Eslövs kommuns webbdiarium

Transcription

Eslövs kommuns webbdiarium
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotoka
2014-10-27
Sida 10 (42)
Kommunfullmäktige
§ 127
KS.2014.0463
Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste
och andre vice ordförande för tiden fram till dess
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång
Ärendebeskrivning
Kommunfulhnäktige har att förrätta val av 13 ledamöter och 13
ersättare samt ordförande och förste och andre vice ordförande i
kommunstyrelsen för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer
kommunstyrelse nästa gång.
Yrkande
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att val av såväl ledamöter som ersättare
ska ske genom proportionella val.
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av
Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske
genom majoritetsval.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar att valen ska genomföras med
majoritetsval.
Votering begäss.
Votering
Omröstning sker med handuppräckning.
Omröstningsresultat
41 ledamöter röstar för majoritetsval.
10 ledamöter röstar för proportionella val.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
ESLÖVS
KOMMUN
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
Beslut
-
Då fyra (4) röster krävs för att genomdriva
proportionella val har kommunfullmäktige med 10
röster beslutat att så ska ske.
Proportionellt val av ledamöter
Ordföranden upplyser om innehållet i lagen om proportionellt
valsätt och vilka krav som ställs på valsedlarna.
Ordföranden utser Henrik Wöhlecke (M), Ingemar Jeppsson (C)
och Fredrik Ottesen (SD) till biträdande valförrättare.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.55 och 20.00.
Proportionellt val
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. En av de
biträdande valförrättarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har
lämnats 26 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i
nedstående ordning:
1 Johan Andersson
2 Henrik Wöhlecke
3 Janet Andersson
4 Tony Hansson
5 Catharina Malmborg
6 Malin Kauranen
7 David Westlund
Justerares sigtiatur
Cuit)'
Utdragsbestyrkande
Sida 11 (42)
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Sida 12 (42)
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§127, forts.
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan C, MP, FP, V, NKE
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan hat lämnats 15 röster.
Samtligavalsedlar upptar följande namn i nedstående ordning:
1 Annette Linander
2 Håkan Larsson
3 Daniel Rhodin
4 Håkan Svensson-Sixbo
5 Anders Molin
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Svefigedemokraterna har lämnats 10 röster.
Samtligavalsedlar upptar följande namn i nedstående ordning:
1 Fredrik Ottesen
2 Johan Sandqvist
Fördelning av platser
De 13 platserna som ska besättas fördelas mellan de olika
valsedelsgrupperna i enlighet med lagen om proportionellt valsätt.
Fördelningen sker enligt följande:
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått
någon plats tilldelad. Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje
grupp så att gruppens röstetal delas med C, vilket motsvarar antalet
platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats
1
2
3
4
5
6
7
Justerares signatur
Valsedel m p
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Socialdemokraterna
och Moderaterna
Svefi edemokraterna
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Socialdemokraterna
och Moderaterna
Utdragsbestyrkande
B
C
Valda
26
13
2
Johan Andersson
15
7,5
2
Annette Linander
13
8,67
3
Henrik Wöhlecke
10
5
2
Fredfik Ottesen
8,67
6,5
4
Janet Andersson
7,5
5
3
Håkan Larsson
6,5
5,2
5
Tony Hansson
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Sida 13 (42)
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
8
9
10
11
12
13
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Sveri edemokraterna
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5,2
4,33
6
Catharina Malmborg
5
5
3,75
3,33
4
3
Daniel Rhodin
ohan Sand vist
4,33
3,71
7
Malin Kauranen
3,75
3
5
Håkan Svensson-Sixbo
3,71
3,25
8
David Westlund
Proportionellt val av ersättare
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. En av de
biträdande valförrättarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtligavalsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
Valsedelsgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna
Inom valsedelgruppen Socialdemokraterna och Moderaterna har
lämnats 26 röster. Samtliga valsedlar upptar följande namn i
nedstående ordning:
1 Christine Melinder
2 Anne Hansson
3 Mikael Wehtje
4 Lars Månsson
5 Lena Wöhlecke
6 Gabriele Goldhammer
7 Bengt Andersson
Valsedelsgruppen 5 i Samverkan C, MP, FP, V, NKE
Inom valsedelgruppen 5 i Samverkan har lämnats 15 röster.
Samtliga valsedlar upptar följande namn i nedstående ordning:
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Oum-0
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Sida 14 (42)
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
1 Anders Molin
2 BertilJönsson
3 Farid Albahadli
4 Göran Frank
5 Jasmina Muric '
Valsedelsgruppen Sverigedemokraterna
Inom valsedelgruppen Sverigedemokraterna har lämnats 10 röster.
Samtligavalsedlar upptar följande namn i nedstående ordning:
1 MarlenJensen
2 Göran Granberg
Fördelning av platser
Därefter fördelas de 13 platser som ska besättas mellan de olika
valsedelsgrupperna i enlighet med lagen om proportionellt valsätt.
Fördelningen sker enligt följande:
Jämförelsetalet A = gruppens röstetal så länge gruppen inte fått
någon plats tilldelad. Därefter beräknas jämförelsetalet B för varje
grupp så att gruppens röstetal delas med C, vilket motsvarar antalet
platser som tilldelats gruppen ökat med ett.
