(PDF, 311KB)

Transcription

(PDF, 311KB)
CV - Taher Stenberg
Under mina fem år som BI-konsult har jag levererat lösningar inom alla delar av BI-kedjan. Att
arbeta i så många olika roller och typer av projekt har gett mig en ordentlig rutin i att hantera
olika situationer och hitta vägar framåt på svåra problem. Nyligen har jag till exempel genomfört
en revision där jag identifierat orsaker till varför ett eDW projekt havererat och därefter
förankrat och föreslagit en lösning som leder projektet framåt.
Dessutom har jag exempelvis varit med om att utveckla två nya affärskoncept, ta fram en ny
lösning för logistikkostnadsfördelning och arbeta med koncerndatalager inom telekombranschen.
På fritiden projektleder jag även flertalet projekt som till exempel utveckling av två mobila
applikationer och en ny webbsite.
Styrkor
 En god analytisk förmåga som leder till kreativa lösningar på svåra problem.
 En social kompetens som gör mig till en bra brygga mellan verksamhet och teknik.
 Prestigelös och lösningsorienterad.
Uppdrag
Kreditbolag (2012)
BI konsult, Revision av eDW
Ensam genomfört en revision av ett kreditbolags
avstannade Enterprise data warehouse projekt.
Intervjuat de flesta intressenter, analyserat den
befintliga förstudien, inklusive arkitekturiell design
och jämfört den med både best practice och befintlig
kod. Identifierat en väg framåt och förankrat den
med de olika intressenterna. Författat och
presenterat analysen till de ansvariga hos kunden.
SL Färdtjänsten (2012)
BI konsult, Lagretprojektet
Deltagit i SL färdtjänstens BI projekt Lagret där jag
arbetade med att migrera en DW- lösning från
Oracle till Microsoft SQL Server 2008 R2. I uppdraget
ingick att läsa och förstå pl/SQL kod i Oracle och
sedan utvecklat ETL paket (i SSIS) och även skrivit
lagrade procedurer (SP) i T-SQL.
Miljö/Teknik: Microsoft BI Suite, Oracle 9i, pl/SQL, TSQL
FMV (2011)
BI konsult
Medverkat i ett projekt på FMV som hade till syfte
att ge stöd till Försvarsmakten i deras
verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.
Projektet omfattade värdering och validering av
Försvarsmaktens förband enligt NATO publikationer
och med hjälp av NATO egenutvecklade verktyg.
Projektet omfattade också bearbetning och analys av
NATO formulerade krav på förband liksom
bearbetning och analys av värderingsdata.
Arbetsuppgifterna var att utveckla BI rapporter samt
att delta i arkitektur och i planeringsarbetet.
Miljö/Teknik: Microsoft Reporting Services, T-SQL
Jägarförbundet (2011)
BI konsult och arkitekt
Deltagit i en förstudie som BI expert och DW
modellerare för en statistiklösning kring antalet
observerade och antal skjutna djur. Jägarförbundet
ville bygga ett datalager inklusive BI rapporter och
sedan publicera några av rapporterna på deras sajt.
GIS användes i vissa rapporter då geografisk
positionering var viktigt.
Miljö/Teknik: Microsoft BI Suite, GIS, SQL Server 2008
R2.
Qbrick (2011)
BI konsult, arkitekt, kravledning
Qbrick är ett företag som jobbar med strömmad
media vilket genererar en stor mängd ostrukturerad
data. Uppdraget var en sk ”Big Data” projekt där
stora mängder webbloggdata skulle hanteras för att
kunna analysera och rapportera kring webb-tv
sändningar som tv4play, svtplay etc. Detta innebar
en komplex logik för att identifiera och hantera
informationsmängden i webbloggarna och sedan
ladda in det i datalagret. Jag ansvarade för
kravarbetet samt utvecklingsarbetet.
[email protected]
070-7591203
Rådjursstigen 12
170 76 Solna
Miljö/Teknik: Microsoft BI Suite, DW arkitektur och
modellering, Wowza, SQL Server 2008 R2
Länsförsäkringar (2011)
vilket innebar en tät kontakt med Sveriges,
Danmarks och Finlands chefs-controllers.
Projektmetodiken var iterativ.
Miljö/Teknik: SQL Server 2005, Profit Center
Ansvarig för dataladdningar
Ansvarig för dataladdningar till LF’s centrala Avtals
och Kund databas, EttKund (CRM system). Ansvarig
för planering av laddningar samt felsökning,
felhantering och omladdning av felande laddningar.
I mina uppgifter som laddningsansvarig var jag även
ansvarig att se till så att den outsourcade
övervakning som skedde nätter och helger hade
korrekt dokumentation som fanns tillgänglig på ett
smidigt sätt. Under min tid på EttKund såg vi till att
förbättra och samla dokumentationen i en
gemensam sharepointlösning.
Miljö/Teknik: Tivoli Workload Scheduler, SSIS, SQL
Server 2005
Pernod Ricard (2009)
Förvaltning
Förvaltning av befintlig BI lösning samt support till
användare. Pernod Ricard har ett datalager i SQL
Server med SSIS som ETL verktyg. De har ett Intellibis
ramverk för ETL som gör att delar av förvaltningen
låg i att utveckla nya och redigera xml-scheman för
hantering dataladdningar enligt ramverket. Övriga
laddningar utvecklades i SSIS. Det skedde även en del
migreringar från DTS till SSIS och SP
Miljö/Teknik: SQL Server Integration Services, SQL Server
2005, Intellibis ramverk, T-SQL
Pointer Sweden AB (2009)
Länsförsäkringar (2011)
Utveckling och förvaltningsarbete
Ingick i Länsförsäkringars förvaltningsorganisation på
EttKund (CRM system). Migrering av ETL-lösningar
från DTS till SSIS samt utveckling av Stored
Procedures för realtidsanrop och bonusberäkningar
för internetbanken. Utvecklingsarbetet ställde höga
krav på prestanda och säkerhet.
Miljö/Teknik: SQL Server Integration Services, SQL
Server 2005, DTS
Aberdeen Property Investors (2010)
Förvaltningsledning och BI konsult
Projektet var nyutveckling av en BI-lösning som dels
kunde visa rapporter på enskilda bolag i koncernen
men också att synka dotterbolagens redovisning där
delar av bolagen redovisade enligt IFRS och andra
bolag enligt GAAP.
Jag arbetade som förvaltningsansvarig för lösnigen
och var ansvarig för att dels bygga upp en
organisation för att ta emot leveranserna men hade
också till uppgift att fördela behörigheter till olika
personer inom koncernen. I arbetet var det viktigt
att upprätthålla en god kontakt mot moderbolaget
och inblandade leverantörer.
Miljö/Teknik: SQL Server Integration Services, SQL Server,
SQL Server Reporting Services, T-SQL, Cognos 8 BI
Pernod Ricard (2010)
Projektledning, kravarbete och BI konsult
Förändring av Pernod Ricards allokering av
logistikkostnader baserad på en Activity Based
Costing-modell(ABC). Tidigare fördelades
kostnaderna på en dimension för att sedan fördelas
på två dimensioner. I projektet ansvarade jag för
kravfångst, utveckling testning och projektledning
Strategi och förhandling
Syftet med projektet var att utreda om och hur
extern data kunde inkorporeras i kunders befintliga
datalager-lösningar. I arbetet ingick att utveckla en
demo för ett nytt affärskoncept. Jag ansvarade för
att förhandla med Bisnode kring upplägg för köp av
information.
När Pointer köptes av Bisnode kom det önskemål om
att Pointer skulle titta på möjligheten att även sälja
in extern data i sina BI-projekt. Inom projektet
utvecklades ett demo-DW på leverantörer med en
mix av intern och extern data för att bland annat
väga in faktorer såsom kreditvärdighet. I arbetet
utreddes även juridiska möjligheter för Pointers
kunder att köpa och lagra extern information om
sina slutkunder.
Miljö/Teknik: SQL Server 2005, Business Objects XI r3
Telia Sonera (2008)
Delprojektledning, kravledning och
databasutveckling
Delprojektledare i TeliaSoneras utveckling av ett
koncerndatalager. Delprojektet hade ansvar för att
bygga ett system som hämtar information om
enskilda ”Call Data Records”, kunder och
telefonnummer ur koncerndatalagret för att i realtid
leverera informationen till bland annat kundtjänst
och bedrägeriavdelningen.
Kravfångsten utfördes genom att analysera kod,
systemdokumentation och kravspecifikation för det
befintliga systemet och sedan skriva krav och
designa en lösning för det nya systemet.
Projektet hade 4 deltagare och använde sig av en
scrum-metodik.
Miljö/Teknik: Red Hat, Java, JBoss, Oracle
[email protected]
070-7591203
Rådjursstigen 12
170 76 Solna
Arbetsgivare
Ciber Sweden AB
BI konsult och kompetensgruppsansvarig för BI-teamet.
2010-
Inom ramen för kompetensgruppsansvaret har jag varit drivande vid identifieringen,
utvecklingen och paketeringen av ett nytt tjänstepaket som Cibers BI-team har börjat sälja.
Pointer Sweden AB
BI konsult
2008-2010
Utbildning
Universitet



