusvuoma
372
Lettojärvi
O
Paurankivaara
417
307
Vastakielisenvaara
449
Koiju-Kuosanen
Saankivuopio
Vaiskovuoma
KoijuRinkavaara
Kuusi-Pasmavaara
Nikujärvi
Hotakanperävaara
Joukhaisvuoma
Uijavuoma
Kokkajärvi
Purnujärvi
Luspajärvi
561
Palojärvet
Uusijänkkä
Ripakaisenvuoma
458
Etnuluihtin
Karjalavuoma
370
Kulijärvi
395
lve
Kahilajärvet
322
Lihajärvi
Pirttivaara
giä
416
Palojänkkä
Alanen Maltosrova
Vit
Kiskamajärvi
637
Välkommen att besöka:
Samfällighetsföreningens hemsida för mer information om gällande regler samt om samfällighetens
verksamhet.
Vuosuvaara
Temminkijärvi
428
Kulivuoma
Sappisaasi
Rautusakara
406
Temminkivaara
Kajanpalo
445
Kiskamavuoma
Nuoskaskielinen
Tahkoniemi
Paksuniemi
Jukkasjärvi
Luspavaara
Sappisaasivaara
Ylinen Maltosrova
Undantaget sjön Sopperojärvi som är utarrenderad.
Rytikielinen
Ahmavuoma
oki
nkij
Saa
Pahtavaara
PaloSautusvaara
293
Sportfiskekort gäller för de vattendrag som är inom
de röd- och blåmarkerade områdena.
Jostolaki
Saarivaara
Kapukielisenvuoma
Kapukielinen
i
Domänres.
Muodda-aapevuoma
Pyhävaara
ki
Ripakainen
isjok
KuusiSautusvaara
Pahtavaara
Lehtojänkkä
Kuusilaki
498
479
476
Palo-Ripakainen
Kuusi-Härkävaara
Kotipalo
Saarivaara
Tuolpukkavaara
589
Viikusjärvi
Vihkosjávri
Pakajärvi
Tuolpukkavuoma
Rymdforskningscentrum
Sautusjärvi
Savddosjávri
441
Alanen Rautulaki
Viikusjärvi
469
ejo
Ma
Sportfiske:
Tuolpukkajärvi
Ounistunturi
Koivu-Härkävaara
Niipivaara
Aittavaara
392
Oun
Vittangiälven
616
upasvaara
Alttavaara
Viesserova
Huornaisenvuoma
Sattavuoma
Saarirovavaara
Tuolpukka
Dulbok
506
Raketskjutfält
ZON A
Sattajärvi
Jorvajärvi
Teukkavaara
Huornainen
enjoki
Sev
Alanen
Vuoksuvaara
Ylinen
Vuoksuvaara
453
Koivulaki
Iso Sattavaara
Kuusimaa
523
Nalmuis
Saivovuoma
Härkävaara
Kautisvaara
Niipipalo
508
Huornaisenvuoma
409
Pessinoivi
Niipijärvi
445
Kesäsjärvi
516
Niipipalo
420
Kevusvaara
Pessinoive
Kultamavaara
lven
Viessavuoma
Siilasvaara
Siilasjärvi
Ahvenvuoma
Nalmuisenvuoma
Sakkalavuoma
Ala-Soppero
Vuolle Sohppar
Ylinen Kevusjärvi
ioä
Pounuvuoma
780
Pullivaara
Fågelskyddsomr.
Kulovuoma
Taavinunnanen
Hukkavaara
Sakkalavaara
Lammasantti
Ahvenjärvi
Pounuvaara
Nunasvaara
Lain
Tahkorova
502
Karittimenvaara
Nalmuinen
Lannavaara
Láttevárri
Småviltjaktkort gäller för de områden som är inom de
rödmarkerade gränserna.