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Justerares signatur
Valsedel ru
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Socialdemokraterna
och Moderaterna
Sveri edemokraterna
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Socialdemokraterna
och Moderaterna
Socialdemokraterna
och Moderaterna
5 i Samverkan
Sveri edemokraterna
Utdragsbestyrkande
CU1,n".)
B
C
Valda
26
13
2
Christine Melinder
15
7,5
2
Anders Molin
13
8,67
3
Anne Hansson
10
5
2
Marlen ensen
8,67
6,5
4
Mikael Wehtje
7,5
5
3
Bertil önsson
6,5
5,2
5
Lars Månsson
5,2
4,33
6
Lena Wöhlecke
5
5
3,75
3,33
4
3
Farid Albahadli
Göran Granber
ESCIVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Sida 15 (42)
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
Lottning har företagits vid fördelning av platserna 9 och 10.
Beredning
Valberedningen föreslår kommunfullmäkfige att utse
johan Andersson (S) till ordförande i kommunstyrelsen,
Henrik Wöhlecke (M) alternativt Fredrik Ottesen (SD) till förste
vice ordförande samt Annette Linander (C) till andre vice
ordförande i komniunstyrelsen.
Yrkande
Ingemar Jeppsson (C) yrkar att andre vice ordförande i
kommunstyrelsen ska vara kommunalråd.
(Sekr anm: I § 18 i Reglemente för kommunstyrelsen stadgas att "Två
ledamöter i kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av
kommunalråden ska vara kommunstyrelsens ordförande och ett
kommunstyrelsens förste vice ordförande.")
Ordföranden klargör att Ingemar Jeppssons (C) yrkande om att
även andre vice ordförande ska vara kommunakåd måste beredas
av kommunstyrelsen innan fullmäktige kan ta ställning till förslaget.
Ingemar Jeppsson (C) kompletterar sitt yrkande med att fullmäktige
ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.
David Wesdund (S) yrkar att Johan Andersson (S) utses till
ordförande.
Johan Andersson (S) yrkar avslag på Ingemar Jeppssons (C)
yrkande.
Daniel Rhodin (FP) yrkar med instämmande av
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokon
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
BertilJönsson (NKE) att andre vice ordförande i kommunstyrelsen
ska vara kommunalråd och att Annette Linander (C) utses till andre
vice ordförande.
Catharina Malmborg (M) yrkar att Hentik Wöhlecke (M) utses till
förste vice ordförande.
Johan Sandqvist (SD) yrkar att Fredrik Ottesen (SD) utses till
förste vice ordförande.
Håkan Larsson (MP) yrkar avslag till Johan Sandqvists (SD)
yrkande.
Stefan Karlsson (V) yrkar avslag till Johan Sandqvists (SD) yrkande
och bifall till Ingemar Jeppssons (C) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om kommunfullmäktige ska
uppdra åt kommunstyrelsen att bereda Ingemar Jeppssons (C)
yrkande att även andre vice ordförande ska vara kommunakåd och
finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet att utse
Johan Andersson (S) till ordförande och finner att
kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om val av förste vice
ordförande och finner att kommunstyrelsen utser
Henrik Wöhlecke (M) till förste vice ordförande.
Votering begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Ordföranden upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 16 (42)
-
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnan. En av de
biträdande valförrättarna prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 51.
Samtligavalsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas.
Med 25 röster för Henrik Wöhlecke (M) mot 10 för
Fredrik Ottesen (SD) och 16 blanka utser kommunfullmäktige
Henrik Wöhlecke (M) till förste vice ordförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet att utse
Annette Linander (C) till andre vice ordförande och fmner att
kommunfullmäktige så beslutar.
Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utreda en ändring av kommunstyrelsens reglemente så
tillvida att även andre vice ordförande ska vara
kommunalråd.
-
Justerares signatur
6(it
Till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden fram till
dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa
gång utses genom proportionella val:
Johan Andersson (S)
Annette Linander (C)
Henrik Wöhlecke (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Janet Andersson (S)
Håkan Larsson (MP)
Tony Hansson (S)
Catharina Malmborg (M)
Daniel Rhodin (141')
Johan Sandqvist (SD)
Malin Kauranen (S)
Utdragsbestyrkande
Sida 17 (42)
-Sammanträdesprotokoll
ESIÖVS
KOMMUN
2014-10-27
Kommunfullmäktige
§ 127, forts.
Håkan Svensson-Sixbo (V)
David Westlund (S)
Till ersättare för samma tid utses genom
proportionella val:
Christine Melinder (M)
Anders Molin (C)
Anne Hansson (S)
Marlen Jensen (SD)
Mikael Wehtje (M)
Bertil Jönsson (NKE)
Lars Månsson (S)
Lena Wöhlecke (M)
Farid Albahadli (MP)
Göran Granberg (SD)
Gabriele Goldhammer (S)
Göran Frank (FP)
Bengt Andersson (M)
Till ordförande i kommunstyrelsen för tiden fram
dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa
gång utses:
Johan Andersson (S)
Till förste vice ordförande för samma tid utses:
Hentik Wöhlecke (M)
-
Justeraressignatur
Till andre vice ordförande för samma tid utses:
Annette Linander (C).
Utdragsbestyrkande
Sida 18 (42)