Stockholms Universitet, Data- och Systemvetenskap 2003 – 2008
Företagsekonomi grundkurs 2006
Nationalekonomi grundkurs 2002
YRKESKURSER



Implementing and maintaining SQL Server Integration Services, Addskills, 2011
Implementing and maintaining SQL Server Analysis Services, Addskills, 2011
Implementing and maintaining SQL Server Reporting Services, Addskills, 2011
CERTIFIERINGAR

Pointer DW, Pointer Sweden AB, 2008
Metoder och verktyg
UTEVECKLINGSMODELLER

Scrum
VERKTYG



Visual Studio
SQL Server Management
Studio
Visio
DATABASER
OPERATIVSYSTEM









MS SQL Server
MySQL
Oracle
PROGRAMSPRÅK


T-SQL
PL/SQL
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows 7
Windows XP
Ubuntu
Red Hat
Övrigt
Bahai.se
Instruktör
Projektledning, kravarbete och medlem i styrgrupp
Instruktör inom Budo
Nyutveckling av bahai.se. Kravfångst och
projektledning.
Instuktör inom Bujinkan Budo Taijutsu från 1996 till
2010.
Miljö/Teknik: Ubuntu, modx
IT kommitte
Nicobloc
Medlem av svenska bahaisamfundets IT kommitte.
Projektledning och kravarbete
Ekonomiansvarig samt ansvarig för driften av den
LAMP-server som används i samfundets nya
utvecklingsprojekt.
Projektleder utveklingen av en mobil applikation som
ska fungera som stöd när rökare försöker sluta med
hjälp av nicobloc.
Referenser lämnas på begäran
[email protected]
070-7591203
Rådjursstigen 12
170 76 Solna

Similar documents