Koivuvaara
580
Nedre Soppero
Vuoksujärvi
Alanen Kuusivaara
Kievavuoma
Käärmevaara
E45
Silkkimuotka
njo
Fiellokielinen
Rovavuoma
Ylinen Kuusivaara
ki
ise
lmu
Na
Vittang
iku
ov
Lu
Luovinunnanen
Paihtikka
o
Ussavuoma
836
577
440
Vuoskovaara
478
675
Sekkukielinen
n
gie
Ussavaara
Poikkienonvuoma
Pikku
Kuusivaara
Kelorova
Torneträsk-Soppero fjällurskogs naturreservat
Outapaihtikka
Siuru
kijoki
438
Sekkuvuoma
Se
kk
ujo
Sekkujärvi
ki
497
359
Saatukkavaara
Davidinvaara
Saan
620
Siur
Ylinen
Härkävaara
Jokujärvi
Jokukielinen
405
ki
Luspavaara
ujoki
608
Sekkuvaara
Vittangijärvi
Kuormakkajärvi
Keskinenvaara
Övre Soppero
Yli-Soppero
Badje Sohppar
KiviojanLauluvaara
vuoma
Översiktskartan intill visar de marker och vattendrag
som omfattas av småviltjakt och sportfisketillstånd
inom Soppero Byars Samfällighetsförening.
Småviltjakt:
Narkajärvi
Paljastunturi
Palo
Laaksivuoma
Kivipää
Vetenskaplig station
Supaslahti
Tulusjärvi
420
yjo
Myll
Supasvaara
Rikkisrova
Venejärvi
436
Pitsipalo
Paljasjärvi
Kappamasvaara
Pahtavaara
Pikku
Koivuvaara
Selkävaara
Gontejohka
574
571
Kuormakka
573
541
552
Venevuoma
Venevaara
ND
Supasjärvi
Sautustunturi
Isorova
Isosaari
Rásekgoppat
Báljesgobba
Keskinen
Sekkuvaara
Pahtavaara
Vuomavaara
Rikkisvuoma
Ylinen
Sekkuvaara
Rienakka
Soahkegoppat
Vuomajärvi
Lainiovaara
Patakielinen
Rienakkajärvi
Rienakgobba
Rasikkajärvi
joki
Báljesgobba
Anteruksenvuoma
Junojoki
Rienakkavuoma
n
oki
Harrivaara
Juovvagobba
565
lve
PLA
i
jok
ka
Oarjjit
Rienak
u
ajok
uk
lp
o
Tu
Earáºváráº
oä
atn
ki
tusjo
Sau
Maitokaltionvaara
625
Nuorttat
Rienak
ikk
Ras
jite
Luongastunturi
Vapavaara
481
Hárregobba
Harr
ij
a
588
Buol¿agobba
joki
ini
vn
Pierttaselkä
Biergumaras
Rásekvárit
Lá
Puoltsavuoma
446
Sautusjärvi
Akkiskero
LAP
727
La
494
Teukkavaara
463
ki
Skierrevárri
Sämmäräinen
Luspavaara
Niskavaara
Mustavaara
Geargoaivi
Akkisvaara
414
Boijujávri
607
Kurustunturi
577
ki
árdegobba
Ovdageahèoaivi
Birtavárdu
Skyddsrum
Oagguboatka
728
Kurrakkasaari
llijo
Jeagiloaivi
Golggokjávri
Biedjuèohkka
Lulit
Oaggu
Bajit
Oaggu
Pirttimysvuoma
503
Tsuonamavaara
Kallokkamarasto
Pu
Golggokjohka
Èovrasuotnju
711
ki
569
Palovaara
Kes
äsjo
Buollánèohkka
uj
oh
ka
Geargejávri
ag
g
Geargegielas
Duottargeahèoaivi
O
621
sjo
Palovaara
Slománni
Skyddsrum
Sportfiske och småviltjakt inom
Soppero Byars Samfällighetsförening
Koulusjärvi
la
Jierivaara
Vaihkojoki
682
Aa
joki
Liedakkakero
Linjavaara
i
Rib
743
Jårkastaka
Jorgástak
Mae
Rip
akk
akjo
hka
Oarjjit
Juovvaèohkka
Èovra
456
Jeagiloaivi
Kurrakkavaara
ki
ujo
Stohkkegielas
712
743
Baskkesoaivi
658
Gurradatèearru
Látnjevárit
Puls
Oaggujeaggi
Siimoaivi
www.sopperobyar.se
10 km
Arkkupetäjänvuoma
Styrelsen

Similar documents